Đề Xuất 3/2023 # Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 14. Bài Tập Về Công Suất Điện Và Điện Năng Sử Dụng # Top 11 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 14. Bài Tập Về Công Suất Điện Và Điện Năng Sử Dụng # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 14. Bài Tập Về Công Suất Điện Và Điện Năng Sử Dụng mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Câu 1 trang 40 SBT Vật Lí 9

Điện năng không thể biến đổi thành

A. Cơ năng

B. Nhiệt năng

C. Hóa năng

D. Năng lượng nguyên tử

Chọn D. Điện năng không thể biến đổi thành năng lượng nguyên tử.

Câu 2 trang 40 SBT Vật Lí 9

Công suất điện cho biết:

A. khả năng thực hiện công của dòng điện

B. năng lượng của dòng điện

C. lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện

Chọn C. Công suất điện cho biết lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

Câu 3 trang 40 SBT Vật Lí 9

Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 100W

a) Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắng sáng bình thường bóng đèn mỗi ngày 4 giờ

c) Mắc nối tiếp bóng đèn trên với một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V – 75W vào hiệu điện thế 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị hỏng không? Nếu không, hãy tính công suất của đoạn mạch này và công suất của mỗi đèn.

Tóm tắt:

U đm1 = 220V; P đm1 = 100W = 0,1kW;

c) Nối tiếp đèn 1 trên với đèn 3 có: U đm3= 220V; P đm3= 75W = 0,075kW

a) Điện năng sử dụng trong 30 ngày là:

A 1 = P Đ1.t = 0,1kW.120h = 12kW.h = 12.1000.3600 = 4,32.10 7 J.

b) Điện trở của đèn 1 và đèn 2 cùng loại là:

Công suất của đoạn mạch nối tiếp là:

c) Điện trở của đèn thứ ba là:

Cường độ dòng điện chạy qua hai đèn là:

Như vậy ta thấy hiệu điện thế này đều nhỏ hơn hiệu điện thế định mức của mỗi đèn là 220V nên các đèn không bị hỏng.

Công suất của đoạn mạch là: P m = U.I = 220.0,195 = 42,9W.

Công suất của đèn thứ nhất là:

Trên một bóng đèn tóc đỏ có ghi 220V – 100W và trên một bóng đèn khác có ghi 220V – 40W

a) So sánh điện trở hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường

b) Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ. Cho rằng điện trở của các bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường

c) Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà đèn này sử dụng trong 1 giờ.

Tóm tắt:

b) Nối tiếp hai đèn; U = 220V; t = 1h = 3600s; đèn nào sáng hơn? A = ?

c) Mắc song song hai đèn: U = 220V; t = 1h; đèn nào sáng hơn? A = ?

b) Khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V, dòng điện chạy qua hai đèn có cùng cường độ I thì đèn có điện trở lớn hơn sẽ sáng hơn. Như vậy đèn thứ hai (loại 44W) sẽ sáng hơn.

Cường độ dòng điện định mức của đèn 1 là:

+ Cường độ dòng điện định mức của đèn 2 là:

Khi ghép nối tiếp cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:

Qua kết quả tính toán ta so sánh và biết được cả hai đèn thì dòng điện qua chưa đến giá trị định mức vì vậy cả hai đèn đều sáng mờ. Nhưng đèn 2 sẽ sáng hơn đèn 1.

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 giờ là:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

c) Khi mắc song song hai đèn vào hiệu điện thế U = 220 V = U đm1= U đm2 nên cả 2 đèn sáng bình thường và đèn1 sáng hơn đèn 2 vì đèn 1 có công suất định mức lớn hơn nên sáng hơn.

Điện năng mạch điện tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = (P 1 + P 2)t = (100 + 40).3600 = 504000J = 0,14kW.h.

Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:

I = U / (R 1 + R 2 ) = 220 / (484 + 1210) = 0,13A.

Qua kết quả tính toán ta so sánh và biết được cả hai đèn thì dòng điện qua chưa đến giá trị định mức vì vậy cả hai đèn đều sáng mờ. Nhưng đèn 2 sẽ sáng hơn đèn 1.

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch trong 1 giờ là:

A = U.I.t = 220.0,13.3600 = 102960 J = 0,0286kW.h

Câu 5 trang 40 SBT Vật Lí 9

Trên một bàn là có ghi 110V – 550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V – 40W

a) Tính điện trở của bàn là và bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.

b) Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và bóng đèn có giá trị đã tính ở câu a)

c) Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó.

Tóm tắt:

b) Nối tiếp bàn là và đèn; U = 220V có được không?

a) Điện trở của bàn là là:

⇒ Dòng điện chạy qua chúng có cường độ là:

hiệu điện thế đặt vào đèn là: U 2 = I.R 2 = 0,678.302,5 = 205,2V

c) Cường độ định mức của bàn là và đèn tương ứng là:

Khi mắc nối tiếp hai dụng cụ điện này thì dòng điện chạy qua chúng có cùng cường độ và chỉ có thể lớn nhất là I max = I đm2 = 0,364A, vì nếu lớn hơn thì bóng đèn sẽ hỏng. Vậy có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là:

Công suất của bàn là khi đó: P 1 = R 1.I 2 = 22.0,364 2 = 2,91 W.

Công suất của đèn khi đó: P 2 = R 2.I 2 = 302,5.0,364 2 = 40 W.

Câu 6 trang 41 SBT Vật Lí 9

Một quạt điện dùng trên xe ô tô có ghi 12V – 15W

a) Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế bao nhiêu để cho nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua khi đó

b) Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường

c) Khi quạt chạy , điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, tính điện trở của quạt.

Tóm tắt:

a) Quạt hoạt động bình thường thì U = ?; I = ?

b) t = 1h = 3600s; A = ?

c) Hiệu suất H = 85%; R = ?

a) Phải mắc quạt vào hiệu điện thế định mức U = 12V.

Điện trở của quạt là: R = U 2 /P = 12 2/15 = 9,6Ω.

Cường độ dòng điện chạy qua quạt là: I = U/R = 12/9,6 = 1,25A.

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong 1 giờ là:

A = P đm.t = 15.3600 = 54000J = 0,015kW.h.

c) Điện năng được biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.

Phần điện năng biến đổi thành cơ năng trong 1 giây là:

P cơ = P toàn phần.H = 15.85% = 12,75 J/s

⇒ Phần điện năng biến đổi thành nhiệt năng trong 1 giây l

Câu 7 trang 41 SBT Vật Lí 9

Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ với một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

a) Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó

b) Tính điện trở của dây nung này khi đó

Tóm tắt:

U = 12V; A = 990kJ = 990000J; t = 15 phút = 900s

a) I = ?

b) R = ?

a) Cường độ dòng điện qua dây nung:

Câu 8 trang 41 SBT Vật Lí 9

Một biếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua dây nung của bến có cường độ I = 6,8A

a) Tính công suất của bếp điện khi đó

b) Mỗi ngày bếp được sử dụng như trên trong 45 phút. Tính phần điện năng có ích A i mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của bếp là H = 80%

Tóm tắt:

U = 220V; I = 6,8A

a) P = ?

a) Công suất tiêu thụ của bếp: P = U.I = 220 × 6,8 = 1496W

b) Điện năng tiêu thụ của bếp trong 30 ngày.

A = P.t = 1496W.22,5h = 33660W.h

Hiệu suất của bếp:

Tóm tắt:

Điện trở tương đương khi R 1 mắc nối tiếp với R 2:

Điện trở tương đương khi R 1 mắc song song với R 2:

Cho hai bóng đèn dây tóc có ghi số 6V – 2W và 6V – 3W

a) Tính điện trở của dây tóc mỗi bóng đèn này khi chúng sáng bình thường

b) Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U = 12V thì chúng không sáng bình thường

c) Lập luận để chứng tỏ rằng có thể mắc hai bóng đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế nêu trên để chúng sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện này

d) Tính điện trở của biến trở và điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút

Tóm tắt:

b) U = 12V; tại sao đèn không sáng bình thường?

c) Để 2 đèn sáng bình thường, sơ đồ? Giải thích?

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ 1và Đ 2.

Nếu mắc Đ 1 nối tiếp với Đ 2 thì điện trở tương đương của mạch:

Khi đó cường độ dòng điện qua mỗi đèn là:

c) Để hai đèn sáng bình thường thì ta phải mắc thêm một biến trở vào mạch.

Cách 1: Hai đèn Đ 1 và Đ 2 phải song song với nhau và nối tiếp với biến trở R b như hình vẽ, sao cho:

Cách mắc 1:

Bài Tập Về Công Suất Điện Và Điện Năng Sử Dụng

14.1 (SBT, trang 40)

Điện năng không thể biến đổi thành:

B. Nhiệt năng

D. Năng lượng nguyên tử.

Chọn D. Năng lượng nguyên tử.

14.2 (SBT, trang 40)

Công suất điện cho biết:

A. Khả năng thực hiện công của dòng điện.

B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện.

Chọn C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị thời gian.

14.3 (SBT, trang 40)

Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W.

a. Tính điện năng sử dụng trong 30 ngày khi thắp sáng bình thường bóng đèn này mỗi ngày 4 giờ.

a) Khi đèn sáng bình thường thì:

Vì hiệu điện thế sử dụng của mỗi bóng đèn nhỏ hơn hiệu điện thế định mức của chúng nên các đèn không bị hỏng.

Điện trở của đèn 220V – 75W là:

Trên một bóng đèn dây tóc có ghi 220V-100W và trên một bóng đèn dây tóc khác có ghi 220V-40W.

a. So sánh điện trở của hai bóng đèn khi chúng sáng bình thường.

b. Mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ. Cho rằng điện trở của các bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường.

c. Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V thì đèn nào sáng hơn? Vì sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ.

a) Điện trở của mỗi đèn là:

Điện trở của đèn 220V – 100W là:

Điện năng mạch điện sử dụng trong 1 giờ là:

Điện năng mạch điện sử dụng trong 1 giơ là:

a. Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.

b. Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và của bóng đèn có giá trị như đã tính ở câu a.

c. Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó.

a) Điện trở của bàn là:

Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào đoạn mạch nổi tiếp là:

= ( + ) = 0,364.(22 + 302,5) ≈ 118 (V)

Công suất tiêu thụ của bàn là:

Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V-15W.

a. Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó.

b. Tính điện năng mà quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường.

c. Khi quạt chạy, điện năng được biến đổi thành các dạng năng lượng nào? Cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, Tính điện trở của quạt.

a) Cần phải mắc quạt vào hiệu điện thế đúng bằng hiệu điện thế định mức của nó là 12V. Cường độ dòng điện chạy qua quạt khi đó là:

Công suất hao phí của quạt là:

Một bàn là được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ trong 15 phút.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó.

b. Tính điện trở của dây nung này khi đó

a) Cường độ dòng điện chạy qua dây nung của bàn là:

Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế U=220V thì dòng điện chạy qua dây nung của bếp có cường độ I=6,8A.

a. Tính công suất của bếp điện khi đó.

b. Mỗi ngày bếp được sử dụng như trên trong 45 phút.Tính phần điện năng có ích A 1 mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của bếp là H=80%.

a) Công suất của bếp điện là:

= H.A – 0,8.33,66 = 26,928 (kWh)

14.9 (SBT, trang 41)

Hai điện trở = 12Ω và = 36Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U thì công suất tương ứng là và . Khi mắc nối tiếp hai điện trở này cùng vào hiệu điện thế U như trên thì công suất của mỗi điện trở tương ứng là và .

a. Hãy so sánh và và và .

b. Hãy so sánh và và và .

Điện trở của môi đèn là:

a. Tính điện trở của dây tóc mỗi bóng đèn này khi chúng sáng bình thường.

b. Cho biết vì sao khi mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào hiệu điện thế U=12V thì chúng không sáng bình thường.

c. Lập luận để chứng tỏ rằng có thể mắc hai bóng đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U nêu trên để chúng sáng bình thường. Vẽ sơ đồ mạch điện này.

d. Tính điện trở của biến trở khi đó và điện năng mà nó tiêu thụ trong 30 phút.

a) Điện trở của mỗi đèn là:

Hiệu điện thế sử dụng của đèn 6V – 2W lớn hơn hiệu điện thế định mức của nó nên đèn này sáng quá mức bình thường và có thê bị hỏng.

c) Cường độ dòng điện định mức của đèn 6V – 3W là:

Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 12. Công Suất Điện

Bài 12. Công suất điện

Câu 1 trang 35 SBT Vật Lí 9

A. P = U.I

B. P = U/I

Chọn B. P = U/I vì công suất tiêu thụ điện năng P = U.I = I 2R= U 2/R nên đáp án B sai

Câu 2 trang 35 SBT Vật Lí 9

Trên một bóng đèn có ghi 12V – 6W

a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi này

b) Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn

c) Tính điện trở của đèn khi đó

a) Số 12V cho biết hiệu điện thế định mức cần đặt vào hai đầu bóng đèn để đèn sáng bình thường.

Số 6W cho biết công suất định mức của đèn.

b) Cường độ định mức của dòng điện chạy qua đèn là:

Ta có: P = U.I ⇒ I = P/U = 6/12 = 0.5A

c) Điện trở của đèn khi đó là: R = U 2/P= 12 2/6 = 24Ω

Câu 3 trang 35 SBT Vật Lí 9

Có trường hợp, khi bóng đèn bị đứt dây tóc, ta có thể lắc cho hai đầu dây tóc ở chỗ bị đứt dính lại với nhau và có thể sử dụng bóng đèn này thêm một thời gian nữa. Hỏi khi đó công suất và độ sáng của bóng đèn lớn hơn hay nhỏ hơn so với trước khi dây tóc bị đứt? Vì sao?

Khi bị đứt và được nối dính lại thì dây tóc của bóng đèn ngắn hơn trước nên điện trở của dây tóc nhỏ hơn trước. Trong khi đó, hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc vẫn như trước nên công suất P = U 2/R sẽ lớn hơn. Do vậy đèn sẽ sáng hơn so với trước.

Câu 4 trang 35 SBT Vật Lí 9

Trên hai bóng đèn có ghi 220V – 60W và 220V – 75W. Biết rằng dây tóc của hai bóng đèn này đều bằng vonfam và có tiết diện bằng nhau. Dây tóc của đèn nào có độ dài lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

cho nên khi hai dây tóc làm cùng một vật liệu và có tiết diện bằng nhau thì day nào có điện trở lớn hơn thì sẽ dài hơn

Mặt khác công suất tiêu thụ trên điện trở R là:

Cho nên khi hai đèn hoạt động cùng hiệu điện thế định mức thì đèn nào có công suất lớn hơn sẽ có điện trở nhỏ hơn.

Vậy, đèn 2 có điện trở nhỏ hơn nên dây tóc đèn 2 nhỏ hơn dây tóc đèn 1

Ta có:

Câu 5 trang 35 SBT Vật Lí 9

Trên một nồi cơm điện có ghi 220V – 528W

a) Tính cường độ định mức của dòng điện chạy qua dây nung của nồi

b) Tính điện trở dây nung của nồi khi nồi đang hoạt động bình thường

a) Cường độ định mức của dòng điện chạy qua dây nung của nồi là:

Ta có: P = UI ⇒ I = P/U = 528/220 = 2,4A

b) Điện trở của dây nung khi nồi đang hoạt động bình thường là:

R = U/I = 220/2,4 = 91,7Ω

Câu 6 trang 35 SBT Vật Lí 9

Mắc một bóng đèn dây tóc có ghi 220V – 60W vào ổ lấy điện có hiệu điện thế 110V. Cho rằng điện trở của dây tóc bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ, tính công suất của bóng đèn khi đó?

Công thức tính công suất: P = U 2 / R đèn

Vì điện trở R của đèn không đổi, nên khi mắc đèn vào hiệu điện thế 110V thì đèn chạy với công suất:

Cách 2:

– Công thức tính công suất: P = U 2 / R đèn ⇒ P tỉ lệ thuận với U 2

– Theo đề bài: đèn có công suất 60W khi mắc đèn vào hiệu điện thế 220V và công suất của đèn không thay đổi.

Do đó khi mắc đèn vào hiệu điện thế 110V (ta thấy hiệu điện thế giảm 220 : 110 = 2 lần) nên công suất đèn sẽ giảm 2 2 = 4 lần.

⇒ Công suất của đèn là: P = 60 : 4 = 15W

Câu 7 trang 35 SBT Vật Lí 9

A. 120kW

B. 0,8kW

C. 75W

D. 7,5kW

Tóm tắt:

Trọng lượng P = 2000N; h = 15m; t = 40s

Công suất ℘ = ?

Chọn câu B.

Công suất của máy nâng là:

→ Công suất phù hợp cho máy nâng là: ℘ = 0,8kW

Câu 8 trang 36 SBT Vật Lí 9

Công suất điện của một đoạn mạch có ý nghĩa gì ?

A. Là năng lượng của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

B. Là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian

C. Là mức độ mạnh yếu của dòng điện chạy qua đoạn mạch đó

D. Là các loại tác dụng mà dòng điện gây ra ở đoạn mạch

Chọn B. Công suất điện của một đoạn mạch là điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.

Câu 9 trang 36 SBT Vật Lí 9

D. P = UI

Chọn A. P = U 2R vì công suất tiêu thụ điện năng P = U.I = I 2R = U 2/R nên P = U 2.R là công thức không đúng.

Câu 10 trang 36 SBT Vật Lí 9

Trên nhiều dụng cụ điện trong gia đình thường có ghi 220V và số oát (W). Số oát này có ý nghĩa gì.

A. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với những hiệu điện thế nhỏ hơn 220V

B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V

C. Công mà dòng điện thực hiện trong một phút khi dụng cụ này sử dụng với đúng hiệu điện thế 220V

D. Điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong một giờ khi nó sử dụng đúng với hiệu điện thế 220V

Chọn B. Công suất tiêu thụ điện của dụng cụ khi nó được sử dụng với đúng hiệu điện thế

Câu 12 trang 36 SBT Vật Lí 9

Trên bóng đèn có ghi 6V – 3W. Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là bao nhiêu.?

A. 18A

B. 3A

C. 2A

D. 0,5A

Chọn D. 0,5A

Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là: I = P/U = 3/6 = 0,5A

Câu 13 trang 37 SBT Vật Lí 9

Trên một bàn là có ghi 220V – 1100W. Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở là bao nhiêu.?

A. 0,2Ω

B. 5Ω

C. 44Ω

D. 5500Ω

Tóm tắt:

U = 220V; P = 1100W; R = ?

Chọn C

Khi bàn là này hoạt động bình thường thì nó có điện trở là:

Tóm tắt:

Chọn B. 4R1 = R2

Khi đèn sáng bình thường thì điện trở của hai đèn lần lượt là:

Trên hai bóng đèn dây tóc Đ 1 và Đ 2 có ghi số tương ứng là 3V – 1,2W và 6V – 6W. Cần mắc hai đèn này cùng với một biến trở vào hiệu điện thế U = 9V để hai bóng đèn này sáng bình thường

a) Vẽ sơ đồ mạch điện thỏa mãn yêu cầu nói trên và giải thích tại sao khi đó hai bóng đèn có thể sáng

b) Tính điện trở của mỗi bóng đèn và của biến trở khi đó

c) Tính công suất điện của biến trở khi đó

Tóm tắt:

a) Vẽ sơ đồ mạch điện; giải thích?

a) Vì U đm1+ U đm2= 3 + 6 = 9V = U nên mắc bóng đèn Đ1 nối tiếp với đèn Đ2

Mặt khác cường độ dòng điện định mức qua hai đèn lần lượt là:

Câu 16 trang 37 SBT Vật Lí 9

Chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm các dụng cụ điện mắc nối tiếp hay mắc song song thì công suất điện của đoạn mạch bằng tổng công suất điện của các dụng cụ mắc trong mạch

Trường hợp 1: các dụng cụ mắc nối tiếp

Giả sử có n dụng cụ mắc nối tiếp với nhau vào nguồn điện U. Khi đó cường độ dòng điện qua mạch là I.

Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ lần lượt là: U 1, U 2, …, U n

Cường độ dòng điện chạy trong mỗi dụng cụ lần lượt là: I 1, I 2, …, I n

Vì các dụng cụ ghép nối tiếp nên ta có:

Công suất toàn mạch là:

Câu 17 trang 37 SBT Vật Lí 9

Trên bóng đèn dây tóc Đ 1 có ghi 220V – 100W, trên bóng đèn dây tóc Đ 2 có ghi 220V – 75W.

a) Mắc song song hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính công suất của đoạn mạch song song này và cường độ dòng điện mạch chính.

b) Mắc hai đèn trên dây nối tiếp với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và công suất điện của đoạn mạch nối tiếp này cho rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng bình thường

Tóm tắt:

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ 1và Đ 2:

Lưu ý: Ta có thể tìm I nhanh hơn bằng cách tính P toàn mạch trước:

Vì P = U.I nên I = P/U = 175/220 = 0,795A

b) Đ 1mắc /nt Đ 2, khi đó điện trở của mỗi đèn là:

Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp:

R’ = R’ 1 + R’ 2 = 242 + 322,67 = 564,67Ω

Cường độ dòng điện qua mạch: I’ = U / R’ = 220 / 564,67 ≈ 0,39A

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 và Đ 2:

U’ 1 = I’ . R’ 1 = 0,39.242 = 94,38V.

U’ 2 = I’ . R’ 2 = 0,39.322,67 = 125,84V.

Công suất điện của đoạn mạch: P nt = U’.I’ = 220.0,39 = 85,8W

Giải Vbt Công Nghệ 8 Bài 48. Sử Dụng Hợp Lý Điện Năng

Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng

I. NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG (Trang 110-vbt Công nghệ 8)

1. Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng

Khoảng thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ là giờ cao điểm tiêu thụ điện năng trong ngày vì đây là khoảng thời gian tất cả mọi người đều hoàn thành xong công việc của mình và nghỉ ngơi. Lượng điện tiêu thụ vào khung giờ này để phục vụ các nhu cầu: ăn uống, giải trí, làm việc tiếp là rất lớn nên đây là khung giờ cao điểm.

2. Những đặc điểm của giờ cao điểm

– Em hãy khoanh vào chữ Đ nếu câu trả lời đúng hoặc chữ S nếu câu trả lời là sai.

Lời giải:

– Khi điện áp mạng điện bị giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của đồ dùng điện như sau:

+ Sự phát sáng của đèn điện bị giảm

+ Tốc độ quay của quạt điện chậm lại

+ Thời gian đun sôi nước của bếp điện lâu hơn.

II. SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG (Trang 111-vbt Công nghệ 8)

1. Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm

Để giảm bớt điện năng tiêu thụ trong giờ cao điểm, ngoài các biện pháp đã nêu trong SGK em còn biết thêm các biện pháp sau:

– Không dùng các thiết bị điện tiêu tốn điện năng lớn.

– Tắt các đồ dùng điện không cần thiết.

2. Sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng

– Để chiếu sáng trong nhà, công sở nên dùng đèn huỳnh quang hay đèn sợi đốt để tiết kiệm điện năng? Tại sao?

Nên dùng đèn huỳnh quang do hiệu năng của đèn huỳnh quang tốt hơn đèn sợi đốt, tiết kiệm điện hơn và bền hơn.

– Để nấu cơm nên dùng bếp điện hay nồi cơm điện để tiết kiệm điện năng? Tại sao?

Nên dùng nồi cơm điện do có công suất thấp hơn bếp điện.

3. Không sử dụng lãng phí điện năng

Lời giải:

+ Tan học không tắt đèn phòng học

LP

+ Khi xem ti vi, tắt đèn bàn học tập

TK

+ Bật đèn ở phòng tắm, phòng vệ sinh suốt ngày đêm

LP

+ Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng

TK

– Các việc làm tiết kiệm điện năng mà em thấy cần phải thực hiện là:

+ Không sử dụng các thiết bị điện khi không cần thiết và trong giờ cao điểm.

+ Tắt các đồ dùng điện khi không còn sử dụng hoặc tạm thời không sử dụng.

+ Đọc kĩ yêu cầu hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất về các thiết bị điện để dùng sao cho phù hợp nhất.

Câu 1 (Trang 112-Vbt công nghệ 8): Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm?

Lời giải:

– Điện năng tiêu thụ rất lớn trong khi khả năng cung cấp điện của nhà máy điện không đáp ứng đủ.

– Điện áp của mạng điện bị giảm xuống, ảnh hưởng xấu đến chế độ làm việc của đồ dùng điện.

Câu 2 (Trang 112-Vbt công nghệ 8): Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng?

Lời giải:

– Hạn chế sử dụng đồ dùng điện có công suất lớn như: bình nước nóng, bình đun nước, lò vi sóng trong khoảng thời gian cao điểm.

– Tắt điện khi ra ngoài hoặc không sử dụng.

– Dùng xong đồ dùng điện tháo nguồn điện.

Câu 3 (Trang 112-Vbt công nghệ 8): Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường?

Lời giải:

– Giảm chi phí sinh hoạt tiền điện cho gia đình.

– Sử dụng nhiều điện làm nhu cầu điện tăng cao, giá thành điện sẽ tăng lên.

– Giảm bớt các tác nhân môi trường của các nhà máy điện.

Các bài giải vở bài tập Công nghệ lớp 8 (VBT Công nghệ 8) khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Bạn đang đọc nội dung bài viết Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 14. Bài Tập Về Công Suất Điện Và Điện Năng Sử Dụng trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!