Đề Xuất 3/2023 # 60 Cau Trac Nghiem Chuong Dai So To Hop Có Dap An # Top 3 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # 60 Cau Trac Nghiem Chuong Dai So To Hop Có Dap An # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về 60 Cau Trac Nghiem Chuong Dai So To Hop Có Dap An mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11CHƯƠNG II: TỔ HỢP – XÁC SUẤT

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:Câu 1: Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?44 B. 24 C.1 D.42Câu 2: Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?12 B. 6 C.4 D.24Câu 3: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau?21 B. 120 C.2520 D.78125Câu 4:Cho B={1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập B có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 6 chữ số đôi một khác nhau lấy từ tập B?720 B. 46656 C.2160 D.360Câu 5: Cho 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số?120 B. 1 C.3125 D.600Câu 6: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số?3888 B. 360 C.15 D.120Câu 7: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau?120 B. 7203 C.1080 D.45Câu 8: Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số đôi một khác nhau?20 B. 10 C.12 D.15Câu 9: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau?2160 B. 2520 C.21 D.5040Câu 10: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 5 chữ số đôi một khác nhau?2520 B. 900 C.1080 D.21Câu 11: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau?1440 B. 2520 C.1260 D.3360Câu 12: Cho A={1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5?60 B. 10 C.12 D.20Câu 13: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số đôi một khác nhau?120 B. 210 C.35 D.60Câu 14: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chữ số?210 B. 105 C.168 D.84Câu 15: Cho A={0, 1, 2, 3, 4, 5}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 5?60 B. 36 C.120 D.20Câu 16: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi có bao nhiêu cách chọn 3 học sinh trong lớp?9880 B. 59280 C.2300 D.455Câu 17: Một lớp học có 40 học sinh gồm 25 nam và 15 nữ. Chọn 3 học sinh tham gia vệ sinh công cộng toàn trường, hỏi

Bai Tap Trac Nghiem Chuong 2 Ds

I. QUY TẮC ĐẾM, HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢPCâu 1: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau.A. 510 B. 720 C. 120 D. 46656Câu 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số.A. 4096 B. 3215 C. 720 D. 120Câu 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số khác nhauA. 48 B. 120 C. 96 D. 360Câu 4: Cho tập hợp X={1,2,3,4,5,6}. Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 gồm có 4 chữ số khác nhau từ các chữ số của tập X .A. 48 B. 60 C. 80 D. 720Câu 5: Từ 5 chữ số 1,2,3,4,5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau, trong đó bắt đầu bằng chữ số 1 và kết thúc là chữ số 2.A. 12 B. 16 C. 20 D. 6Câu 6: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau.A. 12 B. 120 C. 96 D. 720Câu 7: Từ tập hợp có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số khác nhauA. 64 B. 144 C. 120 D. 210Câu 8: Từ tập hợp có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhauA. 144 B. 156 C. 120 D. 300Câu 9: Từ tập hợp Có bao nhiêu số tự nhiên có đúng 4 chữ số khác nhau, sao cho trong mỗi số đó, chữ số đứng sau lớn hơn chữ số đứng trướcA. 720 B. 15 C. 1 D. 120Câu 10: Từ tập hợp Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và nhỏ hơn 400.000? A. 720 B. 2880 C. 5040 D. 2160Câu 11: Từ tập hợp Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau sao cho nó lớn hơn 2000 và nhỏ hơn 5 000? A. 3000 B. 360 C. 2160 D. 720Câu 12: Từ tập hợp . Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 3A. 12 B. 24 C. 20 D. 18Câu 13: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 5 chỗA. 120 B. 24 C. 36 D. 25Câu 14: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 người vào một băng ghế có 7 chỗA. 120 B. 5040 C. 21 D. 2520Câu 15: Có bao nhiêu cách sắp xếp 7 người vào một bàn tròn có 7 chỗ ngồiA. 540 B. 70 C. 5040 D. 720Câu 16: Số cách sắp xếp 6 nam sinh và 4 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 10 chỗ ngồi là:A. B. C. D. Câu 17: Tại một cuộc họp của tổ chức Apec tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2006 có 21 đại biểu là thành viên của các nước. Trước khi họp, các đại biểu chào hỏi và bắt tay nhau, mỗi đại biểu bắt tay một đại biểu khác một lần. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay.A. 252 B. 420 C. 210 D. 42Câu 18: Cho một đa giác 12 cạnh. Hỏi có bao nhiêu vectơ (khác ) có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của đa giácA. 132 B. 66 C. 144 D. 120Câu 19: Cho 15 điểm nằm trên mặt phẳng không có bất cứ 3 điểm nào khác thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 trong số 15 điểm đã choA. 45 B. 2730 C. 455 D. 12Câu 20: Một đa giác lồi 18 cạnh, có bao nhiêu đường chéo ?A. 135 B. 153 C. 18 D. 36Câu 21: Cho đa giác đều đỉnh, và . Tìm biết rằng đa giác đã cho có đường chéo

Bài Tập So Sánh Hơn Và So Sánh Nhất Có Đáp Án

Bài tập so sánh trong tiếng Anh

Bài tập về so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án

Bài tập 2: Viết lại các câu sau dưới dạng so sánh hơn và so sánh nhất.

1. Today is hotter than yesterday.

2. No one in her team is more beautiful than Salim.

3. No house in my city is higher than his house.

4. Lan is the most intelligent in her class.

6. If Kien wants to pass the exam easily, he will study harder.

7. This house is very beautiful. It’s expensive, too.

8. One of the greatest tennis players in the world is BJ.

9. No producers in the world is bigger than KW.

10. Minh is very intelligent but his brother is the most intelligent in his family.

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng nhất

A. funny

B. funnier

C. funniest

D. the funny

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. most comfortable

A. kinder

B. kind

C more kind

D. most kind

A. little

B. least

C. the less

D. less

A. fast

B. faster

C. the fastest

D. more faster

1. This is the more wonderful book she has ever read.

2. No mountain in the world is the biggest than Everest.

3. Bill Gate is the richer people in the world.

4. The bed room is biggest than the kitchen one.

5. One of the greater football players in Vietnam is Quang Hai.

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. China is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án bài tập so sánh hơn và so sánh nhất trong Tiếng Anh

Bài tập 1: Bài tập 2:

1. Yesterday wasn’t so as hot as today.

2. Salim is the most beautiful in her team.

3. His house is the highest in my city.

4. No one in her class is more intelligent than Lan.

6. The more easily Kien wants to pass the exam, the harder he will study.

7. The more beautiful this house is, the more expensive it is.

8. BJ is the greatest tennis player in the world.

9. KW is the biggest producer in the world.

10. Minh’s brother is more intelligent than him.

A. funny

B. funnier (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

C. funniest

D. the funny

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable (vì đằng sau có than – so sánh hơn và comfortable là tính từ dài)

D. most comfortable

A. kinder (vì đằng sau có than – so sánh hơn)

B. kind

C. more kind

D. most kind

A. little

B. least

C. the less

B. faster (theo nghĩa của câu là chạy nhanh hơn)

A. fast

C. the fastes

Bài tập 4:

D. more faster

1. more ➔ most (so sánh nhất)

2. the biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

3. richer ➔ richest (so sánh nhất vì có the)

4. biggest ➔ bigger (so sánh hơn vì có than)

Bài 5. Điền vào chỗ trống dạng đúng của so sánh hơn.

5. greater ➔ greatest (so sánh nhất vì có the)

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Mời các bạn tải toàn bộ bài tập và đáp án tại: Tổng hợp bài tập so sánh hơn và so sánh nhất có đáp án, Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh hơn như: Ngữ pháp tiếng Anh, Luyện nghe tiếng Anh, Luyện viết tiếng Anh….

Top 60 Đề Thi Toán Lớp 7 Chọn Lọc, Có Đáp Án

Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Đại số có đáp án Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 2 Đại số chọn lọc, có đáp án Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 1 Hình học chọn lọc, có đáp án Top 8 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 2 Hình học chọn lọc, có đáp án Top 12 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Top 24 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 4 Đại số

Phần Đơn thức – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đơn thức – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Phần Đa thức – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Phần Đa thức – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Top 24 Đề kiểm tra Toán 7 Chương 3 Hình học

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Các đường đồng quy của tam giác – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Các đường đồng quy của tam giác – Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết (Trắc nghiệm + Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

A. x 1

B. x ≥ -1

C. x < 0

D. x ≥ 0

Câu 2. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hửu tỷ ?

Câu 3. Cho . Giá trị của x bằng:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Kết quả nào sau đây là đúng ?

Câu 6. Câu nào trong các câu sau SAI:

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể):

Câu 2. Tìm x biết:

Câu 3. Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, 3 chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của 3 chi đội lần lượt tỉ lệ với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy vụn thu được của mỗi chi đội.

Câu 4. Cho .

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Nếu thì x = ?

Câu 3. Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 ta lập được tỉ lệ thức là:

Câu 4. Phân số nào biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

Câu 5. Cho tỉ lệ thức . Kết quả x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Cho thì m 3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Thực hiện phép tính:

Câu 2 (2 điểm). Tìm x biết:

Câu 3 (1 điểm). Số học sinh ba khối 6, 7, 8 tỉ lệ với các số 41; 29; 30. Biết rằng tổng số học sinh khối 6 và 7 là 140 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ lệ thức .

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho tỉ lệ thức , suy ra:

Câu 2. Cách viết nào sau đây là đúng:

Câu 3. Các số được biểu diễn trên trục số bởi:

A. Một điểm duy nhất

B. Bốn điểm

C. Ba điểm

D. Hai điểm

Câu 4. Cách viết nào sau đây là đúng:

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. Tính giá trị của biểu thức( tính hợp lí nếu có thể):

Câu 2. Tìm x, biết:

Câu 3. Ba lớp 7A, 7B và 7C đi lao động trồng cây. Biết số cây trồng lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỷ lệ với 7; 8; 9 và lớp 7A trồng ít hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây trồng được bao nhiêu?

Câu 4 Cho tỉ lệ thức

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số có đáp án (Trắc nghiệm – Tự luận 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Kết quả của phép tính là:

Câu 3. Làm tròn số 17,658 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:

A.

Câu 6. Từ đẳng thức a.d = b.c ta có thể suy ra được tỉ lệ thức:

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

Câu 2. (2 điểm): Tìm x

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm các số a, b, c biết: và a + b – c = – 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, biết rằng 3 cạnh của tam giác đó tỉ lệ với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): Không dùng máy tính bỏ túi hãy so sánh 2 3000 và 3 2000

Bạn đang đọc nội dung bài viết 60 Cau Trac Nghiem Chuong Dai So To Hop Có Dap An trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!