Top 5 # Xem Nhiều Nhất Tiếng Anh 9 Giải Bài Tập Mới Nhất 5/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Giải Bài Tập Tiếng Anh 9

Lời giải hay bài tập tiếng Anh lớp 9 cũ và sách thí điểm. Lời giải sách bài tập tiếng anh 9 chi tiết tất cả bài tập SGK tiếng anh lớp 9 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 sách cũ

Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 sách thí điểm

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: GETTING STARTED, SKILL 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 3 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 4 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 4 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 4 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 6: SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 7: RECIPES AND EATING HABITS

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 8: TOURISM

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 9 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Review 3

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 10 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 10 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 10 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 11 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1, A CLOSER LOOK 2

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 COMMUNICATION, SKILLS 1

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 12 SKILLS 2, LOOKING BACK – PROJECT

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới REVIEW 4

Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9

Bài tập Tiếng Anh lớp 9

Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9

Các bạn học sinh sẽ được luyện tập bằng cách giải nhiều bài tập tiếng Anh lớp 9 trắc nghiệm. Đây là một cách ôn luyện hiệu quả vì các bạn sẽ được vận dụng các kiến thức bài học để giải quyết nhiều dạng bài tập. Bằng cách này, các bạn còn tích lũy cho mình những kinh nghiệm, kỹ năng làm bài cần thiết.

Bài tập viết lại câu Tiếng Anh nâng cao

Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh

Bộ sưu tập những bài viết lại câu Tiếng Anh hay và khó

Bài tập viết lại câu dành cho học sinh giỏi lớp 9

A. have found B. found C. haven’t found D. hasn’t found

A. wash B. washing C. washed D. to wash.

A. was trying B. have tried C. has tried D. tried.

A. walk B. walks C. to walk D. walking.

A. come B. to come C. coming D. came.

A. dance/ sing B. to dance/ sings C.dancing/ singing D. dancing/ to sing

A. be built B. is built C. was built D. built

A. hasn’t seen B. hasn’t been being seen

C. wasn’t seen D. hasn’t been seen

A. to build B. built C. building D. with building

A. watching B. to watch C. watch D. watched

A. lamp reading B. read lamp C. reading lamp D. reading lamps

A. was watching/ listening B. watched/ listened

C. was watching/ was listening D. watching/ listening

A. with B. of C. in D. to

A. get B. to get C. getting D. to getting

A seeing B. see C. to see D. saw

A. careless B. carefully C. carelessly D. careful

A. not go out B. don’t go out C. to go out D. not to go out

A. stay/ to go B. staying/ going C. to stay/ to go D. stay/ go

A. for B. with C. to D. at

A. live B. to live C. living D. lives

A. after B. at C. for D. forward

A. to have B. having C. to having D. have

A. angry B. angrily C. anger D. angryly.

A. which B. what C. from where D. where

A. which B. where C. what D. in which

A. where B. which C. that D. in which

A. who B. whom C. which D. that

A. in B at C. from D. on

A. does John live B. is John living C. John lives D. John living

A. wore B. was wearing C. wearing D. wears

A. to B. in C. from D. for

A. amusing B. amused C. amuse D. to amuse

A. interests B. interesting C. interested D. interest

A. sing B. singings C. singers D. to sing

A. office B. official C. officer D. officially

A. simple B. simplicity C. simplier D. simply

A. good B. well C. better D. goodly

A. region B. regional C. regionally D. regioner

A. windsurf B. windsurfing C. to windsurf D. to windsurfing

A. to make B. played C. playing D. being played

A. American writer B. American playwright

C. English writer D. English playwright

A. to sit B. sit C. to sitting D. to sat

II- Read the following passage and choose A, B, C, or

James Cook was born in England (43) …………….1728. His parents (44) chúng tôi farm workers. (45)……………… James was 18, he found a job on a coastal ship. He worked (46) ………….. ships until he was 27 years old, and then he joined the navy. He fought (47) ……………… Canada in a war against France. In 1768 King George III made him the captain of a ship and (48) …………….. him to the Pacific. He was gone (49) …………….. nearly three years when he (50) ……………….., he was a national hero.

43. A. in B. at C. on D. during

44. A. are B. be C. were D. was

45. A. while B. when C. because D. during

Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí

Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Luu Hoằng Trí Tiêng Anh 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Của Lưu Hoằng Trí In Lần Thứ 5, Unit 1 Giai Bai Tap Tieng Anh 8 Luu Hoang Tri, Giai Sach Bai Tap Tieng Anh 8 Luu Hoang Tri, Giải Unit 1 Sách Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Đáp án Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí Tieng Anh 7 Thí Điểm Minh Phạmhoa, Giải Sbt Lưu Hoằng Trí 8, Giải Vbt Lưu Hoằng Trí 9, Giai Luu Hoang Tri 8, Giải Vài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Lưu Hoàng Trí Lớp 7 Giải, Giải Bài Tập Luu Hoang Tri, Giải Sbt Lưu Hoằng Trí 6, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6, Tai Giai Luu Hoang Tri 9, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí 8, Giai Luu Hoang Tri 6, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Giải Mã Bộ Hoàng Gia, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Unit 7, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí 8 Unit 1, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Unit 1, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 1, Giải Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 7, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 10 Unit 1, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Unit 12, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 12, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Unit 8, Giai Bai Tap Anh Van Nang Cao Luu Hoang Tri , Giải Bài Tập Lưu Hoằng Chí Lớp 8 Unit 9, Giải Sách Lưu Hoàng Trí Lớp Sáu, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 6, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Unit 8, Sách Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Giải Lưu Hoằng Trí 6 Unit 3, Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Giải Sách Lưu Hoằng Trí 8, Sách Giải Lưu Hoằng Trí 9, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 40, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 4, Giải Sánh Lưu Hoằng Trí 6, Giải Lưu Hoằng Trí 8 Unit 14, Giải Sách Lưu Hoằng Trí 9, Giải Sách Luu Hoang Tri 7, Giai Luu Hoang Tri 6 Unit 7, Giai Bt Lop8 Luu Hoang Tri, Giải Lưu Hoằng Chí Lớp 6 Unit 7, Giải Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 6, Giai Luu Hoang Tri 6 Unit7, Giai Luu Hoang Tri Lop8 Unit 4, Lời Giải Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Trang 78, Lời Giải Sách Lưu Hoằng Trí 7 Trang 178, Giai Sach Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6 Unit 11, Giải Unit 6 Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí 8, Sach Lưu Hoang Trí 10 Giải Unit 1, Sách Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 3, Giai Sạch Lưu Hoang Tri Lớp 6 Trang 54,55,56, Giai Sach Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6 Unit 7, Giải Sách Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 7, Giai Unit 10 Sach Luu Hoang Tri 8, Giải Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 11 Unit 1, Giải Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 6 Unit 5, Giải Unit 9 Sách Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6, Đáp án Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Lưu Hoằng Trí, Bai Tap Tieng Anh Luu Hoang Tri, Bai Tap Tieng Anh Luu Hoang Tri 10, Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 10, Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Bai Tap Tieng Anh Lop 9 Luu Hoang Chi, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Lưu Hoằng Trí, Bai Tap Tieng Anh Cua Luu Hoang Tri, Bài Tập Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí, Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí Cũ, Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí, Đáp án Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Bai Tap Tieng Anh 6 Luu Hoang Tri, Bai Tap Tieng Anh 6 Cu Luu Hoang Tri, Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí Pdf, Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí Đáp án, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 Lưu Hoằng Trí, Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Bài Tập Tiếng Anh 10 Lưu Hoằng Trí 2, Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9, Lưu Hoằng Trí Tiếng Anh 9,

Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Lưu Hoằng Trí, Giải Bài Tập Luu Hoằng Trí Tiêng Anh 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Giải Bài Tập Tiếng Anh 8 Của Lưu Hoằng Trí In Lần Thứ 5, Unit 1 Giai Bai Tap Tieng Anh 8 Luu Hoang Tri, Giai Sach Bai Tap Tieng Anh 8 Luu Hoang Tri, Giải Unit 1 Sách Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 8, Đáp án Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí Tieng Anh 7 Thí Điểm Minh Phạmhoa, Giải Sbt Lưu Hoằng Trí 8, Giải Vbt Lưu Hoằng Trí 9, Giai Luu Hoang Tri 8, Giải Vài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Lưu Hoàng Trí Lớp 7 Giải, Giải Bài Tập Luu Hoang Tri, Giải Sbt Lưu Hoằng Trí 6, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 6, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 7, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí 6, Tai Giai Luu Hoang Tri 9, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí 8, Giai Luu Hoang Tri 6, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Giải Mã Bộ Hoàng Gia, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Unit 7, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí 8 Unit 1, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Unit 1, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 1, Giải Lưu Hoàng Trí Lớp 6 Unit 7, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 10 Unit 1, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Unit 12, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8 Unit 12, Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 9 Unit 8, Giai Bai Tap Anh Van Nang Cao Luu Hoang Tri , Giải Bài Tập Lưu Hoằng Chí Lớp 8 Unit 9, Giải Sách Lưu Hoàng Trí Lớp Sáu, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 6, Giải Bài Tập Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Unit 8, Sách Giải Lưu Hoằng Trí Lớp 8, Giải Lưu Hoằng Trí 6 Unit 3, Giải Bài Tập Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 9, Giải Sách Lưu Hoằng Trí 8, Sách Giải Lưu Hoằng Trí 9, Giải Lưu Hoằng Trí 7 Unit 40,

Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Unit 6:The Environment

a) air pollution: ô nhiễm không khí

b) spraying pesticides: phun thuốc trừ sâu

d) water pollution: ô nhiễm nước

e) deforestation: tàn phá rừng

f) dynamite fishing: đánh bắt cá bằng mìn

Ông Brown nói chuyện với một số nhà bảo tồn tình nguyện.

“Tôi muốn mọi người lắng nghe một cách cẩn thận, xin vui lòng.” Trước hết, tôi muốn các bạn chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm nên lấy năm túi nhựa. Một khi bạn đã dồn đầy túi, hãy trở lại đây khi bạn cần một túi khác. Tôi cần nhóm một đi bộ dọc theo bờ biển. Nhóm hai nên kiểm tra cát, và nhóm ba có để kiểm tra trong các loại đá. Ông Jones sẽ thu thập tất cả các túi và đưa họ đến bãi rác. Bà Smith tốt bụng đã chuẩn bị một bữa trưa dã ngoại cho chúng ta, nhưng chúng ta sẽ không ăn cho đến khi toàn bộ khu vực đã sạch sẽ. Nếu bạn không thể tìm thấy vị trí của mình, tôi sẽ giúp bạn đến đó với tấm bản đồ này. Đừng lo … à … tôi thất vọng vì người ta đã hủy hoại khu vực này. Tuy nhiên, chúng ta đang ở đây để làm một điều gì đó về sự ô nhiễm này. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Và nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, chúng ta sẽ làm bãi biển này thành một nơi sạch sẽ và xinh đẹp lại. Được rồi. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu.”

1. – f: Group 1 walk along the shore.

2. – e: Group 2 check the sand.

3. – b: Group 3 check the rocks.

4. – a: Mr. Jones collects all the bags and takes them to the garbage dump.

5. – c: Mrs. Smith provides a picnic lunch for eveyone.

6. – d: Mr. Brown gives out the bags.

– Sử dụng lá chuối để bọc thực phẩm. (túi nhựa là rất khó bị phân hủy / tiết kiệm giấy)

– Tái sử dụng và tái chế các chai lọ và hộp. (giảm thiểu rác thải / tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên)

– Không ném rác lên mặt nước. (giữ cho nước sạch / nước ô nhiễm có thể trực tiếp gây hại cho sức khỏe con người và làm chết cá)

– Đi học hoặc đi làm bằng xe đạp. (tiết kiệm năng lượng / giữ cho không khí trong sạch hơn)

– Đặt thùng rác xung quanh sân trường. (ngăn chặn các học sinh lười quăng rác lung tung / giữ cho sân trường sạch sẽ)

– Sử dụng xe buýt công cộng thay vì đi xe máy. (tránh tắc nghẽn giao thông / giảm lượng khí thải / tiết kiệm năng lượng)

C: I think you should use public buses instead of motorbikes.

C: Because we can save energy and above all we can avoid traffic jams in cities, and reduce exhaust fume which is very harmful to people’s health.

D: Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month.

E: Why not put garbage bins around schoolyard?

E: Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. And it can also keep the schoolyard clean.

F: It’s s good idea. We should do it and begin “a clean week’s programme” in our school.

– How can we save paper? (Chúng ta có thể tiết kiệm giấy như thế nào?)

– How can we use fewer plastic bags? (Chúng ta có thể tiết kiệm giấy như thế nào?)

– How can we reduce water pollution? (Làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu ô nhiễm nước?)

– How can we prevent littering? (Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn việc thải rác?)

– How can we reduce air pollution? (Làm thế nào chúng ta có thể giảm thiểu ô nhiễm không khí?)

– How can we reduce the amount of garbage we produce? (Làm thế nào chúng ta có thể làm giảm lượng rác chúng tôi sản xuất?)

– Tôi nghĩ chúng ta nên đốt những vật bỏ đi để làm giảm lượng rác chúng ta thải ra nhằm bảo vệ môi trường.

– Không, chúng ta không nên làm như vậy. Đốt rác sẽ ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm lượng rác thải là tái sử dụng và tái chế chúng.

– Làm sao chúng ta làm được? Tôi nghĩ chỉ có nhà máy mới có thể làm được thôi.

– Thế thu nhặt giấy đã dùng, chai lọ và hộp thiếc mỗi ngày thì sao? Điều đó đâu có khó.

How the ocean is polluted?

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly: garbage is dropped into the sea.

Thirdly: oil spills come from ships at sea.

Next: waste materials come from factories.

Finally: oil is washed from the land.

“Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

Nếu ô nhiễm vẫn luôn cứ tiếp diễn?”

“À! Thế giới sẽ thành bãi phế thải,

Và tất cả kho tàng sẽ tiêu tan.

Túi nhựa và lon bừa bãi đầy đồng

Và những dòng suối phủ đầy bọt nước

Mọi người vẩn quẳng chai qua hàng rào,

Hãy cứu chúng tôi, hãy mang chúng về”

“Nhưng Mẹ ơi Mẹ, nếu con quẳng chai,

Sẽ không có làm ô nhiễm rừng chứ?”

“Thật là bậy bạ, làm thế cũng sai,

Nếu con tính làm chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ lập tức dẫn con về nhà.

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ con mình hãy tận hưởng ngày vui”.

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

(A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

Thursday, April 30, 2016

Ha Noi, Viet Nam

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

I look forward to seeing your resolution to this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

2. Join the pairs of sentences together. Use because, as or since. (Kết hợp các cặp câu lại với nhau. Sử dụng bởi because, as hoặc since.)

Phần này mình chỉ trình bày các câu hội thoại cần hoàn thành. Câu hội thoại còn lại có trong sách giáo khoa tiếng Anh 9.