Top 5 # Xem Nhiều Nhất Lời Giải Hay Tiếng Anh 12 Unit 14 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Hướng Dẫn Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh 12 Unit 14 Phần Reading

Read the passage and do the exercises that follow. [ Đọc bài và làm bài tập bên dưới]

Amnesty International is a worldwide movement of people who campaign for human rights. Their work is based on careful research and on the standards agreed by the international community. They are independent of any government, political ideology, economic interest or religion.

Amnesty International was started in 1961. Its main goal is to help people who are put in prison only because of their race, their religion, or their beliefs. For over four decades, Amnesty International has grown into the largest world organization for human rights with a global membership of more than one million people all over the world. The main Amnesty International office is in London where people gather information about prisoners in over 100 countries. They send this information to Amnesty groups in countries with different political systems. The members start writing letters and send them to the governments that hold prisoners. Each letter asks very politely that the prisoners be freed. The governments know that the prisoners are not forgotten. The world cares about them.

Amnesty International works in other ways, too. It helps the families of prisoners. It writes reports on governments and prisons. These reports are printed in newspapers. Sometimes the organization sends a famous lawyer to attend a trial or to talk with important people in the governments. Members of Amnesty International know this is a way to take direct action to help other human beings.

So far, more than 40 thousand prisoners have been freed because of the work of Amnesty International. Thousands of others have received better food, visits from their families, or medical care. In 1977, Amnesty International received the Nobel Peace Prize. It won the prize because thousands of ordinary people care enough about human rights to write letters. The Amnesty International candle, a sign of light and hope, shines all over the world.

Exercise 1.[ Chọn từ phù hợp nhất để hoàn thành mỗi câu sau] independent take action beliefs so far a sign of Choose the best word to complete each of the following sentences

1. Jane went out alone by herself. She’s very.

2. People from different religions have different and often follow different rules of living.

3. Dark clouds and strong wind at the same time can beheavy rain.

4. The government should to stop the trade.

Answer

5. John has built three houses.

1. independent 2. beliefs 3. a sign of

Exercise 2.[ Khoanh tròn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D] Circle the best answer A, B, C, or D.

4. take action 5. so far

1. Amnesty International is.

A. a government organization

B. based on the political ideology of a country

C. an international organization which supports people for their human rights

D. dependent on the economic interest of a country

2. Members of Amnesty International come from.

A. countries all over the world

B. countries that have religion problems

C. the main Amnesty International office

D. countries with different political systems

3. The members who write the letters for Amnesty International get information about the prisoners from.

A. the governments that hold prisoners

B. famous lawyers

C. the prisons that hold the prisoners

D. the main Amnesty International office

4. Amnesty International won the Nobel Peace Prize because .

A. thousands of prisoners have been freed

B. thousands of ordinary people care about human rights to write letters

C. thousands of prisoners have received better food or visits from their families

D. thousands of prisoners have received better medical care

5. It is NOT true about Amnesty International that .

A. their members write letters and send them to the governments that hold prisoners

B. Amnesty International won the Nobel Prize in 1979

Answer

C. Amnesty International is the largest world organization for human rights

Dịch bài đọc:

D. thousands of prisoners have been freed with the help of Amnesty International

1. C 2. A 3. D 4. B 5. B

Amnesty International là một phong trào thế giới của những người thực hiện chiến dịch nhân quyền. Công việc của họ được dựa trên nghiên cứu cẩn thận những tiêu chuẩn được cộng đồng quốc tế đồng ý. Họ không phụ thuộc vào bất cứ chính phủ nào, hệ tư tưởng chính trị, quan ngại về kinh tế hay tôn giáo.

Amnesty International được bắt đầu vào năm 1961. Mục đích chính của nó là để giúp đỡ người bị tống vào tù chỉ bởi vì chủng tộc, tôn giáo hay tín ngưỡng của họ. Hơn 4 thập kỷ qua, Amnesty International đã phát triển thành một tổ chức thế giới lớn nhất vì nhân quyền với mối quan hệ cộng đống toàn cầu hơn 1 triệu người trên khắp thế giới. Văn phòng chính của Amnesty International ở Luân Đôn nơi người ta thu thập thông tin về những tù nhân ở hơn 100 quốc gia. Họ gửi thông tin này đến các nhóm Amnesty ở các nước với hệ thống chính trị khác nhau. Các thành viên bắt đầu viết những bức thư và gửi chúng đến những chính phủ bắt giữ tù nhân đó. Mỗi bức thức yêu cầu một cách lịch sự rằng tù nhân nên được trả tự do. Các chính phủ biết những tù nhân này không bị lãng quên. Thế giới quan tâm đến họ.

Giáo dục cộng đồng: chúng tôi

Amnesty International cũng làm việc nhiều cách khác nhau. Họ giúp gia đình của các tù nhân. Họ viết báo cáo lên chính phủ và nhà tù. Những báo cáo này được in trên báo. Thỉnh thoảng tổ chức này gửi một luật sư nổi tiếng để tham gia xử án hoặc để nói chuyện với một người quan trọng trong chính phủ. Những thành viên của Amnesty International đây là một cách để hành động trực tiếp giúp đỡ những người khác.

Gần đây, hơn 40 ngàn tù nhân được thả tự do nhờ vào Amnesty International. Hàng ngàn người khác được ăn thức ăn ngon hơn, được gia đình đến thăm, hoặc chăm sóc y tế tốt hơn. Năm 1977, Amnesty International đã nhận giải Nobel Hòa bình. Họ giành giải vì hàng ngàn người dân thường chăm sóc đầy đủ về nhân quyền để viết những bức thư. Amnesty International thắp sáng, một tín hiệu của ánh sáng và hi vọng, soi sáng cả thế giới.

Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit 5: Work And Play Lời Giải Hay Bài Tập Sgk Tiếng Anh Lớp 7 Unit

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work and Play Lời giải hay bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work and Play

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work and Play

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 7 Unit 6: After School

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work and Play có đáp án

A. IN CLASS (Ở LỚP) 1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Mai là học sinh trường Quang Trung. Chị ấy học lớp 7. Một tuần chị đi học 6 ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

Các giờ học luôn luôn bắt đầu lúc 7 giờ, và kết thúc lúc 11 giờ 15. Ở trường chị học nhiều môn khác nhau.

Chị học cách sử dụng máy vi tính ở giờ môn điện toán. Mai rất thích máy vi tính. Đây là giờ học ưa thích của chị.

Ở giờ địa lí, chị nghiên cứu về bản đồ, và học về những quốc gia khác nhau. Mai nghĩ môn địa lí khó.

Hôm nay giờ học cuối của Mai là Vật lí. Chị làm vài cuộc thí nghiệm.

Now ask and answer five questions about Mai. (Bây giờ hỏi và trả lời 5 câu hỏi về Mai.)

a. A: What does Mai study in her science class?

B: She learns chemistry and biology.

b. A: What’s Mai’s favorite class?

B: It’s Computer Science.

c. A: What does Mai learn in her geography class?

B: She studies maps and learns about different countries in the world.

d. A: How does she think about geography?

B: She finds it difficult.

e. A: What does she usually do in chemistry classes?

B: She usually does some experiments.

2. Read. Then answer the questions (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Ba học trường Quang Trung. Anh ấy học lớp 7A, và anh ấy rất thích trường học. Môn học ưa thích của anh là điện tử. Ớ giờ học này, anh học sửa các đồ gia dụng. Bây giờ, Ba có thể giúp mẹ và cha của anh ở nhà. Anh có thể gắn bóng đèn điện, lắp máy giặt và tủ lạnh. Anh ấy giỏi về lắp các đồ vật.

Vào giờ rảnh, Ba học chơi Tây Ban cầm. Anh cũng đến câu lạc bộ hội họa ngoài giờ học. Những bức họa của anh rất đẹp. Thầy của anh nói, “Ba, một ngày nào đó em sẽ là một họa sĩ nổi tiếng.”

Questions.

a. Ba likes Electronics best.

b. Yes, he does. He likes music and art. He usually goes to the art club after school.

c. In Electronics classes, he learns to repair household appliances.

d. This subject helps him to repair and fix household appliances such as fixing lights, the washing machine and the refrigerator,…

e. Yes, he is. His drawings are very good and his teacher says “Ba, you’ll be a famous artist one day.”

About you (Về em.)

f. In my free time, I help my parents with some housework such as washing up the dishes (rửa chén), ironing the clothes (ủi quần áo), or sweeping the floor (quét nhà).

g. I’m good at math.

h. It’s math, of course.

*3. Read. Then answer (Đọc. Sau đó trả lời.)

Một trái chuối giá bao nhiêu

Lan: Hoa, bạn cần gì?

Hoa: Vâng. Bạn vui lòng giúp. Mình đang cố gắng làm bài toán này.

Lan: Câu nào?

Hoa: Số 3.

Lan: Đó là câu khó.

Hoa: Tôi biết câu trả lời của tôi không đúng.

Lan: Chúng ta cùng nhau xem bài tập.

Hoa: Câu trả lời của tôi là ba trái chuối giá 18 ngàn đồng. Tôi biết đó không phải là giá chuối.

Lan: Tôi hiểu vấn đề. Chỉ có hai số không ở câu trả lời đúng. Bạn viết ba. Hãy xóa một số không.

Hoa: Ồ, tôi hiểu. Cám ơn, Lan.

Lan: Không có chi.

Now answer the questions. (Bây giờ trả lời câu hỏi.)

a. What’s Hoa doing?

– She’s doing a math question.

b. Does she get in trouble?

– Yes. Her answer is not right.

c. What’s her answer?

– It’s eighteen thousand dong for three bananas.

d. How much does one banana cost?

– It’s six hundred dong.

e. So what’s the right answer?

– It’s one thousand eight hundred dong.

4. Listen. Then write the correct letters next to the names.

(Nghe. Sau đó viết mẫu tự kế bên tên.)

a – Ba; b – Hoa; c – Hoa; d – Ba; e – Ba + Hoa

5. Read. (Tập đọc).

Ở trường, chúng tôi học nhiều thứ. ở môn văn học, chúng tôi nghiên cứu sách và viết luận văn. Ở môn lịch sử, chúng tôi học các biến cố trong quá khứ và hiện nay ở Việt Nam và thế giới, ở môn địa lí, chúng tôi học các quốc gia khác nhau và dân tộc của các quốc gia này. Ở môn vật lí, chúng tôi học biết cách các sự vật vận hành thế nào. Ở môn ngoại ngữ, chúng tôi học tiếng Anh. Chúng tôi cũng học nhiều môn khác như nhạc, thể thao và hội họa. Chúng tôi thích tất cả giờ học của chúng tôi.

a. Literature: drawings b. History: basketball games

c. Science: preposition d. English: England

– Physical education games, running shoe, ball

– Geography map, globe, atlas

– Music piano, guitar, singing

– Art paint, pencils, paper

– Math graphs, equations, calculator

It’s Time For Recess Unit 5 Lớp 7 Trang 56 SGK

B. IT’S TIME FOR RECESS (ĐẾN GIỜ GIẢI LAO) 1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Lúc 9 giờ 25, chuông reo và tất cả học sinh ra sân. Đó là giờ ra chơi chính. Tất cả chúng vui vẻ và hồ hởi. Chúng gặp các bạn và vui đùa. Nhiều em đang nói về giờ học vừa qua, hay phim đêm rồi. Vài em đang ăn uống cũng như đang nói chuyện phiếm. Vài học sinh đang chơi những trò chơi như bịt mắt bắt dê hay đuổi bắt. Một vài nam nữ sinh đang chơi bắn bi, và vài nữ sinh đang nhảy dây. Nhưng hoạt động phổ biến nhất là trò chuyện. Sân trường rất ồn ào mãi cho đến khi chuông reo. Sau đó mọi người vào lớp, và các tiết học lại bắt đầu.

a. Now work with a partner. Ask and answer questions about the students in the pictures. (Bây giờ thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về các học sinh trong hình.)

– What’re these boys and girls doing?

The boys are talking, and the girls are skipping rope.

– What’re these students doing?

They’re eating and drinking.

– What are these boys doing?

They’re playing marbles.

– What are these students doing?

They’re playing the blind man’s buff.

– What are the two boys doing?

They’re playing tag.

– What’re these two students doing?

They’re reading a book.

b. Ask and answer questions with a partner. (Hỏi và trả câu hỏi với một bạn cùng học.)

– What do you usually do at recess?

I usually chat with my friends.

– Do you usually talk with your friends?

Yes, I do.

– What do you usually do after school?

After school, I usually go home.

– What do you usually do?

In my free time, I help my father and mother with the housework.

2. Listen. Match each name to an activity. (Nghe. Ghép mỗi tên với một hoạt động.)

Mai: playing catch Kien: playing blind-man’s buff

Lan: skipping rope Ba: playing marbles

3. Read. Then answer the questions. (Đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Hoa có một lá thư từ một bạn tâm thư người Mĩ tên là Tim. Tim học trường trung học cấp hai ở California. Bạn ấy 13 tuổi. Bạn ấy cùng tuồi với Hoa và các bạn của Hoa. Bạn ấy kể cho Hoa về học sinh Mĩ. Học sinh Mĩ tham gia các sinh hoạt khác nhau vào giờ ra chơi chính. Các học sinh hiếu động thường chơi bóng rổ, nhưng chúng không bao giờ có thời gian chơi trọn trận đấu. Chúng chỉ luyện tập ghi bàn. Việc đó được gọi là “ném vào vòng rổ”. Nhiều người trong các học sinh nghe nhạc. Chúng thường có máy CD xách tay với ống nghe nhỏ. Đôi khi chúng đọc sách hay học cùng một lúc.

Một số trong các học sinh, chủ yếu là nam sinh, trao đổi nhau thiệp bóng chày. Hình của các cầu thủ bóng chày được in trên các gói kẹo. Chúng trao đổi thiệp với các bạn để có những tấm thiệp chúng muốn. Ăn quà và trò chuyện với các bạn là cách thư giãn thông thường nhất vào giờ ra chơi chính. Những hoạt động này giống nhau trên khắp thế giới.

Questions (Câu hỏi.)

a. Hoa’s pen pal Tim goes to an American school.

b. “They never have time to plav a game” means the recess is short.

c. Baseball cards are popular with only boys.

d. Eating and talking with friends are popular activities worldwide.

*4. Take a survey. (Thực hiện cuộc khảo sát.)

Ask three friends “What do you usually do at recess?” (Hỏi ba người bạn, “Bạn thường thường làm gì vào giờ ra chơi?”,) Complete the table in your exercise book (Hoàn chỉnh bảng này trong tập bài tập của em.)

a. A: What do you usually do at recess, Nam?

Nam: I usually play catch and soccer with my friends.

A: Do you sometimes talk with your friends?

Nam: Oh, yes, I sometimes do.

b. A: What do you usually do at recess, Hung?

Hung: Me? I usually play marbles with my friends.

A: Is it your favorite game?

Hung: Yes. it is.

A: What other things do you do?

Hung: I sometimes read books.

c. A: What do you usually do at recess, Dung?

Dung: I sometimes play catch with my friends.

A: Do you play marbles?

Dung: No. I sometimes read books. I don’t like playing marbles.

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Unit 14 International Organizations Có Đáp Án (2)

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS có đáp án (2)

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS sẽ mang đến cho các bạn học sinh nhiều dạng bài tập hay, giúp các bạn rèn luyện, nâng cao trình độ môn ngoại ngữ này. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bài tập trắc nghiệm lẫn tự luận để các bạn ôn tập toàn diện về các điểm ngữ pháp, từ vựng,…

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 WOMEN IN SOCIETY

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

Bài tập Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 INTERNATIONAL ORGANIZATIONS có đáp án (1)

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

1. a. catastrophe b. propose c. become d. survive

2. a. treatment b. struggle c. initiate d. total

3. a. symbol b. emergency c. poverty d. qualify

4. a. appalled b. dedicated c. designed d. injured

5. a. society b. delegate c. president d. protection

a. injure b. injured c. injuries d. injurious

a. poor b. poorer c. poorly d. poverty

a. organize b. organized c. organizational d. organizers

a. treatment b. epidemic c. tsunami d. damage

a. civilians b. governments c. authorities d. members

a. famine b. catastrophe c. tsunami d. flood

a. conferences b. symbols c. missions d. delegates

13. We oppose this war, as we would do any other war which created an environmental catastrophe.

a. pollution b. disaster c. convention d. epidemic

a. leaders b. authorities c. victims d. organizers

15. The 1923 earthquake in Japan killed about 200,000 people and left countless wounded and homeless.

a. poor b. imprisoned c. suffered d. injured

a. actions b. volunteers c. founders d. nations

a. a b. an c. the d. Ø

a. a b. an c. the d. Ø

a. a b. an c. the d. Ø

20. They had to delay their trip because of the bad weather.

a. get through b. put off c. keep up with d. go over

Choose the sentence which has the closest meaning to the original one .

31. Mary says that when her drugs budget was exhausted she turned to the Swedish Red Cross.

a. Mary says that she was tired with the voluntary work for the Swedish Red Cross.

b. Mary says that she gave all her money to the Swedish Red Cross.

c. Mary says that the money she bought drugs was given to the Swedish Red Cross.

d. Mary says that when she ran out of money for her drugs, she asked the Swedish Red Cross for help.

32. I find it difficult to get rid of my smoking habit.

a. As for me, stopping my smoking habit is quite difficult.

b. I have difficulty smoking cigarettes.

c. My smoking habit has caused me a lot of difficulties.

d. I will quit smoking someday.

33. You can look up this word in the dictionary.

a. There are a lot of words in the dictionary for you to look at.

b. You can find the meaning of this word in the dictionary.

c. The dictionary contains a lot of words except the one you need.

d. You should buy this dictionary to find the word you need.

34. That car is beyond my means.

a. That car is cheap enough for me to buy.

b. That car is too expensive for me to buy.

c. I am really interested in that car.

d. I really do not like that car.

a. The doctor said, “A new hobby is not good for Mr. Pike.’

b. The doctor wanted Mr. Pike not to have any new hobby.

c. The doctor said, “You should start a new hobby, Mr. Pike.’

d. The doctor said to Mr. Pike, “You should stop your present hobby.’

Read the passage carefully and choose the correct answer.

The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international non-governmental organization for the conservation, research, and restoration of the environment, which remains its official name in the United States and Canada. It is the, world’s largest independent conservation organization with over 5 million supporters worldwide, working in more than 90 countries, supporting 100 conservation and environmental projects around the world. It is a charity, with approximately 9% of its funding coming from voluntary donations by private individuals and businesses. The group says its main mission is “to halt and reverse the destruction of our environment”. Currently, much of its work focuses on the conservation of three biomes that contain most of the world’s biodiversity: forests, freshwater ecosystems, oceans, and coasts. Among other issues, it is also concerned with endangered species, pollution, and climate change. The organization runs more than 20 field projects worldwide in any given year.

The organization was formed as a charity trust on’ 11 September, 1961, in Morges, in Switzerland, under the name World Wildlife Fund. It was an initiative of Julian Huxley and Max Nicholson.

Since its appearance the organization has conserved the world’s fauna, flora, forests, landscape, water, soils and other natural resources by the management of land, research and investigation, and publicity, coordination of efforts, cooperation with other interested parties and all other appropriate means.

In the last few years, the organization set up offices and operations around the world. The initial focus of its activities was the protection of endangered species. As more resources became available, its operations expanded into other areas such as the preservation of biological diversity, sustainable use of natural resources, and the reduction of pollution and wasteful consumption.

36. The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization, which were formed and managed by the governments of the United States and Canada.

a. True b. False c. No information

41. a. protest b. destruction c. protection d. achievement

42. a. admits b. suggests c. adopts d. tries

Giải Bài Tập Tiếng Anh 7 Unit 14: Freetime Fun

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 14: Freetime fun

A. Time for TV (Phần 1-4 trang 139-143 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

6.00 pm Tin tức bằng tiếng Anh 6.15 pm Phim nhiều tập: "Dế mèn phiêu lưu kí" 7.00 pm Tin tức

Hoa: Mình thích lắm. Mấy giờ?

Lan: Nhà mình ăn tối lúc 7 giờ. Nhưng bạn có thể đến trước 6 giờ 15 để chúng mình có thể cùng nhau xem phim “Dế mèn phiêu lưu ký”.

Hoa: Tuyệt lắm. Mình muốn đến xem phim đó. Nhà mình không có máy truyền hình.

Hoa: Cô và chú mình không thích truyền hình. Họ thích làm những chuyện khác hơn.

Lan: Ồ, vậy bạn thường làm gì vào buổi tối?

Hoa: Trong bữa ăn tối, gia đình mình thường nói về những việc trong ngày. Sau đó, chúng tôi thường đọc sách, thỉnh thoảng thì chơi cờ.

Hoa: Không đâu. Mình thực sự thích nó.

Lan: Gia đình mình xem truyền hình mỗi đêm.

Hoa: Giờ thì điều này nghe có vẻ buồn chán với mình đây.

Lan: Mình nghĩ là chúng ta chỉ thích làm những gì khác thôi.

Now choose the best answer. ( Bây giờ chọn câu trả lời đúng nhất.)

2. Listen and read. Then practice with a partner.

(Nghe và đọc. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Hoa: Bạn muốn đi xem phim tuần này không?

Lan: Nghe hay đấy. Bạn muốn xem phim gì nào?

Hoa: Có một phim cao bồi đang chiếu ở rạp Thời Đại Mới.

Lan: Được. Tối thứ hai bạn có thể đến không?

Lan: Không được. Minh xin lỗi. Mình sẽ đi xem phim trinh thám với bố mẹ mình. Và mình cũng bận vào ngày thứ Tư nữa. Thứ Năm bạn có rảnh không?

Hoa: Không, mình không rảnh. Thứ Sáu được không?

Hoa: Tốt. Chúng ta hãy đi vào ngày thứ Sáu.

Hoa: Would you like to go to the theatre this week?

Lan: That sounds interesting. What would you like to see?

Hoa: There’s a play at the worker’s theatre.

Hoa: Every night at 8.00 pm. Can you make it on Wednesday night?

Lan: Sorry. I’m going to a pop concert with my brother.

Hoa: What about Thursday night?

Lan: I’m afraid I can’t. I am going to the Dance Club with Nga. How about Friday?

Hoa: That’s fine. What time?

Lan: 7.30 pm. We’ll come a little earlier to have drink.

Lan: All right. See you then. Bye.

Cách đây 30 năm ở Việt Nam rất ít người có máy vô tuyến truyền hình. Những người có máy truyền hình này rất được mến chuộng. Sau bữa cơm tối, những người láng giềng tụ tập bên trong lẫn bên ngoài nhà của họ. Vài người nhìn qua cửa sổ.

Suốt buổi tối, họ ngồi xem chương trình trắng đen. Những người lớn tuổi có thể ngủ chút ít và bọn trẻ có thể chơi với bạn bè chúng nhưng không ai về nhà mãi đến khi chương trình truyền hình kết thúc.

Thời đại giờ đã thay đổi. Ngày nay, nhiều gia đình có máy vô tuyến truyền hình. Người ta ngồi trong phòng khách của mình và xem tivi. Cuộc sống ngày nay thoải mái hơn, nhưng nhiều người láng giềng không còn dành nhiều thời giờ với nhau nữa.

Now complete the summary. ( Bây giờ hoàn thành đoạn tóm tắt sau.)

In 1960s, most (1) families in Viet Nam did (2) not have a (3) television set. The people with TVs were (4) popular. In the (5) evening, the neighbors would (6) sit around the TV. (7) They would stay until the TV programs finished. Viet Nam is different (8) now. More families (9) have a TV set and (10) life is more comfortable. But neighbors don’t (11) treat each other as well as they did in the past.

Cái radio của tôi rất nhỏ, Nhưng có nó tôi có thể nghe tất cả Các chương trình mà tôi muốn nghe Từ khắp các đất nước xa gần. Tôi thích cái radio bé nhỏ của tôi. Đó chính là cách tôi biết được. Về những thứ làm tôi quan tâm. Và tôi nghe tất cả chúng miễn phí. What would you like to watch? I'd like to watch ... Are you free on ...? How about ...? What about ...?

B. What’s on? (Phần 1-4 trang 144-146 SGK Tiếng Anh 7)

1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.)

Ba: Nga, bạn có xem truyền hình không?

Nga: Không thường lắm. Không có nhiều chương trình hay cho thanh thiếu niên.

Ba: Bạn thích loại chương trình gì?

Nga: Mình thích xem những chương trình nói về thanh thiếu niên ở các nước khác. Mình muốn biết họ làm gì, họ mặc gì và thích nghe nhạc gì … .

Ba: Có vài chương trình cho người trẻ mà.

Nga: Nhưng do người lớn tuổi hơn thực hiện. Họ đâu biết chúng ta thích gì.

Ba: Mình thích các chương trình về thể thao, phim hoạt hình và phim.

Nga: Mình thật sự không thích xem thể thao. Mình thích chơi thể thao hơn. Và hầu hết các phim trên tivi đều rất cũ.

Ba: Có nhiều chương trình ca nhạc mà.

Nga: Ừ, có đấy. Nhưng họ không chơi loại nhạc mà mình thích.

Ba: Vậy tối nay bạn định làm gì?

Nga: À, mình sẽ không xem tivi. Mình sẽ nghe đài phát thanh hay có lẽ mình đọc sách.

2. Listen. Write the times of the programs.

(Nghe. Viết thời gian các chương trình.)

Children's programs (Chương trình thiếu nhi) - 5.00 pm Early News (Bản tin sớm) - 6.00 pm Weather Forecast (Dự báo thời tiết) - 6.10 pm The World today (Thế giới ngày nay) - 6.15 pm Movie: "A fistful of Dollars" (Phim: "Sức mạnh đồng tiền") - 7.00 pm

3. Listen and read. Then answer the questions.

(Nghe và đọc. Sau đó trả lời các câu hỏi.)

Các chương trình TV được yêu thích

Nhạc pop hay pop là từ viết tắt của “popular music”. Nhạc pop dành cho đông đảo thính giả. Thanh thiếu niên thích nghe nhạc pop mới nhất và xem những màn trình diễn của các nghệ sĩ mà họ ưa thích nhất. Thường thường các ban nhạc và ca sĩ trình diễn các bài hát mới nhất của họ trên TV.

Các cuộc thi là chương trình TV rất phổ biến. Có những cuộc thi về kiến thức, cuộc thi về âm nhạc dân tộc, về trò chơi, về thể thao …. Thí sinh là sinh Viên, công nhân hay là các thành viên trong gia đình. Trong vài cuộc thi, khán giả truyền hình có thể tham dự và trả lời câu hỏi qua điện thoại hay bằng thư.

Phim ngoại nhập là phim truyền hình nhiều tập nước ngoài, chẳng hạn như bộ phim Sherlock Holmes. Hầu hết các phim nhập bao gồm loại phim hình sự và bệnh viện. Các đài truyền hình trên khắp thế giới chiếu các chương trình này vì họ có thể mua chúng với giá rẻ.

4. Write. Complete the passage. Use the words in the box.

(Viết. Hoàn thành đoạn văn. Sử dụng các từ trong khung.)

receive show listen like watch station series cities around possible

Most teenagers (1) around the world (2) watch TV. Many (3) listen to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on TV are (4) series. They (5) show ordinary characters and how they live.

In many countries, people can (8) receive satellite TV. Often in large (9) cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s (10) possible to choose from a wide variety of programs.

What kinds of programs do you like? I like programs about ... Teenagers like to hear the latest pop music. I don't really like ... I prefer ...