Top 3 # Xem Nhiều Nhất Lời Giải Hay Unit 2 Lớp 12 Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Lời Giải Bài 2 Trang 55 Sgk Toán 12 Hay Nhất

1. Hướng dẫn giải bài 2 trang 55 Toán 12 ngắn gọn

Theo như quan sát đây là dạng bài viết các biểu thức dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, các em cần nắm vững kiến thức lý thuyết, các phương thức và công thức biến đổi cơ bản sao cho nhanh và hiệu quả nhất.

Đề bài: Lời giải chi tiết: Kiến thức áp dụng giải:

2. Tóm tắt lý thuyết lũy thừa lớp 12:

1. Định nghĩa lũy thừa và căn

– Cho số thực b và số nguyên dương n (n ≥ 2) . Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu an = b .

– Chú ý: – Với n lẻ và b ∈ R : Có duy nhất một căn bậc n của b, kí hiệu là n√b .

+ Với n chắn:

b < 0: Không tồn tại căn bậc n của b.

b = 0: Có một căn bậc n của b là số 0.

2. Một số tính chất của lũy thừa

Giả thuyết rằng mỗi biểu thức được xét đều có nghĩa:

Chú ý: – Các tính chất trên đúng trong trường hợp số mũ nguyên hoặc không nguyên.

Khi xét lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số a phải khác 0.

Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số a phải dương.

3. Một số tính chất của căn bậc n

Với a, b ∈ R; n ∈ N*, ta có:

Với a, b ∈ R ta có:

∀ a ≥ 0, n, m nguyên dương

1. Vận dụng thành thạo định nghĩa, tính chất của lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

2. Công thức lãi kép.

a) Định nghĩa: Lãi kép là phần lãi của kì sau được tính trên số tiền gốc kì trước cộng với phần lãi của kì trước.

b) Công thức: Giả sử số tiền gốc là A; lãi suất r%/kì hạn gửi (có thể là tháng, quý hay năm).

● Số tiền nhận được cả gốc và lãi sau n kì hạn gửi là A(1 + r)n

● Số tiền lãi nhận được sau n kì hạn gửi là A(1 + r)n – A = A[(1 + r)n – 1]

c) Ví dụ: Bà Hoa gửi 100 triệu vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất là 8%/năm. Tính số tiền lãi thu được sau 10 năm.

Lời giải

Áp dụng công thức tính lãi kép, sau 10 năm số tiền cả gốc và lãi bà Hoa thu về là:

A(1 + r)n = 100tr.(1 + 0,08)10 ≈ 215,892tr.

Suy ra số tiền lãi bà Hoa thu về sau 10 năm là:

A(1 + r)n – A = 100tr(1 + 0,08)10 – 100tr = 115,892tr.

Ngoài ra các em có thể tham khảo những bài hướng dẫn cách giải các dạng toán hay từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi. Chúc các em thành công!

Unit 2 Lớp 12: Speaking

Unit 2: Cultural Diversity

B. Speaking (Trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 12)

Task 1. Work in pairs. Express your point of view on the following ideas, using the words or expressions in the box. ( Làm việc theo cặp. Trình bày quan điểm của bạn về những ý kiến sau, sử dụng các từ và cách diễn đạt trong khung.)

Hướng dẫn dịch:

Ở Việt Nam, ba hoặc thậm chí bốn thế hệ có thể sống chung trong một ngôi nhà.

Hôn nhân hạnh phúc phải dựa trên tình yêu.

Ở một số nước châu Á, người ta cho rằng tình yêu đến sau chứ không phải đến trước hôn nhân.

Ở một số nước, nam và nữ có thể nắm tay và hôn nhau ở nơi công cộng.

Gợi ý:

Ý kiến 1:

A: I think it’s a good idea to have three or four generations living together under one roof. They can help one another a lot.

B: I don’t agree. It’s been said there’s a “generation gap” between the old and the young. Therefore, there may usually be conflicts among family members. In some countries, specially in developing countries, old-aged people like to live in a nursing homes, where they can lead independent lives.

Ý kiến 2:

A: In my opinion, it’s obvious a happy marriage should he based on love, the true love, because love is the prerequisite for the family happiness. Only the true love can bring about forgiveness and sacrifice.

B: That’s true. It’s love that joins a man with a woman together.

Ý kiến 3:

A: I don’t think it’s a good idea that love can be supposed to follow the marriage. It’s an obsolete thought. Everyone should have a right to make decisions for his/her own, especially the one relating to his/her personal life. In the other hand, he/she determines and chooses his/her spouse freely. We love something whenever we know and understand it well. The more we know, the more we like.

B: That’s my thought, too. A happy marriage should he built on love.

Ý kiến 4:

A: I think it’s OK. Holding one’s hands is a way to express one’s feelings or love, especially the intimacy.

B: I agree with you. How about kissing each other in public?

A: Personally, it’s not our traditional culture. Our personal feelings may not be performed in public. I mean in front of other people, except for appropriate or necessary circumstances.

– Two generations (parents and children) live in a home.

– Three or sometimes four generations live under one roof.

– Old-aged parents live in nursing homes.

– Elders live with children and are taken care by their sons.

– It is not polite to ask questions about age, marriage and income.

– Asking about age, marriage and salary is acceptable.

– Americans can greet anyone in the family first.

– A Vietnamese greets the head of the family or an older person first, then the younger ones.

– Groceries are bought once a week.

– Groceries are bought every day.

– Christmas and New Year holidays are the most important.

– Tet (Lunar New Year) is the most important.

– Children sleep in their own bedrooms.

– Children often sleep with their parents.

Gợi ý:

A: I think there are various differences between Vietnamese and American cultures.

B: For example?

C: Well. In the United States, usually only two generations (parents and children) live under one roof. Meanwhile in Viet Nam you can see three or more generations living in the same home.

D: And old-aged Americans often live in nursing homes, but Vietnamese old people usually live with their children or grandchildren.

A: In America, asking about age, income and marriage is considered impolite, but it’s OK or acceptable in Viet Nam. This custom, however, is also kept by some Vietnamese people, especially among young citydwellers.

B: About greetings, in the US anyone can greet the others in the family first, but in Viet Nam young or inferior people must greet the old or superior first.

C: Christmas and New Year are the most important holidays in America, but in Viet Nam only Lunar New Year is the most important.

D: Americans usually buy groceries or go shopping at weekends, but Vietnamese people can buy groceries or things at any time they need or want. I think it depends on lifestyle and family activities.

A: About the ways of expressing love or sentiments, Americans can kiss or embrace each other in public, but this is considered unpleasant to eyes in Viet Nam.

C: One more difference in two cultures: American children sleep in their own rooms, meanwhile Vietnamese parents let their children sleep with them, especially small children.

unit-2-cultural-diversity.jsp

Unit 2 Lớp 12 Language Focus

The pronunciation of -ed (Cách phát âm đuôi -ed)

Có 3 cách phát âm đuôi -ed của động từ có quy tắc ở thì quá khứ: /d/, /t/, /ɪd/

/d/ sau các phụ âm hữu thanh (voiced consonants): /b/, /g/, /m/, /n/, /l/, /v/, /z/, /ð/, /ʒ/, /ʤ/, /ŋ/ và các nguyên âm a, e, o, i, u

/t/ sau các phụ âm vô thanh (voiceless consonants): /θ/, /p/, /f/, /s/, /ʃ /, /ʧ/, /k/

Review of tenses (Ôn tập các thì)

BẢNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC CÁC THÌ TIẾNG ANH

Complete the following conversations with the correct form of the verbs in the box. (Hoàn thành những đoạn hội thoại sau với hình thức đúng của động từ trong khung)

see drink write cook

1. A: chúng tôi Titanic yet?

B: Yes, I have. chúng tôi last night. Why?

A: chúng tôi next Friday.

2. A: chúng tôi the soda?

B: Not me. chúng tôi soda at all since last week. I …………….water all week. It’s much healthier.

3. A: Susan…………….a lot of books lately.

B: ……………..she……………….Wildest Dreams?

A: Yes, she did. chúng tôi one about five years ago.

4. A: chúng tôi hours. When are we eating dinner?

B: I’ve just finished. I……………something special for you. It’s called “Ants on the tree”.

A: Gross!

B: Actually, chúng tôi for you many times before. It’s just meatballs with rice noodles.

Have….seen/saw/am going to see

drank/have not drunk/drank

has written/Did…write/wrote

have been cooking/cooked/wrote

Circle the letter (A, B, C, D) to complete the passage (Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C, D để hoàn thành đoạn văn)

1. A. lives B. will live C. has been living D. doesn’t live

2. A. has been photographing B. photographs C. is photographing D. was photographing

3. A. is taking B. will take C. has taken D. takes

4. A. won B. is winning C. has won D. has been winning

5. A. won B. is winning C. has won D. wins

6. A. has become B. becomes C. will become D. become

7. A. tracks B. will track C. has been tracking D. tracking

8. A. will see B. saw C. have been seeing D. have seen

Guide to answer

Complete the following letter with the correct form of verbs in brackets. (Hoàn thành bức thư với dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

Dear Mr. Jones,

I am writing this letter to complain about the noise from Apartment 3C.I (1.move)…………. into Apartment 2C on November 1. Since I (2.move)…………in, my upstairs neighbours have their stereo loudly every night. I (3.ask) chúng tôi to turn it down several time. But they (4.not stop) …….. the noise yet. I am a student and I (5.study)………. Every night. I (6.fail)………..my final exam next month unless this noise stops. I would be grateful if you (7.can talk) chúng tôi my neighbours and ask them to turn down their stereo after 10.00 p.m.

Sincerely, Jony

Guide to answer

Lời Giải New Headway 3 Unit 12 Trying Your Best

Lời Giải New Headway 3 Unit 12 Trying Your Best, Bài Giải Headway 2 Unit 9 Going Places, Headway 2 Unit 12, Headway 2 Unit 7, Đáp án Bài Tập Headway Unit 12, Unit 10 Headway, Đáp án Headway 2 Unit 8, Đáp án Headway 2 Unit 7, Headway 4 Unit 13, Headway 2 Unit 3, Headway 2a Unit 2, Headway 4 Unit 2, Headway 4 Unit 7, Headway Unit 7, Đap án Headway 2 Unit 10, Unit 6 Headway 2, Unit 3 Headway, Unit 8 Headway 4, Unit 9 Headway 2, Unit 9 Headway 2 Đáp án, Headway 2 Unit 8, Headway 3 Unit 4, Unit 10 Headway 2, Headway 2 Unit 10, Headway 4 Unit 11, New Headway 2 Unit 8, Headway 3 Unit 2, New Headway 3 Unit 12, Unit 13 Headway 2, Unit 4 American Headway, Headway 2 Unit 7 Fame, Unit 9 Going Places Headway, American Headway 2 Unit 3, Headway 2 Unit 6 Vâction, American Headway 2 – Unit 11, Đáp án Headway 2 Unit 9 Going Places , New Headway Pre Intermediate Unit 8, New Headway Pre-intermediate Unit 1nit 7, Tải American Headway 2 Second Edition Unit 4, Workbook Unit 5 American Headway, Unit 10 New Headway Describing A Place, Progress Test 2 Unit 7-12 New Headway Intermediate, American Headway 2 Unit 5 Grammar Reference, Bài Giải Headway 4, Lời Giải New Headway 3, Bài Giải Headway 2, Lời Giải New Headway 2, Bài Giải American Headway 2, American Headway 4 Giải Bài Tập, Bài Giải American Headway 4, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 12, Giải Bài Tập Unit 9 Lớp 10, Giải Unit 10 Lớp 8, Giai Dap An Cua Unit 7, Giải Bài Tập Unit 7 Lớp 9, Giải Unit 1, Giải Unit 4 More 1, Giải Bài Tập Unit 11, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 6, Giải Bài Tập Unit 9 Lớp 6, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 8, Giải Bài Tập Unit 14 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 9, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 9 Lớp 11, Giải Bài Tập Unit 12 Lớp 10, Giải Bài Tập Unit 11 Lớp 11, Giải Bài Tập Unit 15 Lớp 8, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 11, Giải Bài Tập Unit 8, Giải Bài Tập Unit 10, Giai Bai Tap Unit 1 Lop 8, Giải Bài Tập Unit 10 Lớp 12, Giải Bài Tập Unit 12 Lớp 11, Giải Bài Tập Unit 7 Lớp 6, Giải Unit 1 Lớp 9, Giải Bài Tập Anh 8 Unit 14, Giải Bài Tập More 2 Unit 1, Giai Anh Lop 7 Unit 7, Giải Bài Tập Unit 4, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 1, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Unit 12, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 12, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí 8 Unit 1, Giải Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 7, Four Corner 4a Unit 2 Giải, Giải Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 6, Giải Lưu Hoằng Trí 8 Unit 14, Giai Luu Hoang Tri 6 Unit 7, Giải Lưu Hoằng Chí Lớp 6 Unit 7, Giải Bài Tập Tiếng Anh Trí Lớp 6 Có Đáp An Unit 9, Giai Luu Hang Tri 8 Unit 14, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Unit 1, Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 9 Unit 4, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Unit 1, Giải Unit 3 Transport, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Unit 7, Giải Workbook Everybody Up 5 Unit 7, Lời Giải Unit 5 The Environment, Four Corners 2a Giải Unit 5,

Lời Giải New Headway 3 Unit 12 Trying Your Best, Bài Giải Headway 2 Unit 9 Going Places, Headway 2 Unit 12, Headway 2 Unit 7, Đáp án Bài Tập Headway Unit 12, Unit 10 Headway, Đáp án Headway 2 Unit 8, Đáp án Headway 2 Unit 7, Headway 4 Unit 13, Headway 2 Unit 3, Headway 2a Unit 2, Headway 4 Unit 2, Headway 4 Unit 7, Headway Unit 7, Đap án Headway 2 Unit 10, Unit 6 Headway 2, Unit 3 Headway, Unit 8 Headway 4, Unit 9 Headway 2, Unit 9 Headway 2 Đáp án, Headway 2 Unit 8, Headway 3 Unit 4, Unit 10 Headway 2, Headway 2 Unit 10, Headway 4 Unit 11, New Headway 2 Unit 8, Headway 3 Unit 2, New Headway 3 Unit 12, Unit 13 Headway 2, Unit 4 American Headway, Headway 2 Unit 7 Fame, Unit 9 Going Places Headway, American Headway 2 Unit 3, Headway 2 Unit 6 Vâction, American Headway 2 – Unit 11, Đáp án Headway 2 Unit 9 Going Places , New Headway Pre Intermediate Unit 8, New Headway Pre-intermediate Unit 1nit 7, Tải American Headway 2 Second Edition Unit 4, Workbook Unit 5 American Headway, Unit 10 New Headway Describing A Place, Progress Test 2 Unit 7-12 New Headway Intermediate, American Headway 2 Unit 5 Grammar Reference, Bài Giải Headway 4, Lời Giải New Headway 3, Bài Giải Headway 2, Lời Giải New Headway 2, Bài Giải American Headway 2, American Headway 4 Giải Bài Tập, Bài Giải American Headway 4,