Đề Xuất 6/2023 # Thực Hành: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Trang 182 Sgk Công Nghệ 10 # Top 6 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 6/2023 # Thực Hành: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Trang 182 Sgk Công Nghệ 10 # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thực Hành: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Trang 182 Sgk Công Nghệ 10 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tình huống: Kinh doanh ăn uống bình dân.

Giải quyết tình huống: (sgk trang 183 Công nghệ 10): Trả lời:

a) Xác định kế hoạch doanh thu bán hàng của hộ gia đình:

Doanh thu bán hàng = doanh thu sáng + doanh thu trưa + doanh thu tối

=100 . 5000 + 5000 . 200 + 3000 . 100 = 1.800.000.

b) Xác định mức chi phí trả công lao động:

Chi phí trả công lao động = tiền công nhân viên nấu ăn x số lượng nhân viên nấu ăn + tiền công nhân viên phục vụ x số lượng nhân viên phục vụ

= 80.000 x 1 + 25.000 x 4 =180.000

c) Tính nhu cầu vốn kinh doanh (giả sử chi phí mua hàng chiếm khoảng 50% tổng doanh thu bán hàng)

Nhu cầu vốn kinh doanh = 50% tổng doanh thu bán hàng = 900.000.

II. Xác định kế hoạch kinh doanh cho gia đình:

Tình huống: Xác định kế hoạch kinh doanh cho một doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

Giải quyết tình huống: (sgk trang 184 Công nghệ 10): Trả lời:

a) Xác định kế hoạch tổng mức bán hàng của doanh nghiệp

Tổng mức bán hàng của doanh nghiệp = nhu cầu thị trường mặt hàng A + nhu cầu thị trường mặt hàng B + nhu cầu thị trường mặt hàng C

= 54.000.000 + 10.000.000 + 25.000.000 + 30.000.000 = 109.000.000

b) Xác định mức bán ở từng thị trường của doanh nghiệp

Mức bán ở thị trường địa phương = mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng A + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng B + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng C

= 20.000.000 + 10.000.000 + 30.000.000 = 60.000.000

Mức bán ở thị trường lân cận: 10.000.000 + 15.000.000 =25.000.000

Mức bán ở thị trường khác: 24.000.000

c) Xác định kế hoạch tổng mức mua hàng của doanh nghiệp

Tổng giá trị mua là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42.000.000 = 81.000.000

d) Xác định kế hoạch mua từng mặt hàng và nguồn hàng của doanh nghiệp

Hàng A:

– Cơ sở 1 là (22.000.000 – 2.000.000) x 60% = 12.000.000

– Cơ sở 2 là (22.000.000 – 2.000.000) x 40% = 8.000.000

Hàng B:

– Cơ sở 1 = cơ sở 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

– Cơ sở 1 = 38.000.000 x 40% = 15.200.000

– Cở sở 2 = Cơ sở 3 = 38.000.000 x 30% = 11.400.000

e) Xác định tổng mức chi phí của doanh nghiệp

Tổng chi phí = Chi phí mua hàng hóa + Chi phí quản lí và chi phí khác

= 81.000.000 + 18.000.000 = 99.000.000

f) Xác định mức lợi nhuận của doanh nghiệp

Mức lợi nhuận = Tổng mức bán – Tổng chi phí = 109.000.000 – 99.000.000 = 10.000.000

III. Hạch toán hiệu quả kinh doanh: 1. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh tế. Giải quyết tình huống 1: (sgk trang 185 Công nghệ 10): Trả lời:

– Tổng doanh thu: 100 x 5000 + 200 x 5000 + 3000 x 100 = 1.800.000

– Chi phí kinh doanh:

30 x 5.000 + 25 x 30.000 + 20.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 x 3000) x 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

– Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

Giải quyết tình huống 2: (sgk trang 186 Công nghệ 10): Trả lời:

– Tổng doanh thu bán hàng:

950.000 x 120 + 720 x 600.000 = 546.000.000

– Chi phí kinh doanh: 120 x 800.000 + 720 x 500.000 = 456.000.000

– Lợi nhuận: 546.000.000 – 456.000.000 = 90.000.000

2. Tình huống: Hạch toán hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp sản xuất. Giải quyết tình huống 3: (sgk trang 187 Công nghệ 10): Trả lời:

– Tổng doanh thu 1 năm của doanh nghiệp:

(6.000 x 100.000 + 10.000 x 150.000 + 4.000 x 200.0000) x 12 = 34.800.000.000

– Chi phí làm sản phẩm (6.000 x 80.000 + 120.000 x 10.000 + 170.000 x 4.000) x 12= 28.320.000.000

– Lợi nhuận cho doanh nghiệp là 50%: (34.800.000.000 – 28.320.000.000) / 2 = 3.240.000.000

chúng tôi

Hướng Dẫn Thực Hành Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Mới Nhất 2022

Hướng dẫn thực hành xây dựng kế hoạch kinh doanh mới nhất 2020

I. 

xác định

lên kế hoạch

hoạt động

cho

 HỘ 

gia đình

làm cho xong tình huống: (sgk trang 183 công nghệ 10):

Trả lời:

a) định vị có kế hoạch doanh thu bán sản phẩm của hộ gia đình

doanh thu bán sản phẩm = doanh thu sáng + doanh thu trưa + doanh thu tối

=100*5000+5000*200+3000*100

= 1800000.

b) định vị mức chi phí trả công lao động:

Chi tiêu trả công lao động= tiền công chuyên viên nấu ăn* số lượng chuyên viên nấu ăn+ tiền công chuyên viên phục vụ* con số chuyên viên phục vụ

=80000*1+25000*4

=180000

c) Tính nhu cầu vốn kinh doanh (giả sử túi tiền đặt đơn hàng chỉ chiếm tầm một nửa doanh thu bán hàng)

thị hiếu vốn hoạt động = 1/2 doanh thu bán hàng = 900.000.

II. 

xác định

lên kế hoạch

hoạt động

cho doanh nghiệp

giải quyết tình huống: (sgk trang 184 công nghệ 10):

Trả lời:

a) định vị có kế hoạch tổng mức bán hàng của doanh nghiệp

Tỏng mức bán sản phẩm của doanh nghiệp = nhu cầu môi trường món đồ A + nhu cầu môi trường mặt hàng B + thị hiếu môi trường sản phẩm C

= 54.000.000+10.000.000+25.000.000+30.000.000

= 109.000..000

b) xác định mức bán ở mỗi thị trường của chúng ta

Mức bán sống môi trường địa phương = mức bán sống thị trường địa phương món đồ A + mức bán sống thị trường địa phương sản phẩm B + mức bán ở thị trường địa phương mặt hàng C

= 20.000.000+10.000.000+30.000.000

= 60.000.000

Mức bán sống thị trường lân cận: 10.000.000+15.000.000=25.000.000

Mức bán sống môi trường khác: 24.000.000

c) xác định lên kế hoạch tổng mức đặt hàng của doanh nghiệp

Tổng chất lượng mua là: 22.000.000 + 17.000.000 + 42.000.000=81.000.000

d) xác định lên kế hoạch mua mỗi món đồ cũng như nguồn hàng của chúng ta

Hàng A:

– hạ tầng 1 là (22.000.000 – 2.000.000) * 60% = 12.000.000

Hàng B:

– cơ sở 1 = cơ sở 2 = (17.000.000 – 3.000.000)/2 = 7.000.000

Hàng C:

– hạ tầng 1 = 38.000.000* 40% = 15.200.000

– Cở sở 2= hạ tầng 3=38.000.000*30% = 11.400.000

e) định vị tổng mức ngân sách của công ty

Tổng giá cả = Chi tiêu đặt đơn hàng hóa + Ngân sách chi tiêu quản lí và Ngân sách không giống

= 81.000.000 + 18.000.000

= 99.000.000

f) xác định mức lãi suất của khách hàng

Mức lợi nhuận = Tổng mức bán – Tổng Chi phí

= 109.000.000 – 99.000.000 = 10.000.000

III. HẠCH TOÁN 

hiệu quả

hoạt động

giải quyết trường hợp 1: (sgk trang 185 technology 10):

Trả lời:

– Tổng doanh thu: 100 * 5000 + 200 * 5000 + 3000 * 100 = 1.800.000

– Chi tiêu kinh doanh: 30 * 5.000 + 25 * 30.000 + 20.000 + 90.000 + 30.000 + 50.000 + (100 * 3000) * 60% + 80.000 + 100.000 + 100.000 = 1.550.000

– Lợi nhuận: 1.800.000 – 1.550.000 = 250.000

giải quyết tình huống 2: (sgk trang 186 technology 10):

Trả lời:

– tổng doanh thu bán hàng: 950.000 * 120 + 720 * 600.000 = 546.000.000

– Chi phí kinh doanh: 120 * 800.000 + 720 * 500.000 = 456.000.000

– Lợi nhuận: 546.000.000 – 456.000.000 = 90.000.000

làm cho xong tình huống 3: (sgk trang 187 công nghệ 10):

Trả lời:

– tổng doanh thu một năm của doanh nghiệp: (6.000 * 100.000 + 10.000 * 150.000 + 4.000 * 200.0000) * 12 = 34.800.000.000

– giá cả khiến dịch vụ (6.000 * 80.000 + 120.000 * 10.000 + 170.000 * 4.000) * 12= 28.320.000.000

– lãi suất cho quý doanh nghiệp là 50%: (34.800.000.000 – 28.320.000.000) / 2 = 3.240.000.000

nguồn: vietjack.com

Giải Bài Tập Sgk Công Nghệ Lớp 10 Bài 53: Xác Định Kế Hoạch Kinh Doanh

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Giải bài tập sách giáo khoa môn Công nghệ 10

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 10 bài 53

gồm các gợi ý giải với đáp án cụ thể cho từng bài tập. Giải bài tập Công nghệ 10 sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức bài học, đồng thời nắm vững phương pháp giải các dạng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

Câu 1 trang 169 SGK Công nghệ 10

Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau:

Nhu cầu thị trường

Tình hình phát triển kinh tế xã hội

Pháp luật hiện hành

Khả năng của doanh nghiệp

Căn cứ nhu cầu thị trường là quan trọng nhất. Bởi nếu khách hàng không có nhu cầu thì doanh nghiệp không thể kinh doanh được.

Câu 2 trang 169 SGK Công nghệ 10

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

Mỗi doanh nghiệp đều xây dựng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản sau: kế hoạch bán hàng, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động, kế hoạch sản xuất.

Việc lập kế hoạch bằng văn bản (trên cơ sở các căn cứ lập kế hoạch kinh doanh) đó chính là sự lựa chọn những phương án hành động trong tương lai cho từng bộ phận và toàn bộ doanh nghiệp.

Việc lập kế hoạch là quyết định trước xem phải làm cái gì, làm như thế nào, khi nào và ai làm cái đó cụ thể như:

Kế hoạch bán hàng: bán cái gì, khi nào bán và bán bằng cách nào (bán lẻ, bán buôn…)

Kế hoạch mua hàng: cần mua hàng gì? Khi nào mua? Ai mua? Mua bằng cách nào.

Kế hoạch tài chính: làm thế nào để huy động được nguồn tài chính, phục vụ vào mục đích gì, ai thực hiện, khi nào cần, thực hiện bằng cách nào.

Kế hoạch lao động: Cần bao nhiêu lao động, tay nghề và trình độ như thế nào, bộ phận nào cần, khi nào cần, bố trí lao động trong doanh nghiệp ra sao.

Kế hoạch sản xuất: sản xuất cho ai, sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào.

Câu 3 trang 169 SGK Công nghệ 10

Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

Trả lời:

Kế hoạch bán hàng được xác đinh trên cơ sở tổng hợp nhu cầu thi trường thông qua các đơn đặt hàng (hoặc hợp đồng mua hàng) của khách hàng.

Trong trường hợp doanh nghiệp bán lẻ trên thi trường thì kế hoạch bán hàng được xác đinh trên cơ sở dự đoán nhu cầu của thi trường.

Kế hoạch mua hàng được xác đinh phù hợp cả về số lượng, mặt hàng, thời gian… với kế hoạch bán hàng của doanh nghiệp.

Kế hoạch vốn doanh nghiệp được xác đinh căn cứ vào nhu cầu mua hàng hóa, tiền trả công lao động, tiền nộp thuế.

Kế hoạch lao động của doanh nghiệp thể hiện số lượng lao động cần sử dụng và từng loại lao động phù hợp với kế hoạch.

Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác đinh trên cơ sở năng lực sản xuất và căn cứ vào nhu cầu thi trường về sản phẩm đó trong một khoảng thời gian nhất đinh (quý, năm…)

Câu 4 trang 169 SGK Công nghệ 10

Nêu các cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

Xác định kế hoạch bán hàng

Kế hoạch mua hàng

Kế hoạch vốn kinh doanh

Kế hoạch lao động cần sử dụng

Kế hoạch sản xuất.

Soạn Công Nghệ 10: Bài 52. Thực Hành: Lựa Chọn Cơ Hội Kinh Doanh

Bài 52: Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh

I. Cơ hội kinh doanh

– Cơ hội kinh doanh là thời cơ thuận lợi nhất để doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu kinh doanh

– Tìm cơ hội kinh doanh chính là phát hiện ra những nhu cầu của một bộ phận dân cư chưa được đáp ứng hoặc đáp ứng chưa đầy đủ,chưa tốt.

– Nhà kinh doanh tìm những nhu cầu hoặc bộ phận nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn

– Xác định vì sao nhu cầu chưa được thỏa mãn

– Tìm cách để thõa mãn những nhu cầu đó.

3. Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh:

Gồm 4 bước:

– Bước 1: Xác định loại hàng hóa ,dịch vụ

– Bước 2: Xác định đối tượng khách hàng

– Bước 3: Xác định khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp

– Bước 4: Xác định nhu cầu tài chính cho từng cơ hội kinh doanh.

II. Một số cơ hội kinh doanh:

1. Tình huống: Chị D làm kinh tế vườn

– Chị D làm vườn, chị thấy cần phải kết hợp thêm chăn nuôi. Chị suy nghĩ: cần nuôi thêm gà, vịt, ngan hay chỉ nuôi lợn ?

– Sau khi tính toán, chị đã quyết định nuôi lợn và ngan thịt. Chị cho rằng thức ăn của lợn và ngan có thể dùng chung cho nhau. Chị nấu chín thức ăn (bao gồm rau và ngô nghiền) cho lợn và ngan ăn. Đàn ngan của chị lớn nhanh, mỗi quý chị xuất chuồng 50 con ngan với khối lượng từ 2.5 đến 3kg/con.

– Thu nhập từ bán ngan thịt và lợn của chị D là 5 triệu đồng một quý (3 tháng). Sau khi trừ chi phí giống, thức ăn và dịch vụ, chị thu lãi mỗi quý 1 triệu đồng. Ngoài ra chất thải của ngan và lợn được ủ kĩ và bón cho cây trong vườn, nhờ vậy mà thu nhập nghề vườn cũng tăng, đồng thời cũng bảo vệ được môi trường.

– Loại hình kinh doanh: sản xuất ( làm vườn và chăn nuôi )

– Đặc điểm:

+ Quy mô kinh doanh nhỏ

+ Công nghệ kinh doanh đơn giản, hạn chế dùng máy móc thiết bị

+ Lao động là bản thân chị

– Lợi nhuận:

+ Đàn ngan của chị lớn nhanh, mỗi quý chị xuất chuồng 50 con ngan với khối lượng từ 2.5 đến 3kg/con.

+ Thu nhập từ bán ngan thịt và lợn của chị D là 5 triệu đồng một quý (3 tháng). Sau khi trừ chi phí giống, thức ăn và dịch vụ, chị thu lãi mỗi quý 1 triệu đồng

+ Chất thải của ngan và lợn được ủ kĩ và bón cho cây trong vườn, nhờ vậy mà thu nhập nghề vườn cũng tăng, bảo vệ được môi trường.

Như tên tiêu đề của bài Thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

– Vận dụng được kiến thức về cơ sở để xác định và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh vào hoàn cảnh cụ thể, thời điểm cụ thể

– Phân tích đối chiếu được nhu cầu thị trường, điều kiện của hộ gia đình để chọn được lĩnh vực vào thời điểm thích hợp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thực Hành: Xây Dựng Kế Hoạch Kinh Doanh Trang 182 Sgk Công Nghệ 10 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!