Top 19 # Xem Nhiều Nhất Giải Anh 12 Unit 6 Language Focus / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Asianhubjobs.com

Unit 6 Lớp 12: Language Focus / 2023

Unit 6: Future Jobs

E. Language Focus (Trang 69-70-71 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation Listen and repeat Bài nghe:

Practise reading these sentences Bài nghe: Nội dung bài nghe:

1. What are you looking at? ( Bạn đang nhìn gì đó?)

2. I want to go but I don’t know when. ( Tôi muốn đi nhưng tôi không biết khi nào.)

3. She bought a book and two pens. ( Cô mua một cuốn sách và hai cây viết.)

4. Thanks for coming. ( Cảm ơn vì đã đến.)

5. Where is it from? ( Nó từ đâu đến?)

6. I’m from Hanoi. ( Tôi đến từ Hà Nội.)

7. She’s the one I’m fond of. ( Cô ấy là người mà tôi yêu thích.)

9. The letter was to him, not from him. ( Bức thư gửi cho anh ta, không phải từ anh ta.)

10. I want to ask you a question. ( Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.)

Grammar

Exercise 1. Add who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences. ( Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn thành các câu sau.)

Gợi ý:

Exercise 2. Join the following sentences in two ways. ( Ghép/nối các câu sau theo hai cách.)

Example:

Look at the man. He is teaching in the classroom.

Gợi ý:

1. I read a book that was written by a friend of mine.

I read a book written by a friend of mine.

2. A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. In the street there were several people who were waiting for the shop to open.

In the street there were several people waiting for the shop to open.

4. Britain imports many cars which/that were made in Japan.

Britain imports many cars made in Japan.

5. There are a lot of people in your office who want to talk to you.

There are a lot of people in your office wanting to talk to you.

6. The cowboy who had been wounded by an arrow fell of his horse.

The cowboy wounded by an arrow fell off his horse.

7. Most of the people who were injured in the crash recovered quickly.

Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8. John, who wished he hadn’t come to the party, looked anxiously at his watch.

John, wishing he hadn’t come to the party, looked anxiously at his watch.

9. The children who were playing football in the schoolyard were my students.

The children playing football in the schoolyard were my students.

10. Viet Nam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country.

Viet Nam exports a lot of rice grown mainly in the south of the country.

Soạn Anh 7: Unit 12. Language Focus 4 / 2023

Language Focus 4 (Bài 1-5 trang 123-128 SGK Tiếng Anh 7)

a) Did you do your homework last week?

No, I didn’t. I watched TV.

b) Did you eat dinner at home Wednesday?

No, I didn’t. I ate dinner at a food stall.

c) Did you play basketball yesterday?

No, I didn’t. I went to the movie theatre.

d) Did you watch a video film at the weekend?

No, I didn’t. I learned English lessons.

e) Did you play table-tennis yesterday?

No, I didn’t. I played football with my friends.

2. Indefinite Quantifiers (Từ định lượng bất định)

a) Write the correct expression.

a little coffeeB. a lot of teaC. a little sugar

lots of salt E. a lot of coffee

b) Complete the dialogues

Nga: Hoa, bạn làm sao thế?

Hoa: Tôi cảm thấy bệnh. Tôi đã ăn quá nhiều kẹo.

Mrs Quyen: Lan, add some salt to the vegetables, please.

Lan : A lot or little?

Mrs Quyen: Only a little, I think.

Dr Le: You must drink a lot of water every day.

Ba: Yes, doctor.

Mr Nhat : Stop, please. That is too much coffee.

Waitress: I’m sorry, Sir. I’ll clean the table for you.

Minh: Can you give me some paper, Nam?

Nam : I’m sorry. I only have a little and I need it.

a) Thực hành với một bạn. Đọc bài hội thoại.

– Ba : Tôi thích xoài. – Ba : Tôi không thích chuối.

Nam: Tôi cũng thích xoài. Nam: Tôi cũng không thích chuối.

– Ba : Tôi thích kẹo. – Ba : Tôi không thích trứng.

Nam: Tôi cũng thích kẹo. Nam: Tôi cũng không thích trứng.

b) Hãy nhìn vào hình. Viết bài hội thoại tương tự cùng với một bạn.

– A: I like mangoes. – A: I don’t like papaya.

B: I like mangoes, too. B: I don’t like papaya, either.

– A: I don’t like bananas. – A: I like corn.

B: I don’t like bananas, either. B: I like corn, too.

– A: I don’t like spinach. – A: I don’t like fish.

B: I don’t like spinach, either. B: I don’t like fish, either.

– A: I don’t like potatoes. – A: I don’t like chicken.

B: I don’t like potatoes, either. B: I don’t like chicken, either.

– A: I like beef.

B: I like beef, too.

Thực hành cùng với một bạn. Đọc. Sau đó nhìn vào các hình ở bài tập

Viết 8 đoạn hội thoại với SO và NEITHER.

a) A: I like mangoes. c) A: I don’t like papaya.

B: So do I. B: Neither does my brother.

b) A: I don’t like bananas. d) A: I like corn.

B: Neither do I. B: So do I.

e) A: I don’t like spinach. f) A: I like sweet potatoes.

B: Neither does my sister. B: So do I.

g) A: I don’t like chicken. h) A: I like beef.

B: So do my family. B: So does my brother.

Hoàn thành các lời chỉ dẫn.

a) Peel the onions. (Lột củ hành. )

b) Wash the cucumbers and the onions. (Rửa dưa và củ hành. )

c) Slice the cucumbers and the onions. (Cắt dưa và củ hành thành

từng miếng. )

d) Mix the slices. (Trộn các miếng này. )

e) Add a little salt, sugar and vinegar to the mixture.

(Thêm một ít muối, đường và giấm vào hỗn hợp. )

f) Stir the mixture. (Đảo hỗn hợp. )

g) Wait for five minutes and the salad is ready to serve.

(Chờ 5 phút và món rau trộn sẵn sàng để dùng. )

ingredient (n) : thành Trả lời câu hỏi phần vinegar (n): giấm

tea spoonful (n): một muỗng đầypeel (v): lột vỏ

mix (v): trộnstir (v): trộn, khuấy

mixture (n): hỗn hợpslice (v) : một lát mỏng

serve (v) : phục vụ

Xẹm toàn bộ Soạn Anh 7: Unit 12. Let’s eat

Unit 12 Lớp 8: Language Focus / 2023

Unit 12: A Vacation Abroad

Language Focus (Trang 119-120 SGK Tiếng Anh 8)

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night. (Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.)

a) Ba was taking a shower at eight o’clock last night.

Gợi ý:

a) Ba was taking a shower at eight o’clock last night.

b) Hoa was eating (dinner) at eigh o’clock last night.

c) Bao was reading a comic at eight o’clock last night.

d) Nga was writing a letter at eight o’clock last night.

e) Na was walking her dog at eight o’clock last night.

f) Lan was talking to her grandmother at eight o’clock last night.

2. Look at the pictures. Then match the half-sentences in column A to those in column B. Write the full sentences in your exercise book. (Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.)

a) The Le family was sleeping when the mailman came.

Gợi ý:

a. The Le family was sleeping when the mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When Nam won the race, the crowd was cheering.

d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. (Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những người trong tranh thường luôn làm gì.)

a) Bao is always forgetting his homework.

b) Mrs. Nga is always losing her umbrella.

c) Mr. and Mrs. Thanh are always missing the bus.

d) Nam is always watching TV.

e) Na is always talking on the phone.

f) Liem is always going out.

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-12-a-vacation-abroad.jsp

Unit 11 Lớp 12: Language Focus / 2023

Unit 11: Books

E. Language Focus (Trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12)

Pronunciation Listen and practise reading the following sentences, playing attention to the stressed syllables Bài nghe: Nội dung bài nghe:

1. Why did you behave like that? ( Tại sao bạn cư xử như thế?)

2. Come for a swim. ( Đi bơi.)

3. I think it will be fine. ( Tôi nghĩ sẽ ổn thôi.)

4. She’s gone for a walk in the park. ( Cô ấy đi dạo trong công viên.)

5. I wonder if he’ll ever come back. ( Tôi tự hỏi anh ấy có bao giờ trở lại.)

Mark the primary stress over the main stress syllables, then practise reading the sentences. Bài nghe: Nội dung bài nghe:

Peter’s coming in a minute if he can. ( Peter sẽ đến trong một phút nếu anh ta có thể.)

Come and see us at our new apartment. ( Hãy đến và xem căn hộ mới của chúng tôi.)

Where’s your new apartment? Is it in another district? ( Căn hộ mới của bạn ở đâu? Nó có ở một quận khác à?)

Why was he trying to embarrass me? ( Tại sao anh ấy lại làm tôi ngượng ngùng?)

Probably he wanted you to notice him. ( Có thể anh ta muốn bạn chú ý đến anh ta.)

Grammar

Exercise 1. Rewrite the sentences in the passive. ( Viết lại các câu ở thể bị động.)

Gợi ý:

1. This machine mustn’t be used after 5.30 pm.

2. This machine must be cleaned every time you use it.

3. The flowers should be kept in a warm sunny place.

4. Your bill should be paid before you leave the hotel.

5. The information should be given to us now.

6. Toothpaste can be bought at the drug store.

7. The children should be warned not to speak to strangers.

8. The mystery can’t be solved.

9. Travellers’ cheques can be exchanged at most banks.

10. The news shouldn’t be told to her. She might be killed by it.

Gợi ý:

1. will be prepared

2. Is food going to be cooked

3. will be pre-packaged

4. can be warmed

5. should (food) be chosen

6. has to be offered

7. could be selected

8. ought to be made