Top 6 # Xem Nhiều Nhất Trắc Nghiệm Giải Tích 12 Chương 1 Mới Nhất 1/2023 # Top Like | Asianhubjobs.com

Trắc Nghiệm Giải Tích 12: Ôn Tập Chương 1

Câu 1: Cho hàm số y = – x 3 + 3x 2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến.

B. Hàm số luôn đồng biến

C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

Câu 2: Hàm số:

là hàm hằng trên khoảng nào sau đây?

(1) Hàm số trên liên tục trên R

(2) Hàm số trên có đạo hàm tại x = 0

(3) Hàm số trên đạt cực tiểu tại x = 0.

(4) Hàm số trên đạt cực đại tại x = 0.

(5) Hàm số trên là hàm chẵn

(6) Hàm số trên cắt trục hoành tại duy nhất một điểm

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là

A.1 B. 2 C.3 D. 4

Câu 4: Cho hàm số

và các mệnh đề sau

(1) Hàm số trên nhận điểm I(1;-1) làm tâm đối xứng,

(2) Hàm số trên nhận đường thẳng y = -x làm trục đối xứng.

(3) Hàm số trên nhận y = -1 là tiệm cận đứng.

(4) Hàm số trên luôn đồng biến trên R .

Trong số các mệnh đề trên, số mệnh đề sai là

A. 1 B.2 C.3 D. 4

Câu 5: Trong các khẳng định sau về hàm số

khẳng định nào là đúng?

A. Hàm số có điểm cực tiểu là x = 0

B. Hàm số có hai điểm cực đại là x = ±1

C. Cả A và B đều đúng;

D. Cả A và B đều sai,

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, hãy tìm mện đề sai:

A. Hàm số y = -x 3 + 3x 2 – 3 có cực đại và cực tiểu;

B. Hàm số y = x 3 + 3x + 1 có cực trị;

C. Hàm số

không có cực trị;

D. Hàm số

đồng biến trên từng khoảng xác định.

Hướng dẫn giải và Đáp án

Câu 1:

y’ = -3x 2 + 6x – 3 = -3(x – 1) 2 ≤ 0 ∀x ∈ R. Hàm số luôn nghịch biến.

Câu 2:

Hàm số là hàm hằng x ≠ π +2kπ (k ∈ Z)

Câu 3:

Mệnh đề 1, 4, 5 đúng. Mệnh đề 2, 3, 6 sai.

Câu 4:

+ Hàm số có tiệm cận đứng x=1 và tiệm cận ngang y=-1 Mệnh đề 1 đúng, mệnh đề 3 sai.

+ Vì đường thẳng y=-x là một phân giác của góc tạo bởi 2 đường tiệm cận nên đường thẳng y=-x là một trục đối xứng của đồ thị hàm số. Mệnh đề 2 đúng.

+ Hàm số có tập xác định là R{1}, nên hàm số không thể luôn đồng biến trên R.Mệnh đề 4 sai.

Một số bài tập trắc nghiệm Giải Tích 12 Bài ôn tập Chương 1

Bài 1,2,3, 4,5 Trang 47 Giải Tích Lớp 12: Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Chương 1

Bài 1,2,3, 4,5 trang 47 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương 1

Hướng dẫn giải và đáp án Bài 1,2,3,4,5 trang 45 giải tích lớp 12: Bài tập trắc nghiệm – Ôn tập chương 1

Bài trước: Bài Ôn tập chương 1 giải tích 12 (Bài 1 – 12 trang 45,46,47)

Bài tập trắc nghiệm

Chọn khẳng định đúng trong các bài sau đây

Bài 1. Số điểm cực trị của hàm số y = -1/3x³ – x + 7 là: (A) 1; (B) 0; (C) 3; (D) 2

Chọn B. y’ = -x² – 1 < 0, ∀x ∈ r. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định. Do đó hàm số không có cực trị

Bài 2. Số điểm cực đại của hàm số y = x 4 + 100 là:

(A) 0; (B) 1; (C) 2; (D) 3.

Bài 3: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = (1-x)/(1 + x)

A. 1 B. 2 C. 3 D. 0

Chọn B. 2

Bài 4. Hàm số y = 2x – 5/ x + 3 đồng biến trên: A. R B. (-∞; 3) C. (-3); +∞) (D) R {-3}

Chọn D. Tập xác định của hàm số: D = R {-3}

Hàm số đồng biến trên tập xác định

Bài 5. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = 1/3x³ – 2x² + 3x – 5 A. Song song với đường thẳng x = 1 B. Song song với trục hoành C. Có hệ số góc dương D. CÓ hệ số góc bằng -1

Chọn B: y’ = x² – 4x + 3 = 0 ⇔ x =1, x = 3 y” = 2x – 4, y”(1) = -2, y”(3) = 2 Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại x = 3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực tiểu có hệ số góc là y'(3) = 0. Do đó, tiếp tuyến song song với trục hoành.

Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 12: Chương 1 (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 12: Chương 1 (phần 2)

Câu 8: Hai con lắc lò xo giống nhau treo vào hai điểm trên cùng giá đỡ nằm ngang. Chọn trục tọa độ Ox có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới thì phương trình dao động của hai con lắc là x 1=4cos⁡20t và x 2=4√3 cos⁡(20t+π/2) với x đo bằng cm, t đo bằng s. Biết lò xo có độ cứng k = 0,5 N/cm, gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2. Lực cực đại do hai con lắc tác dụng lên giá đỡ là

A. 4,5 N. B. 6,5 N C. 2,5 N. D. 1,5 N.

Câu 9: Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một nơi trên Trái Đất, có cơ năng bằng nhau. Quả nặng của chúng có cùng khối lượng. Chiều dài dây treo con lắc thứ nhất bằng 1,5 lần chiều dài dây treo con lắc thứ hai (l 1=1,5l 2). Quan hệ giữa biên độ góc của hai con lắc đó là

A. 2,4 cm B. 3,6 cm C. 4,8 cm D. 7,2 cm.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng cộng hưởng?

A. Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là hệ phải dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn có tần số ngoại lực f bằng tần số riêng của hệ f o.

B. Biên độ cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.

C. Hiện tượng đặc biệt xảy ra trong dao động cưỡng bức là hiện tượng cộng hưởng.

D. Khi cộng hưởng, biên độ của dao động cưỡng bức tăng đột ngột và đạt giá trị cực đại.

Câu 12: Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động cưỡng bức.

A. Tần số của dao động cưỡng bức là tần số của ngoại lực tuần hoàn.

B. Tần số của dao động cưỡng bức cũng là tần số riêng của hệ.

C. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực tuần hoàn.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn.

Câu 13: Một dao động tắt dần có biên độ giảm 2% sau mỗi chu kì. Sau 5 chu kì phần cơ năng dao động còn lại là

A. 70% B. 75% C. 78,1% D. 81,5%.

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa không ma sát theo trục Ox. Biết rằng trong quá trình khảo sát vật chưa đổi chiều chuyển động. Khi vừa rời khỏi vị trí cân bằng một đoạn s thì động năng của chất điểm là 13,95 mJ. Đi tiếp một đoạn s nữa thì động năng của chất điểm chỉ còn 12,6 mJ. Nếu chất điểm đi thêm một đoạn s nữa thì động năng của nó là

A. 6,68 mJ B. 11,25 mJ C. 10,35 mJ D. 8,95 mJ.

Hướng dẫn giải và đáp án

Câu 8: B

Giải Toán Lớp 12 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Chương 2 Hình Học 12

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Bài 1 (trang 51 SGK Hình học 12): Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Gọi S là diện tích xung quanh của hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai hình vuông ABCD và A’B’C’D’. Diện tích S là:

Lời giải:

Bài 2 (trang 51 SGK Hình học 12): Gọi S là diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay được sinh ra bởi đoạn thẳng AC’ của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng b khi quay xung quanh trục AA’. Diện tích của S là:

Lời giải:

Bài 3 (trang 51 SGK Hình học 12): Hình chóp chúng tôi có đáy là tam giác ABC vuông tại A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a, AB = b, AC = c. Mặt cầu đi qua các đỉnh A, B, C có bán kính r bằng:

Lời giải:

Bài 4 (trang 51 SGK Hình học 12): Cho hai điểm cố định A, B và một điểm M di động trong không gian thỏa mãn điều kiện (MAB)= α với 0 < α < 900. Khi đó điểm M thuộc mặt nào trong các mặt sau:

A)Mặt nón

B)Mặt trụ

C)Mặt cầu

D)Mặt phẳng

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Ta có: (MAB)= α (0 < α < 900)

Vậy M thuộc mặt nón đỉnh là A, trục là đường thẳng AB và góc ở đỉnh bằng 2α

Bài 5 (trang 51 SGK Hình học 12): Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

A)0

B)1

C)2

D)Vô số

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn.

Bài 6 (trang 52 SGK Hình học 12): Các đa diện sau đây, đa diện nào không luôn luôn nội tiếp được trong mặt cầu:

A)Hình chóp tam giác (tứ diện)

B)Hình chóp đều ngũ giác

C)Hình chóp tứ giác

D)Hình hộp chữ nhật

Lời giải:

Chọn đáp án C. Hình chóp tứ giác có các đỉnh có thể không ở trên cùng một mặt cầu.

Bài 7 (trang 52 SGK Hình học 12): Cho tứ diện ABCD cạnh AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và cạnh BD vuông góc với cạnh BC. Khi quay các cạnh của tứ diện đó xung quanh trục là cạnh AB, có bao nhiêu hình nón được tạo thành?

A)1

B)2

C)3

D)4

Lời giải:

Bài 8 (trang 52 SGK Hình học 12): Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a. Một hình nón có đỉnh là tâm của hình vuông ABCD và có đường tròn đáy ngoại tiếp hình vuông A’B’C’D’. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Lời giải:

Bài 9 (trang 52 SGK Hình học 12): Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón.Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

Lời giải:

Bài 10 (trang 52 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A)Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng;

B)Mọi hình chóp luôn nội tiếp trong mặt cầu;

C)Có vô số mặt phẳng cắt một mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau;

D)Luôn luôn có hai đường tròn có bán kính khác nhau cùng nằm trên một mặt nón.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

*A đúng vì các đường sinh là các đường nằm trên mặt trụ, mặt nón.

*B đúng vì mặt cầu ngoại tiếp hình nón có tâm là giao điểm của SO và đường trung trực của đường sinh SA.

*C đúng vì các mặt phẳng cách đều tâm mặt cầu thì cắt mặt cầu theo những đường tròn bằng nhau.

*D sai vì không có hai đường tròn có bán kính khác nhau và cùng nằm trên một mặt nón.

A)Diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ;

B)Diện tích mặt cầy bằng 2/3 diện tích toàn phần của hình trụ;

C)Thể tích khối cầu bằng 3/4 thể tích khối trụ;

D)Thể tích khối cầu bằng 2/3 thể tích khối trụ;

Lời giải:

Bài 12 (trang 53 SGK Hình học 12): Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu được tính theo công thức:

Lời giải:

Bài 13 (trang 53 SGK Hình học 12): Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Thể tích khối trụ đó là:

Lời giải:

Bài 14 (trang 53 SGK Hình học 12): Một hình tứ diện đều cạnh a có một đỉnh trùng với đỉnh của một hình nón, còn ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Khi đó diện tích xung quanh của hình nón là:

Lời giải:

Bài 15 (trang 54 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?

A)Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình tứ diện bất kì.

B)Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình chóp đều.

C) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp.

D) Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp chữ nhật.

Lời giải:

Chọn đáp án C. Có một mặt cầu ngoại tiếp một hình hộp.

Bài 16 (trang 54 SGK Hình học 12): Người ta bỏ ba quả bóng bàn cùng kích thước vào trong một chiếc hộp hình trụ có đáy bằng hình tròn lớn của quả bóng bàn và chiều cao bằng ba lần đường kính quả bóng bàn. Gọi S1 là tổng diện tích của ba quả bóng bàn, S2 là diện tích xung quanh của hình trụ. Tỉ số S 1/S 2 bằng:

A)1

B)2

C)1,5

D)1,2

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Gọi r là bán kính của mỗi quả bóng bàn khi đó hình trụ có bán kính bằng r và chiều cao bằng 6 lần bán kính.

Bài 17 (trang 54 SGK Hình học 12): Người ta xếp 7 viên bi có cùng bán kính r vào một cái lọ hình trụ sao cho tất cả các viên bi đều tiếp xúc với đáy, viên bi nằm chính giữa đều tiếp xúc với 6 viên bi xung quanh và mỗi viên bi xung quanh đều tiếp xúc với các đường sinh của lọ hình trụ. Khi đó diện tích đáy của cái lọ hình trụ là:

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 18 (trang 54 SGK Hình học 12): Cho ba điểm A, C, B nẳm trên một mặt cầu, biết rằng góc (ACB) =90 o. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

A)AB là một đường kính của mặt cầu.

B)Luôn luông có một đường tròn nằm trên mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC.

C)Tam giác ABC vuông cân tại C.

D)Mặt phẳng (ABC) cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn lớn.

Lời giải:

Chọn đáp án C. Tam giác ABC vuông cân tại C.