Top 6 # Xem Nhiều Nhất Cách Giải Chi Tiết Đề Minh Hoạ Toán 2019 Mới Nhất 6/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Lời Giải Chi Tiết Đề Minh Họa Môn Toán Năm 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI THAM KHẢO(Đề thi có 6 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: TOÁNThời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ……………………………….Số báo danh :………………………………… Mã đề thi: 001

Chọn B.Câu 3. Cách giải:Số tập con gồm phần tử của là .Chọn C.Câu 4.Cách giải:Công thức tính thể tích khối chóp có diện tích đáy và chiều cao là .Chọn A.Câu 5.Cách giải:Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng và .Chọn A.Câu 6.Cách giải:Công thức tính thể tích khối tròn xoay tạo thành là: Chọn A.Câu 7.Cách giải:Quan sát bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt tiểu tại điểm và đạt cực đại tại điểm .Chọn D.Câu 8.Cách giải:Ta có: .Chọn C.Câu 9.Cách giải:Ta có: Chọn D.Câu 10.Cách giải:Khi chiếu điểm lên mặt phẳng thì tung độ và cao độ giữ nguyên, hoành độ bằng .Vậy .Chọn B.Câu 11.Cách giải:Quan sát đồ thị hàm số ta thấy đây là dạng đồ thị hàm bậc bốn trùng phương với hệ số âm.Vậy chỉ có đáp án A thỏa mãn.Chọn A.Câu 12.Cách giải:Véc tơ chỉ phương của là .Chọn A.Câu 13.Cách giải:TXĐ: Ta có: .Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .Chọn B.Câu 14.Cách giải:

Vậy .Chọn B.Câu 15.Cách giải:Phương trình đoạn chắn của mặt phẳng đi qua các điểm là: .Chọn D.Câu 16: Phương pháp:+) Đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất luôn có tiệm cận đứng.+) Đường thẳng được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nếu Cách giải:+) Đáp án A: đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.+) Đáp án B: Ta có: đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.+) Đáp án C: Đồ thị hàm số chỉ có TCN.+) Đáp án D: Có là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.Chọn D.Câu 17: Phương pháp:Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng .Cách giải:Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng .Theo BBT ta thấy đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt.Chọn BCâu 18: Phương pháp:+) Tính đạo hàm của hàm số và giải phương trình +) Tính giá trị của hàm số tại các đầu mút của đoạn [-2; 3] và các nghiệm của phương trình Cách giải:Ta có:

Đáp Án Đề Minh Họa Năm 2022 Môn Toán (Có Giải Chi Tiết).

Đáp án Đề minh họa năm 2019 môn Toán

Xem: Đề minh họa năm 2019 môn Toán

Đáp án:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu 1:

Thể tích khối lập phương cạnh 2a là: V = (2a) 3 = 8a 3.

Câu 2:

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt giá trị cực đại tại x = 2 và giá trị cực đại bằng 5.

Câu 3:

Câu 4:

Hàm số đồng biến ⇔ đồ thị hàm số đi lên

Quan sát đồ thị thấy hàm số đồng biến trên (-1; 0) và (1; +∞)

Câu 5:

Câu 6:

Ta có:

Câu 7:

Theo công thức, thể tích khối cầu bán kính a bằng:

Câu 8:

Tập xác định: D = R.

⇔ x(x – 1) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình là {0 ; 1}

Câu 9:

Mặt phẳng (Oxz) có phương trình y = 0.

Câu 10:

Ta có :

Câu 11:

Thay lần lượt tọa độ các điểm vào phương trình đường thẳng d ta thấy chỉ có điểm P(1; 2; 3) thỏa mãn:

Câu 12:

Ta có công thức

Câu 13:

Câu 14:

Điểm biểu diễn số phức z = ai + b có tọa độ (a ; b)

Điểm biểu diễn số phức z = -1 + 2i có tọa độ (-1 ; 2) và là điểm Q.

Câu 15:

Từ hình dạng đồ thị ta thấy đây là đồ thị hàm số dạng

Đồ thị có đường tiệm cận đứng

Đồ thị có đường tiệm cận ngang

Chỉ có đồ thị hàm số thỏa mãn điều kiện trên.

Câu 16:

Quan sát đồ thị ta thấy trên [-1 ; 3]

+ Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại x = 3, giá trị lớn nhất M = 3.

+ Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại x = 2, giá trị nhỏ nhất m = -2.

Vậy M – m = 5.

Câu 17:

Xét : f'(x) = 0

Ta có bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên thấy hàm số có ba điểm cực trị

Câu 18:

Ta có: 2a + (b + i).i = 1 + 2i

⇔ 2a + bi + i2 = 1 + 2i

⇔ 2a – 1 + bi = 1 + 2i (Vì i 2 = -1)

Câu 19:

Bán kính mặt cầu:

Phương trình mặt cầu tâm I(1; 1; 1) và bán kính R = √5 là:

Câu 20:

Ta có:

Câu 21:

Giải phương trình z 2 – 3z + 5 = 0 ta có hai nghiệm:

Do đó:

Câu 22:

⇒ (P)

⇒ d((P); (Q)) = d(M; (Q)) với M là một điểm bất kì thuộc mặt phẳng (P).

Chọn M(0 ; 0 ; 5).

Câu 23:

Tập xác định: D = R.

⇔ (x + 1)(x – 3) < 0

⇔ -1 < x < 3 .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (-1; 3).

Câu 24:

Phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ là phần hình giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x 2 – 2x – 1 , đồ thị hàm số y = -x 2 + 3 và các đường thẳng x = -1, x = 2.

Vậy diện tích phần hình đó là:

Do đó :

Câu 25:

+ Đáy của khối nón là hình tròn có bán kính R = a.

⇒ Diện tích mặt đáy của khối nón là: S = π.a2.

+ Gọi chiều cao của khối nón là h

Ta có: đường sinh bằng 2a ⇒ l = 2a

Vậy thể tích khối nón là

Câu 26:

Ta có : nên x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên y = 2 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

nên y = 5 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy hàm số tổng ba tiệm cận đứng và ngang.

Câu 27:

S.ABCD là khối chóp tứ giác đều nên SO ⊥ (ABCD) nên .

ΔSOA vuông tại O .

Vậy thể tích khối chóp bằng .

Câu 28:

Ta có :

Câu 29:

2.f(x) + 3 = 0

Số nghiệm thực của phương trình 2.f(x) + 3 = 0 là số nghiệm thực của phương trình và bằng số giao điểm của đường thẳng và đồ thị hàm số y = f(x)

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy đường thẳng sẽ cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm.

Vậy phương trình có bốn nghiệm

Câu 30:

Để tính góc giữa hai mặt phẳng, ta góc giữa hai đường thẳng lần lượt vuông góc với hai mặt phẳng đó.

Ta có : ABCD.A’B’C’D’ là hình lập phương

⇒ A’B’ ⊥ (AA’D’D)

⇒ A’B’ ⊥ AD’.

Mà: A’D ⊥ AD’

A’B’ cắt A’D

⇒ (A’B’CD) ⊥ AD’ (1)

Chứng minh tương tự ta có: (ABC’D’) ⊥ A’D (2)

⇒ ((A’B’CD) ; (ABC’D’)) = (AD’; A’D).

Mà AA’D’D là hình vuông nên AD’ ⊥ AD’ ⇒ (AD’; A’D) = 90 0

⇒ ((A’B’CD) ; (ABC’D’)) = 90 0.

Câu 31:

Xét phương trình : log 3(7 – 3 3) = 2 – x (1)

Tổng các nghiệm của phương trình là:

Câu 32:

Thể tích khối trụ bằng: V = πr 2 h, trong đó r là bán kính đáy khối trụ, h là chiều cao khối trụ.

Do đó, ta có:

Câu 33:

Ta có:

+ Tính

Đặt

Vậy

Câu 34:

AB

Kẻ AH ⊥ CD, AK ⊥ SH.

+ Chứng minh d(A; (SCD)) = AK.

Ta có: SA ⊥ (ABCD) ⇒ SA ⊥ CD

Mà AH ⊥ CD

⇒ CD ⊥ (SAH) ⇒ CD ⊥ AK.

Mà AK ⊥ SH

⇒ AK ⊥ (SCD)

Vậy d(A; (SCD)) = AK.

+ Tính AK:

Hình thoi ABCD có

Xét ΔADH vuông tại H có

Xét ΔSAH vuông tại A, đường cao AK có:

Vậy

Câu 35:

+ Tìm giao điểm của (d) và (P).

Phương trình tham số của d:

Gọi A(t; -1 + 2t; 2 – t) là giao điểm của (d) và (P)

⇒ t + 2t – 1 + 2 – t – 3 = 0 ⇒ t = 1.

Vậy A(1; 1; 1).

+ Lấy điểm B(0; -1; 2) ∈ (d). Tìm B’ là hình chiếu của B trên (P).

Gọi d’ là đường thẳng đi qua B và vuông góc với (P)

⇒ Phương trình d’:

B'(t; -1 + t; 2 + t) là hình chiếu của B trên (P) ⇒ B’ = (d’) ∩ (P)

⇒ t + t – 1 + t + 2 – 3 = 0

+ Gọi Δ là hình chiếu của (d) trên (P).

Δ là đường thẳng qua A và B’

Δ đi qua A(1; 1; 1) nên

Câu 36:

Ta có: y’ = -3×2 – 12x + 4m – 9.

Hàm số nghịch biến trên (-∞; -1)

⇔ y’ ≤ 0 với ∀ x ∈ (-∞; -1)

⇔ -3×2 – 12x + 4m – 9 ≤ 0 ∀ x ∈ (-∞; -1)

⇔ 4m ≤ 3×2 + 12x + 9 ∀ x ∈ (-∞; -1)

+ Xét g(x) = 3×2 + 12x + 9

g'(x) = 6x + 12

g'(x) = 0 ⇔ x = -2.

Vậy 4m ≤ -3 hay

Câu 37:

= (a + bi + 2i)(a – bi + 2)

= [a + (b + 2)i].[(a + 2) – bi]

= a(a + 2) + b(b + 2) + [(a + 2)(b + 2) – ab].i

⇔ a(a + 2) + b(b + 2) = 0

Vậy tập hợp các điểm biểu diễn của z là đường tròn (x + 1) 2 + (y + 1) 2 = 2 có tâm (-1; -1).

Câu 38:

⇒ a = -1/3, b = -1, c = 1

⇒ 3a + b + c = -1.

Câu 39:

Ta có:

f(x) < e x + m ∀ x ∈ (-1; 1)

Xét g(x) = f(x) – e x.

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy f'(x) < 0 với ∀ x ∈ (-1; 1)

⇒ g'(x) = f'(x) – e x < 0 với ∀ x ∈ (-1; 1)

⇒ g(x) nghịch biến trên (-1; 1)

Vậy

Câu 40:

+ Không gian mẫu: n(Ω) = 6!

Gọi A : “Mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện với một học sinh nữ”

Chọn chỗ cho học sinh nữ đầu tiên có 6 (cách)

Chọn chỗ cho học sinh nữ thứ hai (Không ngồi đối diện với học sinh nữ đầu) có 4 (cách)

Chọn chỗ cho học sinh nữ thứ ba (không ngồi đối diện với học sinh nữ đầu và thứ 2) có 2 (cách)

Xếp 3 học sinh nam vào ba chỗ còn lại có 3! (cách)

⇒ n(A) = 6.4.2.3!

Câu 41:

Ta có:

= chúng tôi 2 + 0 + 2.27 + 3.12

Mà ta có:

Câu 42:

Giả sử z = a = bi

⇔ a – 2b – 4 = 0

⇔ a = 2b + 4 (2)

Thế (2) vào (1) ta được:

Vậy có ba số phức thỏa mãn điều kiện giả thiết.

Câu 43:

Đặt t = sin x.

x ∈ (0; π) ⇒ t ∈ (0; 1].

Phương trình f (sin x) = m có nghiệm thuộc khoảng (0; π)

⇔ phương trình f(t) = m có nghiệm t ∈ (0; 1]

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f(t) và đường thẳng y = m.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: phương trình f(t) = m có nghiệm t ∈ (0; 1] khi đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số f trên (0; 1] hay -1 ≤ m < 1.

Câu 44:

Gọi N là số tiền vay ban đầu, r là lãi suất hàng tháng, A là số tiền ông A hoàn nợ hàng tháng.

+ Số tiền còn nợ ngân hàng sau tháng thứ nhất:

+ Số tiền còn nợ ngân hàng sau tháng thứ hai:

+ Số tiền còn nợ ngân hàng sau tháng thứ ba:

+ Số tiền nợ ngân hàng sau tháng thứ n:

Áp dụng vào bài toán với N = 100 triệu đồng, r = 0,01.

Sau 5 năm (60 tháng), ông A trả hết nợ nên ta có:

A ≈ 2,22

Câu 45:

IE = √6 < R nên E nằm trong mặt cầu.

(P) có vecto pháp tuyến nP → = (2; 2; -1)

+ Tìm hình chiếu H của I trên mặt phẳng (P).

Đường thẳng qua I và vuông góc với (P):

H là hình chiếu của I trên (P) nên H(3 + 2t; 2 + 2t; 5 – t).

H ∈ (P) ⇒ 2(3 + 2t) + 2(2 + 5t) – 5 + t – 3 = 0

+ (Δ) đi qua E, nằm trong (P) và cắt (S) tại 2 điểm có khoảng cách nhỏ nhất

⇔ Δ đi qua E, nằm trong (P) và Δ ⊥ EH.

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm:

Câu 46:

Phương trình chính tắc của elip:

M ∈ (E), ⇒ x M = -2√3 (Vì x M < 0).

Đường thẳng MQ: x = -2√3 .

S 1 là phần diện tích được giới hạn bởi (E), trục Ox và đường thẳng MQ.

Do đó

Diện tích cả elip là: S = π.a.b = 12π

Diện tích phần được tô màu là: 12π – 2,174 ≈ 35,525.

2,174.100000 + 35,525.200000 ≈ 7322000

Câu 47:

Đặt V = V ABC.A’B’C’

Ta có:

Câu 48:

y = 3.f(x + 2) – x 3 + 3x đồng biến

Đặt t = x + 2 ⇒ x = t – 2

Dựa vào bảng biến thiên ta có đồ thị:

Nhìn vào đồ thị thấy:

Trong các đáp án trên chỉ có C. thỏa mãn.

Câu 49:

⇔ m 2(x 2 + 1)(x – 1)(x + 1) + m(x – 1)(x + 1) – 6(x – 1) ≥ 0 ∀ x ∈ R

⇔ (x – 1)[m 2(x 2 + 1)(x + 1) + m(x + 1) – 6] ≥ 0 ∀ x ∈ R (1)

+ Với m = 0, (1) ⇔ -6(x – 1) ≥ 0 ∀ x ∈ R (Loại)

+ Với m ≠ 0. Đặt f(x) = m 2(x 2 + 1)(x + 1) + m(x + 1) – 6.

⇒ x = 1 phải là nghiệm của f(x)

Nếu m = 1, thì f(x) = (x 2 + 1)(x + 1) + (x + 1) – 6

(1) trở thành (x – 1) 2 (x 2 + 2x + 4) ≥ 0 ∀ x ∈ R (Thỏa mãn)

Nếu m = -3/2 thì

(1) trở thành ∀ x ∈ R (Thỏa mãn)

Vậy có hai giá trị của m thỏa mãn là m = 1 và m = -3/2 . Tổng của chúng bằng -1/2

Câu 50:

Dựa vào đồ thị hàm số y = f'(x) ta thấy:

Xét f(x) = r

Vậy phương trình f(x) = r có ba nghiệm

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại chúng tôi

Đáp Án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2022 Lần 2

Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Môn Toán Lần 1 Năm 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 3, Đề Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Quốc Gia Môn Toán 2017, Bảng Kế Hoạch Chi Tiết Minh Họa, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Đất Đai 2013, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự án Luật Quản Lý Ngoại Thương, Báo Cáo Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 8, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 7, Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết, Đề Toán 1 Tiết Lớp 7, Dự Toán Chi Tiết, Đề Toán Lớp 7 Một Tiết Học Lì 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Học Kì 2, Toan 5 Tuan 30 Tiet 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6 Chương 3, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Cương Và Dự Toán Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số, Đơn Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Cương ôn Tập Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Kế Toán Chi Tiết Nguyên Vật Liệu, Những Bài Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 6, Đơn Mẫu Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Thi Minh Họa Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Văn 2017, Đề Thi Minh Họa Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Lý 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2017, Đề Thi Minh Họa Hóa Năm 2017, Đáp án 14 Đề Thi Minh Họa 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 2017, Đề Thi Minh Họa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 4, Đề Thi Minh Họa Môn Lý 2017 Lần 3, Đề Thi Minh Họa Môn Văn 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Lần 2 2017, Đề Thi Minh Họa Anh 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Sử 2017, Đáp án Đề Thi Minh Hoạ 2017, Đề 26 Đề Minh Hoạ 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Anh 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Giai Tiet 1 Cung Em Hoc Toan Tuan 27, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2019 Môn Toán, Tuan 25 Tiet 3 Trong Cung Em Hoc Toan, Bài Thảo Luận Kế Toán Chi Tiết Hàng Tồn Kho, Bản Cam Kết Sử Dụng An Toàn Và Tiết Kiệm Điện, Đề Thi Minh Họa Môn Sinh 2017, Bộ Đề Thi Minh Họa Thpt 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Sinh 2017, Bộ Đề Thi Minh Họa Thpt 2017 Lần 2, Bài Giải Đề Thi Minh Họa Môn Hóa 2017, Lời Giải Chi Tiết Phiếu Bài Tập Cuối Tuần Toán 3, Đáp án Đề Thi Minh Họa Thpt Quốc Gia 2017, Đề Thi Minh Họa Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2017, Ban Tham Tra Xac Minh Ly Lich Mau So 05b 2017, Đề Thi Minh Hoạ Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2017, Bài Thu Hoạch Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh 2017, Mau Ban Tham Tra Xac Minh Ly Lich 5b- 2017, Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Của Toàn Đảng Toàn Dân, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh Năm 2017, Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Giải Sách Bồi Dưỡng Năng Lực Toán 6 Phần 2 Số Nguyên Tiết 1, Quản Lý Khai Thác Vktbkt Tốt Bền An Toàn Tiết Kiệm Và Atgt, Bản Cam Kết Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Cách Nộp Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Qua Mạng 2017, Tài Liệu Học Tập Và Làm Theo Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017 Của Chi Bộ, Bản Đăng Ký Kế Hoạch Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bien Ban Sinh Hoat Chuyen De Hoc Tap Va Lam Theo Tam Guong Dao Duc Ho Chi Minh Dip 19/5/2017, Bản Đăng Ký Nêu Gương Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017, Bản Đăng Ký Làm Theo Tư Tưởng Đạo Đức Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2017 Violet,

Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đáp án Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 2, Đề Thi Minh Họa Môn Toán Lần 1 Năm 2017, Đáp án Đề Thi Minh Họa Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Toán 2017 Lần 3, Đề Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 1 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 2 Môn Toán 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017, Bài Giải Đề Minh Họa Môn Toán 2017 Lần 1, Đề Thi Minh Họa Quốc Gia Môn Toán 2017, Bảng Kế Hoạch Chi Tiết Minh Họa, Đề Cương Chi Tiết Học Phần Lịch Sử Văn Minh Thế Giới, Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Đất Đai 2013, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự Thảo Bộ Luật Hình Sự, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự án Luật Quản Lý Ngoại Thương, Báo Cáo Thuyết Minh Chi Tiết Về Dự án Luật Đơn Vị Hành Chính Kinh Tế, Bản Thuyết Minh Chi Tiết Dự Thảo Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 8, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 7, Mẫu Sổ Kế Toán Chi Tiết, Đề Toán 1 Tiết Lớp 7, Dự Toán Chi Tiết, Đề Toán Lớp 7 Một Tiết Học Lì 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6 Học Kì 2, Toan 5 Tuan 30 Tiet 3, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7, Đề Thi 1 Tiết Toán Lớp 6 Chương 3, Bài Kiểm Tra 1 Tiết Toán Lớp 6, Đề Cương Và Dự Toán Chi Tiết, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Tuần 33 Tiết 1 Cùng Em Học Toán Tập 2, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán 7 Chương 3 Đại Số, Đơn Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Cương ôn Tập Kiểm Tra 1 Tiết Toán 6, Cùng Em Học Toán Tiết 1 Tuần 28 , Cung Em Hoc Toan Lop 5 Tuan 23 Tiet 3, Kế Toán Chi Tiết Nguyên Vật Liệu, Những Bài Kiểm Tra 1 Tiết Môn Toán Lớp 6, Đơn Mẫu Xin Thanh Toán Sổ Tiết Kiệm, Đề Thi Minh Họa Hóa 2017, Đề Thi Minh Họa Môn Anh 2017, Đề Thi Minh Họa Lần 3 Năm 2017, Đề Thi Minh Họa Văn 2017, Đề Thi Minh Họa Năm 2017,

Lời Giải Chi Tiết Đề Thi Minh Họa Môn Toán Của Bộ Gd&Amp;Đt Năm 2022

5.0

Lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Toán của Bộ GD&ĐT năm 2018

Lời giải chi tiết đề thi minh họa môn Toán 

Bạn chỉ có trung bình 1,8 phút cho mỗi câu. Vì vậy cần chú ý đến tốc độ làm bài. 1,8 phút này bao gồm từ việc đọc đề, làm bài, sử dụng máy tính, kiểm tra lại… Hãy luyện tập bằng cách bấm giờ và nghiêm túc làm thật nhiều đề thi thử. Theo giảng viên Cao đẳng Dược Hà Nội trong đề thi trắc nghiệm, số lượng các câu trực tiếp sử dụng máy tính để cho ra kết quả là không nhỏ. Với những câu hỏi này, tuy không quan tâm đến bước giải, nhưng bạn cần nắm chắc công thức và cách thao tác trên máy tính cầm tay để cho ra kết quả nhanh, chính xác. Luyện tập thật nhiều đề với sự nghiêm túc không khác gì thi thật. Sau mỗi đề tự làm, hãy kiểm tra kỹ càng kết quả, ghi nhớ những chỗ hay sai, tìm hiểu vì sao lại sai, cách khắc phục như thế nào, mình chưa thạo ở đâu… để rút kinh nghiệm và làm tốt hơn.

Nguồn: Truongcaodangduochanoi.vn