Đề Xuất 6/2023 # Thành Thạo Lập Trình C# # Top 13 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 6/2023 # Thành Thạo Lập Trình C# # Top 13 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thành Thạo Lập Trình C# mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài tập về mảng 1 chiều:

Bài 1: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy số nguyên: a1, a2, …, an. Sau đó thực hiện các yêu cầu sau:

a)Tính tổng, trung bình cộng của tất cả các phần tử trong dãy.

b)Tìm giá trị lớn nhất (max) của dãy và in ra vị trí của các phần tử có giá trị = max.

c)Cho người dùng nhập 1 số x từ bàn phím, tìm và in ra vị trí của phần tử  trong dãy có giá trị bằng  x.

Bài 2: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy số nguyên:

a)Kiểm tra xem dãy có phải là dãy tăng hay không?

b)Kiểm tra xem dãy có tạo thành cấp số cộng hay không?

c)Kiểm tra xem dãy có phải là dãy đối xứng hay không?

Bài 3: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy các số thực, sau đó cho phép người dùng:

a)Chèn thêm 1 giá trị x vào vị trí m trong dãy (x và m do người dùng nhập từ bàn phím).

b)Sửa giá trị nằm tại vị trí k thành giá trị mới y (k và y do người dùng nhập từ bàn phím).

c)Xóa phần tử nằm tại vị trí q trong dãy (q do người dùng nhập từ bàn phím).

Bài 4: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy các số thực, sau đó cho phép người dùng:

a)Sắp xếp dãy theo chiều tăng dần (hoặc giảm dần),

b)Loại bỏ các phần tử trùng nhau để nhận được một dãy mới mà mỗi giá trị chỉ xuất hiện một lần.

c)Cho người dùng nhập vào từ bàn phím một giá trị x, hãy bổ sung x vào dãy nhận được từ ý b sao cho không làm ảnh hưởng đến tính tăng (hoặc giảm) của dãy.

Bài 5: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một dãy các số thực. Loại bỏ khỏi dãy các phần tử có giá trị bằng 0. Sau đó tách dãy nhận được thành 2 dãy con: 1 dãy gồm toàn các số âm, 1 dãy gồm toàn các số dương (làm tương tự với bài toán tách dãy thành hai dãy con: 1 dãy gồm toàn các số chẵn, 1 dãy gồm toàn các số lẻ).

Bài 6: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím một ma trận các số nguyên [aij]mxn. Sau đó:

a)Tính tổng, trung bình các phần tử của ma trận.

b)Tìm max và in ra vị trí của các phần tử có giá trị = max.

c)Tìm xem hàng nào trong ma trận có tổng lớn nhất (hoặc nhỏ nhất).

Bài 7: Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào từ bàn phím 1 ma trận vuông [aij]mxn, sau đó:

a)Kiểm tra xem ma trận vừa nhập có phải là ma trận đơn vị không?

b)Kiểm tra xem ma trận vừa nhập có phải là ma trận đối xứng hay không?

Bài tập về List:

Bài 8: Giải lại Bài 3 (Trong bài tập về mảng 1 chiều) khi sử dụng List.

Bài tập về chuỗi:

Bài 9: Nhập và in ra một chuỗi được nhập vào từ bàn phím. Bài 10: Tìm độ dài của chuỗi (không sử dụng thư viện). Bài 11: Đếm số từ trong chuỗi. Bài 12: Đếm số nguyên âm và phụ âm trong chuỗi.

Lập Trình Game Winform Với C# (Phần 1)

1. Lời nói đầu:

Hello anh em lập trình viên

Bắt đầu từ tuần này, mỗi 2 3 ngày mình sẽ dành khoảng 2 3 tiếng để viết các bài hướng dẫn anh em làm sản phẩm, ứng dụng hay game cụ thể. Mục tiêu là học đi đôi vs hành.

Do có khá nhiều bạn hướng dẫn làm game bằng C++ hay Java, nên mình sẽ ưu tiên chọn 1 số game cổ điển bằng C# để hướng dẫn mọi người.

Mình code thì khá là nhanh, chỉ 10 20′. Nhưng để viết thành 1 bài hướng dẫn thì khá là mất thời gian (do phải biên soạn, chụp ảnh, lời lẽ giải thích dài dòng), nên 1 bài blog khá là tốn công sức. Do đó, nếu tốc độ viết bài có chậm, cũng như câu cú lời lẽ còn lủng củng thì mong anh em thông cảm nhá 😀

Game mình chọn lần này là game Pokemon. Có lẽ hơi nhiều bài hướng dẫn làm game này bằng C++ hay Java cũng trên blog này rồi, nhưng mà làm bằng C# winform thì chắc chỉ mất 20′ thôi. Nên mình vẫn hướng dẫn lại game này 1 lần trong 1 seri độ khoảng 5-7 bài (a e chú ý theo dõi và ghi nhớ thực hành, rèn luyện là chủ yếu nha)

Trước hết, hãy tham khảo 1 game tương tự tại trang web này: https://gamevui.vn/pikachu/game

Bạn hãy để ý:

Phần game chính (phần table chứa các pokemon) là một ma trận chữ nhật, có kích thước là height *width

Số pokemon phải là chẵn, do đó height*width phải chia hết cho 2 (ko thể lẻ 1 con pokemon đc đúng không)

Mỗi một ô trong ma trận chữ nhật có kích thước bằng nhau, sẽ chứa 1 pokemon bất kì.

Mỗi 1 pokemon bất kỳ đều có số lượng chẵn (phải chẵn để đủ ghép cặp 2 con vs nhau chứ)Ví dụ sẽ có 4 pikachu, 8 con rồng lửa, 10 con sâu

Ý tưởng:

Mỗi 1 con số (đại diện cho 1 loại pokemon) phải có số lượng là chẵn ở trong bảng (ví dụ 2 số 1, 20 số 2, 14 số 3, …)

Không có ô nào trong bảng không có số (tức là ko có pokemon nào trong ô đó)

Với bài tập này, chúng ta nên tạo ra lớp GameModel để biểu diễn dữ liệu (là chiều cao, chiều rộng và là cái bảng chứa các pikachu dưới dạng con số). Đối với giao diện, chúng ta dùng Form và add thẳng các PictureBox vào form

3. Bắt đầu làm:

Hãy tạo thêm lớp GameModel, thể hiện là dữ liệu bảng dữ liệu:

Có thuộc tính là width, height, và int[,] table để thể hiện các pokemon nằm trong bảng

Có phương thức khởi tạo để khởi tạo cái table. Hãy sinh ngẫu nhiên các pokemon nằm trong đó

Bạn cần tự viết thêm các hàm/phương thức Width, Height và getCell(int row, col) để lấy ra được các dữ liệu tương ứng nha

Cập nhật lại file chúng tôi có sẵn khi tạo dự án như thế này: public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); GameModel gameModel = new GameModel(20, 10, 10); for (int i = 0; i < gameModel.Height; i++) for (int j = 0; j < gameModel.Width; j++) { PictureBox px = new PictureBox(); px.Width = 40; px.Height = 50; chúng tôi = 10 + i * 50; chúng tôi = 10 + j * 40; string name = "pieces" + gameModel.getCell(i, j).ToString() + ".png"; px.Image = Image.FromFile(name); this.Controls.Add(px); } } }​

Tạm kết

Những Bài Tập Và Lời Giải Cho Người Mới Bắt Đầu Lập Trình Với C#

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hoàng Văn Hậu

Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 1/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 35 BÀI TẬP ****** Bài Tập 1 namespace Bai_Tap_1 {// Đề bài: Viết chương trình nhập vào thông tin của một nhân viên (Họ tên, ngày sinh), Tính và xuât tuổi nhân viên class Program { static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 1”; string Ho_ten; DateTime Ngay_sinh; int Tuoi; Console.Write(“Ho Ten:”); Ho_ten = Console.ReadLine(); Console.Write(“Ngay Sinh:”); Ngay_sinh = DateTime.Parse(Console.ReadLine()); Tuoi = chúng tôi – Ngay_sinh.Year; string chuoi = “Tuoi la:” + Tuoi; Console.Write(chuoi); Console.ReadLine(); } } }

Hình 1-Kết quả cho bài tập 1

Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 2/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Bài Tập 2 namespace Bai_tap_2 {// Đề bài: Viết chương trình tính khoảng cách từ điểm M(xM,yM) đến đường thẳng d: ax+by+c=0

//

Tóm tắt yêu cầu: class Program { Xây dựng thuật giải và viết code:

//Khai báo cấu trúc DIEM struct DIEM { public double x, y; } static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 2”; DIEM M; double a, b, c; double h; Console.Write(“Diem Mnx=”); M.x = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“y=”); M.y = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Cac he so cua duong thangna=”); a = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“b=”); b = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“c=”); c = double.Parse(Console.ReadLine()); double e = Math.Abs(a * M.x + b * M.y + c); double f = Math.Sqrt(a * a + b * b); h = e / f; string chuoi = “Khoang cach la:” + Math.Round(h, 1); Console.Write(chuoi); Console.ReadLine(); } Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 3/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 2-Kết quả cho bài tập 2

Bài Tập 3 namespace Bai_tap_3 { class Program { struct PHAN_SO { public int Tu_so, Mau_so; } static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 3”; PHAN_SO x, y; PHAN_SO z; Console.Write(“Phan so xnTu so=”); x.Tu_so = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Mau so=”); x.Mau_so = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Phan so ynTu so=”); y.Tu_so = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Mau so=”); y.Mau_so = int.Parse(Console.ReadLine()); z.Tu_so = x.Tu_so * y.Tu_so; z.Mau_so = x.Mau_so * y.Mau_so; Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 4/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu string chuoi = “Phan so z=x*y=” + z.Tu_so + “/” + z.Mau_so; Console.Write(chuoi); Console.ReadLine();

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 3-Kết quả cho bài tập 3

Bài Tập 4 namespace Bai_tap_4 { của nhân viên nam

Tóm tắt yêu cầu class Program { static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 4”; string Ho_ten; DateTime Ngay_sinh; DateTime Ngay_ve_huu; Console.Write(“Ho ten:”); Ho_ten = Console.ReadLine(); Console.Write(“Ngay sinh:”); Ngay_sinh = DateTime.Parse(Console.ReadLine()); Ngay_ve_huu = new DateTime(Ngay_sinh.Year + 60, Ngay_sinh.Month, Ngay_sinh.Day); Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 5/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

//Kết xuất ngày về hưu string chuoi = “Ngay ve huu :” + Ngay_ve_huu.Day + “/” + Ngay_ve_huu.Month + “/” + Ngay_ve_huu.Year; Console.Write(chuoi); Console.ReadLine(); } } }

Hình 4-Kết quả cho bài tập 4

Trang 6/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

}

Hình 5-Kết quả cho bài tập 5

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 6-Kết quả cho bài tập 6

Trang 8/56

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 9/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 7-Kết quả cho bài tập 7

Trang 10/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

//Kết xuất tiền trả string chuoi = “Tien tra:” + Tien_tra; Console.Write(chuoi); Console.ReadLine(); } } }

Hình 8-Kết quả cho bài tập 8

Bài Tập 9 namespace Bai_tap_9 { Kw) class Program { static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 9”; string Ho_ten; double So_kw; double Tien_tra = 0; Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 11/56

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hình 9-Kết quả bài tập 9

Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 12/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Bài Tập 10 namespace Bai_tap_10 { tên,tổng thu nhập năm, số người phụ thuôc) sau: thuộc*1,6tr Thuế suất(%) 5 10 15 20 25 30 35

//Tóm tắt yêu cầu: thuôc) class Program { struct CA_NHAN { public string Ho_ten; public int So_nguoi_phu_thuoc; public int Tong_thu_nhap; } static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 10”; CA_NHAN Cn; double Thue = 0; Console.Write(“Ho ten:”); Cn.Ho_ten = Console.ReadLine(); Console.Write(“So nguoi phu thuoc:”); Cn.So_nguoi_phu_thuoc = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Tong thu nhap nam:”); Cn.Tong_thu_nhap = int.Parse(Console.ReadLine()); Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 13/56

Hình 10-Kết quả bài tập 10

Bài Tập 11 namespace Bai_tap_11 { Tính và xuất: class Program { Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 14/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 11-Kết quả bài tập 11

Bài Tập 12 namespace Bai_tap_12 { Tính và xuất: Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 15/56

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 16/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 12-Kết quả bài tập 12

Bài Tập 13 namespace Bai_tap_13 { lượng) class Program { struct MAT_HANG { public string Ten_hang; public double So_luong; public double Don_gia; } static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 13”; MAT_HANG[] Mh; double Dgtb; double Tong_tien; Console.Write(“So luong mat hang:”); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); Mh = new MAT_HANG[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { Email: hoanganton89@gmail.com Trang 17/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu Console.Write((i + 1) + “nTen hang:”); Mh[i].Ten_hang = Console.ReadLine(); Console.Write(“So luong:”); Mh[i].So_luong = double.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Don gia:”); Mh[i].Don_gia = double.Parse(Console.ReadLine());

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 13-Kết quả bài tập 13

Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 18/56

Biên soạn: Hoàng Văn Hậu

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Bài Tập 14 namespace Bai_tap_14 { tính, ngày sinh, mức lương) các nhân viên tuổi từ 20 đến 40 class Program { struct NHAN_VIEN { public string Ho_ten; public bool Gioi_tinh; public DateTime Ng_sinh; public int Muc_luong; } static void Main(string[] args) { Console.Title = “Bài tập 14 “; NHAN_VIEN[] Nv; NHAN_VIEN[] Nv_1, Nv_2; Console.Write(“So luong nhan vien:”); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); Nv = new NHAN_VIEN[n]; for (int i = 0; i < n; i++) { Console.Write((i + 1) + “nHo ten:”); Nv[i].Ho_ten = Console.ReadLine(); Console.Write(“Gioi tinh:”); Nv[i].Gioi_tinh = bool.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Ngay sinh:”); Nv[i].Ng_sinh = DateTime.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write(“Muc luong:”); Nv[i].Muc_luong = int.Parse(Console.ReadLine()); } Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 19/56

Hướng dẫn giải bài tập-Nhập Môn Lập Trình

Hình 14-Kết quả bài tập 14

Email: hoanganton89@gmail.com

Trang 20/56

Bài 20. Các Thành Phần Biệt Lập (Tiếp Theo)

nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự giờ thăm lớpTiết 104: Các thành phần biệt lậpNgữ văn 9Giáo viên : Đàm Thị NhàiTrường THCS thuỵ Dươngkiểm tra bài cũ12345kiểm tra bài cũ

Câu 1 : Thế nào là phần thành biệt lập ?kiểm tra bài cũCâu 2 :Thành phần cảm thán được dùng để làm gì ?kiểm tra bài cũCâu 3 : Thành phần tình thái được dùng để làm gì ? kiểm tra bài cũCâu 4 : Câu văn nào sau đây có sử dụng thành phần biệt lập tình thái ? A- Trời ơi, chỉ còn cã năm phút . B- Ồ, sao mà độ ấy vui thế. C- Có lẽ văn nghệ rất kị “trí thức hóa nữa”. D- Ôi những cánh đồng quê chảy máu.kiểm tra bài cũ B- Ôi những cánh đồng quê chảy máu.

Câu 5:Câu nào sau đây có sử dụng thành phần biệt lập cảm thán ?A- Có lẽ văn nghệ rất kị “trí thức hóa nữa”. D – Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không?C- Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ.– Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không ?b) – Các ông, các bà ở đâu ta lên đấy ạ ? Ông Hai đặt bát nước xuống chõng hỏi. Một người đàn bà mau miệng trả lời :– Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ .Tiết 104CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)Trong những từ in đậm đó, từ ngữ nào được dùng để gọi, từ ngữ nào được dùng để đáp?? Từ ngữ Đặc điểmNàyThưa ông-dùng để gọi.– tạo lập cuộc thoại.-dùng để đáp. -duy trì cuộc thoại. Từ ngữ nào được dùng để tạo lập cuộc thoại, từ ngữ nào được dùng để duy trì cuộc thoại đang diễn ra ?1. Ví dụ:I/ Thành phần gọi – đápCÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo) Từ ngữ Đặc điểmNàyThưa ông-dùng để gọi.– tạo lập cuộc thoại.-dùng để đáp. -duy trì cuộc thoại.Thành phần biệt lập Thành phần gọi – đáp

được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp.1. Ví dụ:I/ Thành phần gọi – đápTiết 1041. Ví dụ:CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)2. Ghi nhớ : sgk / 32Bài tập 1(SGK) : – Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn. Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ. Nhưng để cháo nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn suông từ sáng hôm qua tới giờ còn gì .

Nàydùng để gọiVângdùng để đáp– Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ trên – dưới .I/ Thành phần gọi – đápTiết 1041. Ví dụ:CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)2. Ghi nhớ : sgk / 32I/ Thành phần gọi – đápTiết 104Ví dụ: Xác định thành phần gọi- đáp trong các câu thơ sau:Bác đã đi rồi sao, Bác ơiMùa thu đang đẹp nắng xanh trờiMiền Nam đang thắng mơ ngày hộiRước Bác vào thăm thấy Bác cười.b. Nỗi niềm chi rứa Huế ơiMà mưa xối xả trắng trời Thừa ThiênBộc lộ cảm xúcBộc lộ cảm xúc1. Ví dụ:CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)2. Ghi nhớ : sgk / 32I/ Thành phần gọi – đápII/ Thành phần phụ chú1. Ví dụ : sgk / 31Lúc đi, đứa con gái đầu lòng, và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi . (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)b) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. (Nam Cao, Lão Hạc)Tiết 104CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)Lúc đi, đứa con gái đầu lòng – và cũng là đứa con duy nhất của anh, chưa đầy một tuổi . (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)b) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy, và tôi càng buồn lắm. (Nam Cao, Lão Hạc)Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh chưa đầy một tuổi . b) Lão không hiểu tôi và tôi càng buồn lắm. Nếu lược bỏ các từ in đậm thì nghĩa sự việc của câu không thay đổi. Tiết 104CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)Lúc đi, đứa con gái đầu lòng – và cũng là đứa con duy nhất của anh , chưa đầy một tuổi .

và cũng là đứa con duy nhất của anh: chú thích cho cụm từ: đứa con gái đầu lòng: để mọi người hiểu anh Sáu chỉ có một ®ứa con, làm tăng thêm tính chất éo le của câu chuyện.tôi nghĩ vậy: chú thích cho cụm từ: Lão không hiểu tôi: chỉ việc suy nghĩ đó chỉ diễn ra trong đầu nhân vật ông giáo.b) Lão không hiểu tôi , tôi nghĩ vậy , và tôi càng buồn lắm. Thành phần phụ chú: Là một thành phần biệt lập

Tiết 104CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo) Thành phần phụ chú

Được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

Đặt giữa 2 dấu -; dấu gạch ngang với một dấu phẩy, giữa 2 dấu phẩy, 2 dấu ngo?c đơn hoặc dấu 2 chấm.

Tiết 1041. Ví dụ:CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)2. Ghi nhớ : sgk / 32I/ Thành phần gọi – đápII/ Thành phần phụ chú1. Ví dụ : sgk / 312. Ghi nhớ : sgk / 32● Các thành phần gọi – đáp và phụ chú cũng là những thành phần biệt lập.● Thành phần gọi – đáp được dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp.● Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường được đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Nhiều khi thành phụ chú còn được đặt sau dấu hai chấm.Tiết 1041. Ví dụ:CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)2. Ghi nhớ : sgk / 32I/ Thành phần gọi – đápII/ Thành phần phụ chú1. Ví dụ : sgk / 312. Ghi nhớ : sgk / 32III/ Luyện tậpBài tập 2 : Tìm thành phần gọi – đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi đáp đó hướng đến ai? Bầu ơi thương lấy bí cùng,Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.Bài tập 2: Đáp án Thành phần gọi đáp là : Bầu ơi– Lời gọi đáp chung không hướng đến riêng ai cả. (Bầu, bí là những hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho tất cả mọi người… )Tiết 1041. Ví dụ:CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)2. Ghi nhớ : sgk / 32I/ Thành phần gọi – đápII/ Thành phần phụ chú1. Ví dụ : sgk / 312. Ghi nhớ : sgk / 32III/ Luyện tậpBài tập 2:Bài tập 3,4:Tiết 104CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)Bài tập 3,4:Tiết 104CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)Bài tập 5- VBT: Dùng các từ cho sẵn sau điền vào chỗ trống trong đoạn trích nhằm tạo các thành phần phụ chú bổ sung các chi tiết thích hợp:(1) Nam Cao(………………………………………………..) quê ở làng Đại Hoàng, phủ Lí Nhân,………………………………………………………………………….(2) Ông là nhà văn hiện thực xuất sắc trước Cách mạng tháng Tám.(3) Ông đã sáng tác nhều truyện ngắn nổi tiếng về cuộc sống của những người nông dân nghèo khổ(…………………………………………………….). (4) Ngoài ra, ông còn viết một truyện dài(……………………..) nói lên cuộc sống tù túng, vất vả của những người trí thức thời kì trước Cách mạng.Tiết 104sinh năm 1917, mất năm 1951 Sống mònnay là xa Hoà Hậu, huyện Lí Nhân, tỉnh Hà NamChí Phèo, Lão Hạc, Một đám cướiTuần 23CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (tiếp theo)Hướng dẫn về nhà Về nhà học bài, xem lại ví dụ, bài tập và làm tiếp bài tập còn lại. Vẽ BĐTD tổng hợp kiến thức bài: Các thành phần biệt lập. Chuẩn bị vở viết bài viết số 5: Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống: xem lại lí thuyết, xem lại dàn ý các đề trong SGK. Tập làm một đề tự chọn. Ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c” gi¸o vµ c¸c em !

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thành Thạo Lập Trình C# trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!