Đề Xuất 2/2023 # Bài Tập + Full Bài Hướng Dẫn Về Array Và Hàm Array Trong Javascript # Top 7 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 2/2023 # Bài Tập + Full Bài Hướng Dẫn Về Array Và Hàm Array Trong Javascript # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập + Full Bài Hướng Dẫn Về Array Và Hàm Array Trong Javascript mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để chạy hoặc code các bài tập sau, ace có thể code trên trang web này như sau:

Chọn new

Chọn dự án bạn muốn code, ở đây có nhiều lựa chọn như Javascript, AngularJS, React,…. Tất nhiên mình sẽ chọn Javascript.

Sau đó bạn sẽ thấy nơi bạn code.

Sau khi code sau chọn Preview để xem kết quả.

Bài 1

Đoạn code này sẽ hiển thị gì?

let fruits = ["Apples", "Pear", "Orange"]; let shoppingCart = fruits; shoppingCart.push("Banana"); alert( fruits.length );

Bài 2

Hãy thử 5 phép toán trong mảng.

Tạo mảng có tên là styles với các mục “Jazz” và “Blues”.

Thêm “Rock-n-Roll” vào cuối.

Thay thế giá trị ở giữa bằng “Classics”. Code để tìm giá trị giữa sẽ hoạt động với bất kỳ mảng nào có độ dài lẻ.

Tách giá trị đầu tiên của mảng và hiển thị nó.

Thêm trước Rap và Reggae vào mảng.

Kết quả sẽ như sau:

Jazz, Blues Jazz, Blues, Rock-n-Roll Jazz, Classics, Rock-n-Roll Classics, Rock-n-Roll Rap, Reggae, Classics, Rock-n-Roll

Bài 3

Kết quả là gì? Tại sao?

let arr = ["a", "b"]; arr.push(function() { alert( this ); }) arr[2]();

Bài 4

Viết hàm sumInput() rằng:

Yêu cầu người dùng nhập các giá trị bằng cách sử dụng prompt và lưu trữ các giá trị trong mảng.

Kết thúc yêu cầu khi người dùng nhập một giá trị không phải số, một chuỗi trống hoặc nhấn “Hủy”.

Tính toán và trả về tổng của các mục mảng.

Bài 5

Đầu vào là một mảng số, ví dụ: arr = [1, -2, 3, 4, -9, 6].

Nhiệm vụ là: tìm mảng con liền kề của arr với tổng các item lớn nhất.

Viết hàm getMaxSubSum(arr) sẽ trả về tổng đó.

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.

Giải bài từ 1,2,3,4,5

Bài 6

Viết hàm camelize(str) để thay đổi các từ được phân tách bằng dấu gạch ngang như “my-short-string” thành “myShortString” được viết bằng camel.

Đó là: loại bỏ tất cả các dấu gạch ngang, mỗi từ sau dấu gạch ngang trở thành chữ hoa. Ví dụ:

camelize("background-color") == 'backgroundColor'; camelize("list-style-image") == 'listStyleImage'; camelize("-webkit-transition") == 'WebkitTransition';

Bài 7

Viết một hàm filterRange(arr, a, b) lấy một mảng arr, tìm kiếm các phần tử giữa a và b trong đó và trả về một mảng trong số đó.

Hàm không nên sửa đổi mảng. Nó sẽ trả về mảng mới.

Bài 8

Viết một hàm filterRangeInPlace(arr, a, b) lấy một mảng arr và loại bỏ khỏi nó tất cả các giá trị ngoại trừ những giá trị nằm giữa a và b. Nghiệm là: a ≤ arr [i] ≤ b.

Hàm chỉ nên sửa đổi mảng. Nó sẽ không trả lại bất cứ điều gì. Ví dụ:

let arr = [5, 3, 8, 1]; filterRangeInPlace(arr, 1, 4); alert( arr );

Bài 9

Sắp xếp mảng giảm dần…như ví dụ dưới

let arr = [5, 2, 1, -10, 8]; alert( arr );

Bài 10

Chúng ta có một mảng chuỗi arr. Chúng ta muốn có một bản sao được sắp xếp của nó, nhưng giữ cho bản sao không bị sửa đổi.

Tạo một hàm copySorted(arr) trả về một bản sao như vậy.

let arr = ["HTML", "JavaScript", "CSS"]; let sorted = copySorted(arr); alert( sorted ); alert( arr );

Giải bài từ 6,7,8,9,10

Bài 11

Bạn có một mảng các đối tượng người dùng, mỗi đối tượng có user.name. Viết code chuyển đổi nó thành một mảng tên.

Ví dụ:

let john = { name: "John", age: 25 }; let pete = { name: "Pete", age: 30 }; let mary = { name: "Mary", age: 28 }; let users = [ john, pete, mary ]; let names = /* ... your code */ alert( names );

Bài 12

Bạn có một mảng các đối tượng người dùng, mỗi đối tượng có name, surname và id.

Viết code để tạo một mảng khác từ nó, gồm các đối tượng có id và fullName, trong đó fullName được tạo từ name và surname.

Bài 13

Viết hàm sortByAge(users) lấy một mảng các đối tượng User(có name và age)có thuộc tính age và sắp xếp chúng theo độ tuổi.

Bài 14

Viết hàm getAverageAge(users) lấy một mảng đối tượng có thuộc tính tuổi và trả về tuổi trung bình.

Công thức tính giá trị trung bình là (age1 + age2 + … + ageN) / N.

Bài 15

Giả sử chúng ta đã nhận được một loạt người dùng ở dạng {id: …, name: …, age …}.

Tạo một nhóm groupById(arr) tạo một đối tượng từ nó, với id là khóa và các phần tử mảng là giá trị.

let users = [ {id: 'john', name: "John Smith", age: 20}, {id: 'ann', name: "Ann Smith", age: 24}, {id: 'pete', name: "Pete Peterson", age: 31}, ]; let usersById = groupById(users); /* usersById = { john: {id: 'john', name: "John Smith", age: 20}, ann: {id: 'ann', name: "Ann Smith", age: 24}, pete: {id: 'pete', name: "Pete Peterson", age: 31}, } */

Chức năng như vậy thực sự tiện dụng khi làm việc với dữ liệu máy chủ.

Trong nhiệm vụ này, chúng ta giả định rằng id là duy nhất. Có thể không có hai phần tử mảng có cùng id.

Giải bài từ 11,12,13,14,15

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Bài Tập Thực Hành Sql Server Phần 1 (Full Hướng Dẫn)

Cafedev chia sẻ cho ace một số bài tập thực hành sql server nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng và kiến thức khi làm việc với cơ sở dữ liệu trong thực tế.

Series tự học SQL từ cơ bản tới nâng cao cho ace.

1. Đề bài

Câu 1 – Tạo cơ sở dữ liệu sau

Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên có chứa 3 table. Viết lệnh tạo các table với các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại được nêu trong tân từ. Kiểu dữ liệu của các Fields là tự chọn theo ngữ nghĩa.

SinhVien(MSSV, Lop, Ho, Ten, Ngaysinh, Nu)

Tân từ: Mỗi sinh viên có một mã số (MSSV) là số nguyên phân biệt, thuộc một lớp (Lop), có họ (HO) và tên (Ten) sinh viên, ngày sinh (Ngaysinh), thuộc phái nữ hay nam (Nu).

MonHoc(MSMon, TenMon)

Tân từ: Mỗi môn học có một mã số (MSMon) là một số nguyên phân biệt, có tên môn học (TenMon).

DiemThi(MSSV, MSMon, LanThi, Diem)

Tân từ: Mỗi sinh viên (MSSV) có thể học nhiều môn (MSMon). Mỗi môn học có thể thi nhiều lần  (LanThi), mỗi lần thi được đánh số thứ tự từ 1 trở đi và ghi nhận điểm thi (Diem) của các lần thi đó.

Câu 2 – Khai báo bổ sung các ràng buộc sau:

Lần thi (LanThi) trong table DiemThi có giá trị mặc định là 1

Điểm thi (Diem) trong table DiemThi được chấm theo thang điểm 10

Câu 3 – Tạo View:

Tạo view vwLanThiCuoi dùng liêt kê danh sách lần thi cuối cùng của các sinh viên gồm: Mã số sinh viên, mã số môn học, lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ sinh viên A thi môn học C ba lần thì lần thi cuối cùng là 3).

Tạo view vwDiemThiCuoi dùng liêt kê danh sách sinh viên gồm: Mã số sinh viên, mã số môn học, lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ sinh viên A thi môn học M ba lần thì lần thi cuối cùng là 3) và điểm của lần thi cuối cùng đó.

Câu 4 – Tạo trigger insert

Tạo trigger Insert cho table DiemThi dùng điền tự động số thứ tự lần thi khi thêm điểm thi một môn học của một sinh viên. Ví dụ sinh viên A đã thi môn học M hai lần thì lần thi mới thêm vào phải là 3.

Câu 5 – Viết hàm

Viết thủ tục hoặc hàm liệt kê kết quả thi các môn của một sinh viên khi biết mã số của sinh viên (MSSV) gồm các thông tin: mã số môn học, lần thi, điểm thi. Trong đó, mã số sinh viên là giá trị input

2. Bài giải

Hướng dẫn cách xem và tải tài liệu từ trang cafedev tại đây.

Xem bài giải

3. Series lý thuyết ôn tập

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Tổng Hợp Và Chọn Lọc Bài Tập Sql Full Hướng Dẫn Cho Ace Với Mọi Level Từ Cơ Bản Tới Nâng Cao

Hôm nay, cafedev chia sẻ cho ace một bộ các bài tập SQL chọn lọc nhằm giúp ace rèn luyện, nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức lập trình với SQL, với cơ sở dữ liệu. Từ đó, nó rất hữu ích cho ace trong công việc thực tế hiện nay. Hầu như các ứng dụng hiện nay đều làm việc với cơ sở dữ liệu, không làm việc ở app thì cũng làm việc trên server. Vì vậy việc hiểu biết và vận dụng SQL vào trong công việc thực tế rất quan trọng, để làm được điều đó bạn cần phải luyện bài càng nhiều, thì trong quá trình làm thực tế bạn sẽ ít bỡ ngỡ và làm việc nhanh hơn.

Trước khi đi vào phần bài tập, nếu ace nào chưa học hoặc ôn luyện lại kiến thức SQL, bạn có thể tham khảo series tự học SQL này(Cực chi tiết và đầy đủ ví dụ cụ thể)

1. Phần bài tập

2. Phần kiến thức ôn tập

Bạn có thể ôn luyện lại các kiến thức sau:

3. Tóm tắt

Để góp phần giúp ace nâng cao kỹ năng và kiến thức, cafedev khuyên các bạn hãy tự làm các bài tập, từ tìm hiểu tài liệu đi kèm để làm bài tập, khi nào nghỉ không ra hoặc hỏi không ra thì ace có thể tham khảo hướng dẫn đi kèm. Từ đó ace sẽ tự thấy khả năng của mình được nâng cao hơn.

 SQL, cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng, không thể thiếu trong quá trình phát triển phần mềm hiện nay. Các bạn hãy nhớ điều này.

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 7 Bài 20: Chất Dẫn Điện Và Chất Cách Điện. Dòng Điện Trong Kim Loại

Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lý lớp 7 bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Bài 20.1 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

a) Các điện tích có thể dịch chuyển qua…

b) Các điện tích không thể dịch chuyển qua…

c) Kim loại là chất dẫn điện vì trong đó có các… có thể dịch chuyển có hướng

d) Tia chớp là do các điện tích chuyển động rất nhanh qua không khí tạo ra. Trong trường hợp này không khí là …

Trả lời:

a) Vật dẫn điện (vật liệu dẫn điện, chất dẫn điện)

b) Vật cách điện (vật liệu cách điện, chất cách điện)

c) electron tự do

d) chất dẫn điện

Bài 20.2 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Trong thí nghiệm được bố trí như hình 20.1, hai quả cầu A và B gắn với giá đỡ bằng nhựa được đặt đủ xa.

Khi làm quả cầu A nhiễm điện, hai lá nhôm mỏng gắn với nó xòe ra.

a) Tại sao hai lá nhôm này xòe ra?

b) Có hiện tượng gì xảy ra với hai lá nhôm gắn với quả cầu B hay không, nếu nối A với B bằng một thanh nhựa như hình 20.2? Tại sao?

Trả lời:

a) Hai lá nhôm xòe ra vì chúng nhiễm điện cùng loại nên đẩy nhau.

b) Không có hiện tượng gì xảy ra. Vì thanh nhựa là vật cách điện nên điện tích không thể dịch chuyển qua nó.

c) Hai lá nhôm gắn với quả cầu A cụp bớt lại, còn hai lá nhôm gắn với quả cầu B xòe ra.

Vì thanh kim loại là vật dẫn điện. Các điện tích dịch chuyển từ quả cầu A tới quả cầu B qua thanh kim loại. Quả cầu A mất bớt điện tích. quả cầu B có thêm điện tích.

Bài 20.3 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Quan sát dưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt. Một đầu của dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao?

Giải

Dùng dây xích sắt để tránh xảy ra cháy nổ xăng. Vì khi ô tô chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí, làm nhiễm điện những phần khác nhau của ô tô. Nếu bị nhiễm điện mạnh, giữa các phần này phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ xăng. Nhờ dây xích sắt là vật dẫn điện, các điện tích dịch chuyển từ ô tô qua nó xuống đất, loại trừ sự nhiễm điện mạnh.

Bài 20.4 trang 44 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Sử dụng một đèn pin (đã lắp sẵn pin và hoạt động tốt) hoặc mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp để xác định xem các vật sau đây là vật dẫn điện hay vật cách điện:

a) Mặt có lớp phủ màu vàng (hay màu bạc) của giấy bọc lót trong bao thuốc lá.

b) Giấy trang kim (thường dùng để gói quà tặng).

Giải

a) Lớp màu vàng hay bạc của giấy lót bên trong vỏ bọc bao thuốc lá là vật dẫn điện (thường là lớp thiếc mỏng, phủ màu)

b) Giấy trang kim là vật cách điện (đó là nilong có phủ sơn màu)

Bài 20.5 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

A. Một đoạn ruột bút chì

B. Một đoạn dây thép

C. Một đoạn dây nhôm

D. Một đoạn dây nhựa

Bài 20.6 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Dòng điện là gì?

A. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng

B. Dòng điện chỉ là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng,

C. Dòng điện chỉ là dòng các êlectron dịch chuyển có hướng

D. Dòng điện là dòng các điện tích bất kì dịch chuyển có hướng

Bài 20.7 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

A. Mảnh nilông

B. Mảnh nhôm

c. Mảnh giấy khô

D. Mảnh nhựa

Trả lời:

Chọn B

Bài 20.8 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Dòng điện trong kim loại là gì?

A. Là dòng chất điện tương tự như chất lỏng dịch chuyển có hướng

B. Là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng

C. Là dòng các hạt nhân nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng

D. Là dòng các nguyên tử kim loại dịch chuyển có hướng.

Bài 20.9 trang 45 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?

A. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực dưcmg sang cực âm

B. Các điện tích dương dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

C. Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm sang cực dương

D. Các electron tự do dịch chuyển từ cực dương sang cực âm

Trả lời:

Chọn C

Bài 20.10 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

A. Nhôm

B. Đồng

C. Sắt

D. Vàng

Trả lời:

Bài 20.11 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

A. Than chì

B. Nhựa

C. Gỗ khô

D. Cao su

Trả lời:

Chọn A

Bài 20.12 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

A. Một đoạn dây nhôm

B. Một đoạn dây nhựa

C. Một đoạn ruột bút chì

D. Một đoạn dây thép

Bài 20.13 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Dòng điện trong các dây dẫn kim loại là dòng các électron tự do dịch chuyển có hướng. Các electron tự do này do đâu mà có?

A. Do các dây dẫn này bị nhiễm điện khi nhận thêm các électron

B. Do các nguồn điện sản ra các électron và đẩy chúng dịch chuyển trong các dây dẫn.

C. Do các électron này bứt khỏi nguyên tử kim loại và chuyển động tự do trong dây dẫn

D. Do cả ba nguyên nhân nói trên.

Bài 20.14 trang 46 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

a) Trong các kim loại có rất nhiều êlectron tự do

b) Kim loại cho các điện tích dịch chuyển qua nó

c) Không khí không bao giờ cho dòng điện đi qua n

d) Trong mạch điện kín với dây dần bằng đồng, các êlectron tự do trong dây dẫn dịch chuyển từ cực dương tới cực âm của nguồn điện

e) Cao su là chất cách điện tốt hơn nhựa

Trả lời:

Câu đúng là: a, b, e

Câu sai là: c, d.

Bài 20.15 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

Ghép mỗi cụm từ ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh, có nội dung đúng.

1. Chất cách điện a) là do điện tích dịch chuyển có hướng

2. Dòng điện b) cho các điện tích dịch chuyển có hướng

3. Chất dẫn điện c) không cho các điện tích dịch chuyển có hướng.

4. Dòng điện trong kim loại d) là do các nguyên tử dịch chuyển có hướng

Trả lời:

1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – e

Bài 20.16 trang 47 Sách bài tập (SBT) Vật lí 7

a) Bánh đĩa gắn liền với bàn đạp của xe đạp tương tự như trong mạch điện kín

b) Bánh răng (còn gọi là líp) gắn liền với bánh xe sau của xe đạp tương tự như… lắp trong mạch điện kín.

c) Dây xích vòng qua và khép kín giữa bánh đĩa và bánh răng của xe đạp tương tự như…. trong mạch điện kín.

d) Các mắt xích của dây xích trong xe đạp tương tự như………………. có tại mọi nơi trong… của mạch điện kín.

e) khi đạp bàn đạp thì bánh xe sau của xe đạp lập tức chuyển độ tương tự như khi………….. thì quạt điện lắp trong mạch điện kín lập quay. Thật đúng là “nhanh như điện”

Trả lời:

1. nguồn điện

2. quạt điện

3. dây dẫn

4. electron tự do – dây nối (dây dẫn)

5. đóng công tắc

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập + Full Bài Hướng Dẫn Về Array Và Hàm Array Trong Javascript trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!