Đề Xuất 1/2023 # Giải Lịch Sử Lớp 9 Bài 23:Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945 Và Sự Thành Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa # Top 3 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 1/2023 # Giải Lịch Sử Lớp 9 Bài 23:Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945 Và Sự Thành Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa # Top 3 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Lịch Sử Lớp 9 Bài 23:Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945 Và Sự Thành Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

róNG KHỏ! NCHĨA THANC TẬM NAM 194J VÀ Sự THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM * * * DÂN CHỦ CỘNG HOÀ HƯỚNG DẪN HỌC Mục tiêu bài học Hiểu và trình bày được : Nguyên nhân khiến Tổng khởi nghĩa diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng. Diễn biến cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội và các địa phương trong cả nước. Tầm quan trọng của việc giành được chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Kiến thức cơ bản Mục I. Lệnh Tổng klìởi nghĩa được han hô Chiến tranh thế giới thứ hai ở giai đoạn cuối : phát xít Nhạt đầu hàng Đổng minh không điều kiện (8-1945). Ở trong nước, quân Nhật hoang mang, dao động cực độ. Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng, uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy. -Đảng ta họp Hội nghị toàn quốc (ngày 14 và 15-8-1945) ở Tân Trào (Tuyên Quang), quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào nước ta. -Tiếp đó, Đại hội Quốc dân Tân Trào họp (16-8-1945) tán thành quyết định khởi nghĩa của Đảng, lập Ưỷ ban Dân tộc giải phóng. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước nổi dậy khởi nghĩa. Mile II. Giành chính quyền à Hà Nội -Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng rất sôi động... Các đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh hoạt động khắp thành phố... Ngày 15-8-1945, Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở ba rạp hát trong thành phố. Ngày 16-8, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp mọi nơi. Chính phủ bù nhìn lung lay đến tận gốc rễ. Ngày 19-8, mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch, khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. Mục III. Giành chính quyển trong cả nước Từ ngày 14 đến ngày 18-8, bốn tinh giành chính quyền sớm nhất cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huê' (23-8), Sài Gòn (25-8). Đến ngày 28-8, khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Mục IV. Y nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám Ý nghĩa : + Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan hai xiềng xích nô lệ Nhật - Pháp, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa nước ta trở thành một nước độc lạp, mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta - kỉ nguyên độc lập, tự do. + Cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cô' hoà bình ở khu vực Đổng Nam Á nói riêng, trên toàn thê'giới nói chung. Nguyên nhân thắng lợi : + Dân tộc có truyền thống yêu nước sâu sắc, khi có Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì được mọi người hưởng ứng. + Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. + Điều kiện quốc tế thuận lợi, Liên Xô và các nước Đồng minh đánh bại phát xít Đức - Nhật. Cách học Mục I. Về việc Đảng ta quyết định ban bô' lệnh Tổng khởi nghĩa, học sinh dựa vào SGK để nêu được biểu hiện của thời cơ cách mạng đã đến, từ đó trả lời : Hội nghị toàn quốc của Đáng được triệu tập trong hoàn cảnh nào và có những quyết định quan trọng gì ? Quốc dân đại hội Tân Trào đã thông qua những quyết định quan trọng nào ? Đảng ta đã nắm được thời cơ và quyết tâm khởi nghĩa. Mục II. Về việc giành chính quyền ờ Hà Nội, học sinh tìm hiểu SGK, sử dụng Hình 39. Cuộc mít tinh tại Nhà hút IỚIÌ Hù Nội (19-8-1945) để nêu được diễn biến kiện giành chính quyền tại Hà Nội. Mục III. Về việc giành chính quyền trong cà nước, học sinh tìm hiểu SGK và lược đồ Việt Nam nèu được diẻn biến sự kiện giành chính quyền trong cả nước. Mục IV. Về ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, học sinh có thể vừa nêu vấn đề, kết hợp phân tích để làm sáng tỏ luận điểm đó. Một số khái niệm, thuật ngữ Quân lệnh sô' 1 : mệnh lệnh được phát vào đêm 13-8-1945 do uỷ ban Khởi nghĩa toàn quốc ban bố nhằm kêu gọi nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền. -Tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945) : văn kiện lịch sử do Chú tịch Hồ Chí Minh đọc tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội) ngày 2-9-1945, tuyên bố trước đồng bào cả nước và nhân dân thế giới về việc thủ tiêu chế độ thực dân, phong kiến và thành lập nước Việt Nam Dân chú Cộng hoà. Chính phủ lúm thời : chính phú được thành lập trong thời gian trước khi thành lập chính phủ chính thức theo Hiến pháp. GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRONG SGK 1 ' Câu hỏi: Tiến trình Cách mạng tháng Tám : Ngay sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện, Đảng ta đã phát động Tổng khới nghĩa trong cả nước : Giành chính quyền toàn quốc : + Từ ngày 14 đến ngày 18-8, bốn tinh giành chính quyền sớm nhất cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam. + Chiều 16-8-1945, theo lệnh của Ưỷ ban Khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chì huy, xuất phát từ Tân Trào (Tuyên Quang) tiến về bao vây, đánh Nhật ở Thái Nguyên, mớ đường về Hà Nội. Giành chính quyền ở Hà Nội : + Ngày 15-8-1945, Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở ba rạp hát trong thành phô'. Ngày 16-8, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp mọi nơi. Chính phù bù nhìn lung lay đến tận gốc rễ. + Ngày 19-8, cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền địch, khới nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Huế (23-8), Sài Gòn (25-8). Đến ngày 28-8, Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước. -Ngày 2-9-1945, tại Quáng trường Ba Đình (Hà Nội). Chú tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên n$ôn Độc láp. khai sinh ra nước Việt Nam Dãn chủ Cộng hoà. Tiến trình Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã diễn ra nhanh chóng, ít đổ máu và đã giành thắng lợi trong vòng 15 ngày. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Tự KIEM tra, đánh giá Cứu 1. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt các đại biểu quốc dân lần đầu tiên tại Kì họp thứ nhất Quốc hội khoá I tại Hà Nội. Đại hội quốc dân Tàn Trào (Tuyên Quang). c. Đại hội lần thứ nhất của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc). D. Đại hội đại biếu lấn thứ II của Đảng tại Chiêm Hoá (Tuyên Quang). Trong cuộc Tống khởi nghĩa tháng Tám, quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy đã tiến đánh quân Nhạt đầu tiên tại A. Thái Nguyên. B. Tuyên Quang. c. Lạng Son. D. Hà Nội. Tác giá bài hát Tiến quân ca là nhạc sĩ A. Thuận Yến. B. Đỗ Nhuận. I c. Văn Cao. D. Cao Việt Bách. Bốn tinh giành được chính quyền ở tinh lị sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Thái Nguyên, Hái Dương, Hà Tĩnh và Quáng Nam. c. BÁC Giang, Hà Nôi, Hà Tĩnh và Quáng Nam. D. Bắc Giang, Hài Dương, Nam Định và Quãng Nam. Câu 2. Hoàn thiện mốc thời gian cho phù hợp với nội dung sự kiện trong bảng sau : Thời gian Sự kiện lịch sử 1. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lạp. 2. Khu giải phóng Việt Bắc ra đời. 3. Hội nghị toàn quốc của Đáng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào (Tuyên Quang). 4. Khới nghĩa thắng lợi ở Hái Dương, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quáng Nam. 5. Khởi nghĩa tháng lợi ở Hà Nội. 6. Khới nghĩa thắng lợi ở Huế. 7. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập. Câu 3. Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chú tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thè' hiện ở những điếm nào ? Câu 4. Hãy trình bày nguyên nhân thành công và ý nghĩa lịch sử cùa Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Vbt Lịch Sử 9 Bài 22: Cao Trào Cách Mạng Tiến Tới Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945

VBT Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Bài 1 trang 78-79 VBT Lịch sử 9:

Trả lời:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý không thuộc về chủ trương của Hội nghị BCH TƯ Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII.

x

Thành lập quân đội cách mạng, tấn công vào chính quyền địch ở các địa phương.

Trả lời:

Một bộ phận lực lượng vũ trang của khởi nghĩa Bắc Sơn

Các đội du kích

Cứu quốc quân

Báo chí cách mạng như: Giải phóng, cờ giải phóng, chặt xiềng, cứu quốc, Việt Nam độc lập, Kèn gọi lính

Tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, đấu tranh chống mọi thủ đoạn chính trị, văn hóa của địch

Bài 3 trang 79-80 VBT Lịch sử 9:

Trả lời:

a. Hãy điền mốc thời gian vào cột bên trái sao cho phù hợp với các sự kiện ở cột bên phải.

Tháng 5/1944

Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn tổng khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”

Tháng 10/1944

Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào toàn quốc

22/12/1944

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập

Tháng 12/1944

– Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng địch ở Phay Khắt, Nà Ngần

b. Phát huy thắng lợi đầu tiên, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã làm gì? Hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.

c. Kết quả của những việc trên là gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

A. Quân địch ở các đồn hoang mang, lo sợ

Bài 4 trang 80 VBT Lịch sử 9:

Trả lời:

a. Đầu năm 1945, tình hình thế giới và Đông Dương diễn ra như thế nào?

– Ở mặt trận Thái Bình Dương: Phát xít Nhật cũng khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh – Mĩ trên bộ vũng như trên mặt biển.

– Ở Đông Dương: lợi dụng cơ hội Nhật suy yếu, thực dân Pháp ngóc đầu dậy, ráo riết hoạt động để chờ thời cơ phản công chiếm lại vị trí thống trị như cũ → mâu thuẫn Pháp – Nhật sâu sắc.

b. Trước tình hình ấy, Nhật đã làm gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý mà em chọn.

A. Làm đảo chính lật đổ Pháp.

c. Ngay đêm 9/3/1945, khi quân Nhật đảo chính Pháp, Hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra những chỉ thị quan trọng gì?

Ngay đêm 9/3/1945, Khi quân Nhật đảo chính Pháp, hội nghị BCH TƯ Đảng đã họp và ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Bài 5 trang 81 VBT Lịch sử 9:

Trả lời:

a. Hãy đánh dấu X vào ô trống trước câu thể hiện cách mạng Việt Nam đã chuyển sang cao trào tiến tới Tổng khởi nghĩa từ giữa tháng 3/1945.

b. Giữa lúc cao trào kháng Nhật, cứu nước đang dâng lên, hội nghị Quân sự cách mạng Bắc kì họp và quyết định những nhiệm vị gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

A. Phát triển lực lượng vũ trang và nửa vũ trang.

B. Mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị.

C. Nhiệm vụ cần kíp là phát triển chiến tranh du kích.

D. Xây dựng căn cứ địa kháng Nhật.

Trả lời:

Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập

Có nhiệm vụ chỉ huy các chiến khu Miền Bắc, giúp đỡ toàn quốc về quân sự

Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc

Thi hành 10 chính sách của Việt Minh đem lại quyền lợi cho nhân dân

– Khu giải phóng Việt Bắc trở thành: căn cứ địa của cả nước và là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới.

– Khẩu hiệu “phá kho thóc, giải quyết nạn đói” đã làm dấy lên một phong trào đánh chiếm các kho thóc của Nhật Bản để chia cho dân nghèo. Đây có phải là không khí tiền khởi nghĩa bao trùm trong cả nước không?

Vbt Lịch Sử 9 Bài 33: Việt Nam Trên Đường Đổi Mới Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội (Từ Năm 1986 Đến Năm 2000)

Hoàn cảnh Việt Nam

Hoàn cảnh thế giới

– Những khó khăn, hạn chế trong thời gian thực hiện 2 kế hoạch năm năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985) chưa được khắc phục,.

– Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội trầm trọng.

– cuộc cách mạng Khoa học – Kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ.

– Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

– Công cuộc “cải cách – mở cửa” của Trung Quốc bước đầu thu được nhiều thành tựu.

Trả lời:

Nhiệm vụ, mục tiêu

Kế hoạch 5 năm 1986 – 1900

– tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: Lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Kế hoạch 5 năm 1991 -1995

– Đẩy mạnh công cuộc Đổi mới toàn diện và đồng bộ.

– Ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường ổn định chính trị → đưa Việt Nam về cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng

Kế hoạch 5 năm 1996 – 2000

– Tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ đất nước

– Tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội.

– Đảm bảo quốc phòng, an ninh.

– Cải thiện đời sống nhân dân

Trả lời:

Kế hoạch 5 năm 1986 – 1990

– sản lượng lương thực – thực phẩm đáp ứng được nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.

– Hàng hóa tiêu dùng dồi dào, đa dạng về mẫu mã, chủng loại và lưu thông tương đối thuận lợi.

– Kinh tế đối ngoại phát triển mạnh, mở rộng hơn trước về quy mô, hình thức.

Kế hoạch 5 năm 1991 – 1995

– Kinh tế tăng trưởng nhanh, mức tăng trưởng bình quân đạt 8.2%/năm.

– Lạm phát được đẩy lùi.

– Kinh tế đối ngoại phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh.

Kế hoạch 5 năm 1996 – 2000

– Kinh tế tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7%/năm

– cơ cấu ngành kinh tế bước đầu có sự chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

– kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển mạnh

Trả lời:

Ý nghĩa của những thành tựu đạt được

Khó khăn, tồn tại

– Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

– làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống của nhân dân.

– Tăng cường sức mạnh tổng hợp của dân tộc, củng cố vững chắc nền độc lập và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

– Nền kinh tế phát triển nhanh song chưa vững chắc; hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.

– Kinh tế nhà nước chưa được củng cố và tương xứng với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.

– Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

– Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng tốt yeu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Giải Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 18: Ôn Tập: Chín Năm Kháng Chiến Bảo Vệ Độc Lập Dân Tộc (1945

Giải Bài Tập Lịch Sử 5 Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954) giúp HS giải bài tập, cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản, chính xác, khoa học để các em có những hiểu biết cần thiết về lịch sử thế giới, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Việt Nam:

Câu 1 trang 40 Lịch Sử 5: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?

Trả lời:

– Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ “Ngàn cân treo sợi tóc”.

– Ba loại giặc đó là: “giặc ngoại xâm”, “giặc dốt”, “giặc đói”.

Câu 2 trang 40 Lịch Sử 5:

“Chín năm làm một Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!”

Em hãy cho biết: Chín năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Trả lời:

Chín năm đó bắt đầu vào năm 1945, kết thúc năm 1954.

Câu 3 trang 40 Lịch Sử 5: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? Lời khẳng định ấy khiến em liên tưởng tới bài thơ nào ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (đã học ở lớp 4)?

Trả lời:

– Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân ta.

– Dù cho quân giặc có mạnh đến đâu cũng không ngăn nổi lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam.

– Bài thơ “Nam quốc sơn hà” (Sông núi nước Nam) của Lý Thường Kiệt.

Câu 4 trang 40 Lịch Sử 5: Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp?

Trả lời:

– Sáng 20 – 12 – 1946: Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

– Thu – đông 1947: Chiến thắng Việt Bắc

– Thu – đông 1950: Chiến thắng Biên giới thu – đông

– 17 giờ 30 phút ngày 7 – 5 – 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Lịch Sử Lớp 9 Bài 23:Tổng Khởi Nghĩa Tháng Tám Năm 1945 Và Sự Thành Lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!