Đề Xuất 11/2022 # Giải Bài Tập Sbt Vật Lí 8 Bài 24: Công Thức Tính Nhiệt Lượng / 2023 # Top 13 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 11/2022 # Giải Bài Tập Sbt Vật Lí 8 Bài 24: Công Thức Tính Nhiệt Lượng / 2023 # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Sbt Vật Lí 8 Bài 24: Công Thức Tính Nhiệt Lượng / 2023 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có 4 hình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 5 phút (H24.1) người ta thấy nhiệt độ của nước trong bình trở nên khác nhau.

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất?

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

2. Yếu tố nào sau đây làm cho nhiệt độ của nước ở các bình trở nên khác nhau?

A. Thời gian đun

B. Nhiệt lượng từng bình nhận được.

C. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình.

D. Loại chất lỏng chứa trong từng bình.

Phương pháp giải

1. Khi đun với nhiệt độ cao hơn trong cùng thời gian thì nước sẽ bốc hơi nhiều hơn

2. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình khác nhau làm cho nhiệt độ của nước ở các bình trở nên khác nhau

Hướng dẫn giải

1. Chọn A vì các vật đều được đun bằng những đèn cồn giống nhau, nước ban đầu ở cùng một nhiệt độ. Do lượng nước trong bình A ít nhất nên nhiệt độ ở bình A là cao nhất.

2. Chọn C vì độ tăng nhiệt độ và chất cấu tạo nên vật đều giống nhau nên nhiệt độ của các bình khác nhau do lượng chất lỏng chứa trong từng bình đó .

Để đun nóng 5 lít nước từ 20 oC lên 40 o C cần bao nhiêu nhiệt lượng?

Phương pháp giải

Áp dụng công thức: Q = m.c.Δt để tính nhiệt lượng

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp là:

Q = m.c.Δt = 5.4200.(40 – 20) = 420000J = 420kJ

Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu nhiệt độ?

Phương pháp giải

Ấp dụng công thức: ({rm{Delta }}t = frac{Q}{{mc}} ) để tính độ tăng nhiệt độ

Hướng dẫn giải

Ta có:

({rm{Delta }}t = frac{Q}{{mc}} = frac{{840000}}{{10.4200}} = {20^0}C)

Vậy nước nóng lên thêm 20℃

Một ấm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20 o C.

Phương pháp giải

– Áp dụng công thức:

Q=m.c.(t – t) để tính nhiệt lượng của ấm và của nước

– Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết tính theo công thức:

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước là:

= 0,4.880.(100 – 20) + 1.4200.(100 – 20)

= 28160 + 336000 = 364160J

Tính nhiệt dung riêng của một kim loại biết rằng phải cung cấp 5kg kim loại này ở 20 oC một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50 o C. Kim loại đó tên là gì?

Phương pháp giải

Áp dụng công thức:

(C = frac{Q}{{m{rm{Delta }}t}} ) để tính nhiệt dung riêng của kim loại

Hướng dẫn giải

Ta có:

(C = frac{Q}{{m{rm{Delta }}t}} = frac{{59000}}{{5left( {50 – 20} right)}} approx 393J/kg.K)

Vậy kim loại đó là đồng.

Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương ứng với nước, với đồng, với sắt?

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về nhiệt lượng để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

– Trên đồ thị ta dựng đường vuông góc với trục thời gian. Khi đó thời gian cung cấp nhiệt cho 3 chất là như nhau.

– Vì cùng khối lượng và bếp tỏa nhiệt như nhau nên độ tăng nhiệt độ sẽ phụ thuộc tỷ lệ nghịch vào nhiệt dung riêng:

Vậy đường I: nước; đường II: sắt; đường III: đồng.

Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20 o C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt rung riêng của thép là 460J/kgK.

Phương pháp giải

– Áp dụng công thức:

Q = mc (t 2 – t 1) để tính nhiệt lượng đầu búa nhận được

– Tính công thực hiện theo công thức: A=Q.1/40%

– Công suất được tính theo công thức:

(begin{array}{l} wp = frac{A}{t} end{array})

Hướng dẫn giải

– Nhiệt lượng đầu búa nhận được:

Q = mc (t 2 – t 1) = 12.460.20 = 110400J

– Công của búa thực nhiện trong 1,5 phút là:

(A = frac{{Q.100}}{{40}} = frac{{110400.100}}{{40}} = 276000J)

– Công suất của búa là:

(begin{array}{l} wp = frac{A}{t} = frac{{276000}}{{90}}\ approx 3067W approx 3kW end{array})

Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho ba cốc bằng thủy tinh giống nhau. Cốc 1 đựng rượu, cốc 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với khối lượng bằng nhau. Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của các cốc trên. Biết rằng nước đá chưa tan.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được đặc điểm về nhiệt lượng của các chất

Hướng dẫn giải

Khi so sánh cốc (2) và (3) thì ở cốc (3) đá chưa tan, nên cần phải tốn một nhiệt lượng để làm đá tan (nhiệt nóng chảy) mà không làm tăng được nhiệt độ của cốc. Vì vậy, cốc (2) có độ tăng nhiệt lớn hơn cốc 3.

– Chọn B

Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị với đại lượng nào sau đây?

A. Nhiệt năng

B. Nhiệt độ

C. Nhiệt lượng

D. Cả ba phương án trên đều sai.

Phương pháp giải

Đơn vị của nhiệt dung riêng là: J/kg.K

Hướng dẫn giải

– Vì nhiệt dung riêng có đơn vị là J/kg.K không cùng đơn vị với các đại lượng trên.

– Chọn D

Khi cung cấp nhiệt lượng 8400Jcho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 2 0 C. Chất này là:

A. đồng B. rượu

C. nước D. nước đá

Phương pháp giải

Sử dụng công thức:

(c = frac{Q}{{m{rm{Delta }}t}}) để tính nhiệt dung riêng của chất

Hướng dẫn giải

– Ta có:

(c = frac{Q}{{m{rm{Delta }}t}} = frac{{8400}}{{1.2}} = 4200J/kg.K)

Vậy là nước

– Chọn C

Đường biểu diễn ở hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt rung riêng của nước là 4200J/kg.K. Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút.

a) của 8 phút đầu.

b) của 12 phút tiếp theo.

c) của 4 phút cuối.

Phương pháp giải

– Áp dụng công thức:

Q = m.c Δt để tính nhiệt lượng

– Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút theo công thức:

q=Q/thời gian(phút)

Hướng dẫn giải

a) Q 1 = m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20) = 84 000J

⇒ Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút:

({q_1} = frac{{{Q_1}}}{8} = 10500J)

b) Q 2 =m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20) = 84 000J

⇒ Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút:

({q_2} = frac{{{Q_2}}}{{12}} = 7000J)

c) 4 phút cuối nước không thay đổi nhiệt độ nên Q 3 = 0; q 3 = 0

Người ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 28 oC lên 34 o C. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ Mặt Trời?

Phương pháp giải

Áp dụng công thức:

Q = m.c.Δt để tính nhiệt lượng thu vào của nước

Hướng dẫn giải

c nước = c = 4200 J/kg.K

Năng lượng nước đã thu được từ Mặt Trời là:

Q thu = m.c.Δt = 5.4200.(34 – 28) = 126000J = 126 kJ.

Tại sao khí hậu ở các vùng gần biển ôn hòa hơn (nhiệt độ ít thay đổi hơn) so với khí hậu ở các vùng nằm sâu trong đất liền.

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về nhiệt lượng để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

– Ban ngày, Mặt Trời truyền cho mỗi đơn vị diện tích mặt biển và đất những nhiệt lượng bằng nhau. Do nhiệt dung riêng của nước biển lớn hơn của đất nên ban ngày nước biển nóng lên chậm hơn và ít hơn đất liền.

– Ban đêm, cả mặt biển và đất liền tỏa nhiệt vào không gian nhưng mặt biển tỏa nhiệt chậm hơn và ít hơn đất liền. Vì vậy, nhiệt độ trong ngày ở các vùng ở gần biển ít thay đổi hơn các vùng nằm sâu trong đất liền.

Một ấm đồng khối lượng 300g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 15 o C. Hỏi phải đun trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm một nhiệt lượng 500J. Bỏ qua sự hao phí về nhiệt ra môi trường xung quanh.

Phương pháp giải

– Áp dụng công thức:

Q = m.c.Δt để tính nhiệt lượng cần truyền cho mỗi chất (ấm đồng, nước)

– Tính thời gian đun theo công thức: t=Q/Q 1s

Hướng dẫn giải

– Ta có:

C đồng = 380J/kg.K, C nước = 4200J/kg.K

– Nhiệt lượng cần truyền để đun sôi ấm nước:

= (0,3.380 + 1.4200).85 = 366 690J

– Thời gian đun:

(t = frac{Q}{{{Q_{1{rm{s}}}}}} = frac{{366690}}{{500}} = 12p14s)

Giải Bài Tập Công Thức Tính Nhiệt Lượng Sbt Vật Lý 8 / 2023

Bài 24.1 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Có bốn hình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 5 phút (H.24.1) người ta thấy nhiệt độ của nước trong các bình trở nên khác nhau.

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất?

A. Bình A. B. Bình B

C. Bình C D. Bình D.

2. Yếu tố nào sau đây làm cho nhiệt độ của nước ở các bình trở nên khác nhau?

A. Thời gian đun.

B. Nhiệt lượng từng bình nhận được,

C. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình.

D. Loại chất lỏng chứa trong từng bình.

1. Chọn A. Bình A.

2. Chọn C. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình.

Bài 24.2 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Để đun nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C cần bao nhiêu nhiệt lượng?

Q = mc∆t = 5. 4200. 20 = 420 000 J = 420 kJ

Vậy để đun nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C cần 420kJ

Bài 24.3 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Vậy nước nóng lên thêm 20℃

Bài 24.4 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một ấm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20°C.

Q = Q ấm + Q nước = 0,4.880.80 + 1.4200.80 = 28166 + 336000 = 364160J

Vậy nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước là 364160J

Bài 24.5 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, biết rằng phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 20°C một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50°C. Kim loại đó tên là gì?

Vậy kim loại đó là đồng.

Bài 24.6 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương ứng với nước, với đồng, với sắt?

Đường I: nước;

đường II: sắt;

đường III: đồng

Bài 24.7 trang 65 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công suất của búa. Lấy nhiệt dung riêng của thép là 460J/kg.K.

Bài 24.8 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho ba cốc bằng thủy tinh giống nhau. Cốc 1 đựng rượu, cốc 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với khối lượng bằng nhau. Hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của các cốc trên. Biết rằng nước đá chưa tan.

Bài 24.9 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị đại lượng nào sau đây?

A. Nhiệt năng

C. Nhiệt lượng

D. Tất cả phương án trên đều sai

Chọn D. Tất cả phương án trên đều sai

Bài 24.10 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6

Khi cung cấp nhiệt lượng 8400J cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 2°C. Chất này là:

Bài 24.11 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:

a) của 8 phút đầu

b) của 12 phút tiếp theo

c) của 4 phút cuối

a) Q 1 = m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20) = 84 000J

Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút: q 1 = Q 1/8 = 10500J

b) Q 2 = m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20) = 84 000J

Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút: q 1 = Q 2/12 = 7000J

Bài 24.12 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Người ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 28°C lên 34°C. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ Mặt trời?

Q = mcAt = 5.4200.(34 – 28) = 126 000J = 126 kJ

Vậy nước thu được 126kJ năng lượng Mặt trời

Bài 24.13 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Tại sao khí hậu ở các vùng biển ôn hòa hơn (nhiệt độ ít thay đổi hơn) ở các vùng nằm sâu trong đất liền?

Ban ngày, Mặt trời truyền cho mỗi đơn vị diện tích mặt biển và đất những nhiệt lượng bằng nhau. Do nhiệt dụng riêng của nước biển lớn hơn của đất nên ban ngày nước biển nóng lên chậm hơn và ít hơn đất liền. Ban đêm, cả mặt biển và đất liền đều tỏa nhiệt vào không gian nhưng mặt biển tỏa nhiệt chậm hơn và ít hơn đất liền. Vì vậy, nhiệt độ trong ngày ở các vùng gần biển ít thay đổi hơn ở các vùng nằm sâu trong đất liền.

Bài 24.14 trang 66 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8

Một ấm đồng khối lượng 300g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 15°C. Hỏi phải đun trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm một nhiệt lượng là 500J. Bỏ qua sự hao phí về nhiệt ra môi trường xung quanh.

Giải Bài Tập Sbt Vật Lí 8 Bài 22: Dẫn Nhiệt / 2023

Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng?

A. Đồng, nước, thủy tinh, không khí.

B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí.

C. Thủy tinh, đồng, nước, không khí.

D. Không khí, nước, thủy tinh, đồng.

Phương pháp giải

Dựa vào bảng 22.1 để xác định khả năng dẫn nhiệt của các chất

Hướng dẫn giải

– Tra bảng 22.1 trang 79 cho ta biết khả năng dẫn nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự là đồng, thủy tinh, nước, không khí.

– Chọn B

Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền

A. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

B. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

C. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

D. Cả ba câu trên đều đúng.

Phương pháp giải

Nhiệt được truyền từ nơi (vật) có nhiệt độ cao sang nơi (vật) có nhiệt độ thấp hơn

Hướng dẫn giải

– Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

– Chọn C

Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng ? Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì làm như thế nào ?

Phương pháp giải

Trước khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh nên nhúng cốc vào nước ấm hoặc tráng ít nước ấm bên ngoài để cốc nóng đều và không bị vỡ.

Hướng dẫn giải

– Rót nước sôi vào cốc dày thì lớp thủy tinh bên trong nóng lên trước, nở ra trong khi lớp thủy tinh bên ngoài chưa kịp nóng và nở ra nên làm vỡ cốc. Nếu cốc mỏng thì nhiệt độ lớp thủy tinh bên trong tăng lên và kịp thời dẫn nhiệt ra ngoài nên cốc nóng lên đều ở cả trong và ngoài, do đó sẽ khó bị vỡ cốc.

– Vì vậy, muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì người ta thường nhúng cốc thủy tinh vào nước ấm trước hoặc tráng ít nước ấm bên ngoài cốc rồi mới rót nước sôi vào để cốc nóng đều và không bị vỡ.

Đun nước sôi bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ chóng sôi hơn ?

Phương pháp giải

Kim loại luôn có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn các vật liệu gốm, đất.

Hướng dẫn giải

Vì nhôm có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn đất nên đun bằng ấm nhôm nước sẽ sôi nhanh hơn.

Tại sao về mùa lạnh khi sờ vào miếng đồng ta cảm thấy lạnh hơn khi sờ vào miếng gỗ ? Có phải nhiệt độ của đồng thấp hơn của gỗ không ?

Phương pháp giải

Khả năng dẫn nhiệt của đồng tốt hơn gỗ nên đồng đã hấp thu mạnh nhiệt độ của môi trường làm tay ta cảm thấy lạnh

Hướng dẫn giải

Do đồng có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn gỗ nên:

– Khi ta sờ vào thanh đồng và thanh gỗ thì ta đã truyền nhiệt cho chúng nhưng thanh đồng dẫn nhiệt tốt hơn nên lấy nhiệt nhanh hơn làm cho nhiệt độ của tay ta ở chỗ chạm vào thanh đồng sẽ giảm nhanh hơn khi chạm vào thanh gỗ nên ta thấy lạnh hơn.

– Không phải do nhiệt độ của đồng thấp hơn của gỗ mà do khả năng dẫn nhiệt.

Một hòn bi chuyển động nhanh va chạm vào một hòn bi chuyển động chậm hơn sẽ truyền một phần động năng của nó cho hòn bi này và chuyển động chậm đi trong khi hòn bi chuyển động chậm hơn sẽ chuyển động nhanh lên. Hiện tượng này tương tự như hiện tượng truyền nhiệt năng giữa các phân tử trong sự dẫn nhiêt.

Hãy dùng sự tương tự này để giải thích hiện tượng xảy ra khi thả một miếng đồng được nung nóng vào một cốc nước lạnh.

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết về sự dẫn nhiệt của các chất để trả lời câu hỏi này

Hướng dẫn giải

Khi thả miếng đồng được nung nóng vào nước thì các phân tử đồng sẽ truyền một phần động năng cho các phân tử nước. Kết quả là động năng của các phân tử đồng giảm còn động năng các phân tử nước tăng. Do đó đồng lạnh đi còn nước nóng lên.

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

A. chất rắn

B. chất khí và chất lỏng

C. chất khí

D. chất lỏng.

Phương pháp giải

Các chất rắn dẫn nhiệt tốt hơn chất lỏng và chất khí

Hướng dẫn giải

– Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rắn còn chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.

– Chọn A

Bản chất của sự dẫn nhiệt là

A. sự truyền nhiệt độ từ vật này đến vật khác.

B. sự truyền nhiệt năng từ vật này đến vật khác.

C. sự thực hiện công từ vật này lên vật khác.

D. sự truyền động năng của các nguyên tử, phân tử này sang nguyên tử, phân tử khác.

Phương pháp giải

Sự truyền nhiệt thực chất là sự trao đổi động năng giữa các phân tử với nhau

Hướng dẫn giải

– Do các chất đều được câú tạo từ các nguyên tử và phân tử mà các nguyên tử và phân tử thì luôn chuyển động không ngừng về mọi phía nên bản chất của sự dẫn nhiệt là sự truyền động năng của các nguyên tử, phân tử này sang các nguyên tử, phân tử khác.

– Chọn D

Sự dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi

A. hai vật có nhiệt năng khác nhau

B. hai vật có nhiệt năng khác nhau, tiếp xúc nhau.

C. hai vật có nhiệt độ khác nhau.

D. hai vật có nhiệt độ khác nhau, tiếp xúc nhau.

Phương pháp giải

Khi hai vật rắn khác nhau về nhiệt độ tiếp xúc với nhau thì xảy ra hiện tượng dẫn nhiệt

Hướng dẫn giải

– Sự dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi hai vật có nhiệt độ khác nhau, tiếp xúc nhau.

– Chọn D

Để giữ nước đá lâu chảy, người ta thường để nước đá vào các hộp xốp kín vì

A. hộp xốp kín nên dẫn nhiệt kém.

B. trong xốp có các khoảng không kín nên dẫn nhiệt kém.

C. trong xốp có các khoảng chân không nên dẫn nhiệt kém.

D. vì cả ba lí do trên.

Phương pháp giải

Xốp là vật liệu có khả năng dẫn nhiệt rất kém nên thường dùng làm hộp để giữ nước đá lâu tan

Hướng dẫn giải

– Để giữ nước đá lâu chảy, người ta thường để nước đá vào các hộp xốp kín vì trong xốp có các khoảng không khí nên dẫn nhiệt kém.

– Chọn B

Về mùa hè ở một số nước Châu Phi rất nóng, người ta thường mặc quần áo trùm kín cả người; còn ở nước ta về mùa hè người ta lại thường mặc quần áo ngắn. Tại sao ?

Phương pháp giải

Ở các nước châu Phi nhiệt độ vào mùa hè khá cao nên cần mặc quần áo trùm kín để giữ nhiệt độ ổn định cho cơ thể

Hướng dẫn giải

– Mùa hè, ở nhiều nước châu Phi nhiệt độ ngoài trời cao hơn nhiệt độ cơ thể do đó cần mặc áo trùm kín để hạn chế sự truyền nhiệt từ không khí vào cơ thể.

– Còn ở nước ta về mùa hè, môi trường xung quanh vừa ẩm vừa có nhiệt độ thường thấp hơn lớp không khí tiếp xúc với da. Vì vậy người ta thường mặc áo ngắn, mỏng để da dễ dàng tiếp xúc với không khí mát hơn ở xung quanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bay hơi mồ hôi để giải phóng bớt nhiệt lượng ra môi trường.

Tại sao vào mùa hè, không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái tranh ; còn mùa đông, không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh.

Phương pháp giải

Tôn có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn tranh (lá) nên mái nhà bằng tôn sẽ làm không khí trong nhà lạnh hơn vào mùa đông và nóng hơn vào mùa hè

Hướng dẫn giải

– Mái tôn dẫn nhiệt tốt hơn mái tranh, vì vậy vào mùa hè, môi trường xung quanh có nhiệt độ rất cao, nhà mái tôn dẫn nhiệt tốt nên không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà máy tranh.

– Còn về mùa đông, môi trường xung quanh có nhiệt độ rất thấp, nhà mái tôn dẫn nhiệt tốt nên không khí trong nhà máy tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh.

Tại sao muốn giữ cho nước chè nóng lâu, người ta thường để ấm vào giỏ có chèn bông, trấu hoặc mùn cưa ?

Phương pháp giải

Bông, trấu hay mùn cưa đều là các chất dẫn nhiệt kém nên thường dùng để giữ ấm nước trong ấm chè (trà)

Hướng dẫn giải

Vì bông, trấu và mùn cưa dẫn nhiệt kém giúp cho nước chè ít tỏa nhiệt ra môi trường và nóng lâu hơn.

Hãy thiết kế một thí nghiệm dùng để so sánh độ dẫn nhiệt của cát và của mùn cưa với các dụng cụ sau đây :

– Cát;

– Mùn cưa;

– Hai ống nghiệm;

– Hai nhiệt kế;

– Một cốc đựng nước nóng.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi này cần nắm được đặc tính dẫn nhiệt của các chất

Hướng dẫn giải

Cho cát, mùn cưa vào đầy mỗi ống nghiệm.

Đặt mỗi ống nghiệm vào một cốc đựng nước nóng, 1 nhiệt kế đặt trong ống nghiệm.

Quan sát chỉ số của nhiệt kế.

Nếu nhiệt kế nào có cột chất lỏng dâng lên trước thì chất đó dẫn nhiệt tốt hơn.

Có hai ấm đun nước kích thước giống nhau, một làm bằng nhôm, một làm bằng đồng.

a) Nếu đun cùng một lượng nước bằng hai ấm này trên những bếp tỏa nhiệt như nhau thì nước ở ấm nào sôi trước. Tại sao?

b) Nếu sau khi nước sôi. ta tắt lửa đi, thì nước ở ấm nào nguội nhanh hơn? Tại sao?

Phương pháp giải

Vì đồng dẫn nhiệt tốt hơn nhôm nên làm nước mau sôi hơn khi đun và cũng làm nước mau nguội hơn khi tắt lửa

Hướng dẫn giải

Nhôm dẫn nhiệt kém hơn đồng, vì vậy:

a) Nếu đun cùng một lượng nước bằng 2 ấm này trên những bếp tỏa nhiệt như nhau thì nhiệt truyền từ ngọn lửa qua ấm đồng vào nước nhanh hơn ấm nhôm nên nước ở ấm đồng sôi trước.

b) Nếu sau khi nước sôi, ta tắt lửa đi, thì nhiệt truyền từ nước sôi qua ấm đồng ra môi trường xung quanh nhanh hơn nước ở ấm nhôm, nên nước ở ấm đồng lại nguội nhanh hơn.

Giải Vật Lí 10 Bài 24: Công Và Công Suất / 2023

Công là một đại lượng vật lí, được xác định bằng tích vô hướng của vecto lực tác dụng vào vật và hướng của quãng đường đi được.

Khi lực $overrightarrow{F}$ tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển rời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc $alpha $ thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: A = F.s.cos$alpha $ (J)

TH2: $alpha = 90^{circ}$, $cos alpha = 0$

Công của lực F: A = 0, xảy ra khi điểm đặt của lực chuyển dời vuông góc với lực.

TH3: $alpha $ tù, $cos alpha < 0$

Công của lực F: A < 0: Công cản (cản trở chuyển động)

Chú ý: Ta chỉ xét trường hợp khi điểm đặt của lực chuyển rời thẳng và lực không đổi trong quá trình chuyển động.

II. Công suất

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Biểu thức: $P = frac{A}{t}$ (W)

1 W = 1 J/s

Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.

Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công. Nêu ý nghĩa của công âm.

Bài giải:

Khi lực $overrightarrow{F}$ tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển rời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc $alpha $ thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: A = F.s.cos$alpha $ (J)

Công âm: cho biết lực F có tác dụng cản trở chuyển động.

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị công suất?

A. J.s.

B. W.

C. N.m/s.

D. HP.

Bài giải:

Chọn đáp án A.

Giải thích: W = J/s = N.m/s

HP chính là mã lực, là một đơn vị đo công suất ở 1 số nước.

Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị của công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất?

Bài giải:

Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.

Biểu thức: $P = frac{A}{t}$ (W)

Công suất là đại lượng cho biết công thực hiện trong một khoảng thời gian.

Công có thể biểu thị bằng tích của

A. Năng lượng và khoảng thời gian.

B. Lực, quãng đường đi được và khoảng thời gian.

C. Lực và quãng đường đi được.

D. Lực và vận tốc.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

Chọn đáp án C.

Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên cao 30m. Lấy g = 10 m/S 2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công việc đó.

Để công của cần cẩu thực hiện là tối thiểu thì lực F phải có độ lớn bằng chính trọng lực của vật.

Do nâng vật theo phương thẳng đứng nên công mà cần cẩu thực hiện là:

A = F.s = P.s = m.g.s = 1000.10.30 = 300 000 J

Thời gian thực hiện công là: $t = frac{A}{P} = frac{300 000}{15 000} = 20 s$

Một lực $overrightarrow{F}$ không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc $overrightarrow{v}$ theo hướng của $overrightarrow{F}$. Công suất của lực $overrightarrow{F}$ là

A. Fvt.

B. Fv.

C. Ft.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

Chọn đáp án B.

Giải thích: P = $frac{A}{t} = frac{F.s}{t} = F.v$ W

Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp góc 30 0 so với phương nằm ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 N. Tính công của lực trượt đi được 20 m.

Bài giải:

Công của lực đó là: A = chúng tôi 30 = 150.20.cos30 = 2595 J

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Sbt Vật Lí 8 Bài 24: Công Thức Tính Nhiệt Lượng / 2023 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!