Đề Xuất 3/2023 # Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 # Top 12 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 # Top 12 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

ĐỀ SỐ 1 Câu 1(6đ): Tính đạo hàm các hàm số sau Câu 2 (2đ) Cho hàm số Giải bất phương trình: . Câu 3 (2đ) Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ ĐỀ SỐ 2 Bài 1: Bằng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của hàm số: y = tại x0 = 5 Bài 2 : Chứng minh hàm số liên tục tại x0 = 0, nhưng không có đạo hàm tại điểm đó Bài 3 : Tính đạo hàm 1.y = (-3x+3)(+2x-1) 2. y =; 3. y = (1+sin2x)4 4. y = f(x) = ; Bài 4: Cho 2 hàm số: f(x) = ; g(x) = tan3x –tanx + x; a.Tìm đạo hàm 2 hàm trên b.CMR: f’(x) 2 g’(x) ,x ĐỀ SỐ 3 Câu 1: Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đ t . Câu 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 3: Cho . Khi m = 0, giải bất phương trình . b)Tìm m để . Câu 4: Cho hàm số , chứng minh rằng . ĐỀ SỐ 4 Câu 1: (2 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 2: (2 điểm) Cho . Khi m = 0, giải bất phương trình . Câu 3: (2 điểm) Cho (C): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C)tại điểm có hoành độx = - 1 Câu 4: (2 điểm) Cho ( C) : y=.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C),biết tiếp tuyến song song với đường thẳng Câu 5: (2 điểm) Cho hàm số: .Chứng minh phương trình : luôn luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi x Î R: ĐỀ SỐ 5 Câu 1(1đ): Tính đạo hàm của hàm số sau tại x = 0 Câu 2(3đ): Tính đạo hàm các hàm số sau: y = (2x+1)(x2 + 3x +1) 2) 3)y = sin2 2x +2cos2 3x Câu 3(3đ): Cho hàm số: y=x3+3x2 -9x+5. viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Tại điểm có hoành độ x = -2 Biết tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất. Câu 4(2đ): Giải phương trình y’=0, biết y = sin43x Câu 5(1đ): Chứng minh rằng : ĐỀ SỐ 6 Bài 1 ( 1 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng Bài 2 (1 điểm). Một vật chuyển động theo quy đạo có phương trình (mốc thời gian và tọa độ tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường vật chuyển động được kể từ lúc bất đầu chuyển động đến khi vận tốc của vật cực đại. Bài 3 (2 điểm). Tính đạo hàm của hàm số a) b) Bài 4 (1 điểm). Cho hàm số . Chứng minh rằng ĐỀ SỐ 7 Câu 1(4 điểm) Cho hàm số . 1. Tính 2. Giải bất phương trình: . 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết rằng hệ số góc của tiếp tuyến bằng -9. Câu 2.( 3 điểm) Tính đạo hàm của các hàm số sau: 1. 2. 3. ĐỀ SỐ 8 Bài 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) b) c) d) Bài 2: Cho hàm số có đồ thi là (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), tại điểm A(2 ; -7). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), tại giao điểm của (C) với trục hoành. Bài 3: Xác định m để , với có nghiệm đúng với mọi ĐỀ SỐ 9 Câu 1 4,5đ: Tính đạo hàm của các hàm số sau: a) b) c) d) e) Câu 2 1,5đ: Cho hàm số . Giải bất phương trình: . Câu 3 1,5đ: Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: . Câu 4 1,5đ: Chứng mình hàm số sau đây có đạo hàm bằng 0 y= cos2(-x) + cos2(+x) + cos2(-x) + cos2(+x) – 2sin2x Câu 5 1đ: Giải và biện luận phương trình f’(x) = 0 biết rằng f(x) = sin2x +2(1- 2m)cosx – 2mx ĐỀ SỐ 10 Bài 1 ( 5 điểm ) : Tính đạo hàm các hàm số sau: a) ; b) c) d) e) . Bài 2 ( 4 điểm ) : Cho hàm số có đồ thị (C). a) Tính y’ = ? c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm A( 1; 0); d) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 9x + 2010. Bài 3 ( 1 điểm ) : Cho hàm số y = cot2x. Cmr : y” + 4.cot2x.y’ = 0. ĐỀ SỐ 11 Câu 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: b) Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Tại điểm A(0; 2) Tại điểm có tung độ bằng Tiếp tuyến song song với đường thẳng 4y+x -2017=0 Câu 3: a) Cho hàm số Tìm m để Cho hàm số và Giải bất phương trình ĐỀ SỐ 12 Câu 1 (7 điểm): Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 2(3 điểm): Cho đường cong (C): . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) trong các trường hợp sau: Tại M(2; 15). Biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4. ĐỀ SỐ 13 Câu 1 (1đ): Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số tại x0 = 1 Câu 2 (3đ): Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 3 (3đ): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = Tại điểm trên đồ thị có hoành độ x = -1 Biết tiếp tuyến song song với y = 5x +3 Câu 4 (2đ): Cho hàm số Tìm m để Câu 5 (1đ): Cho hàm số , chứng minh rằng y’ = cos2x ĐỀ SỐ 14 Câu 1: (1điểm) Tính đạo hàm của các hàm số tại các điểm đã chỉ ra a) tại điểm b) tại điểm Câu 2: (4điểm) Tính đạo hàm của các hàm hợp sau a) b) c) d) Câu 3: (4điểm) Tính đạo hàm của các hàm lượng giác sau a) b) c) d) Câu 4: (1điểm) Tính đạo hàm của hàm số sau: ĐỀ SỐ 15 C©u 1 (4 điểm): TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè sau: C©u2 (4 điểm) : Cho hµm sè: ( C). a) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0=1. b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ y0=3. ĐỀ SỐ 16 C©u 1 (4 điểm): TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè sau: C©u 2 (4 điểm) :Cho hµm sè: ( C). a) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0=-1. b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y=-3x +5. BÀI TẬP BỔ SUNG Cho hàm số . Tìm để : a) có hai nghiệm phân biệt ; b) có thể viết được thành bình phương của nhị thức ; c) ; d) ; e) . Cho hàm số . Xác định để : a) . b) có hai nghiệm phân biệt cùng âm ; c) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn điều kiện : . Cho hàm số . Xác định để hàm số có . Tìm các giá trị của tham số để hàm số: có trên một đoạn có độ dài bằng 1 . Cho hàm số ( m là tham số) . Xác định để hàm số có có 3 nghiệm phân biệt .

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán Lớp 6 Chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6 chương 1 đề số 1 kèm đáp án chi tiết giúp các em làm quen với cách ra đề và giải đề kiểm tra 45 phút toán 6 chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 Chương 1 – Đề số 1

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính :

a) 11070 : 15 . [ 356 – ( 2110 – 2000 )]

b) 62500 : { 50 2 : [ 112 – ( 52 – 2 3 . 5 )]}

Bài 2. (2 điểm) Tìm x ∈ N, biết :

Bài 3. (2 điểm) Trong một phép chia có số bị chia là 410. Số dư là 19. Tìm số chia và thương.

Bài 4. (2 điểm) Một đoàn xe lửa dài 160 m chạy vào một đường hầm xuyên qua núi với vận tốc 40 km/h. Từ lúc toa đầu tiên bắt đầu chui và hầm đến lúc toa cuối cùng ra khỏi hầm mất 4 phút 30 giây. Hỏi đường hầm dài bao nhiêu km?

Bài 5. (1 điểm) Tổng của n số tự nhiên chẵn từ 2 đến 2n có thể là một số chính phương không ? Vì sao ? (Chú ý: Số chính phương là số bằng bình phương của một số tự nhiên)

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Toán lớp 6 chương 1 số 1

Bài 1.

a) 11070 : 15 . [ 356 – 110 ] = 11070 : 3690 = 3

b) 62500 : { 2500 : [ 112 – ( 52 – 8 . 5 )]}

= 62500 : { 2500 : [ 112 – ( 52 – 40 )]}

= 62500 : { 2500 : [ 112 – 12 ]}

= 62500 : { 2500 : 100 }

= 62500 : 25

= 2500

= 27 . 125 – 20 . [300 – ( 540 – 400 )]

= 3375 – 20 . ( 300 – 140 )

= 3375 – 20 . 160

= 3375 – 3200

= 175

Bài 2.

a) 5x – 2x = 25 + 19

(Leftrightarrow ) 3x = 32 + 1

(Leftrightarrow ) 3x = 33

(Leftrightarrow ) x = 11

(Leftrightarrow ) x 200 – x = 0

(Leftrightarrow ) x ( x 199 – 1) = 0

(Leftrightarrow ) x = 0 hoặc x 199 – 1 = 0

(Leftrightarrow )

x = 0 hoặc x 199 = 1

(Leftrightarrow ) x = 0 hoặc x = 1

Bài 3.

Gọi a, b, q, r lần lượt là số bị chia, số chia, thương, số dư

Ta có: a = bq + r ( b ≠ 0 và 0 < r < b)

Theo bài ta sẽ có:

410 = bq + 19

(Leftrightarrow ) bq = 410 – 19 = 391

Mà : 391 = 391 . 1 = 23 . 17

– Số chia là 391 thì thương là 1

– Số chia là 23 thì thương là 17

Bài 4.

4 phút 30 giây = 270 giây

40 km/h = 40000 m/3600 giây

Trong 270 giây đoàn xe lửa chạy được số mét là:

(40000 . 270) : 3600 = 3000 (m)

(3000 m là chiều dài của đoàn tàu cộng với chiều dài của đường hầm.)

Do vậy đường hầm dài: 3000 – 160 = 2840 (m) = 2,84 km

Vậy chiều dài của đường hầm sẽ là 2,84 km

Bài 5.

Ta có: 2 + 4 + 6 +… + ( 2n ) = ( 2n + 2 ) . n : 2 = n ( n+1 )

Mà n . n < n ( n+1 ) < ( n + 1 )( n + 1 ) ⇒ n² < n ( n + 1 ) < ( n + 1 ) ²

n² và (n + 1)² là số chính phương liên tiếp nên n ( n + 1 ) không thể là số chính phương. Ta có điều cần chứng minh.

-/-

Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Tiếng Anh Lớp 8 Năm 2022

Đề kiểm tra 1 tiết Anh 8 thí điểm lần 1 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh lớp 8 lần 1

Đề kiểm tra tiếng Anh 8 mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 8 thường gặp như: Chọn đáp án đúng, Chọn từ có cách phát âm khác, Chia động từ, … giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm từng dạng bài tập khác nhau cũng như củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Bài kiểm tra số 1 tiếng Anh 8 thí điểm có đáp án

Find the word which has different sound in the part underlined. Choose the best answer.

1. My dad doesn’t mind…………… my mom from work every day.

A. pick up

B. picked up

C. picking up

D. picks up

2. Using computers too much may have harmful effects …….. your minds and bodies.

A. on

B. to

C. with

D. onto

3. I love the people in my village. They are so………………… and hospitable.

A. friendly

B. vast

C. slow

D. inconvenient

4. The ………………………….. people in the village are very friendly.

A. ethnic minority

B. majorities

C. ethnic minorities

D. ethnic cultures.

5. Can you speak English ……………… .My English is not good.

A. slow

B. more slowly

C. quickly

D. more quickly

6. Viet Nam is …………. Multicultural country with 54 ethnic groups.

A. a

B. an

C. the

D. A and C

7.Which ethnic groups has the largest population in Viet Nam?

A. Kinh

B. Muong

C. Tay

D. Hmong

8.The Lao are one of ……………… many Thai- speaking peoples.

A. the

B. a

C. an

D. A and C

Fill the gaps with the words/ phrases in the box:

In addition Also As I have noted

In my opinion Besides I think

My favorite leisure activity is listening to music.

Read the following passage, and answer the questions below.

Duong Lam: An ancient Vietnamese village

Duong Lam Village is located in Duong Lam Commune at a 45km distance from Hanoi. It is the birthplace of two kings in the history of Vietnam, Phung Hung and Ngo Quyen, who opened up the long-term self-control and independence period of Vietnam after Bach Dang Victory in the year 938.

All houses, gates, village gates and wells are built of laterite creating an architectural complex, a unique village that is typical for villages in the midlands in the North of Vietnam.

At present, there are still nearly old 200 houses and many other historical monuments such as Phung Hung Temple, Ngo Quyen Royal Tomb, MongPhu Communal House, Ho Gam Hill at which Phung Hung liked tigers to rescue villagers and the temple at which the diplomat Giang Van Minh is worshiped.

1. Where is Duong Lam village?

2. Who were the two kings whose birthplace is Duong Lam Village?

3. What is Duong Lam typical for?

4. How many old houses are there in Duong Lam?

Give correct forms of comparison to complete the sentences.

1/ The new bed is …………………………………. than my old bed. ( comfortable)

2/ The Mekong River is chúng tôi Red River . (long)

Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

1. Tea is cheaper than coffee.

Coffee …………………………………………………………………………………….

2. I adore listening to music every day.

I enjoy …………………………………………………………………………………………

3. The red car is more expensive than the black one.

The black car ………………………………………………………………………………..

4. No one in my group is more intelligent than Long.

Mary………………………………………………………………………………………….

5. Son Tung M-TP performs the song “Chung ta khong thuoc ve nhau” very beautifully.

The song “Chung ta khong thuoc ve nhau”………………………………………………….

ĐÁP ÁN Find the word which has different sound in the part underlined.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – A;

Choose the best answer.

1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – C; 5 – B; 6 – A; 7 – A; 8 – A;

Give the correct form of the following verbs:

1 – flying; 2 – go; 3 – have lived; 4 – playing;

Fill the gaps with the words/ phrases in the box:

1 – In my opinion; 2 – Also; 3 – I think;

4 – Besides; 5 – In addition; 6 – As I have noted;

Read the following passage, and answer the questions below.

1 – It is located in Duong Lam commune at a 45 km distance from Hanoi.

2 – It is the birthplace of two kings in the history of Vietnam, Phung Hung and Ngo Quyen.

3 – It is typical for villages in the midlands in the North of Vietnam.

4 – There are still nearly old 200 houses

Give correct forms of comparison to complete the sentences.

1 – more comfortable; 2 – longer;

Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

1. Coffee is more expensive than tea.

2. I enjoy listening to music.

3, The black car is not as expensive as the red car.

Or The black car is cheaper than the red car.

4. Mary is the most intelligent in my group.

5. The song “Chung ta khong thuoc ve nhau” is performed very beautifully by Son Tung M-TP.

II. Đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh 8 thí điểm lần 1

A – LISTENING: Question I. Listen and choose the correct answers:

1. Five-colored sticky rice is made by ethnic minorities in the northern …………………………….. regions.

A. mountainous

B. generous

2. The dish has five colors: red, yellow, green, …………………………………………. . and white.

A. purple

B. brown

3. The green colors symbolizes …………………

A. plants

B. plane

4. Five colors sticky rice is made on special occasions , for festivals and ………………………………….

A. century

B. ceremonies

Question II. Listen to the passage write True (T) or false (F).

1. Five – colored sticky rice is a traditional dish.

2. The colors represent the elements of life.

3. These elements create harmony between people.

4. This rice is only made when there are guests.

B – USE OF LANGUAGE: Question III. Find the word which has different sound in the part underlined. Question IV. Choose the best answer.

1. My dad doesn’t mind…………… my mom from work every day.

A. pick up B. picked up C. picking up D. picks up

2. Using computers too much may have harmful effects ……. . your minds and bodies.

A. on B. to C. with D. onto

3. I love the people in my village. They are so………………… and hospitable.

A. friendly B. vast C. slow D. inconvenient

4. Among the ………………, the Tay people have the largest population.

A. groups B. majorities C. ethnic minorities D. ethnic cultures.

5. People in the countryside live ……………… than those in the city.

A. happy B. more happily C. happily D. less happy

6. Viet Nam is …………. Multicultural country with 54 ethnic groups.

A. a B. an C. the D. A and C

C – READING: Question VI: 1. Read the passage, and then decide whether the statements that follow are True (T) or False (F)

In my opinion, using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. Firstly, sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. Secondly, you may get irritated easily. Besides, if you use the computer too much, you will not have time for our family and friends. In short, computers should only be used for a limited time.

1. Using the computer too much can make your eyes tired. 1. ………………..

2. Using the computer too much is not good for you. 2. ………………..

3. We still can spend a lot of time with our family and friends. 3. ………………..

4. According to the writer, we can use the computer for a long time. 4. …………………..

5. Computers should only be used for a limited time. 5 …………………..

2. Read the passage carefully.

MY VILLAGE

I live in a village by Mekong River. Every day, like most of my friends, I walk to school. It is three kilometers away. After class, I often help my mother to collect water from the river and feed the chickens. At the weekend, the villagers often gather at the community hall where there is a TV. The adults watch TV, but more often they talk about their farm work and exchange news. The children run around, playing games and shouting merrily. Laughter is heard everywhere.

My father sometimes takes me to the market town nearby where he sells our home products like vegetables, fruits, eggs… He then buys me an ice cream and lets me take a ride on the electric train in the town square. I love those trips.

On starry nights, we children lie on the grass, looking at the sky and daring each other to find the Milky Way. We dream of faraway places.

Answer the following questions.

1. Does the boy like riding on the electric train in the town square?

………………………………………………………………………………

2. What do the children do on starry nights?

……………………………………………………………………………

3. Do you like to live in the countryside or in the city? Why?

……………………………………………………………………………

D – WRITING:Question VII. a. Use the correct forms of comparison to complete the sentences.

1. Some people think that country folk are ………………………. than city people. (friendly)

2. Which one is ……………………………………………., Red River or Mekong River? (long)

b. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one

1. My house is smaller than your house.

Your house . ………. ………. ………. ………. ………. …………………………………………

2. I love listening to music.

I fancy……………. ………. ………. ………. ………. ………. …………………………. ……….

3. The black dress is more expensive than the white one.

The white dress …. ………. ………. ………. ………. ………. ………………………………….

4. No one in my group is more intelligent than Mary.

Mary………. ………………………………………………………………………………………………

III. Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết tiếng Anh lớp 8 mới lần 1

A – LISTENING:

Question I: (0,25đ/ câu đúng)

1. A

2. A

3. A

4. B

Question II: (0,25đ/ câu đúng)

1. T

2. T

3. F

4. F

B – USE OF LANGUAGE

Question III. (0,25đ/ câu đúng)

1. D

2. D

3. A

4. B

Question IV.

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

6. A

Question V. (0,25đ/ câu đúng)

1. making

2. have – ridden

3. go

4. seeing/ to see

5. skateboarding

C. READING

Question VI: (0,25đ/ câu đúng)

1. Read the text again and write True (T) or false (F).

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

2. Answer the following questions:

1. Yes , the boy does or yes , he does.

2. On starry nights, we children lie on the grass, looking at the sky and daring each other to find the Milky Way

3. I like to live in the countryside because it is quiet and comfortable.

D. WRITING

Question VII:

a. Mỗi câu 0.5 điểm/ câu

1. more friendly

2. longer

b. Mỗi câu 0.25 điểm/ câu

1. Your house is bigger than my house.

2. I like listening to music.

3. The white dress is not as expensive as the black dress.

Or The white dress is cheaper than the black dress.

4. Mary is the most intelligent in my group.

Part A. Vocabulary and grammar

1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

2. Choose the word that has the main stress differently from the others

A.sidewalk

B. drawing

C. support

D. garden

3. You need to enroll before the end of August.

A.join

B. register

C. participate

D. encourage

A. good

B. better

C. goody

D. well

6. When Jane was young, she ……. swim in the river.

A. often

B. used to

C. got used to

D. liked

A. of

B. with

C. because

D. by

8. She asked her children ……………

A. stop playing

B. stop to play

C. to stop playing

D. to stop to play

9. She grew up in Japan, so her ……………. is Japanese.

A. mother tongue

B. first language

C. foreign language

D. a & b

A. to participate

B. participates

C. participating

D. participation

A. raise

B. lift

C. rise

D. blow

A. to not be

B. to be

C. not be

D. not to be

II. Read the passage then check True/ False:

Volunteering is one of the things that are very useful to you. To your future bosses, volunteer work show that you are interested in both the world and your future.

Although volunteer work does not bring you money, it gives you a time to learn social skills and make a difference in our community.

Volunteers have the chance to teach English, arts, and sports for homeless children. They also help children with health problems, especially children who cannot see, hear and speak.

III. Read the passage then answer the questions

What do you know about Christopher Columbus? He was a famous sailor and explorer. Columbus was 41 years old when he sailed from southern Spain on August 3, 1492. He went with a crew of 90 men. Thirty-three days later, he landed on Walting Island in the Bahamas.

Columbus wanted to find out what the rest of the world looked like. He also wanted to make money. He would sail to distant islands and trade with the locals there. He would buy their silks, spices and gold. Then he would sell them in Spain.

In Spain, people would pay high prices for them. Columbus got the Queen of Spain to approve his plan. She would pay for his ships and crew. He would keep 10 percent of the value of the goods he brought back. She would take the rest.

1. When was Christopher Columbus born?

……………………………………………………………………………………………

2. How long did it take him and his crew to Walting Island?

……………………………………………………………………………………………

Part C: Writing I. Put the following sentences into reported speech

1. I said to him, “Sit down.”

I told ………………………………………………………………………………….

2. The teacher said to us, “Don’t make so much noise.”

………………………………………………………………………………………..

II. Put the words in the right order

3. used to/ he/ football/ our /school / in/ team/play

………………………………………………………………………………………

4. Take/ physical/ should/ more/ exercise/ you

………………………………………………………………………………………

III. Write the correct sentences, using the cues given.

5. My sister/ like/ cook/ meals/ but/ not/ like/ do/ washing-up.

……………………………………………………………………………………..

6. Last night/ she/ come home/ 10.30 and 11 o’clock.

………………………………………………………………………………………

Part A. Vocabulary and grammar

1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – B; 5 – D; 6 – B;

7 – D; 8 – C; 9 – D; 10 – C; 11 – A; 12 – D;

Part B: Reading I. Complete the passage. Use the verbs in the box.

1 – So; 2 – dropped; 3 – princess; 4 – told; 5 – after; 6 – immediately;

II. Read the passage then check True/ False:

1 – True; 2 – False; 3 – False; 4 – True;

III. Read the passage then answer the questions

1 – He was born on August 3, 1492.

2 – It was thirty-three days.

Part C: Writing I. Put the following sentences into reported speech

1 – I told him to sit down.

2 – The teacher told us to not make so much noise.

II. Put the words in the right order

3 – He used to play in our school football team.

4 – You should take more physical exercise.

III. Write the correct sentences, using the cues given.

5 – My sister likes cooking meals but she does not like doing washing up.

6 – Last night she came home at between 10.30 and 11 o’clock.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook

7 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Vật Lý Lớp 8 Học Kì 1

Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lí lớp 8

7 đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 8 học kì 1

7 đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 8 học kì 1 là tài liệu mà VnDoc muốn gửi đến các bạn tham khảo. Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý này gồm 7 đề kiểm tra 45′ từ các trường THCS khác nhau giúp học sinh không chỉ được ôn luyện kiến thức đã học mà còn làm quen nhiều dạng bài tập Vật lý lớp 8 khác nhau.

ĐỀ SỐ 1: TRƯỜNG NGUYỄN GIA THIỀU, ĐỀ A Thời gian: 45 phút

Câu 1: Viết và chú thích công thức tính vận tốc. Hãy cho biết độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?

Câu 2:

a) Độ lớn của vận tốc đo bằng dụng cụ nào? Đơn vị vận tốc hợp pháp là gì?

b) Hãy nêu cách biểu diễn lực.

Câu 3:

a) Vận tốc của một ô tô là 54 km/h có nghĩa là gì?

b) Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực ở hình vẽ sau:

Câu 4: Một vận động viên điền kinh chạy từ chân lên đỉnh một quả đồi dài 300 m hết 1 phút. Sau đó tiếp tục chạy xuống chân đồi bên kia dài 280 m với vận tốc 7 m/s. Tính:

a) Vận tốc trung bình của người đó khi lên đồi.

b) Thời gian để người đó chạy từ đỉnh xuống chân đồi.

c) Vận tốc trung bình của người đó trên cả đoạn đường.

Câu 5: Một vật có khối lượng 10 kg đặt nằm yên trên sàn nhà.

a) Vật chịu tác dụng của những lực nào? Hãy biểu diễn các lực đó bằng hình vẽ.

b) Để vật đó chuyển động thẳng đều trên nền nhà, phải kéo vật với một lực theo phương ngang, chiều từ trái sang phải có độ lớn 200 N. Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật. (tỉ xích 1 cm ứng với 50 N).

c) Có các giá trị vận tốc sau: v 1 = 72 km/h; v 2 = 25 m/s; v 3 = 54 km/h; v 4 = 10 m/s. Hãy đổi đơn vị và sắp xếp độ lớn của các vận tốc đó theo thứ tự tăng dần.

ĐỀ SỐ 2: TRƯỜNG NGUYỄN GIA THIỀU, ĐỀ B Thời gian: 45 phút

Câu 1: Viết và chú thích công thức tính vận tốc. Đơn vị vận tốc hợp pháp là gì?

Câu 2:

a) Độ lớn của vận tốc đo bằng công cụ nào? Đơn vị vận tốc phụ thuộc đơn vị của đại lượng nào?

b) Hãy nêu cách biểu diễn lực.

Câu 3:

a) Vận tốc của một ô tô là 72 km/h có nghĩa là gì?

b) Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố của lực ở hình vẽ sau:

Câu 4: Một người đi xe đạp trên đoạn đường AB dài 2,5 km hết 30 phút. Sau đó tiếp tục chạy xuống dốc BC dài 1 km với vận tốc 4/3 km/h. Tính:

a) Vận tốc trung bình của người đó trên đoạn AB.

b) Thời gian để người đó đi hết BC.

c) Vận tốc trung bình của người đó trên cả 2 đoạn đường.

Câu 5: Một vật có khối lượng 20 kg đặt nằm yên trên sàn nhà.

a) Vật chịu tác dụng của những lực nào? Hãy biểu diễn các lực đó bằng hình vẽ.

b) Để vật đó chuyển động thẳng đều trên nền nhà, phải kéo vật với một lực theo phương ngang, chiều từ phải sang trái có độ lớn 300 N. Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật. (tỉ xích 1 cm ứng với 100 N).

c) Có các giá trị vận tốc sau: v 1 = 61,2 km/h; v 2 = 10 m/s; v 3 = 90 km/h; v 4 = 20 m/s. Hãy đổi đơn vị và sắp xếp độ lớn của các vận tốc đó theo thứ tự giảm dần.

ĐỀ SỐ 3: TRƯỜNG HOÀNG HOA THÁM, ĐỀ A Thời gian: 45 phút

Câu 1: Vì sao nói chuyển động và đứng yên có tính tương đối?

Câu 2: Chuyển động đều là gì?

Câu 3: Một quãng đường dài 800 m xe đi với vận tốc 4 m/s. Trên 200 m đầu xe đi với vận tốc 2,5 m/s. Tính vận tốc đi trên đoạn đường sau.

Câu 4: Diễn tả bằng lời các yếu tố của lực có trong hình sau:

Câu 5: Xe có trọng lượng 20000 N đang chuyển động đều. Biết lực ma sát bằng 0,25 lần trọng lượng của xe.

a) Kể tên các lực tác dụng lên xe.

b) Tính lực kéo của động cơ.

Câu 6: Cho biết khi lau nhà ta đi hay bị té. Trong trường hợp này lực ma sát có lợi hay có hại?

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 11 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!