Top 4 # Xem Nhiều Nhất Giải Bài Tập 5 Hóa 9 Sgk Trang 58 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Bài Tập Trang 57, 58 Sgk Hóa Lớp 9: Nhôm Giải Bài Tập Môn Hóa Học Lớp 9

Giải bài tập trang 57, 58 SGK Hóa lớp 9: Nhôm Giải bài tập môn Hóa học lớp 9

Giải bài tập trang 51 SGK Hóa lớp 9: Tính chất hóa học của kim loại

Giải bài tập trang 54 SGK Hóa lớp 9: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

A. Tóm tắt lý thuyết

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Nhôm là kim loại màu trắng bạc, dẻo, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Nhôm là kim loại nhẹ (D = 2,7g/cm 3), mềm, nóng chảy ở 660°C.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Tính chất của một kim loại

a) Tác dụng với oxi và một số phi kim.

4Al + 3O 2 → 2Al 2O 3 ở điều kiện thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp Al 2O 3 mỏng bền vững, lớp oxit này bảo vệ đồ vật bằng nhôm, không cho nhôm tác dụng oxi trong không khí, nước.

b) Tác dụng với axit (HCl, H 2SO 4 loãng,..)

Chú ý: Nhôm không tác dụng với H 2SO 4, HNO 3 đặc, nguội,

e) Tác dụng với dung dịch muối của kim loại yếu hơn.

2. Tính chất hóa học riêng của nhôm.

Do lớp oxit nhôm bị hòa tan trong kiềm nên nhôm phản ứng với dung dịch kiềm.

III. SẢN XUẤT NHÔM

Nguyên liệu để sản xuất nhôm là quặng bôxit có thành phần chủ yếu là Al 2O 3. Sau khi đã loại bỏ tạp chất, người ta điện phân Al 2O 3 nóng chảy (có pha thêm chất criolit có tác dụng làm giảm nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit), thu được nhôm.

B. Giải bài tập SGK Hóa lớp 9 trang 57, 58

Bài 2. (SGK Hóa 9 trang 58)

Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:

a) MgSO 4; b) CuCl 2; c) AgNO 3; d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Giải bài 2:

a) Không có phản ứng, vì Al hoạt động hóa học kém hơn Mg, không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn màu đỏ bám vào lá nhôm, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần. Vì Al hoạt động mạnh hơn Cu, nên đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào lá nhôm.

c) Có chất rắn màu trắng bám vào lá nhôm. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (màu trắng) bám vào lá nhôm.

d) Có khí thoát ra, nhôm bị hòa tan dần. Vì nhôm đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, tạo thành muối nhôm clorua, tan và giải phóng khí hiđro.

Bài 3. (SGK Hóa 9 trang 58)

Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không? Hãy giải thích.

Giải bài 3:

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH) 2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Bài 4. (SGK Hóa 9 trang 58)

Có dung dịch muối AlCl 3 lẫn tạp chất là CuCl 2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hoá học.

a) AgNO 3; b) HCl; c) Mg; d)Al; e) Zn.

Giải bài 4:

Để làm sạch muối nhôm, ta phải loại bỏ đồng ra khỏi dung dịch và không đưa tạp chất khác vào.

Chất đó là nhôm, vì Al hoạt dộng hóa học mạnh hơn Cu, đẩy đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành đồng kim loại Cu.

Bài 5. (SGK Hóa 9 trang 58)

Thành phần hoá học chính của đất sét là: Al 2O 3. 2SiO 2.2H 2 O. Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

HS tự giải.

Bài 6. (SGK Hóa 9 trang 58)

Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H 2SO 4 loãng dư, thu được 1568ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Giải bài 6:

Ở thí nghiệm 2: Chỉ có Al tác dụng với dung dịch NaOH và bị hòa tan hết vì NaOH dư.

Chất rắn còn lại là Mg = 0,6 gam hay = 0,6 : 24 = 0,025 mol

Ở thí nghiệm 1: Số mol H 2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol. Gọi x là số mol Al.

Phương trình hóa học:

x → 1,5x (mol)

0,025 → 0,025 (mol)

Khối lượng của hỗn hợp: m = mMg + mAl = 0,6 + 0,03.27 = 1,41 gam

%Mg = 0,6.1,41 x 100% = 42,55%; %Al = 100% – 42,55% = 57,45%.

Giải Bài 1,2,3,4,5,6 Trang 57,58 Hóa Lớp 9: Nhôm

1. Hãy điền vào bảng những tính chất tương ứng với những ứng dụng của nhôm:

Bài 2: Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau :

a) MgSO 4; b) CuCl 2; c) AgNO 3; d) HCl.

Cho biết hiện tượng xảy ra. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Hướng dẫn: a) Không có phản ứng, vì Al hoạt động hóa học kém hơn Mg, không đẩy được magie ra khỏi muối.

b) Có chất rắn màu đỏ bám vào lánhôm, màu xanh lam của dung dịch nhạt dần. Vì Al hoạt dộng mạnh hơn Cu, nên đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối, tạo thành Cu (màu đỏ) bám vào là nhôm.

c) Có chất rắn màu trắng bám vào lánhôm. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Ag, nên đẩy bạc ra khỏi muối, tạo thành Ag (màu trắng) bám vào lá nhôm.

d) Có khí thoát ra, nhôm bị hòa tan dần. Vì nhôm đứng trước hiđro nên phản ứng với axit HCl, tạo thành muối nhômclorua, tan và giải phóng khí hiđro.

Bài 3: Có nên dùng xô, chậu, nổi nhôm để đựng vôi, nước vôi tôi hoặc vữa xây dựng không ? Hãy giải thích.

Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH) 2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

lẫn tạp chất là CuCl Bài 4: Có dung dịch muối AlCl 2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm? Giải thích và viết phương trình hoá học.

a) AgNO 3; b) HCl; c) Mg; d)Al; e) Zn.

Để làm sạch muối-nhôm, ta phải loại bỏ đồng ra khỏi dung dịch và không đưa tạp chất khác vào.

Chất đó là nhôm, vì Al hoạt dộng hóa học mạnh hơn Cu, đẩy đồng ra khỏi dung dịch, tạo thành đồng kim loại Cu.

Thành phần hoá học chính của đất sét là : Al Bài 5. 20 3. 2Si0 2.2H 2 0. Hãy tính phần trăm khối lượng của nhôm trong hợp chất trên.

M Al2O3.2SiO2.2H2O = 258.

%m Al = 54 x 100 / 258 = 20,93%.

Bài 6 Hóa 9 trang 58: Để xác định thành phần phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm bột nhôm và bột magie, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau :

Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H 2SO 4 loãng dư, thu được 1568 ml khí ỏ điều kiện tiêu chuẩn.

Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.

Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Lời giải: Ở thí nghiệm 2: Chỉ có Al tác dụng với dung dịch NaOH và bị hòa tan hết vì NaOH dư.

Chất rắn còn lại là Mg = 0,6 gam hay = 0,6 : 24 = 0,025 mol

Ở thí nghiệm 1: Số mol H 2 = 1,568 : 22,4 = 0,07 mol. Gọi x là số mol Al.

Phương trình hóa học:

x → 1,5x (mol)

0,025 → 0,025 (mol)

%Mg = 0,6 . 1,41 x 100% = 42,55%; %Al = 100% – 42,55% = 57,45%.

Looking Back Unit 5 Trang 58 Sgk Tiếng Anh 9 Mới

(Nối các tính từ (1-5) ở cột A với các định nghĩa (a-e) ở cột B) Hướng dẫn giải:

1.b 2.d 3.a 4.e 5.c

Tạm dịch:

1. Vị trí: ở một ví trí hoặc đặc điểm cụ thể

2. đẹp như tranh vẽ : đẹp và không thay đổi theo thời gian

3. đáng kinh ngạc: đáng ngạc nhiên thật khó tin

2. Underline the correct word in each sentence. (Gạch chân từ đúng trong câu ) Hướng dẫn giải:

1. fortress

2. limestone

3. cavern

4. tombs

Tạm dịch:

1. Pháo đài là một tòa nhà đã được làm mạnh mẽ hơn và được bảo vệ ngăn chặn các cuộc tấn công.

2. Từ Cảng EYNON, những vách núi đá vôi kéo dài năm hoặc sáu dặm tới Worms Head.

3. Một hang lớn là một hang động đủ rộng để con người vào trong.

4. Điểm nổi bật nhất của Huế là những lăng mộ hoàng gia.

3. U (Sử dụng những từ trong bảng hoàn câu )

1. complex

2. measures

3. recognition

4. setting

5. structure

Tạm dịch:

1. Khu phức hợp giải trí mới này bao gồm hồ bơi, phòng xông hơi và phòng tập thể dục.

2. Có nhiều biện pháp để giảm thiệt hại cho những kỳ quan nhân tạo.

3. Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1999.

4. Chùa nằm ở khu vực nông thôn.

5. Kiến trúc đã được khôi phục qua nhiều năm.

4. Rewrite the following sentences using impersonal passive. (Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan )

Hướng dẫn giải:

1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.

2. It has been reported thatThien Duong is the longest cave in Viet Nam.

3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.

4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.

5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

Tạm dịch:

1. Họ hy vọng hơn 100.000 người sẽ tham dự các lễ hội tại chùa Hương trong năm nay.

Người ta hy vọng hơn 100.000 người sẽ tham dự các lễ hội tại chùa Hương năm nay.

2. Người ta đã báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.

Đã có báo cáo rằng Thiên Đường là hang động dài nhất ở Việt Nam.

3. Mọi người tin rằng Chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.

Người ta tin rằng chùa Hương được xây dựng dưới triều Lê Thánh Tông vào thế kỷ 15.

4. Mọi người nói Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.

Người ta nói rằng vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên kỳ lạ nhất mà bạn từng thấy.

5. Mọi người hy vọng nhiều biện pháp bảo vệ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhân tạo của chúng ta.

Người ta hy vọng rằng có nhiều biện pháp phòng vệ sẽ được thực hiện để bảo vệ và bảo tồn những kỳ quan nhân tạo của chúng ta.

5. Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask your partner what should do in each situation. (Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xảy ra với bạn ngày hôm qua và hỏi bạn cặp của bạn nên làm gì trong mỗi tình huống đó. ) Hướng dẫn giải:

A: I failed the English test. What should I do?

B: I suggest you should watch more TV in English.

Những thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế để phù hợp với tình huống của riêng mình.

Tạm dịch:

A. Tôi trượt bài thi tiếng Anh. Tôi nên làm gì?

B. Tôi khuyên bạn nên xem nhiều chương trình tiếng Anh.

6. In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them (Làm việc theo cặp, đưa ra các gợi ý du lịch sử dụng các câu gợi ý và trả lời lại. )

Hướng dẫn giải:

A: It’s well worth going to the Perfume Pagoda. It’s very picturesque.

B: Yes, that’s what I’ve heard.

Tạm dịch:

A. Rất giá trị khi đến Chùa Hương. Nó đẹp như tranh vẽ.

B. Đúng vậy, đó là những gì tôi đã nghe được.

Hướng dẫn giải: Tạm dịch:

Phong: OK.

.com

Đã có app Học Tốt – Giải Bài Tập trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu…. Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Giải Bài Tập 5: Trang 19 Sgk Hóa Học Lớp 9

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ – Hóa Học Lớp 9

Giải Bài Tập SGK: Bài 4 Một Số Axit Quan Trọng

Bài Tập 5 Trang 19 SGK Hóa Học Lớp 9

Hãy sử dụng những chất có sẵn: ()(Cu, Fe, CuO, KOH, C_6H_{12}O_6) (glucozơ), dung dịch (H_2SO_4) loãng, (H_2SO_4) đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng:

a. Dung dịch (H_2SO_4) loãng có những tính chất hóa học của axit

b. (H_2SO_4) đặc có những tính chất hóa học riêng

Viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm.

Lời Giải Bài Tập 5 Trang 19 SGK Hóa Học Lớp 9 Giải:

Câu a: Để chứng minh dung dịch (H_2SO_4) loãng có những tính chất hóa học của axit, ta thực hiện các thí nghiệm:

Cho axit (H_2SO_4) loãng lần lượt phản ứng với Fe, CuO, KOH:

(Fe + H_2SO_4 → FeSO_4 + H_2) (có khí thoát ra)

(kim loại Cu không tác dụng với dd (H_2SO_4) loãng)

(CuO + H_2SO_4 → H_2O + CuSO_4) (dung dịch có màu xanh lam)

(2KOH + H_2SO_4 → K_2SO_4 + 2H_2O)

(Cho quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh. Rót từ từ dung dịch (H_2SO_4) thấy màu xanh dần biến mất đến khi dung dịch không màu)

Câu b: Để chứng minh dung dịch (H_2SO_4) đặc có những tính chất hóa học riêng ta thực hiện các thí nghiệm:

Cho axit (H_2SO_4) đặc tác dụng với Cu đun nóng và với glucozơ:

(Cu + H_2SO_4 đặc, nóng → CuSO_4 + SO_2 + H_2O)

(Đồng bị hòa tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí mùi hắc thoát ra)

(C_{12}H_{22}O_{11} xrightarrow{H_2SO_4} 12C + 11H_2O)

(Đường bị hóa thành than và đẩy lên khỏi cốc)

Cách giải khác

Câu a: Dung dịch (H_2SO_4) loãng có những tính chất hóa học chung của axit. Làm những thí nghiệm:

(H_2SO_4 + Fe → FeSO_4 + H_2↑)

(H_2SO_4 + CuO → CuSO_4 + H_2O)

(H_2SO_4 + 2KOH → K_2SO_4 + 2H_2O)

Câu b: (H_2SO_4) đặc có những tính chất hóa học riêng:

Tác dụng với kim loại không giải phóng khí (H_2) mà cho các sản phẩm khử khác nhau như (SO_2, H_2S, S….).

(2Fe + 6H_2SO_4 đặc xrightarrow{t^0} Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O)

Tác dụng được với nhiều kim loại:

(Cu + 2H_2SO_4 (đậm , , đặc) → CuSO_4 + SO_2↑ + 2H_2O)

Tính háo nước của (H_2SO_4) đặc:

(C_{12}H_{22}O_{11} xrightarrow{H_2SO_4} 12C + 11H_2O)

Hướng dẫn làm bài tập 5 trang 19 sgk hóa học lớp 9 bài 4 một số axit quan trọng chương 1. Hãy sử dụng những chất có sẵn: (Cu, Fe, CuO, KOH, C_6H_{12}O_6) (glucozơ), dung dịch (H_2SO_4) loãng, (H_2SO_4) đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm những thí nghiệm chứng minh rằng.

Các bạn đang xem Bài Tập 5 Trang 19 SGK Hóa Học Lớp 9 thuộc Bài 4: Một Số Axit Quan Trọng tại Hóa Học Lớp 9 môn Hóa Học Lớp 9 của chúng tôi Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.