Top 3 # Xem Nhiều Nhất Giải Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Tập 1 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Tiếng Anh Lớp 8 Unit 1 Skills 2

Soạn Skills 2 Unit 1 lớp 8 đầy đủ nhất

Soạn tiếng Anh Unit 1 lớp 8: Skills 2

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Practice writing to discuss an opinion about leisure activities.

– Practice listening for specific information about way of spending time with friends.

2. Objectives:

– Language practice: Organizing one’s ideas…

– Vocabulary :

suggest – ed (v): gợi ý

physical health: sức khỏe thể chất

– Group-work, pair-work skills.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Skills 2

1. What do you usually do with your friends in your free time? Bạn thường làm gì với bạn bè trong thời gian rảnh?

Học sinh tự trả lời.

Gợi ý: I often chat with my friends. I sometime hang out with them.

2. Listen to the radio programme and answer the questions. Nghe chương trình radio và trả lời những câu hỏi.

1. Chủ đề của chương trình tuần này là gì?)

The topic of this week’s programme is hanging exit with your friends.

2. Hai cách chính nào mà chương trình đề nghị bạn có thể đi chơi cùng bạn bè?

There are 2 main ways: hanging out indoors and outdoors.

3. Listen again and complete the table. Nghe lần nữa và hoàn thành bảng sau.

In this week’s programme we’ll share with you some cool ways to hang out with your best friends after a busy week at school. Basically you can hang out indoors. If you like staying indoors, ask your parents if you can invite one or two friends over. Make some popcorn! Watch a movie! It’s more comfortable than going to a cinema! Or if you’re feeling creative, you can make crafts together. You’ll feel satisfied once you finish something. If you fancy being outdoors, play some sports together. Football, badminton, biking… you name it! Or it can simply be a relaxing walk in the park. All these activities are good for your physical health. Do you prefer something more exciting? Go downtown and to do some people watch. It’s fun. If you like something more organised, go to cultural centres, libraries, and museums. Educate yourself while having fun!

4. Complete the following paragraph with the words in the “Organising your ideas”. Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”.

(1) In my opinion (2) Firstly

(3) Secondly (4) Besides

(5) For these reasons

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions. Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau.

1. What do you think is the best leisure activity for teenagers?

2. Should parents decide how teenagers spend their free time?

1. Bạn nghĩ hoạt động giải trí nào tốt nhất cho thanh thiếu niên?

2. Ba mẹ có nên quyết định cách thanh thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi của họ không?

In my opinion, Group activity is the best leisure activity for teenagers. This may be a team sport or a group which people have the same hobby joined in. Firstly, being part of a group helps teenagers make friends. Supporting other members helps them easily make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best choice for teenagers.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Giải Skills 1 Unit 2 Sgk Tiếng Anh 8 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 Task 1. Quickly read the passage and choose the most suitable heading A, B, or C for each paragraph. (Đọc nhanh đoạn văn và chọn tựa đề thích hợp A, B hoặc C cho mỗi đoạn văn.)

1. We don’t live a normal life like many other people. We live a nomadic life. This means we move two or three times a year to look for new pastures – grasslands – for our cattle. The cattle provide most of our needs: dairy products, meat, and clothing.

2. We live in a ger, our traditional circular tent. It keeps us cool in summer and warm in winter, even when the temperature drops to -50°C. It can be put up then taken down and transported.

Lời giải chi tiết:

3. For most of the year, we are surrounded by vast pastures, rivers and mountains. We see few people from the outside world. When we are small, we play on our land and with the animals. The horse is our best friend. Any nomadic child can ride a horse. We learn from an early age to help in the family, from household chores to heavier work like herding the cattle. We also learn to be brave.

Tạm dịch:

3.A. Nomadic children’s lives .

CUỘC SỐNG DU MỤC TRÊN CAO NGUYÊN GOBI

1. Sự quan trọng của gia súc đối với người du mục.

Chúng tôi không sống một cuộc sống bình thường như nhiều người khác. Chúng tôi sống một cuộc sống du mục. Điều này có nghĩa là chúng tôi di chuyển 2 hay 3 lần một năm để tìm đồng cỏ mới – cho gia súc chúng tôi. Gia súc mang đến cho chúng tôi hầu hết các nhu cầu: sản phẩm sữa, thịt và quần áo.

2. Nhà của người du mục

Chúng tôi sống trong một cái lều của người du mục, một loại lều hình trụ truyền thống. Nó giữ chúng tôi mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, thậm chí khi nhiệt độ giảm còn -50 độ c. Nó có thể được dựng sau đó dỡ xuống và vận chuyển đi.

3. Cuộc sống của những đứa trẻ du mục

Bài 2 Task 2. Match the descriptions with the words/phrases from the passage. Lời giải chi tiết:

Hầu hết các năm, chúng tôi bị bao quanh bởi đồng cỏ bao la, những dòng sông và núi. Chúng tôi gặp vài người từ thế giới bên ngoài. Khi chúng tôi nhỏ, chúng tôi chơi trên cánh đồng với những con vật. Ngựa là bạn thân nhất của chúng tôi. Bất kỳ đứa trẻ du mục nào cũng có thể cưỡi ngựa. Chúng tôi học từ nhỏ để giúp đỡ trong gia đình, từ việc nhà cho đến công việc nặng hơn như chăn gia súc. Chúng tôi cũng học phải trở nên dũng cảm.

(cuộc sống du mục – cuộc sống di chuyển) Bài 3 Task 3. Read the passage again and choose the best answer A, B, C, or D. Lời giải chi tiết:

2. dairy products – milk, butter, cheese

4. nomadic life – a life on the move

5. pastures – grasslands

Lời giải chi tiết:

1. We live a different life to other people.

(Bạn thích điều gì ở cuộc sống của những người du mục?)

Example:

(Tôi thích bởi họ tự sản xuất thức ăn cho mình. Họ hẳn không phải lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.)

A : What do you like about their nomadic life?

(Và bạn không thích điều gì?)

B: Well, the children can learn to ride a horse.

Hướng dẫn giải:

B: They cant live permanently in one place.

A: Bạn thích gì về cuộc sống du mục của họ?

B: À, trẻ em có thể học cưỡi ngựa.

A: Họ không thể sống vĩnh viễn ở một nơi.

B: Và bạn không thích gì về nó?

Tạm dịch:

B: I like that they produce their own food for themselves. They must have no worries about food safety and sanitation.

A: And what don’t you like about it?

B: They can’t get a stable job and their own accommodation, because they constantly change locations, switching from one place to another.

– two things you like about life in the countryside

– two things you don’t like about life in the countryside

– two things you like about life in the countryside

b. Report your findings to the class (thông báo những phát hiện của bạn trước lớp.)

A: What do you like about life in the countryside?

Tạm dịch:

B: People can live in the fresh atmosphere in the countryside. They can go fishing in the river for food.

Hướng dẫn giải:

– two things you don’t like about life in the countryside

(Cả hai chúng tôi đều yêu thích không khí và giao thông ở nông thôn. Không khí trong lành hơn và giao thông không quá nghiêm trọng.) chúng tôi Từ vựng

A: What don’t you like about life in the countryside?

B: It is inconvenient without shopping centers, supermarket. There is also no running water and electricity.

– 2 điều mà bạn thích về cuộc sống ở miền quê.

A: Bạn thích gì về cuộc sống miền quê?

B: Người dân ở miền quê có thể sống trong không khí trong lành. Họ có thể đi câu cá ở sông để tìm thức ăn.

– 2 điều mà bạn không thích về cuộc sống ở miền quê

chúng tôi

A: Bạn không thích gì về cuộc sống ở miền quê?

B: Thật bất tiện khi không có trung tâm mua sắm, siêu thị. Cũng không có nước máy và điện.

Example:

Both of us love picking fruits in the summer. It can be hard work but verv satisfying.

Cả hai chúng tôi đều thích hái trái cây vào mùa hè. Nó là công việc khó khăn nhưng rất thỏa mãn.

Both of us love the air and the traffic in the countryside. The air is fresher and the traffic isn’t so heavy.

Giải A Closer Look 1 Unit 8 Tiếng Anh 7 Mới Tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

gripping: hấp dẫn, thú vị

entertaining: giải trí

moving: cảm động

excellent: xuất sắc

hilarious: hài hước

scary: đáng sợ

violent: bạo lực

shocking: kích động

incredible: ngoài sức tưởng tượng

surprising: đầy ngạc nhiên

Complete the sentences using the adjectives in the list above (Hoàn thành các câu sử dụng những tính từ trong danh sách trên) Hướng dẫn giải:

1. hilarious

Giải thích: hilarious (hài hước)

Tạm dịch:Mr Bean là một phim vui nhộn – tôi đã cười từ đầu đến cuối.

2. moving

Giải thích: moving (cảm động)

Tạm dịch:Titanic là một phim cảm động. Tôi đã khóc vào cuối phim.

3. boring

Giải thích: boring (buồn chán)

Tạm dịch:Phim đó quá chán đến nỗi mà chúng tôi hầu như ngủ gục.

4. gripping

Giải thích: gripping (hấp dẫn)

Tạm dịch:Tôi không thể rời mắt khỏi màn hình bởi vì phim đó quá hấp dẫn.

5. shocking

Giải thích: shocking (kinh ngạc)

Tạm dịch:Cướp biển Đông Nam Á là một phim tài liệu đầy kịch tính. Tôi không thể tin được nó.

6. scary

Giải thích: scary (đáng sợ)

Tạm dịch:Bạn sẽ sợ hãi khi bạn xem phim đó. Nó là một phim rất đáng sợ.

7. violent

Giải thích: violent (bạo lực)

Tạm dịch:Có quá nhiều cảnh đánh nhau trong phim hành động. Nó quá bạo lực.

8. entertaining

Giải thích: entertaining (giải trí)

Tạm dịch:. Bạn sẽ thích phim này. Nó rất thú vị.

Bài 2 Task 2. Complete the table with the -ed and -in forms of the adjectives. (Hoàn thành bảng với những tính từ tận cùng -ed và -ing) Hướng dẫn giải: Bài 3

Task 3. Choose the correct adjectives

(Chọn những tính từ đúng trong các câu sau) Hướng dẫn giải:

V-ing: là tính từ miêu tả bản chất của sự việc, mang tính chủ động

V-ed: là tính từ miêu tả cảm xúc của con người thường là do yếu tố bên ngoài tác động vào

1. moving (adj): cảm động

Tạm dịch: Cuối phim rất cảm động.

2. frightened (adj): sợ hãi

Tạm dịch:Chàng trai rất sợ bộ phim đến nỗi anh ta không thể ngủ được vào tối qua.

3. disappointed (adj): thất vọng

Tạm dịch: Các nhà phê bình đã thất vọng về sự biểu diễn của anh ấy trong vai vua Lear.

4. amazed (adj): kinh ngạc

Tạm dịch:Tôi đã kinh ngạc rằng anh ấy đã đoạt giải Oscar cho diễn viên xuất sắc nhất.

5. terrified (adj): kinh sợ

Tạm dịch:Chúng tôi rất kinh sợ với đoạn cuối phim kinh dị đó.

Bài 4 Task 4. a. Work in pairs. Look at the questions below. Tell your partner how you felt using -ed adjectives. (Làm theo cặp. Nhìn vào câu hỏi bên dưới. Nói cho bạn học bạn cảm nhận như thế nào, sử dụng tính từ -ed.) Hướng dẫn giải:

1. How did you feel before your last Maths test?

Tạm dịch: Bạn cảm thấy như thế nào trước kỳ thi toán gần đây ?

Mình cảm thấy lo lắng trước kỳ thi toán gần đây

2. How did you feel when you watched a gripping film?

Tạm dịch: Bạn cảm thấy như thế nào khi bạn xem một bộ phim hay?

Mình cảm thấy thú vị khi mình xem một bộ phim hay.

3. How did you feel after you watched a horror film?

Tạm dịch:Bạn cảm thấy thế nào sau khi bạn xem một phim kinh dị?

Mình cảm thấy sợ sau khi xem một phim kinh dị.

4. How did you feel when you got a bad mark?

Tạm dịch: Bạn cảm thấy thế nào khi bị điểm kém?

Mình cảm thấy thất vọng khi bị điểm kém.

b. Now use -ing adjectives to describe these things and experiences in your life (Bây giờ sử dụng tính từ -ing dể miêu tả những thứ và trải nghiệm trong cuộc sống của em) Hướng dẫn giải:

1. The last film I saw on DVD was called Norwegian Wood. It was really moving.

Tạm dịch:Phim gần đây mà tôi xem là Rừng Na Uy. Nó thật sự rất cảm động.

2. I had an argument with my friends. This thing was annoying.

Tạm dịch:Tôi đã có một cuộc tranh luận với bạn tôi. Điều này thật khó chịu.

3. I got the result of your last English test. It’s really amazing. I got the good marks.

Tạm dịch:Tôi đã có kết quả bài thi tiếng Anh gần đây. Thật sự rất vui. Tôi đạt điểm tốt.

4. The last party I attended was very exciting.

Tạm dịch: Bữa tiệc gần đây tôi tham gia rất là hào hứng.

B: No, she brushed it.

Tạm dịch:. A: Cô ấy đã sơn phòng cô ấy phải không?

2. A: They washed the television, didn’t they?

B: No, they watched it.

Tạm dịch:A: Họ đã lau chùi ti vi phải không?

B: Không, họ đã xem ti vi.

3. A: She closed the window, didn’t she?

B: No, she opened it.

Tạm dịch: A: Cô ấy đã đóng cửa sổ phải không?

B: Không, cô ấy mở nó.

4. A: They pulled their motorbike, didn’t they?

B: No, they pushed it.

Tạm dịch:A: Họ đã kéo chiếc xe máy phải không?

B: Không, họ đẩy nó.

Audio script:

1. She painted her room, didn’t she?

No, she brushed it.

2. They washed the television, didn’t they?

No, they watched it.

3. She closed the window, didn’t she?

No, she opened it.

4. They pulled their motorbike, didn’t they?

No, they pushed it.

Dịch Script:

1. Cô ấy vẽ căn phòng của mình, phải không?

Không, cô ấy chải nó.

2. Họ rửa truyền hình, phải không?

Không, họ đã xem nó.

3. Cô đóng cửa sổ, phải không?

Không, cô mở nó ra.

4. Họ kéo xe máy của họ phải không?

Không, họ đã đẩy nó.

Từ vựng

boring (adj): chán

gripping (adj): hấp dẫn, thú vị

entertaining (adj): giải trí

moving (adj): cảm động

excellent (adj): xuất sắc

hilarious (adj): hài hước

scary (adj): đáng sợ

violent (adj): bạo lực

shocking (adj): kích động

incredible (adj): ngoài sức tưởng tượng

surprising (adj): đầy ngạc nhiên

chúng tôi

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Mới Unit 1, 2, 3 Có Đáp Án

Đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh năm 2020 – 2021

Ôn tập tiếng Anh 8 thí điểm Unit 1, 2, 3 có đáp án

1. Bài tập tiếng Anh Unit 1 2 3 lớp 8 chương trình mới

I. Choose the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed:(3pts)

1. Who repaired the bicycle for you? – Nobody. I repaired it………….

A. itself

B. myself

C. yourself

D. himself

2…………….is your new English teacher like? – She’s very kind.

A. How

B. Who

C. What

D. Which

3. like Nam’s sense of humor. His jokes always make us laugh………

A. happy

B. unhappy

C. happily

D. unhappily

4. chúng tôi with matches. It only takes one match to cause a fire.

A. shouldn’t

B. mustn’t

C. don’t have to

D. don’t

5. -Hoa: I can’t reach that apple.

– Lan: Don’t worry. I……………..you.

A. help

B. will help

C. am going to help

D. helped

6. I think our English is good. chúng tôi our English Speaking Club.

A. Why don’t we

B. Shall we

C. Let’s

D. Can we

7. Putting a knife chúng tôi electrical socket is dangerous.

A. to

B. into

C. at

D. in

8………… does Miss Hoa want to be a teacher? -Because she loves children.

A. What

B. Who

C. What

D. Why

9. Choose the incorrect part indicated by A,B,C or D in the following sentence.

Nam is 15 years old (A). He is not (B) young (C) enough to drive (D) a car.

10. “Hello, Nam. This is my cousin, Thu.” -“……………………………”

A. Hello, thank you.

B. Nice to meet you, too.

C. It’s great.

D. How do you do, Thu.

11. Which word is stressed on the second syllable?

A. chemical

B. scissors

C. medicine

D. precaution

12. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others:

II. Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences: (1pt)

1. chúng tôi your work! (care)

2. He is not ……………….. enough to lift up the vase by himself. (strength)

3. The kitchen is a …………………place. (danger)

4. There’s a very ………………. film on TV tonight. (interest)

III. Put the verbs in brackets into the correct tense of form: (1pt)

1. Where is Thu? – She (play)……………….in the schoolyard.

2. It is safe (keep)……………drugs and chemicals in locked cupboards.

3. She (write)………….to me every week.

4. Do you like this picture? -My brother (paint)…………….it yesterday.

IV. Read the passage and answer the questions: (2pts)

Mr Pike lives in a bedsit in London. It’s a part of an old house. He’s got a room, a kitchen and he shares a bathroom with three other people. In his room, there’s a bed, an armchair and a coffee table. He’s got a television and a hi-fi, too. In the kitchen, there’s a cooker and a sink. There’s a small table and two chairs, too. The kitchen’s quite small, but it’s OK. There are lots of pubs, cafés, and takeaways in the street, so he doesn’t cook a lot.

1. Where does Mr Pike live?

………………………………………………………………………………………………..

2. Does he share a bathroom with other people?

……………………………………………………………………………………………….

3. What’s the kitchen like?

……………………………………………………………………………………………….

4. Why doesn’t he often cook?

………………………………………………………………………………………………

V. Fill in each numbered blank in the passage with ONE suitable preposition: (1pt)

Alexander Graham Bell was born (1)…………March 3 rd, 1845 (2)………..Scotland. He worked (3)……………deaf-mutes (4)………..Boston University.

VI. Rewrite the sentences, beginning with the given words or do as directed:

1. Playing with matches is very dangerous.

– It is …………………………………………………………………………………………

2. Nam can answer that question because he is very intelligent. (use ENOUGH)

– Nam…………………………………………………………………………………………

3. They plan to invite their close friends for dinner tonight. (use BE GOING TO)

– They………………………………………………………………………………………..

4. Mai gets bad marks because she doesn’t do her homework. (make a question for the underlined words).

– …………………………………………………………………………………………….

VII. Choose the best answer to fill in the banks

1. What is she like ? she is ………………………….(tall/ slim/ reserved)

2. I am sleepy. I …………………… go to bed early. (must/ ought to/ have to)

3. The picture is …………………. the wall. (in/ of/ on)

4. He is chúng tôi do this test. (good enough/ too good/ enough good)

5. The computer can turn chúng tôi if we don’t use it. (itself/ himself/ myself)

6. A chúng tôi a person who can’t speak nor hear.(customer/ deaf-mute/ message)

7. Should put all the dangerous objects out of children’s………..(reach/ side/ hands)

8. Tom seems ……………………….today. (happy/ happily/ happyness)

9. Hoa ………………… in Hue last year. (lives/ is going to live/ lived)

10. Nam ………………………… fishing on this weekend. (is going to go/ goes/ went)

V III. Read and answer the questions:

Miss Lan is twenty-five years old. She is still single. She doesn’t have many friends. She only has a close friends. She works in the post office . She is tall and pretty with long black hair. She is kind and helpful. She likes wearing “ao dai” .She is a hard-working clerk.

Answer the questions

1. How old will Miss Lan on her next birthday?

……………………………………………………………………………………………………………

2. Where does she works?

……………………………………………………………………………………………………………

3. What does she look like?

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Does she have a lot of friends?

……………………………………………………………………………………………………………

5. What is her job?

…………………………………………………………………………………………………………

IX. Rewrite the sentences (1,5ms)

1. He is short. He can’t stick the picture above the window. (Combine the sentences using “enough”)

……………………………………………………………………………………………………………

2. The table is in the middle of the kitchen.

There is…………………………………………………………………………………

3. His hair is short and black.

He has………………………………………………………………………………

Write the sentences using these words as cues: (1m)

1. There/ wardrobe/ left/ room.

………………………………………………………………………………………………….

2. Next to/ wardrobe/ bed/ bed/ opposite/ table.

………………………………………………………………………………………………….

XI. Choose the word whose .underlined part is pronounced differently from others. (2points)

2. Đáp án bài tập tiếng Anh 8 mới Unit 1 2 3

I. Choose the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed: (3pts)

1 – B; 2 – C; 3 – C; 4 – A; 5 – B; 6 – C;

7 – B; 8 – D; 9 – C; 10 – D; 11 – D; 12 – C;

II. Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences: (1pt)

1 – careful; 2 – strong; 3 – dangerous; 4 – interesting;

III. Put the verbs in brackets into the correct tense of form: (1pt)

1 – is playing; 2 – to keep; 3 – writes; 4 – painted;

IV. Read the passage and answer the questions: (2pts)

1 – He lives in a bedsit in London.

2 – Yes, he does.

3 – It is quite small but it’s OK

4 – Because there are lots of pubs, cafés, and takeaways in the street

V. Fill in each numbered blank in the passage with ONE suitable preposition: (1pt)

1 – on; 2 – in; 3 – with; 4 – at;

VI. Rewrite the sentences, beginning with the given words or do as directed: (2pts)

1 -It is dangerous to play with matches.

2 – Nam is intelligent enough to answer that question.

3 – They are going to invite their close friends for dinner tonight.

4 – Why does Mai get bad marks?

VII. Choose the best answer to fill in the banks

1 – reserved; 2 – have to; 3 – on; 4 – good enough; 5 – itself;

6 – deaf – mute; 7 – reach; 8 – happy; 9 – lived; 10 – is going to go;

VIII. Read and answer the questions:

1 – She will be twenty – six on her next birthday.

2 – She works in the post office.

3 – She is tall and pretty with long black hair.

4 – No, she doesn’t.

5 – She is a clerk.

IX. Rewrite the sentences (1,5ms)

1 – He is not tall enough to stick the picture above the window.

2 – There is a table in the middle of the kitchen.

3 – He has short black hair.

X. Write the sentences using these words as cues: (1m)

1 – There is a wardrobe on the left of the room.

2 – Next to the wardrobe, there is a bed. The bed is opposite the table.

XI. Choose the word whose .underlined part is pronounced differently from others. (2points).

1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – D;

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook