Đề Xuất 3/2023 # Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết # Top 6 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

So sánh hơn là một điểm ngữ pháp quan trọng nằm trong cấu trúc so sánh (còn có so sánh nhất, so sánh ngang bằng) của tiếng Anh, mà mọi người dù ở bất kì level cũng cần phải nắm rõ. Nguyên nhân nằm ở tần suất xuất hiện rất thường xuyên trong giao tiếp ở cuộc sống hằng ngày cũng như trong môi trường học thuật (IELTS, TOEIC,…). Trong bài viết ngày hôm nay, Tự học IELTS sẽ giúp bạn tổng kiến thức về so sánh hơn (comparison) cũng như một số bài tập để giúp bạn thực hành.

1. Định nghĩa so sánh hơn (comparison)

So sánh hai hay nhiều đối tượng với nhau dựa trên một hay một vài tiêu chí và trong đó có một bên nhỉnh hơn thì chúng ta sẽ sử dụng phép so sánh hơn.

2. Cấu trúc so sánh hơn

3. Chú ý về so sánh hơn

Các bài viết đang được quan tâm:

Phân biệt giữa tính từ ngắn và tính từ dài

Tính từ ngắn là tính tứ chỉ có một âm tiết. (ví dụ: smart, dumb, fast, fat, slow, thin, thick, long, short, v.v).

Tính từ dài là tính có từ hai âm tiết trở lên. (ví dụ: stupid, beautiful, difficult, v.v).

Tuy nhiên chúng ta cũng có một vài trường hợp đặc biệt khác:

Với những tính từ dài có hai âm tiết nhưng tận cùng bằng -er, -le, -ow, -et, ta xem như là một tính từ ngắn. (ví dụ: clever ⇒ cleverer; simple ⇒ simpler; quiet ⇒ quieter).

Với những tính từ ngắn, nếu sau phụ âm là một nguyên âm thì ta gấp đôi phụ âm. (ví dụ: big ⇒ bigger, sad ⇒ sadder).

Với những tính từ và trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -y, ta chuyển -y thành -i rồi thêm đuôi -er hoặc -est. (ví dụ: early ⇒ earlier; dirty ⇒ dirtier).

Tuy nhiên, những trạng từ có hai âm tiết mà tận cùng bằng -ly, ta cần dùng cấu trúc “more” hoặc “most”. (ví dụ: quick ⇒ more quickly; likely ⇒ more likely).

Bảng tính từ so sánh hơn và trạng từ bất quy tắc

B. Bài tập so sánh hơn (comparison exercises)

Are cats ………… (intelligent) than dogs?.

She is…………… (young) than John.

Canada is far ………… (large) than Vietnam.

My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

She is …………… (quiet) than her sister.

My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

My bedroom is …………. (big) than yours.

The weather this autumn is even ……………… (bad) than last autumn.

These flowers are ……………… (beautiful) than those.

A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

2. Đáp án bài tập về so sánh hơn

Nguồn: chúng tôi

cung cấp tài liệu học tiếng anh ielts miễn phí cho người dùng học sinh tải về thuận tiện nhanh chóng hơn

100 Bài Tập Trắc Nghiệm So Sánh (Comparison) Tiếng Anh Có Đáp Án

Nằm trong loạt bài tập Tiếng Anh theo chuyên đề có đáp án, Thích Tiếng Anh chia sẻ “100 Bài tập trắc nghiệm so sánh (comparison) Tiếng Anh có đáp án“. Tài liệu sẽ đưa ra các bài tập ôn luyện lí thuyết về so sánh hơn, so sánh hơn nhất, so sánh ngang bằng, so sánh bội số, tài liệu phù hợp dành cho các bạn học sinh lớp 6, lớp 7 hay ôn thi THPT (Đại học) ôn lại kiến thức.

Trích từ tài liệu

Choose the best answer

1:Mary is chúng tôi her class

A:tall B: tallest C:taller D: the taller

2: In Viet Nam, it is normally……………. in the South than in the North.

hot B. hotter C. hottest D. hoter

3: The food is …………… than the last time I ate it.

badder B. bad C. worse D. worst

4: Ho Chi Minh city is ………….. than Hanoi.

big B. bigger C. biggest D. biger

5: Children often learn very ……………….. things around them.

quickly B. quicker C. quickest D. quick

6:She can not sing …………… but she can play the piano beautifully

good B. best C. goodly D. well

7: Jack is now …………….. than he used to be.

happy B. happier C. happiest D. happyer

8.The tourist company was ………….. down the street than I had thought

farther B. far C. farer D. farest

9.He tried very ……….. but still failled the exame.

hardly B. hard C. harder D. hardest

10.Detective books are………………… than science fiction ones.

more interesting B. interestingly C. interstinger D. interesting

11.Lan is ………………. than her sister.

lazy B. lazily C. lazier D. lazilier

12.He feels ……….. than last year because his study results are …………………

happy/ good B. happier/ gooder

more happy/more good D. happier/better

13.He is …………. at maths than at any other subjects.

better B. more good C. goodlier D. gooder

14.Phuong can speak English ……….. than Minh.

more fluent B. fluently C. fluent D. more fluently

15.Cinderrella danced …………… than any other girls at the ball.

A.more graceful B. gracefuler C. gracefully D. more gracefully

16.Chemistry is …………….. than physics.

easy B. easily C. easier D. more easily

17.Rabbits run……………… than tortoises.

fast B. fastly C. fastlier D. faster

18.She can pronounce English words …………. than she could last term.

correctlier B . more correct C. more correctly D. correcter

19.The country is ………….. than the city.

quieter B . more quiet C. more quietly D. quietlier

20.In this class , the students are talking …………… than the teacher.

loudly B. more loud C. loudlier D. louder.

21.I can learn a subject …………… if I like it and ………… if I don’t like it.

good/ bad B. better/ worse C. better/ badlier D. gooder/worse

She is the most …………….. girl in our class.

intelligent B. intelligentest C. tall D. tallest

That T­shirt is the …………… we have in stock.

big B.bigger C. small D. smallest

This hat is the ……………… of all.

expensivest B. more expensive C. cheapest D. cheaper

Food becomes ………….. during the time of the flood.

more scarcer B. most scarce C. scarcest D. scarce

26.Lan is the most ……………. student in my class.

hard­work B. hard­working C. good D. best

This book is the ………………… of all

bored B.boring C. more boring D. most boring

She has ……….. books than I do.

A least B. fewer C. more few D. fewest

He finished the test chúng tôi all.

rapidly B. the most rapidly C. most rapidly D. more rapidly

Many chemicals react chúng tôi acid solutions

A . more quick B. more quickly C. quicklier D. as quickly more

Bài Luyện Tập Về So Sánh Hay Có Đáp Đáp (Exercises On Comparison)

BÀI LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH VỚI TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ

(Exercise on comparison)

1. She is ……. singer I’ve ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ……. responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ……. in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. She sings ……….. among the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. She is ……. student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English test was ……. than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. English is thought to be ……. than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Jupiter is ……. planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ……. hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. Her office is ……. away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Tom is ……. than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. He did the test ……….. I did.

A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than

14. A boat is ……. than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. My new sofa is ……. than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. My sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. My bedroom is ……. room in my house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ……. than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. He drives ……. his brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

20. It was ……. day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) chúng tôi 30 minutes. 3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had. 4. Well, the place looks (clean) chúng tôi 5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try to finish the job (quick)…………………….. 7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder. 8. Lan sings ( sweet ) chúng tôi Hoa 9. This is (exciting) ……………………. film I’ve ever seen. 10. He runs ( fast )………………….of all. 11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country. 12. Which planet is (close) ……………………. to the Sun? 13. Carol sings as (beautiful) chúng tôi Mary, but Cindy sings the (beautiful) ……………………. 14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer. 15. Your accent is ( bad ) chúng tôi mine. 16. Hot dogs are (good) chúng tôi hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one. 18. French is considered to be (difficult) chúng tôi English, but Chinese is the (difficult) …………………….language. 19. It’s the (large)……………………. company in the country. Bài 4: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

8. This is the first time I have ever met such a pretty girl.

9. He works much. He feels tired.

10. This computer works better than that one.

11. The apartment is big. The rent is high.

12. We set off soon. We will arrive soon.

13. The joke is good. The laughter is loud.

14. She gets fat. She feels tired.

15. As he gets older, he wants to travel less.

16. The children are excited with the difficult games.

17. People dive fast. Many accidents happen.

18. I meet him much. I hate him much

19. My boss works better when he is pressed for time,

20. As he has much money, he wants to spend much.

21. If you read many books, you will have much knowledge.

22. He speaks too much and people feel bored.

23. The growth in the economy makes people’s living condition better.

24. People learn a lot of things as they travel far.

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C

6. D 7. A 8. A 9. D 10. D

11. C 12. C 13. D 14. A 15. A

16. C 17. B 18. A 19. C 20. B

1. Her new house isn’t so/as big as her old one.

2. Peter is the tallest in my class.

3. The white dress isn’t so/ as expensive as the black one.

4. According to me, Maths isn’t so/as easy as English.

5. Mary is the most intelligent in my group.

6. The Nile is the longest river in the world.

7. No mountain in the world is higher than Mount Everest.

8. She is the prettiest girl I have ever met.

9. The more he works, the more tired he feels.

10. That computer doesn’t work so/as well as that one.

11. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

12.The better the joke is, the louder the laughter is.

14. The fatter she gets, the more tired she feels.

15. The older he gets, the less he want to travel.

16. The more difficult the games are, the more excited the children are.

17. The faster people drive, the more accidents happen.

18.The more Imeet him, the more I hate him.

19. The less time my boss has, the better he works.

20. The more money he has, the more he wants to spend.

21. The more books you read, the more knowledge you will have.

22.The more he speaks, the more bored people feel.

23.The more the economy grows, the better people’s living condition is.

24. The farther people travel, the more the learn.

250 Bài Tập Tiếng Anh Chuyên Đề Từ Vựng 2022 Có Đáp Án Chi Tiết

Trích từ tài liệu:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Question 1. You are old enough to takefor what you have done.

Question 2. Tony would have forgotten the appointment if I hadn’thim.

Question 3. He has read a lot of books anda lot of knowledge.

Question 4. Today many species of plants and animals are inof extinction.

Question 5. Margarethe Von Trotta is a(n)gifted filmmaker who made vital contributions to the New German movement of the 70’s and 80’s.

Question 6. When the teacher asked Daisy what the chemical formula was, her mind went.

Question 7: Today’s weather will be aof yesterday.

Question 8: The children had beenof the danger, but had taken no notice.

Question 9: She pointed out that her wagesno relation to the amount of work she did.

Question 10: The widespread use of pesticides and herbicides has led to theof groundwater in many parts of the world.

Question 11: Sheregretted having been so unkind.

Question 12: Although the patient’s condition is serious, she seems to be out of.

Question 13: Our country has large areas ofbeauty.

Question 14: Scientists and engineers have invented devices to removefrom industrial wastes.

Question 15: Iit’ll rain this afternoon.

Question 16: You mustallowances for him; he is not very healthy!

Question 17: They are conducting a wideof surveys throughout Vietnam.

Question 18: Thepolluted atmosphere in some industrial regions is called “smog”.

Question 19. Police are warning the public to be on thefor suspicious packages.

Question 20: Could you please stopso much noise?

Question 21: Shakespeare asserts the right of women toand independence.

Question 22: me to phone them before I go out.

Question 26: He is doing very badly but he tries toappearance.

Question 24: Thanks to the invention of labor-saving, domestic chores are no longer a burden.

Question 25: The village wasvisible through the dense fog.

Question 26: I can’t go out this morning. I’m up toin reports.

Question 27: You must fill in thisform in capital letters.

Question 28: He would win the race if hehis brother’s example and trained harder.

Question 29: You can ask Matin anything about history. He actually has quite a goodfor facts.

Question 30: It’s a good idea to see your doctor regularly for a(n).

Question 31: He was anwriter because he persuaded many people to see the truth of his idea.

Question 32: In his absence, I would like to thank all concerned on my brother’s.

Question 33: Nowadays, quite a few Internet courses can offer an effective to classroom teaching.

Question 35: After some reflection, he decided to bite the.

Question 36: All thein the stadium applauded the winner of the marathon when he crossed the finishing line.

Question 37: I shall do the job to the best of my.

Question 38: Even if you are rich, you should save some money for a day.

Question 39: It was such a boring speech that I fell.

Question 40: William was 19 years old when he wasup for war.

A called B. made C. put D. brought

Question 41: The internship in this companyan influence on him for the rest of his life.

Question 42: Most developing countries are inof capital and technical assistance.

Question 43: My wife is alwayswhen she has a problem at work and becomes angry at me for no reason at all.

Question 44: Don’t take anyof Mike. He’s always rude to everyone.

A sight B. view C. notice D. attention

Question 45: Peteropened the door of the room, wondering what he might find.

Question 46: If it’s raining tomorrow, we shall have tothe match till Sunday.

Question 47: If youin behaving in this way, you will bring yourself nothing but trouble.

Question 48: During the boss’shis assistant took over.

Question 49: Mai, Lan and Nga are 17, 19, 20 years old.

Question 50: There’s noin going to school if you’re not willing to learn.

Question 51: All students should beand literate when they leave school.

Question 52: I found it very hard tobetween the two sounds.

Question53: Stopabout the bush, John! Just tell me exactly what the problem is.

Question 54: The youths nowadays have many things to do in theirtime.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Tập So Sánh Hơn Trong Tiếng Anh Có Đáp Án Chi Tiết trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!