Top 3 # Xem Nhiều Nhất Lời Giải Hay Tiếng Anh 9 Mới Unit 7 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Communication Unit 9 Tiếng Anh 7 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tạm dịch: Động vật đó là gì?

– một con gà tây

b. It’s one of the traditional foods of an important festival.

Tạm dịch:Tại sao nó lại là con vật đặc biệt ở vài nước?

– Nó là một trong những món ăn truyền thống của một lễ hội quan trọng.

c. Thanksgiving

Tạm dịch: Bạn có biết bất kỳ lễ hội nào mà con vật này quan trọng không?

– Lễ Tạ ơn.

Bài 2

Task 2. Now listen and check your answers.

(Nghe và kiểm tra câu trả lời của em) Audio script:

Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to give thanks to God for successful harvests. In the USA the holiday is celebrated on the fourth Thursday of November. In Canada it is celebrated on the second Monday of October because the harvest there generally ends earlier.

Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family and friends. Not only adults but children take part in the food preparation.

Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some like to go for a walk. Some take naps. Others play board or card games together. A lot of people take this opportunity to help the less fortunate. They volunteer to cook and serve food to homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family.

Dịch Script:

Lễ Tạ Ơn (còn gọi là Ngày Gà tây) là một kỳ nghỉ theo mùa được tổ chức hàng năm để tạ ơn Chúa vì đã vụ mùa thành công. Tại Hoa Kỳ, kỳ nghỉ được tổ chức vào thứ năm tuần thứ tư của tháng mười một. Tại Canada, nó được tổ chức vào thứ hai tuần thứ 2 của tháng mười vì thu hoạch thường kết thúc sớm hơn.

Lễ Tạ Ơn được tổ chức theo truyền thống với một bữa tiệc giữa gia đình và bạn bè. Không chỉ người lớn mà trẻ em tham gia vào việc chuẩn bị thức ăn.

Thực phẩm truyền thống là gà tây, nhân nhồi, nước thịt, khoai lang, bánh ngô, khoai tây nghiền và nước sốt việt quất. Sau bữa tiệc, mọi người thường làm một số hoạt động khác. Một số thích đi dạo. Một số đi ngủ. Những người khác chơi trò chơi trên bàn hoặc chơi bài với nhau. Rất nhiều người tận dụng cơ hội này để giúp người kém may mắn hơn. Họ tình nguyện nấu ăn và phục vụ thức ăn cho người vô gia cư, dành thời gian với những người bệnh trong bệnh viện hoặc giúp đỡ một gia đình nghèo.

Bài 3

Task 3. ln pairs, write true (T) or false (F) for the following sentences. Then listen again and check.

(Làm theo cặp, viết Đúng (T) hoặc Sai (F) cho những câu sau. Sau đó nghe lại và kiểm tra) Hướng dẫn giải:

1. F

Tạm dịch:Lễ Tạ ơn là một lễ hội theo mùa chỉ được tổ chức ở Mỹ.

– Nó cũng được tổ chức ở Canada.

2. F

Tạm dịch:Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ Ba tháng 11.

– Nó được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng 11 và ở Canada nó được tổ chức vào ngày thứ Hai của tuần lễ thứ hai trong tháng 10.

3. T

Tạm dịch:Bạn bè và gia đình cùng tụ họp ăn tiệc.

4. F

Tạm dịch:Ở nhiều gia đình, chỉ những người lớn chuẩn bị bữa tiệc.

– Trẻ em cũng tham gia chuẩn bị thức ăn.

5. T

Tạm dịch:Bánh mì bắp là một trong những món ăn truyền thống.

6. F

Tạm dịch:Sau bữa tiệc mọi người luôn luôn ở nhà để chơi trò chơi nhóm.

– Vài người thích đi dạo hoặc đi ngủ.

7. T

Tạm dịch:. Người ta giúp đỡ những người kém may mắn vào ngày lễ Tạ ơn.

Bài 4

Task 4. Work in pairs. Imagine that one of yoc a from the USA and the other from Phu Yen Viet Harv Askand answer question bout Thanksgiving and Hoi Mua, a harvest festival in Phu Yen. Use the information in this lesson and on page 35.

(Làm theo cặp. Tưởng tượng một trong các bạn từ Mỹ và một người khác từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và trả lời những câu hỏi về ngày Lễ Tạ ơn và Hội mưa, một lễ hội thu hoạch ở Phú Yên. Sử dụng thông tin trong bài học này và ở trang 35) Tạm dịch:

Người dân tộc thiểu số ở Phú Yên tổ chức Hội chợ mua sắm vào tháng 3 hàng năm. Nó được tổ chức để cảm ơn thần Nông cho cây trồng, và cầu nguyện cho những cây trồng tốt hơn trong tương lai. Các gia đình cũng tôn thờ tổ tiên và cha mẹ của họ trong dịp này. Dân làng tự nguyện đóng góp tiền và những thứ khác để ăn mừng lễ hội.Trong lễ hội này, các nhà sư được mời giảng kinh. Mọi người chơi trống, hát những bài hát và khiêu vũ. Họ cũng uống rượu gạo qua một ống tre dài mỏng. Có một số hoạt động khác như các chương trình văn hóa, các cuộc đua trâu và các trò chơi truyền thống. Không khí lễ hội được cảm nhận xung quanh tất cả các ngôi làng.

Hướng dẫn giải:

A: This photo is so beautiful. Where did you take it?

B: I took it at Hoi Mua festival in my village. Do you have a festival in your country?

A: Sure. Thanksgiving is an example. When do you celebrate Hoi Mua?

B: In March. What about Thanksgiving?

A: In November. Why do you celebrate Hoi Mua?

B: We celebrate Hoi Mua to thank the Rice God for the crop and to pray for better crops in the future. Families also worship their ancestors and parents on this occasion.

A: Who takes part in Hoi Mua?

B: Everybody in our village does. What about Thanksgiving? Who participates in this celebration?

A: Most American families. What do they do in Hoi Mua?

B: They do lots of activities such as playing drums, dancing, drinking rice wine, etc. There are also some cultural activities such as buffalo races, cultural shows and traditional games. Could you tell me some activities in Thanksgiving?

A: We gather to have a feast with turkey. Turkey is the traditional food of Thanksgiving.

B: Wow. I like turkey. Tell me more about…

Tạm dịch:

A: Bức hình này đẹp quá. Cậu chụp ở đâu thế?

B: Tớ chụp ở Hội Mùa trong làng tớ. Nước cậu có lễ hội không?

A: Có chứ. Lễ Tạ ơn chẳng hạn. Các cậu tổ chức Hội Mùa khi nào?

B: Vào tháng 3. Thế còn lễ Tạ ơn?

A: Vào tháng 11. Tại sao các cậu tổ chức Hội Mùa?

B: Chúng tớ tổ chức Hội Mùa để cảm ơn Thần Nông vì đã giúp mùa màng tốt tươi và nguyện cầu cho mùa màng tốt hơn nữa trong tương lai. Các gia đình cũng cầu nguyện cho tổ tiên, cha mẹ trong dịp này.

A: Ai tham gia Hội Mùa?

A: Mọi người trong làng tớ. Thế còn ngày lễ Tạ ơn? Ai tham gia lễ này?

B: Hâu hết các gia đình ở Mỹ. Họ làm gì trong Hội Mùa?

A: Có nhiều hoạt động như chơi trống, nhảy múa, uống rượu cần, v,v… Có cả những hoạt động văn hóa như đua trâu, trình diễn văn hóa và các trò chơi truyền thống. Cậu có thế kể cho tớ vài hoạt động trong ngày lễ Tạ tm không?

B: Chúng tớ họp mặt và ăn tiệc có món gà tây. Gà tây là món truyền thống của lễ Tạ ơn mà.

A: Chà. Tớ thích gà tây. Kể cho tớ nghe về …

Từ vựng

– turkey (n): gà tây

– Thanksgiving (n): lễ tạ ơn

– harvests (n): vụ mùa

– feast (n): tiệc

– stuffing, nhân nhồi

– gravy: nước thịt

– sweet potatoes: khoai lang

– cornbread: bánh ngô

– mashed potatoes: khoai tây nghiền

– cranberry sauce: nước sốt việt quất

– homeless people: người vô gia cư

– ethnic minority: dân tộc thiểu số

– crop: mùa màng

Giải Skills 2 Unit 9 Tiếng Anh 7 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 Task 1. Look at the pictures below. What kind of festivals do you think it is? Share your ideas with a partner. (Nhìn vào hình bên dưới. Em nghĩ đó là loại lễ hội gì? Chia sẻ ý kiến với bạn học)

Hướng dẫn giải:

There are so many people cheering up, shouting and dancing. Also there is a performer, maybe a singer. So I think it’s a music festival. (Có rất nhiều người đang hò reo và nhảy nhót. Còn có 1 người có thể là ca sĩ. Nên tôi nghĩ đó là 1 lễ hội âm nhạc.)

Bài 2

Task 2. Listen to Nick talk about a music festival he attended. Tick (√) true (T) or false (F). Correct the false sentences.

Tạm dịch:Đảo Wight là lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới.

2. T

Tạm dịch:Khoảng 60 ngàn người đã tham gia lễ hội vào năm rồi.

Tạm dịch: Nick và gia đình anh ấy đã ở một khách sạn gần khu cắm trại.

Tạm dịch:Jon Bon Jovi là ca sĩ yêu thích của Nick.

5. T

Tạm dịch: Ban nhạc của Jon Bon Jovi đã trình diễn gần 3 giờ.

Audio script:

Last summer holiday my family went back to the UK and we went to a music festival on the Isle of Wight. It is one of the most famous music festivals in our country, which takes place every June. When we got there, I was impressed by the huge number of people. You know about sixty thousand people went to the event. We didn’t stay at a hotel but put up a tent in the camp site. It was lots of fun. We listened to a lot of songs by many bands such as The Killers and The Stone Roses. Guess what? We met Jon Bon Jovi! He’s my dad’s favourite singer. He and his band stirred up the crowd in nearly three hours with the hit songs. We also went to the Bohemian Woods, a beautiful woodland down by the river. There we enjoyed a mix of good music from around the world and escaped the busy and noisy festival for a while.

Dịch Script:

Mùa hè năm ngoái, gia đình tôi trở về Anh và chúng tôi đến một lễ hội âm nhạc trên đảo Wight. Đây là một trong những lễ hội âm nhạc nổi tiếng nhất trong nước, diễn ra vào tháng 6 hàng năm. Khi chúng tôi đến đó, tôi đã rất ấn tượng với số lượng người khổng lồ. Bạn biết khoảng sáu mươi nghìn người đã tham dự sự kiện này. Chúng tôi đã không ở tại một khách sạn thay vào đó là ở tại một cái lều trong khu cắm trại. Đó là rất nhiều niềm vui. Chúng tôi đã nghe rất nhiều bài hát của nhiều ban nhạc như The Killers và The Stone Roses. Đoán xem? Chúng tôi đã gặp Jon Bon Jovi! Ông ấy là ca sĩ yêu thích của cha tôi, ông ấy và ban nhạc của ông đã khuấy động đám đông trong gần ba tiếng đồng hồ với những bài hát nổi tiếng. Chúng tôi cũng đã đi đến Rừng Bohemian, một khu rừng tuyệt đẹp bên bờ sông. Ở đó, chúng tôi thưởng thức một buổi hòa nhạc hay từ khắp nơi trên thế giới và thoát khỏi lễ hội đông đúc và ồn ào một lúc.

Bài 3 Task 3. Listen again and answer the questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi) Hướng dẫn giải:

1. It takes place every June.

Tạm dịch: Khi nào lễ hội diễn ra?

– Nó diễn ra vào mỗi tháng 6.

2. They are music bands.

Tạm dịch: The Killers và the Stone Roses là gì?

– Họ là các ban nhạc.

3. He interested the audience with the hit songs.

Tạm dịch: Jon Bon Jovi đã thu hút khán thính giả như thế nào?

– Ông ấy thu hút khán giả với những bài hit.

4. They also went to the Bohemian Woods.

Tạm dịch:Nick và gia đình anh ấy cũng đi đâu?

– Họ cùng đi đến khu rừng Bohemian.

5. They enjoyed a mix of good music from around the world.

Tạm dịch:Họ làm gì ở đó?

– Họ thưởng thức tuyển tập âm nhạc hay từ khắp thế giới.

Bài 4 Task 4. Think about a festival you attended. Make notes about it below. (Nghĩ về một lễ hội em đã tham gia và ghi chú về nó như bên dưới) Hướng dẫn giải: Name of festival – Tet Holiday Flower Festival

– What was the festival?

They display and decorate Nguyen Hue Street in HCMC with many flowers and lights.

– Who celebrated it?

Ho Chi Minh City People’s Committee.

– Where was it held?

It’s in Nguyen Hue Street, District 1, HCMC.

– How was it held?

People decorate the Street with many kinds of flower for 1 week in Tet Holiday. People come there to enjoy the flowers and take pictures.

– Why was it held?

They do it to welcome the Tet Holiday.

– When was it held?

In Tet Holiday.

Tạm dịch:

Lễ hội hoa xuân

– Lễ hội đó là gì?

Họ trưng bày và trang trí đường Nguyễn Huệ ở Thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều hoa và đèn.

– Ai tổ chức?

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nó ở đâu?

Nó ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Nó được tổ chức như thế nào?

Người ta trang trí đường Nguyễn Huệ với nhiều loại hoa trong vòng 1 tuần vào dịp Tết. Người ta đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

– Tại sao nó được tổ chức?

Họ tổ chức để chào mừng dịp Tết.

– Nó được tổ chức khi nào?

Vào dịp Tết.

Bài 5

Task 5. Now write a short paragraph about the festival you attended. Use the notes above

(Viết một đoạn văn ngắn về lễ hội mà em tham gia. Sử dụng những ghi chú bên trên) Hướng dẫn giải:

I used to attend the Tet Holiday Flower festival. It’s called Nguyen Hue Flower street Festival. It is held in Nguyen Hue Street in District 1, Ho Chi Minh City. It takes place every Tet Holiday for 1 week. It is celebrated by Ho Chi Minh City People’s Committee. They display and decorate the street with many kinds of flowers and lights. Many people come there to enjoy the beautiful flowers and take pictures.

Tạm dịch:

Tôi từng tham gia Lễ hội Hoa Tết. Nó được gọi là Lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ. Nó được tổ chức ở đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Nó diễn ra vào mỗi dịp Tết trong vòng 1 tuần. Nó được ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Họ trưng bày và trang trí đường phố với nhiều loại hoa và đèn. Nhiều người đến đó để thưởng thức hoa và chụp hình.

Từ vựng

– Isle (n): đảo

– takes place: diễn ra

– be impressed (adj): bị ấn tượng

– event (n): sự kiện

– put up a tent: dựng lều

– camp site: khu vực cắm trại

– bands (n): ban nhạc

– stirred up: khuấy động

– display (v): trưng bày

chúng tôi

Giải Sbt Tiếng Anh 7 Mới Unit 7: Writing (Trang 9)

Unit 7: Traffic

E. Writing (trang 9 SBT Tiếng Anh 7 mới)

1. Rewrite the following sentences… (Viết lại các câu sau mà ý nghĩa của chứng vẫn không thay đổi, sử dụng từ được cho ở mỗi câu.)

1. There is a train leaving for Lao Cai at 5 o’clock every morning.

2. It is about 300 km from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island.

3. Can you travel to Sa Pa by air?

4. If you are not careful, you’ll fall off your bicycle.

5. Our teacher always drives carefully.

6. Mr Tam used to go to work by car some years ago, but now he cycles.

7. Traffic rules should be obeyed strictly (by road users).

8. My mother used to wash clothes by hand.

Hướng dẫn dịch:

1. Có một chuyến tàu hỏa đến Lào Cai lúc 5 giờ mỗi buổi sáng.

2. Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến đảo Phú Quốc khoảng 300km.

3. Chúng ta có thể đi Sa Pa bằng máy bay được không?

4. Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ ngã khỏi xe đạp.

5. Giáo viên của chúng tôi luôn là người lái xe cẩn thận.

6. Ông Tâm từng đi làm bằng xe hơi.

7. Người sử dụng đường bộ nên tuân thủ luật giao thông nghiêm khắc.

8. Mẹ tôi từng giặt đồ bằng tay.

2. Write a paragraph about the traffic problems… (Viết một đoan văn về những vấn đề giao thông trong một ngôi làng. Em có thể sử dụng những gợi ý sau. Hãy chắc rằng sử dụng đúng từ nối.)

My village also has some traffic problems. The cattle and dogs usually run along or across the road. The children sometimes play on the road. Villagers sell and buy things on the road. People don’t obey the traffic rules. It’s dangerous to travel in my village. So you should be careful.

Hướng dẫn dịch:

Làng tôi cũng có những vấn đề giao thông. Gia súc và chó thường chạy dọc hoặc băng qua đường. Trẻ con đôi khi chơi trên đường. Người trong làng bán và mua đồ trên đường. Người ta không tuân theo luật lệ giao thông. Thật nguy hiểm khi đi lại trong làng. Vì vậy bạn nên cẩn thận.

Các bài giải SBT Tiếng Anh 7 mới

Giải Getting Started Unit 9 Tiếng Anh 7 Mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 Task 1. Listen and read Tạm dịch:

Giáo viên: Em chọn lễ hội nào, Nick?

Nick: Thật ra, em chọn một lễ hội Việt Nam!

Giáo viên: Thật không? Em chọn lễ hội nào?

Nick: Em chọn Lễ hội đua voi ở Đắk Lắk. Em nghĩ voi là động vật tuyệt vời. Chắc chắn sẽ thú vị khi xem chúng đua.

Giáo viên: Được, thú vị đó. Còn em, Mai?

Mai: Em chọn Diwali. Nó là một lễ hội Ấn Độ.

Giáo viên: Tại sao em chọn nó?

Mai: Dạ, nó được gọi là “Lễ hội Ánh sáng” và nó là một lễ hội tôn giáo. Em nghĩ những cây nến rất lãng mạn, và em thích pháo hoa. Trong suốt lễ hội Diwali có rất nhiều nến và pháo hoa.

Giáo viên: Đó là một sự lựa chọn hay. Còn em, Phong?

Phong: Em chọn lễ hội La Tomatina. Nó được tổ chức ở Tây Ban Nha ở một thị trấn nhỏ gọi là Bunol. Nó là một lễ hội mùa để ăn mừng việc thu hoạch cà chua.

Giáo viên: Em thích gì về nó?

Phong: Trong 1 giờ, người ta ném những quả cà chua vào nhau!

Giáo viên: Ồ! Nghe không bình thường cho lắm. Được, cuối cùng là Mi.

Mi: Em chọn một cái gì đó hơi khác. Đó là lễ hội âm nhạc được gọi là Burning Man. Nó được tể chức mỗi năm vào cuối tháng 8. Người ta đến sa mạc, dựng lều trại và tổ chức tiệc!

Giáo viên: Ồ! Đó là một lễ hội mới đấy! Nghe thật thú vị. Được, cô muốn các em viết bài báo cáo và nộp chúng cho cô…

a. Answer the following questions. (Trả lời những câu hỏi sau.) Hướng dẫn giải:

1. No, she didn’t because she said “Oh really?” to show her surprise.

Tạm dịch:Giáo viên có nghĩ Nick chọn lễ hội Việt Nam không? Tại sao?/ Tại sao không?

– Không, bởi vì cô ấy nói rằng “Thật vậy à?” để thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

2. People light candles and display the fireworks.

Tạm dịch:. Mọi người làm gì để kỷ niệm lễ hội Diwali?

– Người ta thắp nến và trình diễn pháo hoa.

3. It’s La Tomatina.

Tạm dịch: Lễ hội nào được tổ chức trong một thị trấn nhỏ?

– Chính là La Tomatina.

4. Because to ceblarate the festival, people go to the desert, make a camp, and have a party.

Tạm dịch:Tại sao Mi nghĩ rằng lễ hội của cô ấy không bình thường?

– Bởi vì để ăn mừng lễ hội, người ta đi đến sa mạc cắm trại, và tổ chức tiệc.

5. They should write up reports and hand them into the teacher.

– Họ nên viết ra báo cáo và nộp cho giáo viên

(Đánh dấu chọn (đúng (T) hay sai (F).) Hướng dẫn giải:

1. T

Tạm dịch: Nick chọn lễ hội này bởi vì anh ấy muốn xem đua voi.

2. T

Tạm dịch:”LỄ HỘI ÁNH SÁNG” là một tên khác của Diwali.

3. F (for one hour only – chỉ 1 giờ thôi)

Tạm dịch: Người ta ném cà chua vào nhau trong một ngày ở La Tomatina.

4. T

Tạm dịch:Lễ hội Burning Man được tổ chức ở sa mạc.

Bài 2 Task 2. Write the festivals in the box under the pictures. Then listen and repeat. (Viết những lễ hội trong khung vào dưới hình mỗi. Sau đó nghe và lặp lại.) Hướng dẫn giải:

1. Water festival: Lễ hội nước

2. Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes

3. Ghost day: Ngày ma quỷ

4. Tet: Ngày tết

5. Rock in Rio: Lễ hội nhạc Rock ở Rio

6. Christmas: Lễ Giáng sinh

7. Halloween: Lễ hội Halloween – Lễ hội Hóa trang

8. Easter: Lễ Phục sinh

Bài 3 Task 3. (Nối lễ hội bên dưới với những lý do mà chúng tổ chức) Match the festivals below with the reasons they are held. Hướng dẫn giải:

– religious (tôn giáo): Halloween, Ghost Day

– music/ art (âm nhạc, nghệ thuật): Rock in Rio, Cannes Film Festival

– seasonal (theo mùa): Tet, Water Festival

Bài 4 Task 4. Compare your answers with a partner. (So sánh câu trả lời với bạn bè.) Tạm dịch:

– superstitous (mê tín): Christmas, Easter

Ví dụ:

A: Mình nghĩ rằng Rock in Rio và Liên Hoan Phim Cannes là lễ hội nghệ thuật và âm nhạc.

B: Mình biết.

A: Bạn nghĩ cái nào là lễ hội theo mùa?

B: Mình nghĩ Giáng sinh và Phục sinh. Còn bạn?

Bài 5 Task 5. Can you add any more festivals to the groups in 3? (Bạn có thể thêm vào lễ hội nào trong nhóm ở bài 3 nữa không.)

A: Mình nghĩ Halloween và Ghost day.

Religious (tôn giáo): Thanksgiving (lễ tạ ơn), Diwali

Music/arts (âm nhạc, nghệ thuật): Berlin Festival (Lễ hội Béc-lin)

Từ vựng

Seasonal (theo mùa): Mid-autumn Festival (trung thu)

– festival (n): lễ hội

– Elephant race festival: lễ hội đua voi

– fascinating (adj): thú vị

– religious (Adj): thuộc về tôn giáo

– romantic (adj): tình cảm, lãng mạn

– firework: pháo hoa

– harvest (n): vụ mùa

– celebrate (v): tổ chức, chúc mừng

– make a camp: dựng lều

– Water festival: Lễ hội nước

– Cannes Film Festival: Liên hoan phim Cannes

– Ghost day: Ngày ma quỷ

– Rock in Rio: Lễ hội nhạc Rock ở Rio

– Christmas: Lễ Giáng sinh

– Halloween: Lễ hội Halloween – Lễ hội Hóa trang

chúng tôi

– Easter: Lễ Phục sinh