Đề Xuất 3/2023 # Project Unit 2 Trang 25 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm # Top 7 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 3/2023 # Project Unit 2 Trang 25 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Project Unit 2 Trang 25 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa) Hướng dẫn giải:

1. A:

QUIET PLEASE

Exams in progress

Groups 9B + 9D to Gym

Classes as normal tomorrow

2. B:

ENGLISH CONVERSATION LESSONS

Town Hall every evening

Offered by native teachers

Language exchange also a possibility

Ring Dylan on 42564039

Tạm dịch:

1. A:

Vui lòng giữ yên lặng

Các bài kiểm tra đang được bắt đầu

Nhóm 9B + 9D tới Gym

Các lớp học như bình thường vào ngày mai

2. B:

CÁC BÀI HỌC TIẾNG ANH

Town Hall mỗi tối

Dạy bởi giáo viên bản ngữ

Trao đổi ngôn ngữ là một khả năng

Ring Dylan số 42564039

2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate. (Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp) Hướng dẫn giải:

VENDING MACHINENo soup. Tea and coffee, 10p and 50p coins only.No more canned drinks.Machine to be repaired soon.

Tạm dịch:

MÁY BÁN HÀNGKhông có súp.Trà và cà phê, chỉ có 10p và 50p tiền xu.Không có đồ uống đóng hộp.Máy sẽ sớm sửa chữa.

3. In 20 – 30 words, write a notice for one of the following situations.

1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.

2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

(Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây. 1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo. 2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.) Hướng dẫn viết:

SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE Monday Nov 10th in town hall.All teenage girls are welcome.For further details, ring Trang – 098456789.

Tạm dịch:

HỘI THẢO VỀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐThứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính.Chào mừng tất cả các cô gái tuổi teen.Để biết thêm chi tiết, hãy gọi Trang – 098456789.

chúng tôi

Project Trang 25 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of:

I LOVE COUNTRYSIDE (TÔI YÊU MIỀN QUÊ)

Work in groups of four or five. Take turns to draw a group picture of a place you would like to live in the countryside. Then make a list of: (Làm theo nhóm 4 hoặc 5 người. Lần lượt vẽ một nhóm bức hình về một nơi mà bạn muốn đến sống ở miền quê. Sau đó lập danh sách:)

1. the things you have in your picture (những điều mà bạn có trong bức tranh)

2. the activities you can do there (những hoạt động mà bạn có thể làm ở đó)

Đáp án:

Our place in the countryside has a wooden house. The house is near the river. There is a boat on the river. There is also a field of wild flowers nearby.

We will bike along the river and swim in the river. We will go boating on the river. In the morning we will go picking the wild flowers.

Dịch bài:

Nơi của chúng tôi ở miền quê có một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà gần sông. Có một chiếc thuyền ở trên sông. Cũng có một cánh đồng hoa dại gần đó.

Chúng tôi sẽ đạp xe dọc bờ sông và bơi ở sông. Chúng tôi sẽ di thuyền trên sông. Vào buổi sáng, chúng tôi sẽ đi hái hoa dại.

A Closer Look 2 Unit 2 Trang 19 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm

Grammar (Ngữ pháp)

1. Match the beginning to the correct endings. (Nối đoạn mở đầu với phần phần còn lại. )

1.f 2.d 3. e 4. h 5. g 6. a 7. c 8.b

1. Nó không đơn giản như khi nhìn.

2. Ngôi nhà chọc trời đó là tòa nhà cao nhất thế giới.

3. Kỳ thi khó hơn tôi tưởng.

4. Cuộc sống trong quá khứ ít thoải mái hơn bây giờ.

5. Thành phố Mexico lớn hơn Rome rất nhiều.

6. Những đứa trẻ đang lớn lên nhanh hơn bao giờ hết.

7. Không có gì tồi tệ hơn là bị mắc kẹt trong làn tắc nghẽn giao thông.

8. Những tấm thẻ thú vị này sẽ khuyến khích trẻ em đánh vần tốt hơn.

2. Complete the text with the most suitable form of the adjectives in brackets. Add the where necessary. (Hoàn thành đoạn văn với dạng thích hợp của các tình từ trong ngoặc. Thêm the nếu cần. )

1. the largest

2. smaller

3. the most popular

4. the most popular

5. wider

6. the dirtiest

7. cleaner

8. the best

9. the most exciting

Tạm dịch:

London là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Dân số của nó ít hơn so với Tokyo hoặc Thượng Hải, nhưng đến nay nó là điểm đến du lịch phổ biến nhất. London có lẽ nổi tiếng với các viện bảo tàng, phòng trưng bày, cung điện và các điểm tham quan khác, nhưng nó cũng bao gồm nhiều phạm vi rộng lớn hơn các dân tộc, nền văn hoá và tôn giáo hơn nhiều nơi khác. Mọi người thường nói rằng nó là thành phố bẩn nhất, nhưng bây giờ nó sạch hơn nhiều. Đáng ngạc nhiên với nhiều người, bây giờ nó có nhiều nhà hàng tốt nhất ở châu Âu. Đối với một số người, điều này làm cho London trở thành phố thú vị nhất ở Châu Âu.

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs. (Nhìn vào đoạn hội thoại trong phần Getting Started. Tìm và gạch chân các cụm động từ. ) Hướng dẫn giải: 4. Underline the corect particle to complete each phrasal verb. (Gạch chân giới từ thích hợp cho mỗi cụm động từ. )

1. set up

2. gets on with

3. take your hats off

4. grown up

5. shown around

6. pull down

Tạm dịch:

1. Thành phố vừa mới thành lập một thư viện ở Tây Suburb.

2. Tôi không nghĩ Fred vui vẻ trở lại với Daniel. Họ luôn luôn tranh cãi.

3. Bạn nên bỏ mũ trong rạp chiếu phim.

4. Những đứa trẻ của họ đã lớn lên và rời quê hương đến thành phố làm việc.

5. Chúng tôi được đưa đi một vòng quanh thị trấn bởi một sinh viên tình nguyện.

6. Hội đồng thị trấn quyết định phá bỏ những tòa nhà, vì nó không an toàn.

5. Underline the phrasal verbs in the sentences and match them to their meaning from the box (Gạch chân những cụm động từ trong câu và nối chúng với nghĩa trong bảng. )

1.You don’t need the light on in here. Turn it off please.

2.They offered him a place at the company but turned it down.

3.The doctor wanted to go over the test results with her patient.

4.Once you’ve finished cleaning, you can go on with your work.

5.When you come inside, you should take off your coat and hat.

6.The local meeting is on Oct. 15 th. Put it down in your diary.

Hướng dẫn giải: Tạm dịch:

1. Bạn không cần bật đèn ở đây. Tắt nó đi.

2. Họ sẵn sàng cho anh ấy một vị trí ở công ty nhưng anh ấy đã từ chối.

3. Bác sĩ muốn xem xét kỹ lưỡng kết quả kiểm tra với bệnh nhân của mình.

4. Một khi bạn đã hoàn tất dọn dẹp, bạn có thể tiếp tục công việc của bạn.

5. Khi bạn vào trong, bạn nên cởi áo khoác và mũ của bạn.

6. Cuộc họp địa phương diễn ra vào ngày 15 tháng 10. Ghi nó vào trong nhật ký của bạn.

6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them with a definition the box. (Đọc đoạn văn và tìm 8 cụm động từ. Nối mỗi cụm động từ với nghĩa thích hợp trong bảng. ) Hướng dẫn giải: Tạm dịch:

– ăn mặc đẹp

– đến nơi

– khám phá ra

– tiếp tục

– tiến bộ

– cân nhắc

– xin việc

– động viên ai đó

chúng tôi

Looking Back Unit 8 Trang 28 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm

Vocabulary (Từ vựng)

1. Fill each gap with a word from the box to complete the passage. There are two extra words. ( Điền vào mỗi khoảng trống với một từ từ khung để hoàn đoạn văn sau. Có 2 từ thừa )

Hướng dẫn giải:

1. safaris/expeditions

2. expeditions/safaris

4. touring

6. experience

Tạm dịch:

Nếu bạn mơ về việc sống gần gũi với môi trường hoang dã của thế giới tự nhiên, sau đó hãy tham gia vào Wildlife Tours của chúng tôi! Chúng tôi tổ chức chuyến thám hiểm động vật hoang dã cổ điển, những chuyến thám hiểm thú vị, những kỳ nghỉ dành cho gia đình và những kỳ nghỉ tự tạo ra. Những kỳ nghỉ thám hiểm của chúng tôi đến châu Phi trải dài từ 1 tuần đến Kenya cho đến chuyến thám hiểm sau cùng đi từ phía Nam đến phía Đông châu Phi hơn một tháng. Rất tuyệt vời cho gia đình, các nhóm bạn bè và những du khách đi một mình, những kỳ nghỉ săn bắn của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp cho bạn trải nghiệm khó quên về động vật hoang dã. Và nhớ rằng, không có gì làm cho tim bạn đập nhanh hơn là nghe tiếng sư tử gầm về đêm.

2. Form compound nouns from the following words, then fill the gaps to complete the sentences. (Hoàn thành danh từ ghép từ những từ sau đây, sau đó điền vào những ô trống để hoàn thành các câu.) Hướng dẫn giải:

1. jet lag

2. checkout

3. stopover

4. sunglasses

5. holidaymaker

6. take-offs

Tạm dịch:

1. Những du khách băng qua Đại Tây Dương từ New York đến Luân Đôn thường chịu chứng say máy bay khoảng vài ngày.

2. Chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả khách rằng thủ tục trả phòng lúc 12 giờ trưa.

3. Chúng tôi đã không bay trực tiếp đến Úc- chúng tôi đã quá cảnh một đêm ở Singapo.

4. Thật khó chịu rằng một số ngôi sao điện ảnh đeo kính râm thậm chí trong nhà thờ.

5. Một số người xa nhà đi nghỉ mát gọi là người đi nghỉ mát.

6. Vì thời tiết xấu, sáng nay sân bay không có chuyến nào cất cánh.

3. Form compound nouns from these words then make sentences with them, and share with a partner. (Hoàn thành danh từ ghép từ những từ sau đây sau đó hoàn thành câu với những từ đó, và chia sẻ với bạn của bạn.) Hướng dẫn giải:

package tour, return ticket, software, round trip

Tạm dịch:

chuyến đi trọn gói, vé khứ hồi, phần mềm, chuyến đi khứ hồi.

Tạm dịch:

1. Cô và chú của tôi yêu mặt trời! họ sống vào mùa hè và thăm bạn ở Úc vào mùa đông.

Không nhiều người biết về làm sao để làm việc bằng trí óc.

Xe đạp là một trong những máy móc hiệu quả được phát minh bởi con người.

4. Họ lên kế hoạch thám hiểm vào trong nội địa của Úc.

5. Nếu bạn muốn đi một chuyến đi dài, bạn nên chuẩn bị đầy đủ.

6. Tôi rất quan tâm về lịch sử, đặc biệt là lịch sử các nước châu Á.)

5. Rewrite each sentence so that it has a similar meaning, using the word in CAPITALS. ( Viết lại mỗi câu với nghĩa tương đương, sử dụng từ in hoa) Hướng dẫn giải:

1. What a terrible journey (it was)!

2. We stayed at a lovely hotel by the sea.

3. The programme I watched on TV yesterday was interesting.

4. My friend has just bought an old guitar.

5. She needs to go on a business trip to Kyoto.

Tạm dịch:

1. Hành trình thật là khủng khiếp.

Đó là một hành trình kinh khủng.

2. Khách sạn của chúng ta đáng yêu – nó ở gần biển.

Chúng ta sống ở một khách sạn đáng yêu gần biển.

3. Tôi đã xem một chương trình thú vị trên TV tối qua.

Chương trình mà tôi đã xem trên TV tối qua rất thú vị.

4. Chiếc ghi-ta bạn tôi mua đã cũ.

Bạn tôi đã mua một chiếc ghi-ta cũ.

5. Cô ấy cần đi tới Kyoto vì công việc.

Cô ấy cần chuyến công tác tới Kyoto.

6.a What would you like to do most on holiday? Tick (√) three things. Share your ideas with a partner. ( Bạn muốn làm gì nhất vào kì nghỉ lễ? Đánh dấu (√) 3 điều. Chia sẻ ý kiến của bạn với bạn bè) Tạm dịch:

1. đi cắm trại

2. xem thiên nhiên hoang dã

3. thăm bảo tàng

4. gặp gỡ người địa phương

5. thăm địa danh lịch sử

6. thư giãn và quan sát xung quanh

7. kết nhiều bạn mới

8. đi công viên giải trí

b. Name three things you don’t like to do on holiday, and say why. ( Tên của 3 điều bạn không thích làm trong kì nghỉ lễ và nói vì sao) Hướng dẫn giải:

I don’t like to cook meals, stay in a hotel all day and suffer from bad weather on holiday because they make me waste time and destroy my feeling.

Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

Tôi không thích nấu ăn, ở khách sạn cả ngày và chịu đựng thời tiết xấu bởi vì chúng làm tôi lãng phí thời gian và phá hủy tâm trạng.

chúng tôi

Bạn đang đọc nội dung bài viết Project Unit 2 Trang 25 Sgk Tiếng Anh 9 Thí Điểm trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!