Đề Xuất 1/2023 # Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Unit 7: How Do You Learn English? # Top 8 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 1/2023 # Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Unit 7: How Do You Learn English? # Top 8 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Unit 7: How Do You Learn English? mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Nhìn, nghe và lặp lại.a) How often do you have English, Mai?Bạn thường học môn Tiếng Anh may lần vậy Mai?I have it four times a week.Tôi học nó bốn lần một tuần.

b) Do you have English today?Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không? Yes, I do.Vâng, có.c) How do you practise reading?Bạn luyện đọc như thế nào?I read English comic books.Tôi dọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) How do you learn vocabulary?Bạn học từ vựng thế nào?I write new words in my notebook and read them aloudTôi viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.

2. Chỉ và đọca) How do you speak English?Bạn nói tiếng Anh thế nào?I speak English every day.Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b) How do you listen to English?Bạn nghe tiếng Anh thế nào?I watch English cartoons on TV.Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi

c) How do you write English?Bạn viết tiếng Anh thế nào?I write emails to my friends.Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn tôi.

d) How do you read English?Bạn nói tiếng Anh thế nào?I read short stories.Tôi đọc nhiều truyện ngắn.

3. Chúng ta cùng nóiHỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào.How often do you have English?Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần?I have English … times a weekTôi có môn Tiếng Anh… lần một tuần.Do you have English today?Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không? Yes, I do. / No, I don’t.Vâng, có. / Không, không có.How do you practise…?Bạn luyện tập… thế nào?I…Tôi…

4. Nghe và đánh dấu 1. b 2. c 3. a 4. bAudio script1. Linda: How do you practise listening, Nam?Nam: I watch English cartoons on TV.2. Linda: How do you learn English, Mai?Mai: I sing English songs.3. Linda: How do you practise reading, Trung?Trung: I read English comic books.4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Đọc và hoàn thành(1) because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobbyTrung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. Hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết những từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!

6. Chúng ta cùng hát.How do you learn English?Bạn học tiếng Anh thế nào?How do you learn English?How do you practise speaking?I speak to my friends every day.How do you practise reading?I read English comic books.How do you practise writing?i write emails to my friends.And how do you practise listening? watch English cartoons on TV.Bạn học tiếng Anh thế nào?Bạn luyện nói thế nào?Tôi nói với bạn tôi mỗi ngày.Bạn luyện đọc thế nào?Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.Bạn luyện viết thế nào?Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi

Lesson 2 – Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới1. Nhìn, nghe và lặp lạia) What foreign language do you have at school?Ngoại ngữ bạn học ở trường là gì?English. What about you, Akiko?Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b) I have French.Tôi học tiếng Pháp.Oh, really?Ổ, vậy hả?

c) And do you like English?Và bạn có thích tiếng Anh không?Yes. It’s my favourite subject.Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d) Why do you learn English?Tại sao bạn học tiếng Anh?Because I want to sing English songs.Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Chỉ và đọca) Why do you learn English?Tại sao bạn học tiếng Anh?Because I want to watch English cartoons on TV.Bởi vì tôi muốn xem những phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b) Why do you learn English?Tại sao bạn học tiếng Anh?Because I want to read English comic books.Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

c) Why do you learn English?Tại sao bạn học tiếng Anh ?Because I want to talk with my foreign friends.Bởi vì tôi muốn nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.

3. Chúng ta cùng nói.Hỏi và trả lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh.How do you learn English?Bạn học tiếng Anh thế nào?I…Tôi…Why do you learn English?Tại sao bạn học tiếng Anh?Because I want to.. Bởi vì tôi muốn…

4. Nghe và điền số.a 2 b 4 c 1 d 3Audio script1. Tony: You speak English very well!Hoa: Thank you, Tony.Tony: How do you practise speaking?Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?Nam: I write new words and read them aloud.Tony: Why do you learn English?Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?Mai: By watching English cartoons on TV.Tony: Do you understand this cartoon?Mai: Yes, I do.Tony: That’s great! Well done.Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?Quan: I often read English comic books.Tony: Why do you learn English?Quan: Because I want to read English comic books

5. Viết về em1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?I speak to my friends every day.Tôi nói với bạn bè mỗi ngày.

2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?I read English comic books.Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?I write emails to my foreign friends. .Tôi viết nhiều thư điện từ cho bợn bè nước ngoài.

4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?I write new words on notebooks and read them aloud. Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

5. Tại sao bạn học tiếng Anh?I want to sing English songs.Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

6. Chúng ta cùng chơiHow do I learn English? (Charades)(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Lesson 3 – Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới1. Nghe và lặp lại‘How do you ‘practise ‘speaking?Bạn luyện nói thế nào?I ‘speak ‘English ‘every ‘day.Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.‘How do you ‘practise ‘reading?Bạn luyện đọc thế nào?I ‘read ‘English ‘comic ‘books.Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.‘How do you ‘practise ‘writing?Bạn luyện viết thế nào?I ‘write ’emails to my ‘friends.Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.‘Why do you ‘learn ‘English?Tại sao bạn học tiếng Anh?Because I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau1.b I learn English by talking with my friendsTôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.2.a Mai learns English by reading comic books.Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.3.a Nam learns English by writing emails to his friendsNam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.4.b We learn English because we want to talk with our foreign friends.Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi.

3. Chúng ta cùng ca hát How do you learn English?Bạn học tiếng Anh thế nào?How do you practise speaking?Bạn luyện nói thế nào?By speaking English every day.Bằng cách nói tiếng Anh mỗi ngày.How do you practise reading?Bạn luyện đọc thế nào?By reading comic books.Bằng cách đọc nhiều truyện tranh.How do you practise listening?Bạn luyện nghe thế nào?By watching English cartoons on TV.Bằng cách xem nhiều phim hoạt hình tiêng Anh trên ti vi.How do you practise writing?Bạn luyện viết thế nào?By writing emails to my friends.Bằng cách viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.Why do you learn English?Tại sao bạn học tiếng Anh?Because I want to sing English songs.Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

4. Đọc và đánh dấu chọn Đúng (T) hoặc Sai (F)Tên của mình là Mai. Mình thích đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh. Khi mình gặp một từ mới, mình cố gắng đoán nghĩa của chúng. Mình viết từ mới vào tập và nói chúng một vài lần. Mình thường dán những từ mới trên tường trong phòng ngủ của mình và luyện đọc to chúng. Mình học nói tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những người bạn nước ngoài vào thời gian mình rảnh. Bạn mình Akiko giỏi tiếng Anh. Cô ấy thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi. Cô ấy học viết bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mình mỗi ngày. Chúng tôi rất vui bởi vì chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau. Tiếng Anh cần thiết cho giao tiếp.1.T Mai cố gắng đoán nghĩa của từ trong khi cô ấy đọc2.F Mai thường học nói tiếng Anh bởi bản thân cô ấy.3.T Akiko thường xuyên luyện nghe bằng cách xem nhiều phim hoạt hình trên ti vi.4.T Akiko học viết tiếng Anh bằng cách viết nhiều thư điện tử gửi cho mai mỗi ngày.5.F Họ thích học tiếng Anh bởi vì nó cần thiết cho việc học của họ.

5. Viết về bạn em học tiếng Anh thế nàoMy friend is Trinh.She learns to read English by reading short English stories.She learns vocabulary by writing new words on her notebook and reading them aloud.She learns English because she wants to talk with her foreign friends.Bạn tôi là Trinh.Cô ấy học đọc tiếng Anh bằng cách đọc nhiều truyện ngốn tiếng Anh. Cô ấy học từ vựng bằng cách viết những từ mới vào tập và đọc to chúng.Cô ấy học tiếng Anh bởi vì cô ấy muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của cô ấy.

6. Dự ánThào luận bạn luyện nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh thế nào.

7. Tô màu những ngôi saoBây giờ tôi có thể…– Hỏi và trả lời những câu hỏi về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh– Nghe và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh– Đọc và gạch dưới những đoạn văn về thế nào và tại sao ai đó học tiếng Anh– Viết về bạn tôi học tiếng Anh thế nào.

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Chương Trình Mới Unit 7: How Do You Learn English?

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 7: How Do You Learn English?

Để học tốt Tiếng Anh 5 thí điểm

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 5 Chương trình mới Unit 7

Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần vậy Mai?

I have it four times a week.

Tôi học nó bốn lần một tuần.

b) Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Yes, I do.

Vâng, có.

c) How do you practise reading?

Bạn luyện đọc như thế nào?

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

d) How do you learn vocabulary?

Bạn học từ vựng thế nào?

I write new words in my notebook and read them aloud

Tôi viết nhừng từ mới vào tập và đọc to chúng.

2. Chỉ và đọc

a) How do you speak English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I speak English every day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

b) How do you listen to English?

Bạn nghe tiếng Anh thế nào?

I watch English cartoons on TV.

Tôi xem nhiều phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

c) How do you write English?

Bạn viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho những người bạn tôi.

d) How do you read English?

Bạn nói tiếng Anh thế nào?

I read short stories.

Tôi đọc nhiều truyện ngắn.

3. Chúng ta cùng nói

Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn học tiếng Anh thế nào. How often do you have English?

Bạn thường học môn Tiếng Anh mấy lần?

I have English … times a week

Tôi có môn Tiếng Anh… lần một tuần.

Do you have English today?

Hôm nay bạn có môn Tiếng Anh phải không?

Yes, I do./ No, I don’t.

Vâng, có./ Không, không có.

How do you practise…?

Bạn luỵện tập… thế nào?

I…

Tôi…

4. Nghe và đánh dấu

1. b 2. c 3. a 4. b

Audio script

1. Linda: How do you practise listening, Nam?

Nam: I watch English cartoons on TV.

2. Linda: How do you learn English, Mai?

Mai: I sing English songs.

3. Linda: How do you practise reading, Trung?

Trung: I read English comic books.

4. Linda: How do you learn vocabulary, Quan?

Quan: I write new words in my notebook and read them aloud.

5. Đọc và hoàn thành

(1) because (2) speaks (3) writes (4) singing (5) hobby Trung là một học sinh mới đến trong lớp 5B. Hôm nay, cậu ấy vui bởi vì cậu ấy có hai tiết học tiếng Anh. Để luyện nói tiếng Anh, cậu ấy nói tiếng Anh mỗi ngày với bạn bè. Để học từ vựng, cậu ấy viết nhừng từ mới và đọc to chúng. Cậu ấy cũng học tiếng Anh bằng cách hát những bài hát tiếng Anh. Sở thích của cậu ấy là hát những bài hát tiếng Anh!

6. Chúng ta cùng hát.

How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

How do you learn English?

How do you practise speaking?

I speak to my friends every day.

How do you practise reading?

I read English comic books.

How do you practise writing?

I write emails to my friends.

And how do you practise listening? watch English cartoons on TV.

Bạn học tiếng Anh thế nào?

Bạn luyện nói thế nào?

Tôi nói với bọn tôi mỗi ngày.

Bạn luyện đọc thế nào?

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

Bạn luyện viết thế nào?

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi. Và bạn luyện nghe thế nào?

Tôi xem phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi

Lesson 2 – Unit 7 trang 48, 49 SGK tiếng Anh 5 mới 1. Nhìn, nghe và lặp lại

a) What foreign language do you have at school?

Ngoợi ngữ bạn học ở trường là gì?

English. What about you, Akiko?

Tiếng Anh. Còn bạn thì sao Akiko?

b) I have French.

Tôi học tiếng Pháp.

Oh, really?

Ổ, vậy hả?

c) And do you like English?

Và bạn có thích tiếng Anh không?

Yes. It’s my favourite subject.

Có. Nó là môn học yêu thích của mình.

d) Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to sing English songs.

Bởi vì tôi muốn hát những bài hát tiếng Anh.

2. Chỉ và đọc

a) Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to watch English cartoons on TV.

Bởi vì tôi muốn xem nhừng phim hoạt hình tiếng Anh trên ti vi.

b) Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to read English comic books.

Bởi vì tôi muốn đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

c) Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh ?

Because I want to talk with my foreign friends.

Bởi vì tôi muốn nói chuyện với nhiều bạn bè nước ngoài.

3. Chúng ta cùng nói.

Hỏi và trâ lời những câu hỏi vẻ bạn học thế nào và tại sao học tiếng Anh. How do you learn English?

Bạn học tiếng Anh thế nào?

I…

Tôi…

Why do you learn English?

Tại sao bạn học tiếng Anh?

Because I want to.. Bởi vì tôi muốn…

4. Nghe và điền số.

a. 2 b. 4 c. 1 d. 3

Audio script

1. Tony: You speak English very well!

Hoa: Thank you, Tony.

Tony: How do you practise speaking?

Hoa: I speak English with my foreign friends every day.

2. Tony: How do you learn English vocabulary?

Nam: I write new words and read them aloud.

Tony: Why do you learn English?

Nam: Because I want to sing English songs.

3. Tony: How do you practise listening?

Mai: By watching English cartoons on TV.

Tony: Do you understand this cartoon?

Mai: Yes, I do.

Tony: That’s great! Well done.

Mai: Thank you.

4. Tony: How do you practise reading?

Quan: I often read English comic books.

Tony: Why do you learn English?

Quan: Because I want to read English comic books

5. Viết về em

1. Bạn luyện nói tiếng Anh thế nào?

I speak to my friends every day.

Tôi nói với bọn bè mỗi ngày.

2. Bạn luyện đọc tiếng Anh thế nào?

I read English comic books.

Tôi đọc nhiều truyện trong tiếng Anh.

3. Bạn luyện viết tiếng Anh thế nào?

I write emails to my foreign friends. .

Tôi viết nhiều thư điện từ cho bạn bè nước ngoài.

4. Bạn học từ vựng tiếng Anh thế nào?

I write new words on notebooks and read them aloud. Tôi viết nhiều từ mới vào tập và đọc to chúng.

5. Tại sao bạn học tiếng Anh?

I want to sing English songs.

Tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

6. Chúng ta cùng chơi

How do I learn English? (Charades)

(Tôi học tiếng Anh thế nào?) (Đố chữ)

Lesson 3 – Unit 7 trang 50, 51 SGK tiếng Anh 5 mới

1. Nghe và lặp lại

‘How do you ‘practise ‘speaking?

Bạn luyện nói thế nào?

I ‘speak ‘English ‘every ‘day.

Tôi nói tiếng Anh mỗi ngày.

‘How do you ‘practise ‘reading?

Bạn luyện đọc thế nào?

I ‘read ‘English ‘comic ‘books.

Tôi đọc nhiều truyện tranh tiếng Anh.

‘How do you ‘practise ‘writing?

Bạn luyện viết thế nào?

I ‘write ’emails to my ‘friends.

Tôi viết nhiều thư điện tử cho bạn bè tôi.

‘Why do you ‘learn ‘English?

2. Nghe và khoanh tròn a hoặc b. Sau đó đọc lớn những câu sau

Tại soo bạn học tiếng Anh?

Be’cause I ‘want to ‘sing ‘English ‘songs.

Bởi vì tôi muốn hát nhiều bài hát tiếng Anh.

1. b I learn English by talking with my friends.

Tôi học tiếng Anh bằng cách nói chuyện với những bạn bè.

2. a Mai learns English by reading comic books.

Mai học tiếng Anh bằng cách đọc sách truyện tranh.

3. a Nam learns English by writing emails to his friends.

Nam học tiếng Anh bằng cách viết những thư điện tử cho bạn của cậu ấy.

4. b We learn English because we want to talk with our foreign friends.

Chúng tôi học tiếng Anh bởi vì chúng tôi muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của chúng tôi.

Giải Sbt Tiếng Anh 6 Unit 10 : How Do You Feel?

Giải SBT Tiếng Anh 6 Unit 10: STAYING HEALTHY

A. How do you feel? (trang 114-115-116 SBT Tiếng Anh 6)

1. (trang 114 SBT Tiếng Anh 6): What is true for you? Check. ( Đánh dấu vào ô đúng với bạn)

a. I am: hungry, tired, cold

b. I am: tall, thin, light

c. My hair is: black, long

d. My face is: oval

2. (trang 114 SBT Tiếng Anh 6): Write. Answer these questions. ( Viết. Trả lời câu hỏi)

a) I’d like tea.

b) I’d like ice cream.

c) I’d like noodles.

d) I’d like a drink.

e) I’d like an apple.

Hướng dẫn dịch

a.

A: Bạn muốn thứ gì?

B: Tôi muốn uống trà.

b.

A: Bạn muốn thứ gì?

B: Tôi muốn chút kem.

c.

A: Bạn muốn thứ gì?

B: Tôi muốn mì.

d.

A: Bạn muốn thứ gì?

B: Tôi muốn uống gì đó.

e.

A: Bạn muốn thứ gì?

B: Tôi muốn một quả táo.

3. (trang 115 SBT Tiếng Anh 6): Fill in each blank with a suitable word from the box ( Điền vào mỗi chỗ trống một từ trong bảng)

a) thirsty b) like

c) orange d) noodles

e) tired f) full

g) drink

Nam feels hungry. He would like noodles.

Ba feels tired. He would like to sit down.

Hướng dẫn dịch

Nam: Bạn cảm thấy thế nào Lan?

Lan: Mình nóng và khát nước quá.

Nam: Bạn muốn ăn uống gì không?

Lan: Mình muốn uống nước cam. Còn bạn thì sao?

Nam: Mình thấy hơi đói. Mình muốn ăn mì. Còn bạn thì sao, Ba? Bạn có muốn ăn mì không?

Ba: Không, mình không. Mình thấy mệt. Mình muốn ngồi nghỉ chút.

Nam: Bạn muốn ăn mì không Lan?

Lan: Không. Mình cảm thấy no. Nhưng mình khát nước. Mình muốn uống nước thôi.

4. (trang 115 SBT Tiếng Anh 6): Write in your exercise book. What do they want? ( Viết vào vở của bạn. Họ muốn gì?)

a) tired – drink

b) hungry – want – wants – food

c) tired – wants

Hướng dẫn dịch

a.

Thùy nóng và mệt.

Cô ấy muốn thứ gì?

Cô ấy muốn uống nước lạnh.

b.

Ba đói.

Anh ấy muốn thứ gì?

Anh ấy muốn chút đồ ăn.

c.

Hùng mệt.

Anh ấy muốn thứ gì?

Anh ấy muốn ngồi xuống.

5. (trang 116 SBT Tiếng Anh 6): Reorder the words to make sentences ( Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu)

a) I’m hungry and I’d like some rice.

b) She’d like a hamburger with some Coke.

c) He likes fish because it’s his favorite food.

d) My mother likes beef and mineral water.

Hướng dẫn dịch

a) Tôi đói và tôi muốn ăn cơm.

b) Cô ấy muốn một chiếc bánh hamburger với một ít coca.

c) Anh thích cá vì đó là thức ăn ưa thích của anh.

d) Mẹ tôi thích thịt bò và nước khoáng.

6. (trang 116 SBT Tiếng Anh 6): Reorder the sentences to make a dialogue ( Sắp xếp lại các câu để tạo thành đoạn hội thoại)

6-5-4-3-2-1

Hướng dẫn dịch

Có vấn đề gì vậy Jane?

Mình khát nước.

Bạn có muốn uống gì đó không?

Có, mình muốn uống chút nước cam.

Bây giờ bạn cảm thấy sao rồi?

7. (trang 116 SBT Tiếng Anh 6): Choose the odd one out. ( Chọn từ khác loại)

a) thirsty

b) hungry

c) bag

d) full

e) shoulder

Các bài giải sách bài tập Tiếng Anh 6 (SBT Tiếng Anh 6)

Giải Sbt Tiếng Anh 4 Unit 7: What Do You Like Doing?

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 What do you like doing? đầy đủ nhất

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 7 What do you like doing? do chúng tôi sưu tầm và đăng tải là nguồn tài liệu học tập hay và bổ ích giúp các em không chỉ thực hành nhuần nhuyễn kiến thức trên lớp mà còn là nguồn ôn tập cho các kì thi đạt hiệu quả.

Unit 7. What do you like doing? trang 28 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 4 mới

A. Phát âm – Phonics trang 28 SBT tiếng Anh 4 Unit 7

1) Complete and say the words aloud. (Hoàn thành và đọc to những từ sau)

1. flying: bay

2. playing: chơi

3. plane: máy bay

4. flag: quốc kì

2) Complete with the words above and say the sentences aloud. Hoàn thành với những từ trên và đọc to những câu sau.

Key:

1. plane

Tôi có 1 máy bay mô hình.

2. playing

Linda đang chơi piano.

3. flyig

Mai và Phong đang thả diều.

4. flag

Đây là quốc kì Việt Nam.

B. Vocabulary trang 28 -29 SBT tiếng Anh 4 Unit 7

1) Read and match (đọc và nối)

Key:

1. c (đọc sách)

2. a (chơi cờ)

3. b (đạp xe)

4. e (thả diều)

5. d (chụp ảnh)

2) Complete the sentences with the phrases above. Hoàn thành những câu sau với những cụm từ phía trên.

Key:

1. flying a kite

Tôi thích thả diều.

2. riding a bike

Tôi không thích đi xe đạp.

3. taking photographs

Mai thích chụp ảnh.

4. playing chess

Mai không thích chơi cờ.

5. skipping

Họ thích nhảy dây.

C. Sentence patterns trang 29 SBT Tiếng Anh 4 Unit 7

1) Read and match. (Đọc và nối)

1. d

Cô ấy có thích đọc sách không? Không, cô ấy không thích.

2. a

Bạn có thích đọc truyện tranh không? Có, tớ thích.

3. e

cậu thích làm gì? Tớ thích thả diều.

4. b

Họ có thích chơi cờ không? Có, họ có.

5. c

Anh ấy có thích thu thập tem không? Không, anh ấy không thích.

2) Put the words in order. Then read aloud. Sắp xếp từ theo thứ tự đúng, sau đó đọc to.

Key:

1. What do you like doing?

Cậu thích làm gì?

2. I like taking photographs.

Tớ thích chụp ảnh.

3. Do you like listening to English songs?

Cậu có thích nghe những bản nhạc tiếng anh không?

4. My mother likes cooking very much.

Mẹ tôi thích nấu ăn rất nhiều.

D. Speaking trang 30 SBT Tiếng Anh 4 Unit 7

(1) Read and reply. (Đọc và đáp lại)

1. Cô ấy thích làm gì?

2. Họ thích làm gì?

3. Sở thích của bạn là gì?

2) Talk about what you like doing

Nói về việc bạn thích làm.

E. Reading trang 30 SBT Tiếng Anh 4 Unit 7

1) Read and complete. (Đọc và hoàn thành)

Key:

1. kite

2. flying

3. doing

4. playing

5. play

Nam: Tớ xin lỗi nhưng tớ không thích thả diều.

Peter: Cậu thích làm gì?

Nam: Tớ thích chơi cờ.

2) Read and write. (Đọc và viết)

Key:

1. His name’s Jack.

2. He’s Australian.

3. He likes playing football and horse riding.

4. No, he doesn’t.

5. His email address is jack@englishenglish.com.vn

Phong thân mến,

Thân,

Jack.

F. Writing trang 31 SBT Tiếng Anh 4 Unit 7

1) Look and write. (Nhìn và viết)

Key:

1. Xin chào, tên tớ là Mary. Tớ thích chụp ảnh, tớ không thích đạp xe. Còn cậu?

2. Hello. I’m Nam. I like playing football. I don’t like playing badminton. What about you?

Xin chào, tớ là Nam. Tớ thích chơi đá bóng, tớ không thích chơi cầu lông. Còn cậu?

3. Hello. I’m Tony. I like playing basketball. I don’t like playing football. What about you?

Xin chào, tớ là Tony. Tớ thích chơi bóng rổ, tớ không thích chơi bóng đá. Còn cậu?

4. Hello. My name’s Akiko. I like playing skipping. I don’t like skating. What about you?

Xin chào, tớ là Tony. Tớ thích chơi bóng rổ, tớ không thích chơi bóng đá. Còn cậu?

2) Write about you. (Viết về bạn)

Tên:………….

Tuổi:………..

Quê quán:……………..

Quốc tịch:…………

Sở thích:………………

Name: Tran Thi My Le

Age: 10

Hometown: Thai Binh

Nationality: Vietnamese

Hobbies: listening to music; reading book

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 5 Unit 7: How Do You Learn English? trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!