Top 11 # Xem Nhiều Nhất Lời Giải Hay Tiếng Anh 11 Mới Unit 8 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Skills 2 Unit 11 Sgk Tiếng Anh Lớp 8 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tạm dịch: A. Những lợi ích mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người. B. Những lợi ích và hạn chế mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người. C. Những hạn chế mà tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang lại cho cuộc sống của con người. Audio script:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, and overcrowding won’t be a problem any more…

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and the Internet.

Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…

Nick: You’re right: so many new proplems…

2. high yields (năng suất cao)

4. overcrowding (quá đông đúc)

6. bring unemployment (đem lại thất nghiệp)

Tạm dịch: Tôi không đồng ý với ý tưởng mà người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai. Người máy cũng sẽ có vài tác động tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất tốn tiền và chúng ta sẽ dành nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Nói ngắn gọn, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta. Lời giải chi tiết:

Introduction: disagree that robot will only bring benefits to people in the future.

Idea 1: expensive

Idea 2: make workers jobless

Idea 3: we become lazy and inactive

Conclusion: not always good for qualities of lives.

Tạm dịch: Bạn có đồng ý hoặc không đồng ý với ý sau? Với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ có lợi nhiều từ việc tự học ở nhà. Lời giải chi tiết:

I don’t agree. They still need teacher to explain the idea for them. Sometimes they understand wrong/incorrectly and teacher can help them to understand right/correctly

(Tôi không đồng ý. Học sinh vẫn cần giáo viên giải thích ý cho chúng. Thỉnh thoảng chúng hiểu sai và giáo viên có thể giúp chúng hiểu đúng.) Từ vựng

– unemployment (n): thất nghiệp

– yields (n): năng suất

– benefit (n): lợi ích

– drawback (n): tác hại

– jobless (adj): không có việc làm

– inactive (adj): thụ động

– quality of life: chất lượng cuộc sống

chúng tôi

Giải Sbt Tiếng Anh 8 Mới Unit 11: Writing (Trang 42)

Unit 11: Science and technology

E. Writing (trang 42 SBT Tiếng Anh 8 mới)

1. Write meaningful sentences, using the words and phrases given. (Viết các câu có nghĩa, sử dụng các từ và cụm từ được cho.)

1. At the club we asked Dr. Nelson a lot of questions concerning our life in the future.

2. All our house work will be done by robots in 20 years’ time.

3. Albert Einstein’s theories have made a great contribution to the development of modern Science.

4. Duong said that he liked to study at home on the Internet.

5. Dr. Nelson said that flying cars would solve the problem of traffic jams.

2. Tất cả việc nhà của chúng ta sẽ được người máy làm trong 20 năm nữa.

3. Lý thuyết của Albert Eistein đã đóng góp cho sự phát triển của khoa học hiện đại.

4. Dương nói rằng anh ấy thích học ở nhà trên Internet.

5. Giáo sư Nelson nói rằng xe bay sẽ có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.

2. Rewrite these sentences using direct speech. (Viết lại những câu sau sử dụng câu gián tiếp.)

1. Phong said: “I have had a talk with Dr. Nelson.”

2. Chau said: “I want to become a chef.”

3. “I’ve been given a new laptop.” Michael told me.

4. “I’m going to join the Science Club.” She said.

5. He said: “The brain uses up twenty-five percent of the oxygen we breathe in.”

Hướng dẫn dịch:

1. Phong nói: “Tôi có một cuộc nói chuyện với giáo sư Nelson.”

2. Châu nói rằng “Tôi muốn trở thành một đầu bếp.”

3. “Tôi đã từng được tặng một máy tính xách tay mới.”, Michael nói với tôi.

4. “Tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Khoa học.”, cô ấy nói.

5. Anh ấy nói: “Não bộ sử dụng 25% ôxi chúng ta thở.”

Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến sau?

Phát minh ra các trò chơi trên máy tính gây ra nhiều vấn đề cho trẻ em.

Bạn có thể suy từ những yếu tố sau:

– Thời gian (lãng phí hay không lãng phí)

– Sức khỏe (ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực)

– Não (ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực)

Đáp án:

I agree the idea that the invention of Computer games causes a lot of problems for chiỉdren.

Firstly, the children waste a lot of time to play them and do not spend time on studying. Their study result usually become worse. Moreover, they don’t have time to join other outside activities that are good for their health.

Secondly, playing too much causes health problem. They can feel anxious, tired and can not have good energy for life and study.

Thirdly, the games influence their brain because they have violent sounds, messagess and images that make them imaginative of the visual life. Their behavior can be negative and aggressive.

In short, in my opinion, the computer games are not good for children at all.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đồng ý với ý kiến rằng phát mình ra trò chơi vi tính gây nên nhiều vấn đề cho trẻ em.

Đầu tiên, trẻ con lãng phí nhiều thời gian chơi game và không dành nhiều thời gian cho việc học. Kết quả việc học của chúng thường tệ hơn. Hơn nữa, chúng không có thời gian tham gia những hoạt động ngoài trời tốt cho sức khỏe.

Thứ hai, chơi quá nhiều gây nên vấn đề sức khỏe. Chúng có thể cảm thấy mệt mỏi, lo lắng và không thể có năng lượng tốt cho cuộc sống và việc học.

Thứ ba, những trò chơi ảnh hưởng đến não của chúng bởi vì trò chơi có âm thanh, tin nhắn và hình ảnh bạo lực mà làm cho chúng hoang tưởng về cuộc sống ảo. Hành vi của chúng có thể tiêu cực và hung hãn.

Nói tóm lại, theo ý mình, trò chơi vi tính là không tốt cho trẻ em chút nào.

Giải Skills Trang 34 Unit 8 Sgk Tiếng Anh 11 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Reading 1. You are going to read a text about Ha Long Bay. Tick the reasons why people visit Ha Long Bay. Add other possible reasons if you can. (Em sẽ đọc một bài viết về vịnh Hạ Long. Đánh dấu những lý do giải thích vì sao mọi người thích đến thăm vịnh Hạ Long. Bổ sung thêm những lý do khác nếu có thể.)

a. Ha Long Bay has beautiful scenery.

(Vịnh Hạ Long có phong cảnh đẹp.)

b. The climate is perfect for tourist activities throughout the year.

(Khí hậu hoàn hảo cho các hoạt động du lịch suốt cả năm.)

c. The local people are hospitable and helpful.

(Người dân địa phương rất hiếu khách và nhiệt tình)

d. It offers delicious seafood.

(Có nhiều hải sản ngon.)

e. There are various activities to suit tourists’ different tastes.

(Có nhiều hoạt động khác nhau phù hợp với sở thích của khách du lịch.)

f. The accommodation and services are of reasonable price.

( Nhà ở và dịch vụ có giá cả hợp lý.)

g. Ha Long Bay is one of the most popular tourist attractions in Vietnam

(Vịnh Hạ Long là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Việt Nam)

h. Cruise tours give tourists a chance to experience local culture and life on the water.

B. Job opportunities in Ha Long City

C. How Ha Long Bay attracts tourists

Ha Long Bay, located in Quang Ninh Province, Viet Nam, was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994. Over the years, Ha Long Bay has attracted numerous visitors who come to enjoy its breathtaking views and experience other activities.

Ha Long Bay is well-known for its beautiful scenery. With its thousands of rocks and caves emerging out of the water, Ha Long Bay has won international recognition. As visitors explore this magnificent place, there are always new surprises for them.

Cruise tours are very popular in Ha Long Bay. There are different cruise itineraries so tourists can visit many different caves, and experience the local culture and life on the water. Thus, a tour may last from several hours to a day, or even a night on board, which gives the visitors a truly superb experience.

Ha Long Bay cuisine presents another attraction for tourists. It is famous for its fresh seafood, such as crabs, prawns, and sea clams. A trip to Ha Long Bay is not complete without tasting the authentic loca! food served in many restaurants in the area.

Tourists can also do and see a lot in Ha Long Bay at a reasonable price. They can save money thanks to the availability of low-cost hotels and cruise tours. For those with more abundant travel budgets, there are also many options. They can enjoy the comfort and elegance of five-star hotels and luxury cruise ships.

The experiences of each visitor to Ha Long Bay vary. Some may remember waking up to a beautiful sunrise among the rocks, islets, and caves. Others may never forget their cave dinner or the breathtaking view from a mountain top overlooking the bay. However, they will all be left with the unforgettable memories of their Ha Long Bay tour.

(hòn đảo rất nhỏ – hòn đảo nhỏ)

2. very exciting or impressive – breathtaking

(rất thú vị hoặc ấn tượng – tuyệt đẹp)

3. a style or method of cooking, especially that of a particular country or a region – cuisine

(một cách thức nấu ăn, đặc biệt là của một quốc gia hoặc vùng cụ thể – ẩm thực)

4. extremely beautiful or impressive – magnificent

(đẹp vô cùng hoặc ấn tượng – lộng lẫy)

5. having more than enough – abundant

( Khi nào vịnh Hạ Long được công nhận là di sản thế giới?)

2. What can visitors do on a Ha Long Bay cruise tour?

(Một số có thể thức dậy ngắm mặt trời mọc đẹp trong số hòn đảo và hang động; những người khác có thể thưởng thức bữa ăn tối hang động hoặc ngắm cảnh từ một ngọn núi nhìn ra vịnh.)

* a knowledgeable guide available to help you to learn about the citadel, its history and traditions

Royal Tombs

Visit the royal tombs to find out about the lives of the royal families

Tomb of Tu Duc

* built 13 years before the emperor’s death

* set in the poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake

* a strong impression on many tourists

Tomb of Minh Mang

* one of the most interesting royal tombs to visit in Hue

* situated on Cam Ke Hill, about 12 km from the city centre, on the west bank of the Huong River (the Perfume River)

Tomb of Khai Dinh

* a mix of eastern and western architecture

* beautiful mosaic patterns inside

* amazing decorations on the walls

Thien Mu Pagoda

* a pretty and well-preserved pagoda

* probably Hue’s most recognisable landmark

* a bell tower and a seven-tiered monument in front of the pagoda

Quoc Hoc High School

* one of the oldest high schools in Viet Nam with its beautiful ancient buildings

* one of the most prestigious high schools in the country

* the high school where President Ho Chi Minh and many scholars studied

* the feeling of old-time Viet Nam when walking around the school

Example:

I’d like to suggest visiting Quoc Hoc High School. It is one of the oldest high schools in Viet Nam and is famous for its beautiful ancient buildings. It is also a very prestigious high school and President Ho Chi Minh and many scholars studied there. Walking around the school can give you the feeling of old-time Viet Nam.

Writing 1. Ask and answer the questions below. (Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.) Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

(Bạn biết gì về Quần thể Danh thắng Tràng An)

A: Well, there are a lot of things to see in Hue, but we’ll only have a day there. Which attractions do you think we should visit?

(Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình và được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên đất liền với nhiều hang động, những dãy núi, và những khu di tích lịch sử)

B: Let’s go to Minh Mang’s Tomb. This majestic tomb is situated in a sublime forest on the west bank of the Huong River, about 12km from the city centre. It is renowned for its architecture. We can go there by boat. By the way, we could see the best views along the Huong River.

Bài 2 2. Complete an outline of an essay explaining the reasons why Trang An Scenic Landscape Complex was recogniscd as a World Heritage Site. (Hoàn thành dàn ý cho bài viết giải thích lý do tại sao Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới.) Lời giải chi tiết:

A: It wouldn’t be better. I hope we can have a nice time in Hue.

Hi everyone, we suggest we go to the Huong pagoda. First of all, this destination is quite near our school so I think it’s very convenient for us. Secondly, there are lots of things here we can explore. We can see the high mountains and find out some interesting secrets while climbing to the top. Besides, we can also enjoy ancient architecture and enjoy the fresh air as well as peaceful life. The river here is also famous to tourists. We can sailor here and explore a system of caves, which are so mysterious and breathtaking. How do you think about this idea? Would you like to make a trip to Huong pagoda?

Thanks for listening.

Phong Nha – Ke Bang National Park (Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng)

This place is famous for its numerous caves. / The caves are Phong Nha – Ke Be main attraction. / Tourists cane explore various caves in Phong Nha – Ke Bang.

It has forests with diverse flora and fauna.

There are a lot of underground rivers in the caves.

Mountain climbing is a popular activity for visitors to Phong Nha – Ke Bang.

Phong Nha – Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

1.c – cave (hang động)

2.e – stream (suối)

3.a – limestone (đá vôi)

4.b – mountain climbing (leo núi)

5.f – underground river (sông ngầm)

Tạm dịch: Khu Thắng cảnh Tràng An, được công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản. * Giá trị văn hoá Nơi có nhiều ngôi chùa, đền, và nơi thờ tự.* Vẻ đẹp tự nhiên Tràng An – Khu du lịch sinh thái Tam Cốc – Bích Động. Một phong cảnh tuyệt đẹp của đỉnh núi đá vôi bao quanh bởi các thung lũng và núi dốc. * Giá trị địa chất Một cảnh quan tuyệt đẹp của núi đá vôi được bao quanh bởi các thung lũng và đá dốc. * Bảo tồn di sản Là nhà của hơn 800 loài thực vật và động vật. Khu thắng cảnh Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2014 với tư cách là một tài sản thiên nhiên và văn hoá hỗn hợp. Bài 3 3. Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex. (Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 đế viết bài văn của em về Quần thể danh thang Tràng An.) Lời giải chi tiết: Khám phá khảo cổ học về hoạt động của con người kéo dài gần 30.000 năm.

6.d – grotto (hang)

Why was Phong Nha – Ke Bang recognized as a World Heritage Site?

A. It has existed over tens of millions of years.

Tạm dịch: Khu danh thắng Tràng An, được công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản. Giá trị nổi bật nhất của cảnh đẹp này là giá trị văn hoá của nó. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra dấu hiệu của hoạt động của con người có từ gần 30.000 năm. Với một lịch sử lâu dài như vậy, khu Danh thắng Tràng An là nơi có nhiều đền, chùa và địa điểm thờ tự. Vẻ đẹp tự nhiên của nơi có giá trị địa chất là một điểm nổi bật khác của Tràng An – Tam Cốc – Bích Động không chỉ có cảnh quan thiên nhiên mà còn là khu sinh thái. Hơn nữa, khu vực này nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ của núi đá vôi (núi đỉnh được bao quanh bởi các thung lũng và đá dốc.) Là một nơi có giá trị văn hoá và tự nhiên, Di sản Tràng An được bảo tồn tốt. Du khách ngạc nhiên khi thấy rằng danh thắng này có hơn 800 loài thực vật và động vật. Khu di tích thắng cảnh Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 2014, đã đạt được các tiêu chuẩn của UNESCO sự tổng hòa thiên nhiên và văn hóa nhân loại. Từ vựng

B. It has distinctive flora and fauna.

C. It is a significant geological site.

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I’ll talk about Phong Nha- Ke Bans National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central of Quang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi. the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha – Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth’s geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone mountains.

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a result, tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Thank you for joining me today! And don’t forget to tune in tomorrow at the same time.

What will you do in Phong Nha Ke Bang if you have a chance to visit it?

1. What do you know about Trang An Scenic Landscape Complex?

2. Have you been there? If so, what did you see there? If not, what do you think visitors can see there?

(Tôi chưa từng đến đây. Tôi nghĩ du khách có thể chiêm ngưỡng kiến trúc cố và khám phá các hang động và sông ở đó.)

Cultural value (in any order): c, d

Natural beauty: a, b

Geological value: b

Preservation of heritage: e

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

* Cultural value

c. Home to many temples, pagodas, and places of worship.d. Archaeological discoveries of human activity dating back almost 30,000 years.

* Natural beauty

a. Trang An – Tam Coc – Bich Dong natural scenic landscape and ecological site.b. A magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

* Geological value

b. A magnificent landscape of limestone mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

* Preservation of heritage

e. Home to more than 800 species of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixed natural and cultural property.

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

The most outstanding feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. With such a long-lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, and places of worship.

The natural beauty of the place with its geological value is another outstanding feature Trang An – Tam Coc – Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is an ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificent landscape of limestone ( mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

As a place of cultural and natural value, Trang An Heritage is well-preserved protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 species of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixed natural and cultural property.

Unit 8: Writing (Trang 38 Sgk Tiếng Anh 11 Mới)

1. Ask and answer the questions below. (Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

1. Bạn biết gì về khu du lịch Tràng An?

2. Bạn đã bao giờ đến đó chưa? Nếu rồi, bạn đã thấy gì ở đó? Nếu chưa, bạn nghĩ khách tham quan có thể thấy gì?

2. Complete an outline of an essay explaining the reasons why Trang An Scenic Landscape Complex was recogniscd as a World Heritage Site.

(Hoàn thành dàn ý cho bài viết giải thích lý do tại sao Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới.)

Hướng dẫn giải:

Cultural value (in any order): c, d

Natural beauty: a, b

Geological value: b

Preservation of heritage: e

Khu Thắng cảnh Tràng An, được công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản.

* Giá trị văn hoáNơi có nhiều ngôi chùa, đền, và nơi thờ tự.Khám phá khảo cổ học về hoạt động của con người kéo dài gần 30.000 năm.

* Vẻ đẹp tự nhiênTràng An – Khu du lịch sinh thái Tam Cốc – Bích Động.Một phong cảnh tuyệt đẹp của đỉnh núi đá vôi bao quanh bởi các thung lũng và núi dốc.

* Giá trị địa chấtMột cảnh quan tuyệt đẹp của núi đá vôi được bao quanh bởi các thung lũng và đá dốc.

* Bảo tồn di sảnLà nhà của hơn 800 loài thực vật và động vật.Khu thắng cảnh Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2014 với tư cách là một tài sản thiên nhiên và văn hoá hỗn hợp.

3. Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex.

(Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 đế viết bài văn của em về Quần thể danh thang Tràng An.)

Hướng dẫn giải:

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

The most outstanding feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. With such a long- lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, and places of worship.

The natural beauty of the place with its geological value is another outstanding feati Trang An – Tam Coc – Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificient landscape of limestone ( mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

As a place of cultural and natural value, Trang An Heritage is well-preserved protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 speci of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang An Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixec natural and cultural property.

Khu danh thắng Tràng An, được công nhận là di sản thế giới, nổi tiếng về giá trị văn hoá, vẻ đẹp tự nhiên, giá trị địa chất và bảo tồn di sản.

Giá trị nổi bật nhất của cảnh đẹp này là giá trị văn hoá của nó. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra dấu hiệu của hoạt động của con người có từ gần 30.000 năm. Với một lịch sử lâu dài như vậy, khu Danh thắng Tràng An là nơi có nhiều đền, chùa và địa điểm thờ tự.

Vẻ đẹp tự nhiên của nơi có giá trị địa chất là một điểm nổi bật khác của Tràng An – Tam Cốc – Bích Động không chỉ có cảnh quan thiên nhiên mà còn là khu sinh thái. Hơn nữa, khu vực này nổi tiếng với phong cảnh hùng vĩ của núi đá vôi (núi đỉnh được bao quanh bởi các thung lũng và đá dốc.)

Là một nơi có giá trị văn hoá và tự nhiên, Di sản Tràng An được bảo tồn tốt. Du khách ngạc nhiên khi thấy rằng danh thắng này có hơn 800 loài thực vật và động vật.

Khu di tích thắng cảnh Tràng An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới năm 2014, đã đạt được các tiêu chuẩn của UNESCO sự tổng hòa thiên nhiên và văn hóa nhân loại.