Đề Xuất 2/2023 # Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa 12 Chương Este # Top 11 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 2/2023 # Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa 12 Chương Este # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa 12 Chương Este mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA

CHƯƠNG ESTE – LIPIT

Phần 1: Tóm tắt lí thuyết

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 3H 6O 2 là

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C 4H 😯 2 là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 3: Chất X có công thức phân tử C 3H 6O 2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Câu 4: Este etyl axetat có công thức là

Câu 5: Đun nóng este HCOOCH 3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Câu 6: Este etyl fomiat có công thức là

Câu 21: Este C 4H 😯 2 tham gia được phản ứng tráng bạc, có công thức cấu tạo như sau

A. HCOOC 2H 5. B. C 2H 5COOCH 3.

C. CH 3COOCH=CH 2. D. HCOOCH 2CH 2CH 3.

Câu 22: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào thuộc loại chất béo?

Câu 23. Cho các phát biểu sau

khi đun chất béo với dung dịch NaOH thì thu được xà phòng.

Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.

Etyl axetat có phản ứng với Na.

Phản ứng của este với dung dịch kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

Số phát biểu đúng là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 24: Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng

A. Đun nóng axít béo với dd kiềm B. Đun nóng glixerol với axít béo

C. Đun nóng lipit với dd kiềm D. A, C đúng

Câu 30: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit có tính thuận nghịch.

B. Công thức chung của este giữa axit no đơn chức và rượu no đơn chức là C nH 2n O 2 (n ≥ 2).

C. phản ứng xà phòng hóa este là phản ứng không có tính thuận nghịch.

D. Este là sản phẩm của phản ứng este hoá giữa axit hữu cơ hoặc axit vô cơ với ancol.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và ancol.

B. phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol khi có H 2SO 4 đặc là phản ứng một chiều.

D. phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit hoặc bazơ luôn thu được glixerol.

Câu 32: Chất nào sau đây tham gia phản ứng tráng gương:

Câu 39. Một este đơn chức A có phân tử lượng chúng tôi 17,6g A tác dụng với 300 ml dd NaOH 1M, đun nóng.Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng được 23,2g rắn khan.Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.CTCT A là:

Câu 40: Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 25% thì khối lượng este thu được là:

Câu 41: Một este đơn chức A có tỉ khối so với khí metan là 5,5. Cho 17,6 g A tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 20,4 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của este A là

Câu42: Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat và este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylfomiat là:

Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl propionat thu được 15,68 lit khí CO 2 (đktc). Khối lượng H 2 O thu được là

ESTE TRONG CÁC ĐỀ THI CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

Câu 8: (CĐA-2010)Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (M X < M Y). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O 2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO 2 (đktc) và 4,5 gam H 2 O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là

A. CH 3COOCH 3 và 6,7 B. HCOOC 2H 5 và 9,5

C. HCOOCH 3 và 6,7 D. (HCOO) 2C 2H 4 và 6,6

Câu 9: (CĐA-2010)Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H 2SO 4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 62,50% B. 50,00% C. 40,00% D. 31,25%

Câu 10: (ĐHA-2007) Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là

A. C15H31COOH và C17H35COOH. B. C17H33COOH và C15H31COOH.

C. C17H31COOH và C17H33COOH. D. C17H33COOH và C17H35COOH.

Câu 11: (ĐHA-2007) Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Câu 12: (ĐHA-2007)Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là

Câu 13: (ĐHA-2007) Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH 3COOH và 1 mol C 2H 5 OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)

Câu 18: (ĐHA-2008) Este X có các đặc điểm sau:

– Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO 2 và H 2 O có số mol bằng nhau;

– Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).

Phát biểu không đúng là:

A. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO 2 và 2 mol H 2 O.

B. Chất Y tan vô hạn trong nước.

C. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.

D. Đun Z với dung dịch H 2SO 4 đặc ở 170 o C thu được anken.

Câu 19 : (ĐHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2H 5 và CH 3COOCH 3 bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp X gồm hai ancol. Đun nóng hỗn hợp X với H ­2SO 4 đặc ở 140 0 C, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là

A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05.

Câu 20: (ĐHA-2009) Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05 gam muối của một axit cacboxylic và 0,94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. Công thức của hai este đó là

Câu 26: (ĐH A-2010)Tổng số chất hữu cơ mạch hở, có cùng công thức phân tử C 2H 4O 2 là

A. 3 B. 1 C. 2 D. 4

Câu 27: (ĐH-2017) Cho a mol este X (C 9H 10O 2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 6.

Câu 28: (ĐH-2017) Este Z đơn chức, mạch hở, được tạo thành từ axit X và ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn 2,15 gam Z, thu được 0,1 mol CO 2 và 0,075 mol H 2 O. Mặt khác, cho 2,15 gam Z tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 2,75 gam muối. Công thức của X và Y lần lượt là

C. HCOOH và C 3H 5OH. D. HCOOH và C 3H 7 OH.

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

— MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)–

Phân Dạng Bài Tập Este

MỤC LỤC(Tài liệu có giải chi tiết; phân dạng cụ thể và theo cấp độ nhận thức: biết – hiểu – vận dụng – vận dụng cao phù hợp với nhu cầu hiện nay. Thầy cô có nhu cầu giao lưu xin liên hệ: ĐT: 0919.064.357; email: ch_luuthanhdu@yahoo.com)CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE 2A. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT 2B. BÀI TẬP 3DẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ESTE 4NHẬN BIẾT 4THÔNG HIỂU 5VẬN DỤNG 6VẬN DỤNG CAO 7DẠNG 2: BÀI TOÁN VỀ PHẢN ỨNG THỦY PHÂN ESTE 8NHẬN BIẾT 9THÔNG HIỂU 10VẬN DỤNG 12VẬN DỤNG CAO 12DẠNG 3: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG ESTE HÓA 13NHẬN BIẾT 14THÔNG HIỂU 15VẬN DỤNG 16VẬN DỤNG CAO 17DẠNG 4: CÂU HỎI LÝ THUYẾT 18

CHUYÊN ĐỀ 1: ESTEA. KIẾN THỨC LÝ THUYẾTI. ĐỊNH NGHĨA– Este là sản phẩm thu được khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR.– Công thức tổng quát của một số loại este hay gặp:Este no, đơn chức, mạch hở: hay . Este đơn chức: hoặc y chẵn; : (Công thức tổng quát của este đơn chức; R và là gốc Hiđrocacbon no, không no hoặc thơm, trừ trường hợp este của axit fomic có R là H)Este của axit đơn chức và ancol đa chức: . Este của axit đa chức và ancol đơn chức: . Este của axit đa chức và ancol đa chức: . Lưu ý rằng số chức este là bội Số nguyên tử chung nhỏ nhất của số chức ancol và số chức axitII. DANH PHÁPGốc Hiđrocacbon + tên anion gốc axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).Ví dụ: HCOOCH3: metyl fomatCH3COOC2H5: Etyl axetatCH3COOCH=CH2: Vinyl axetatIII. TÍNH CHẤT VẬT LÍ– Thường là chất lỏng dễ bay hơi có mùi thơm dễ chịu của trái cây. Ví dụ: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa, etyl isovalerat có mùi táo,…– Một số este có khối lượng phân tử rất lớn có thể ở trạng thái rắn như mỡ động vật, sáp ong.– Nhẹ hơn nước, ít tan trong nước, dễ tách chiết bằng phễu chiết.– Nhiệt độ sôi của este thấp hơn nhiều so với nhiệt độ sôi của các axit và ancol có cùng số nguyên tử C vì giữa các phân tử este không có liên kết hiđro.– Là dung môi tốt để hòa tan các chất hữu cơ.IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC1. Phản ứng thủy phân

– Phản ứng thực hiện trong môi trường axit loãng và được đun nóng.– Muốn tăng hiệu suất của phản ứng thủy phân este phải dùng dư nước và sử dụng chất Xúc tác axit, đun nóng hỗn hợp phản ứng.– Nếu ancol sinh ra không bền thì phản ứng xảy ra theo một chiều.2. Phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

– mchất rắn sau phản ứng = mmuối + mkiềm dư– Với este đơn chức: neste phản ứng = nNaOH phản ứng = nmuối = nancol.3. Phản ứng khử este bởi LiAlH4 tạo hỗn hợp ancol

4. Một số phản ứng riêng– Este của ancol không bển khi thủy phân hoặc xà phòng hóa không thu được ancol:

– Este của phenol phản ứng tạo ra hai muối và nước:

– Este của axit fomic (HCOO)xR có khả năng tham gia phản ứng tráng gương.

– Nếu este có gốc axit hoặc gốc Ancol không no thì este đó còn tham gia được phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.

thủy tinh hữu cơ)

(poli(vinyl axetat) – PVA)V. ĐIỀU CHẾ1. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol và axit

2. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit và hidrocacbon không no

3. Thực hiện phản ứng giữa muối Na của axit và dẫn xuất halogen

4. Thực hiện phản ứng giữa phenol và anhidrit axit

VI. NHẬN BIẾT ESTE– Este của axit fomic có khả năng tráng gương.– Các este của ancol không bền bị thủy phân tạo anđehit có khả năng tráng gương.– Este không no có phản ứng làm mất màu dung dịch brom.– Este của glixerol hoặc chất béo khi thủy phân cho sản phẩm hòa tan Cu(OH)2.B. BÀI TẬPDẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY ESTECách 1:

Các Dạng Bài Tập Este Trong Đề Thi Đại Học Và Phương Pháp Giải

Phản ứng đốt cháy 1 este

Este no, đơn chức, mạch hở

CTTQ: (C_{n}H_{2n}O_{2}, n geq 2)

Phản ứng cháy:

(C_{n}H_{2n}O_{2} + frac{3n -2}{2} O_{2} rightarrow nCO_{2} + n_{H_{2}O})

(n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O})

(n_{O_{2}} = frac{3}{2}n_{CO_{2}} – n_{este})

Este không no, đơn chức, mạch hở có 1 liên kết C = C

Este không no, đơn chức, có k liên kết C=C trong phân tử

Este không no, có từ 2 liên kết C=C trở lên trong phân tử

(C_{n}H_{2n+2-2k}O_{m} + O_{2} rightarrow nCO_{2} + (n+1-k)H_{2}O)

(n_{este} = frac{n_{CO_{2}} – n_{H_{2}O}}{k-1})

Este bất kì

CTTQ: (C_{x}H_{y}O_{z}). x, y, z nguyên dương, (x geq 2, z geq 2)

Phản ứng cháy: (C_{x}H_{y}O_{z} + O_{2} rightarrow xCO_{2} + frac{y}{2}H_{2}O)

Áp dụng các định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nguyên tố… để giải bài toán.

Bài toán đốt cháy hỗn hợp các este

Bài toán đốt cháy 2 este đồng phân

Các este đồng phân (Rightarrow) có cùng CTPT, cùng KLPT.

Bài toán đốt cháy 2 este tạo thành từ cùng 1 axit, 2 ancol đồng đẳng hoặc cùng 1 ancol, 2 axit đồng đẳng

Các este này sẽ có cùng dạng CTTQ (Rightarrow). Đặt CTPT trung bình để viết phương trình phản ứng, đưa về bài toán 1 este.

Số liên kết pi trong phân tử: (k = frac{2n_{C} – n_{H} + 2}{2})

Bài toán đốt cháy hỗn hợp nhiều este có cùng CTTQ

Đặt CTPT trung bình

Áp dụng các định luật bảo toàn để giải bài toán.

Để giải được các dạng bài tập este, các bạn cần nắm vững kiến thức lý thuyết cũng như công thức tổng quát của este, cụ thể như sau:

Các dạng bài tập este trong đề thi đại học

Phương pháp giải

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam một este X thu được 3,52 gam (CO_{2}) và 1,44 gam (H_{2}O). Xác định công thức phân tử của X?

(n_{H_{2}O} = frac{1,44}{18} = 0,08, (mol))

Thuỷ phân một este đơn chức

Trong môi trường axit: Phản ứng xảy ra thuận nghịch

(RCOOR’ + HOH rightleftharpoons RCOOH + R’OH)

Trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá): Phản ứng một chiều, cần đun nóng

(RCOOR’ + NaOH overset{t^{circ}}{rightarrow}RCOOH + R’OH)

Thủy phân este đa chức

Do (n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O} Rightarrow) X có độ bất bão hòa của phân tử (Delta = 1)

X là este no, đơn chức (Rightarrow) X dạng (C_{n}H_{2n}O_{2})

Có thể là các axit khác nhau

Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đơn chức: (R(COOR’)_{n})

Este tạo thành từ axit đa chức (n chức) và ancol đa chức (m chức): (R_{m}(COOR’)_{n.m}R’_{n}). Khi n = m thành (R(COOR’)nR’ rightarrow) este vòng

Este no, 2 chức, mạch hở: (C_{n}H_{2n-2}O_{4})

Nếu T = 2 (Rightarrow) Este có 2 chức, T = 3 (Rightarrow) Este có 3 chức…

Vậy công thức phân tử của X là: (C_{4}H_{8}O_{2})

Dạng 2: Bài toán về phản ứng thuỷ phân este

((RCOO)_{n}R’ + nNaOH rightarrow nRCOONa + R'(OH)_{n})

Ví dụ 2: Muốn thuỷ phân 5,6 gam hỗn hợp etyl axetat và etyl fomiat (etyl fomat) cần 25,96 ml NaOH 10% (D = 1,08 g/ml). Thành phần % khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp là bao nhiêu ?

Đặt x là số mol (CH_{3}COOC_{2}H_{5}) và y là số mol (HCOOC_{2}H_{5}).

Phương trình phản ứng:

(CH_{3}COOC_{2}H_{5} + NaOH rightarrow CH_{3}COONa + C_{2}H_{5}OH) (1)

(HCOOC_{2}H_{5} + NaOH rightarrow HCOONa + C_{2}H_{5}OH) (2)

(Rightarrow) % (m_{CH_{3}COOC_{2}H_{5}} = 47,14) %.

Tổng hợp kiến thức về bài tập este cơ bản

Các dạng bài tập về este lipit trong đề thi đại học

Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit sinh ra từ sự thủy phân 1 gam lipit).

Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự do có trong 1 mg lipit.

Trong công nghiệp, phản ứng trên được tiến hành trong nồi hấp ở (220^{circ}C) và 25 atm.

Dạng 2: Phản ứng xà phòng hóa của lipit

Khi đun nóng với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của các axit béo chính là xà phòng.

bài tập este cơ bản

bài tập este violet

bài tập este đa chức

bài tập quy đổi este

bài tập lý thuyết este

bài tập este hay và khó

bài tập phản ứng este hóa

bài tập phản ứng este hóa

phương pháp giải bài tập este khó

các dạng bài tập este lipit có lời giải

bài tập trắc nghiệm este lipit có đáp án

các dạng bài tập este trong đề thi đại học

Trong 1 tấn xà phòng có 72% khối lượng natri stearate.

(Rightarrow m_{C_{17}H_{35}COONa} = 720kg)

Khối lượng chất béo là : (frac{702,63.100}{89} = 789,47kg)

Tu khoa lien quan:

Tác giả: Việt Phương

Phương Pháp Giải Bài Tập Đốt Cháy Este

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương trình hóa học đốt cháy este

Este no, đơn chức mạch hở

  CnH2nO2 + (3n-2)/2 O­2 → nCO2 + nH2O

Tổng quát:

  CnH2n + 2 – 2k – 2xO2x + (3n +1–k –3x)/2 O2 → nCO2 + (n +1–k –x)H2O

Nhận xét: Với este no, đơn chức mạch hở thì

 - nCO2 = nH2O

 - neste = 1,5nCO2 – nO2

 → số nguyên tử C: n = nCO2/(1,5nCO2 – nO2)

 → Trường hợp đốt cháy một hỗn hợp nhiều este thuộc cùng dãy đồng đẳng thì ta cũng kết luận tương tự như trên.

    nhỗn hợp = 1,5nCO2 - nO2

  ntb = nCO2/(1,5nCO2 – nO2)

  ntb = tổng nC/nhh = (n1X1 + n2X2 +…+nzXz)/nhh

trong đó: nmin < ntb < nmax

 - Theo ĐLBT nguyên tố oxi:

   2neste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Xác định công thức phân tử của X.

Hướng dẫn

    Ta có : nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol) và nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

    Vì khi đốt cháy X thu được nH2O = nCO2 nên X là este no, đơn chức, mạch hở

Gọi công thức của este, no đơn chức mạch hở CnH2nO2

CnH2nO2 + (3n-2)/2 O­2 → nCO2 + nH2O

14n + 32                                    n

7,4                                            0,3

→ n = 3

Công thức phân tử của X: C3H6O2

2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 este đồng phân cần dùng 27,44 lít khí O2 thu được 23,52 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O.

Xác định công thức cấu tạo của mỗi este.

Hướng dẫn

nCO2 = 1,05 mol = nH2O → hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức mạch hở.

nO2 = 1,225 mol

theo ĐLBT nguyên tố O:

2neste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O 

→ neste = (1,05.2 + 1,05 – 1,225.2)/2 = 0,35 mol

→ n = nCO2/nA = 1,05/0,35 = 3

   CTPT X C3H6O2 có 2 đồng phân este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3

3. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O2, thu được 3,14 mol H2O và ag CO2. Tìm a?

Hướng dẫn

Theo ĐLBT nguyên tố O:

6neste + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O  

0,06.6 + 4,77.2 = 2nCO2 + 3,14

 → nCO2 = 3,38 mol

 → mCO2 = 3,38.44 = 148,72g

4. Đốt cháy hoàn toàn 13,728 gam một triglixerit X cần vừa đủ 27,776 lít O2 (đktc) thu được số mol CO2 và số mol H2O hơn kém nhau 0,064 mol. Xác định CTPT X

Hướng dẫn

Gọi x, y là số mol CO2 và H2O  

  → x – y = 0,064 (1)

Theo ĐLBTKL:

 44x + 18y = 13,728 + 27,776/22,4.32 (2)

Giải hệ (1) và (2) → x = 0,88 mol và y = 0,816 mol

Theo ĐLBT nguyên tố O:

6nA + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

  → nA = 0,016 mol

Số C = 0,88/0,016 = 55

Số H = 0,816.2/0,016 = 102

  CTPT của X là C55H102O6

 

5. Đốt cháy hoàn toàn mg triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2 thu được 2,28 mol CO2 và 39,6g H2O. Mặc khác, thủy phân hoàn toàn mg X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa ag muối. Giá trị a là

   A. 36,72.   

   B. 31,92.    

   C. 35,60.    

   D. 40,40.

Hướng dẫn

nH2O = 2,2 mol

Theo ĐLBT nguyên tố O:

 nX = (2,28.2 + 2,2.1 – 3,26.2)/6 = 0,04 mol

 mX = mC + mH + mO = 2,28.12 + 2,2.2 + 6.0,04.16 = 35,6g

nNaOH = 3nX = 0,04.3 = 0,12 mol

 nglixerol = nX = 0,04 mol

 Theo ĐLBTKL:

 a = 35,6 + 0,12.40 – 0,04.92 = 36,72g

   → Đáp án: A

 

6. Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, etilen diaxetat, axit acrylic và axit oxalic. Đốt cháy mg X cần vừa đủ 9,184 lit O2 (đktc) thu được 8,96 lit CO2 (đktc) và 5,4g nước.Mặc khác để phản ứng hết các chất trong X cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

   A. 100.                

   B. 120.                

   C. 140.                

   D. 160.

Hướng dẫn

Theo ĐLBT nguyên tố O:

2nCOOH + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

→ (0,4.2 + 0,3.1 – 0,41.2)/2

→ nCOOH = 0,14 mol = nNaOH

→ V = 0,14/1 = 0,14 lit

    → Đáp án: C

Trung tâm luyện thi, gia sư – dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC  

Địa chỉ: Đường nguyễn lương bằng, P.Hoà Khánh Bắc, Q.Liêu Chiểu, Tp.Đà Nẵng Hotline: 0905540067 - 0778494857 

Email: daotaontic@gmail.com

Bạn đang đọc nội dung bài viết Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Bài Tập Hóa 12 Chương Este trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!