Top 7 # Xem Nhiều Nhất Lời Giải Hay Tiếng Anh 12 Chương Trình Mới Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 6 Chương Trình Mới Unit 12: Robots

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12

Đáp án:

1. D 2. C 3. B 4. A 5. A

2. Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given)

[Đặt tên cho các đồ vật sau, sau đó đọc các từ to lên (ký tự đầu tiên của mỗi từ đã được cho)]

Đáp án:

1. couch (ghế bành/ ghế dài)

2. toys (đồ chơi)

3. cow (bò cái)

4. coins (đồng tiền xu)

5. mouse (con chuột)

Vocabulary and Grammar – trang 40 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới VOCABULARY AND GRAMMAR 1. Match the verbs 1 – 5 to the phrases a – f.

[Nối các động từ 1 – 5 với các cụm từ a – f]

Đáp án:

1. f: rửa bát

2. c: cắt hàng rào

3. d: cho em bé ăn

4. a: dọn dẹp giường

5. b: làm sạch thảm

2. Fill each gap with a phrase in 1.

[Điền vào mỗi chỗ trống với 1 cụm từ ở bài 1]

Đáp án:

1. do the dishes

2. feed the baby

3. cut the hedge

4. make the bed

5. clean the carpets

Dịch bài:

BẠN MUỐN NGƯỜI MÁY LÀM GÌ?

Đây là những câu trả lời từ 5 người trên khắp thế giới

– Chúng tôi ghét làm việc nhà vì vậy nó sẽ có thể rửa bát sau bữa ăn.

– Nó có thể cho em bé ăn khi con bé đang đói không? Tôi mệt mỏi vì làm việc này mỗi ngày.

– Bây giờ tôi già rồi và tôi không thể làm nhiều việc trong vườn. Tôi hi vọng nó có thể cắt tỉa hàng rào quanh vườn khi nó quá cao.

– Tôi quá bận rộn với các nghiên cứu, vì vậy tôi không có thời gian cho những việc khác. Nó sẽ có thể dọn dẹp giường sau khi tôi thức dậy và lau sạch thảm khi chúng bẩn được không?

3. Write another word/ phrase for each verb in 1 and make a sentence with it.

[Viết 1 từ hoặc cụm từ khác cho mỗi động từ ở bài 1 và đặt câu với nó]

Example:

do the dishes: He must do the dishes after dinner every night.

[Ví dụ: rửa bát: Anh ấy phải rửa bát sau mỗi bữa ăn mỗi tối.]

Đáp án:

– do homework: The teacher gave me so much assignments, so I have to spend all time at home to do homewwork.

– feed the cat: My responsibility at home is to feed the cat which my mom loves a lot.

– make a cake: In my free time, I usually make a cake for my family to enjoy.

– clean the floor: My mother asked me and my brother clean the floor evey weekend.

– cut the grass: The grass in front of my house is too high, so my father asks me to cut the grass.

4. What types of robots are they? Write the words in the space.

[Chúng là những loại người máy nào? Viết các từ vào chỗ trống]

Đáp án:

1. Home robots

Người máy giúp việc nhà: Chúng có thể nấu ăn, pha trà hoặc cà phê, và dọn dẹp nhà cửa.

2. Teaching robots

Người máy dạy học: Chúng có thể dạy trẻ con thay vì giáo viên con người.

3. Worker robots

Người máy công nhân: Chúng có thể xây các tòa nhà, cầu đường.

4. Doctor robots

Người máy bác sĩ: Chúng có thể giúp chúng ta tìm ra và chữa lành các vấn đề trong cơ thể.

5. Sapce robots

Người máy không gian: Chúng có thể xây dựng các trạm không gian trên mặt trăng và các hành tinh khác.

5. Fill each gap with can, can’t, could, couldn’t, will be able to or won’t be able to.

[Điền vào mỗi chỗ trống với can, can’t, could, couldn’t, will be able to hoặc won’t be able to]

Đáp án:

1. can’t

Tom bị ốm vì vậy bây giờ anh ấy không thể chơi bóng đá với chúng ta được.

2. will be able to

Bây giờ tôi đang thực hành nói tiếng Anh rất chăm chỉ. Năm tới, tôi sẽ có thể nói tiếng Anh rất tốt.

3. could

Tony đã có thể chơi dương cầm rất tốt khi 6 tuổi. Anh ấy đã giành giải nhì trong cuộc thi âm nhạc.

4. can

Bà ấy già nhưng bà ấy không phải mang kính. Bà ấy có thể nhìn rất tốt.

5. couldn’t

Mình đã không thể đọc và viết cho đến khi 7 tuổi.

6. won’t be able to

Năm 2020, người máy sẽ có thể nhận diện giọng nói và khuôn mặt của chúng ta nhưng chúng sẽ không có khả năng suy nghĩ như con người.

6. Read the following English Language Ability Questionnaire and write sentences about Phong’s ability in English.

[Đọc bảng câu hỏi về khả năng tiếng Anh và viết những câu về khả năng tiếng Anh của Phong.]

[Ví dụ: Trước khóa học này, Phong không thể nói tiếng Anh qua điện thoại. Bây giờ anh ấy đang học. Sau khóa học này anh ấy sẽ có thể nói tiếng Anh qua điện thoại.]

Đáp án:

– Before this course, Phong couldn’t understand conversational English, but now he can.

– Beore this course, Phong couldn’t read an English novel, but now he can read it.

– Before this course, Phong couldn’t speak to a group of people. Now, he’s learning. After this course, he will be able to speak with a group of people.

– Before this course, Phong couldn’t write a social letter, but now he can.

– Before this course, Phong couldn’t write an article. Now, he’s learning. After this course, he will be able to write a article.

– Before this course, Phong couldn’t give a presentation on social issues. Now he’s learning. After this course, he will be able to give a presentation on social issues.

Speaking – trang 42 Unit 12 Sách Bài Tập (SBT) tiếng Anh lớp 6 mới SPEAKING 1. Look at these phrases a – h and put them into groups.

[Nhìn vào các cụm từ a – h và đặt chúng theo nhóm]

Đáp án:

Hỏi ý kiến:

1. Bạn nghĩ gì về…?

c. Còn bạn thì sao, (Nick)?

f. Bạn có đồng ý (với điều đó) không?

Thể hiện sự đồng tình:

1. Mình đồng ý (với điều này/ với Nick)

d. Vâng, hoàn toàn đồng ý.

Thể hiện sự không đồng tình:

1. Mình xin lỗi, mình không đồng ý.

g. Mình không đồng ý (với điều này/ với Nick)

h. Không, hoàn toàn không.

2. Complete the conversation with these phrases. Then practise the conversation with your friend.

[Hoàn thành bài đối thoại với các cụm từ sau. Sau đó thực hành với bạn của em]

Đáp án:

1. I’m sorry, I don’t agree.

2. Do you agree with that?

3. No, definitely not.

4. What about you

5. I agree with

Dịch bài:

Duy: Mình không nghĩ chúng ta nên có người máy trong cuộc sống của mình.

Nick: Mình rất tiếc mình không đồng ý. Người máy đang giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong công nghiệp, giáo dục và thậm chí là trong nhà. Bạn có đồng ý không Duy?

Duy: Không, hoàn toàn không. Chúng hoàn toàn là sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Chúng làm cho con người lười biếng.

Trong tương lai người máy sẽ thống trị cả thế giới. Mình đã từng xem một bộ phim nói về điều đó. Còn bạn thì sao, Phong?

Phong: Ờ, mình đồng ý với Nick. Bây giờ người máy chưa thể làm nhiều việc nhưng trong tương lai chúng sẽ rất có ích bởi vì chúng sẽ có thể làm hầu hết mọi việc thay cho chúng ta.

3. Do you agree or disagree with these statements? Use phrases in 1.

[Bạn có đồng ý với những câu này không? Sử dụng các cụm từ ở bài 1]

1. We shouldn’t have robots in our life. [Chúng ta không nên có người máy trong cuộc sống.]

I agree (with this)./ I don’t agree (with this). [Tôi đồng ý/ Tôi không đồng ý với điều này.]

2. Living in the city is better than living in the countryside.

3. Driving a car is more convenient than riding a motorbike.

4. Learning a foreign language is a waste of time.

5. We must wear our uniforms in school every day.

Đáp án:

2. Sống ở thành phố lớn tốt hơn sống ở nông thôn.

3. Đi ô tô tiện lợi hơn đi xe đạp.

4. Học ngoại ngữ chỉ là lãng phí thời gian.

5. Chúng ta phải mặc đồng phục trong trường mỗi ngày.

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 12 Chương Trình Mới Unit 2: Urbanisation

Đáp án:

1. D 2. B 3. A 4. A 5. C

2. Underline the diphthongs and then practise saying the sentences with a partner.

Gạch dưới các nguyên âm đôi và sau đó thực hành nói các câu với một người bạn.

1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Hướng dẫn:

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

ACROSS

1. modern, having or including the most recent information (compound adj) hiện đại, có hoặc gồm có nhiều thông tin gần nhất

2. give too much information, work or responsibility (v) đưa ra quá nhiều thông tin, việc hoặc trách nhiệm

3. looking old and damaged through spending a lot of time outside (compound adj) trông cũ và bị hư hại qua việc dành nhiều thời gian bên ngoài

4. growing at high speed (compoundadj) phát triển ở tốc độ nhanh

5. lasting or having an effect over a long period of time (compound adj)kéo dài hoặc có một ảnh hưởng suốt một thời gian dài

6. stop paying attention (v) ngừng chú ý

8. earning or providing a lot of money (compoundadj) kiếm hoặc cung cấp nhiều tiền

9. making people think carefully about a particular subject or issue (compoundadj) khiến mọi người suy nghĩ ký càng về một vấn đề tiêu biểu

11. the state of not having a job, the number of people without jobs in an area or country (n) tình trạng ko có viêc, số lượng người khôgn có việc ở một khu vực hoặc một nước

12. happening or continuing through the whole year (compound adj) diễn ra hoặc tiếp diễn quanh năm

DOWN

What’s the ‘mystery’ word? Từ ‘bí ẩn’ là gì?

Đáp án:

Từ bí ẩn là URBANISATION

2. Use the correct form of the words in the box to complete each sentence. (Dùng dạng dúng của từ trong hộp để hoàn thành mỗi câu)

year-round (adj) thought-provoking (adj) weather-beaten (adj)

well-paid (adj) fast-growing (adj) overload

Đáp án:

1. overloaded: Học sinh ngày nay bị quá tải với quá nhiều thông tin ko cần thiết.

2. weather-beaten: Ông có khuôn mặt sạm nắng và làn da của một người du lịch có tuổi.

3. fast-growing: Ở những nước phát triển nhanh, mọi người có sự tiếp cận với công việc, chăm sóc sức khoẻ, và các cơ sở vật chất khác.

4. well-paid: Rất khó khăn cho người trẻ để tìm được những công việc lương cao ở vùng nông thôn.

6. year-round: Cuộc sống ở những khu vực có thời tiết khắc nghiệt quanh năm chẳng dễ dàng gì.

3. Complete the sentences with the subjunctive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu với dạng giả định của động từ trong ngoặc)

Đáp án:

4. Complete the sentences with the ideas in brackets. Use the subjunctive form of the verbs.(Hoàn thành các câu với các ý trong ngoặc. Sử dụng dạng giả định của động từ)

1. (improve/ English skills/ find a better paid job)

2. (support/ farmersfinancially)

3. (get a good education)

4. (arrest the attacker)

5. (obey the rules and regulations/ local area)

Đáp án:

1. His teacher proposed that he improve his English skills in order to find a better paid job.

2. Mr Le recommended that the government support the farmers financially.

3. It is essential that young people get a good education.

4. The victim’s family demanded that the police arrest the attacker.

5. It is imperative that all new migrants obey the rules and regulations of the local area.

Dịch:

1. Thầy giáo của anh đề xuất rằng anh nên cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình để tìm một công việc trả lương cao hơn.

2. Ông Lê đề nghị chính phủ hỗ trợ nông dân về tài chính.

3. Nó cần thiết cho những người trẻ có được một nền giáo dục tốt.

4. gia đình của nạn nhân đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ kẻ tấn công.

5. Điều bắt buộc là tất cả các di dân mới tuân theo các quy tắc và quy định của địa phương.

Reading – trang 15 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Read the text about urbanisation and choose the best title. (Đọc văn bản về đô thị hoá và chọn tiêu đề phù hợp nhất.)

A. Urbanisation history. Lịch sử đô thị hoá

B. Causes and effects of urbanisation. Nguyên nhân và tác động của đô thị hoá

C. Challenges of sustainable urbanisation. Những thách thức của đô thị hóa bền vững

Urbanisation programmes are being carried out in many parts of the world, especially in densely populated regions with limited land and resources. It is the natural outcome of economic development and industrialisation. It has brought a lot of benefits to our society. However, it also poses various problems for local authorities and town planners in the process of maintaining sustainable urbanisation, especially in developing countries.

When too many people cram into a small area, urban infrastructure can’t be effective.There will be a lack of livable housing, energy and water supply. This will create overcrowded urban districts with no proper facilities.

Currently, fast urbanisation is taking place predominantly in developing countries where sustainable urbanisation has little relevance to people’s lives. Their houses are just shabby slums with poor sanitation. Their children only manage to get basic education. Hence, the struggle for survival is their first priority rather than anything else. Only when the quality of their existence is improved, can they seek for other high values in their life.

Thus, sustainable urbanisation in different regions should start from different levels. For more developed regions, the focus could be on achieving a more sustainable urban life. But for less developed regions, urban development should really start with the provision of the basic human needs such as sufficient energy, clean water, housing with proper sanitation, and access to effective social infrastructure.

Đáp án:

Tiêu đề phù hợp là C. Những thách thức của đô thị hóa bền vững

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Unit 12: An Overcrowded World

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 12: An Overcrowded World

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 12

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 12

Key – Đáp án:

2. Mark (‘) the stress for the underlined words. Then practise saying them.

Đánh dấu (‘) vào trọng âm của các từ gạch chân. Đọc các từ đó.

1. There are more problemsin the slums than in the wealthy areas.

2. The beaches in the south of Brazilare so peaceful.

3. Which citv in vour countryis the most expensive?

4. Our city will have to find a solutionto reduce traffic jams.

5. Peoplemove to big cities for a better standard of living.

Key – Đáp án:

1. ‘problems, ‘wealthy

2. Bra’zil, ‘peaceful

3. ‘country, ex’pensive

4. so’lution, ‘traffic

5. ‘People, ‘standard

Vocabulary & Grammar – trang 44 – Unit 12 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới

1. Look at the puzzle and find ten adjectives which can be used to describe an area. The words can go down, forward, or diagonally.

Nhìn vào bảng chữ sau và tìm ra 10 tính từ sử dụng để mô tả một khu vực. Các từ có thể đọc từ trên xuống, từ dưới lên hoặc chéo.

Key – Đáp án:

SPACIOUS

CROWDED

PEACEFUL

BUSY

WEALTHY

DIVERSE

POOR

DANGEROUS

POLLUTED

NOISY

2. Choose the direct effects from the box below for each cause. There can be two or three effects one cause.

Chọn hậu quả trực tiếp của mỗi nguyên nhân cho trong bảng. Một nguyên nhân có thể có 2 hoặc 3 hậu quả.

Key – Đáp án:

3. Choose a word/ phrase in the box in 2 to complete the sentences. There can be more than one correct answer.

Chọn từ/ cụm từ ở bài 2 để hoàn thành các câu sau. Có thể có hơn một đáp án đúng.

Key – Đáp án:

1. poverty; 2. high death rate; 3. malnutrition

4. Crime 5. Homelessness 6. Little schooling

4. Complete each pair of sentences with ONE of the words below.

Key – Đáp án:

1. Crime; 2. overcrowded; 3. healthcare; 4. peaceful

5. What do you want the world around you to be like in the future? Complete the sentences below with your wishes, using ‘more’, ‘less’ and ‘fewer’.

Example:

There will be more places for children to play.

There will be no more slums.

6. Change the following statements into tag questions.

Example:

Shanghai is the largest city in population.

1. There will be a new cinema in our village.

2. The city is working on a project to provide the slums with clean water.

3. We have seen The Slumdog Millionaire.

4. Everybody can tell the difference between a city and a megacity.

5. We don’t really know the cause of this disease.

Key – Đáp án:

1. There will be a new cinema in our village, won’t there?

2. The city is working on a project to provide the slums with clean water, isn’t it?

3. We have seen The Slumdog Millionaire, haven’t we?

4. Everybody can tell the difference between a city and a megacity, can’t they?

5. We don’t really know the cause of this disease, do we?

7. You are spending a day out with your friend. Read each situation and write a tag question, basing on the suggested words/ phrases.

Bạn đã có một ngày dã ngoại với bạn bè. Đọc các câu sau và viết các câu hỏi đuôi dựa vào các từ/ cụm từ gợi ý.

Example:

The air is fresh and the sun is shining, (it – be – beautiful day)

1. You are watching a street painter painting a beautiful picture of a boy embracing a dog. (painter – have – great talent)

3. A street vendor is selling doughnuts and you feel like eating them. (doughnuts – smell – delicious).

4. You see a one-wheel bike for rent and you want to try it. (we – can try – it).

Key – Đáp án:

1. This painter has great talent, doesn’t he?

2. We will go and see this circus, won’t we?

3. The doughnuts smell delicious, don’t they?

4. We can try this bike, can’t we?

Speaking – trang 47 – Unit 12 – Sách bài tập (SBT) tiếng Anh 7 mới.

1. Fill each gap with one suitable word to complete the conversation. Then practise saying it.

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn hội thoại. Luyện tập với bạn bè.

Nam: Phong, I learn: a- ‘te’erring word from school today, ‘megacity’

Phong: Is our city a megacity?

Phong: Can you name some?

Phong: And New York, and Shanghai, and …

Nam: How do you know them?

Key – Đáp án:

1. word; 2. megacity; 3. small; 4. They; 5. largest

2. Choose one of the words below and make a mini talk, in which the word is used.

Giải Bài Tập Sbt Tiếng Anh Lớp 12 Chương Trình Mới Unit 4: The Mass Media

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 4: The mass media

Lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 4

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 12 chương trình mới Unit 4

Đáp án:

1. B 2. D 3. A 4. D 5. C 6. C 7. A

2. Read aloud the following sentences, focusing on the correct pronunciation of the ending -ed. Write (T) for a /t/ sound, (ID) for an /id/ sound, and (D) for a /d/ sound in brackets.

(Đọc to các câu sau, tập trung vào cách phát âm đúng của -ed. Viết T cho âm /t/, ID cho âm /id/, và D cho âm /d/ ở trong ngoặc.)

1. The history of mass media can be traced ( ) back to the days when dramas were performed ( various ancient cultures.

2. Although we know that books had been printed ( ) earlier, the first dated printed book known created ( ) in China in 868 AD.

3. The printing press was invented ( ) around 1440 by a German man called Johannes Gutenberg.

4. The phrase’the media’started ( ) to be used ( ) in the 1920s.

5. Until 1950s, when radio, television, and video were introduced ( ), the notion of ‘mass media’ generally restricted ( ) to print media.

6. The audio-visual facilities became very popular because they provided ( ) both information entertainment. The colour and sound engaged ( ) the viewers or listeners. It was easier for them passively watch TV or listen to the radio than to actively read.

7. The growth of mass media was driven by technology which allowed ( ) much duplication of mat during the 20th

Đáp án:

1. T, D 2. ID, ID 3. ID chúng tôi D

5.T, ID 6. ID, D 7. D

Vocabulary & Grammar – trang 27 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Do the crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ.)

ACROSS

1. communicate with someone especially when working, playing or spending time with them

2. a website where a person writes regularly about recent events or topics that interest them, usually with photos and links to other websites that they find interesting

3. the people who watch or listen to a particular programme (a play, a concert, a talk, etc)

4. doing something well and thoroughly with no waste of time, money or energy

5. a type of real-time online chat

DOWN

6. the main means of communication reaching people on a large scale such as television radio, films, newspapers, the Internet, magazines, and books

7. the time when something first begins to be widely used

8. the use of websites and applications to connect with people who share similar interests

Đáp án:

2. Complete the sentences with the words from the crossword puzzle in 1.(Hoàn thành các câu với các từ từ ô chữ trong bài 1.)

Đáp án:

1. mass media 2. Instant messaging 3. Social networking

4. interact 5. Advent 6. efficient

3. Complete the following sentences with the appropriate prepositions. (Hoàn thành các câu sau đây với các giới từ thích hợp.)

Đáp án:

1. for 2. to 3. from 4. in 5. like

6. on 7. to 8. to 9. to, about

4. Put the verbs in brackets in the correct tenses. Use the negative form or passive voice if necessary.

(Đặt các động từ trong ngoặc ở các thì đúng. Sử dụng các hình thức phủ định hoặc bị động nếu cần thiết.)

Đáp án:

1. had already bought, was given 2. had not used, showed

3. had had, hacked 4. had used, got

5. telephoned, had already finished 6. was, created

5. Choose the correct time or quantity expressions used with the past perfect tense.

(5. Chọn thời gian hoặc số lượng biểu hiện chính xác dùng với thì quá khứ hoàn thành.)

1. How (much/ long) had you owned this mobile phone before you bought a new smartphone?

2. I had (yet/ already) finished my phone call by the time my classmate Mai arrived.

3. Minh hadn’t finished his essay (when/ by) the time the submission deadline came.

4. The form teacher had requested that all the exercises should be completed (as soon as/ before) dismissed the class.

5. How (much/ long) had you been on the computer before it froze?

6. They had exchanged emails and instant messages long (after/ before) they met face to face.

7. I had always wanted to own a new tablet PC (so/ as) I bought one today!

Đáp án:

1. long: Bạn đã sử hữu chiếc điện thoại này bao lâu trước khi bạn mua cái mới?

2. already: Tôi đã hoàn thành cuộc điện thoại trước khi Mai- bạn cùng lớp của tôi đến

3. by: Minh đã chưa hoàn thành bài luận trước thời hạn nộp bài

4. before: Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tất cả bài tập nên được hoàn thành trước khi anh ta giải tán lớp

5. long: Bạn đã dùng máy tính bao lâu trước khi nó đóng băng?

6. before: Họ đã trao đổi mail và tin nhắn trước khi họ gặp trực tiếp

7. so: Tôi đã luôn muốn sở hữu 1 cái máy tính bảng mới cho nên tôi mua 1 cái hôm nay!