Đề Xuất 1/2023 # Unit 5 Lớp 8 Skills 2 # Top 2 Like | Asianhubjobs.com

Đề Xuất 1/2023 # Unit 5 Lớp 8 Skills 2 # Top 2 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Unit 5 Lớp 8 Skills 2 mới nhất trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit, Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 8 Festivals in Viet Nam Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 55 SGK tiếng Anh 8 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

Soạn tiếng Anh 8 Unit 5 Skills 2

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– Listen for specific information about a festival.

– Write about a festival they like or have been to.

– Practise listening and writing skills.

2. Objectives:

– Vocabulary: the lexical items related to “Festivals in Viet Nam”.

– Structures: Simple & compound sentence

Complex sentence

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 5 Skills 2

Listening 1. Work in pair. Describe the picture and answer the questions. Làm việc theo cặp. Miêu tả bức tranh và trả lời các câu hỏi.

1 – He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight.

2 – He defended the country from foreign invaders.

2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A,B or C. Nghe một hướng dẫn viên du lịch đưa ra các thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn vào đáp án A, B hoặc C.

1 – B; 2 – A; 3 – C;

2 – The preparation begin one month before the festival.

3 – The preparation begin one month before the festival.

4 – There is a cheo play performance.

5 – This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage.

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders – the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4thLunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

It’s held in Phu Tho Province.

It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.

It commemorates the merit of Hung Kings.

It’s impressive because there are many people joining it.

The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

I like this festival because it is so meaningful.

I also like it because they are so joyful.

I like the Huong pagoda Festival.

It’s held from the first to the third lunar month.

It commemorates the merit of Hung Kings.

It worships a princess named Dieu Thien who incarnated Avalokitasvara and attained enlightenment there.

It’s impressive because there are many people joining it.

The main activities are: hiking in the mountain; exploring the caves; taking boat trip; taking photos of the beautiful scenery

I like this festival because of wonderful landscape and splendid caves such as Huong Tich and Tuyet Son are the most impressive.

I also like it because the nation’s longest and most elaborate annual festival.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook

Unit 5 Lớp 8: Skills 2

Skills 2 (phần 1-5 trang 55 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 5: Festivals in Viet Nam – Skills 2 – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack) Listening

1. Work in pairs. Describe the picture … (Thực hành theo cặp. Miêu tả tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. Who is Saint Giong? (Ai là thánh Gióng?)

2. What did he do for the country? (Anh ấy làm gì cho đất nước?)

2. Listen to a tour guide … (Nghe một hướng dẫn viên đưa thông tin về Lễ hội Thánh Gióng và khoanh tròn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.)

Bài nghe: Gợi ý: Nội dung bài nghe:

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders – the An.

Although this festival is held from the 6 th to the 12 th day of the 4 th Lunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12 th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

Hướng dẫn dịch:

Lễ hội Gióng được tổ chức hàng năm tại xã Phú Linh, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Lễ hội này kỷ niệm người anh hùng, Thánh Gióng. Ông được coi là một anh hùng huyền thoại vì chỉ qua một đêm ông đã lớn lên từ một đứa trẻ ba tuổi thành một người khổng lồ. Ông được tôn thờ vì đã bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược nước ngoài – Giặc Ân.

Mặc dù lễ hội này được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 của tháng 4 âm lịch, mọi người bắt đầu chuẩn bị quần áo truyền thống cho đám rước và cho các buổi biểu diễn lễ hội khác nhau một tháng trước đó. Trong lễ hội, cuộc diễu hành bắt đầu tại Đền Mẫu và đi đến đền Thượng, nơi mà diễn ra một buổi lễ tôn giáo. Khi đêm xuống, hát chèo được diễn ra. Sau đó, lễ hội kết thúc với một đám rước tạ ơn vào ngày 12.

Lễ hội này thể hiện tình yêu của chúng ta đối với quê hương và sự bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta.

3. Listen to the talk again … (Nghe lại bài nói và viết câu trả lời cho những câu hỏi bên dưới.)

Bài nghe:

1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam? (Thánh Gióng khác những anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?)

2. When do the preparations for the festival begin? (Sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?)

3. Wht kind of ceremony takes place after the procession? (Loại nghi lễ nào diễn ra sau dám rước?)

4. What happens when night falls? (Điều gì xảy ra khi đêm xuống?)

5. How important is this festival? (Lễ hội này quan trọng như thế nào?)

Gợi ý:

– I like the Hung King Temple Festival.

+ It’s held in Phu Tho Province.

+ It’s held on 8 th to 11 th of the third lunar month.

+ It commemorates the merit of Hung Kings.

+ It worships Hung Kings.

+ It’s impressive because there are many people joining it.

+ The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.

+ I like this festival because it is so meaningful.

+ I also like it because they are so joyful.

5. Now use the notes to write … (Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài báo về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm các liên từ cần thiết bên dưới để hình thành câu ghép và câu phức. )

Bài viết 1:

– I like the Hung King Temple Festival a lot. It is held in Phu Tho province from the 8 th to 11 th of the third lunar month every year. It commemorates and worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of Nghĩa Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some great activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it makes me love our ancestors. I also like it because there are a lot of great activities there.

Bài viết 2:

– Have you ever joined Hung King Temple Festival? It’s one of the most famous festival in Vietnam. It’s held in Phu Tho from the 8 th to 11 th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialties and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I’m sure you won’t regret it. Our Vietnamese people usually say:

Wherever you go Don’t forget to ancestors worshipping day on 10th Match (“Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3″)

Bài giảng: Unit 5 Festivals in Viet Nam: Skills 2 – Cô Giang Ly (Giáo viên VietJack)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-5-festivals-in-viet-nam.jsp

Unit 2 Lớp 8 Skills 2 Writing ” Skills 2 ” Unit 2

It’s good for the villagers to have TVs. Now, they can have more fun and learn more about the outside world.

(Thật tốt khi dân làng đã có TV. Bây giờ, họ có thể vui vẻ hơn và tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài.)

I think the electric light plays a very important role in the life of people living here. It helps them see everything clearly at night so they can do more work.

(Tôi nghĩ đèn điện đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của những người sống ở đây. Nó giúp họ nhìn thấy mọi thứ rõ ràng vào ban đêm vì vậy họ có thể làm nhiều việc hơn.)

A nearby school is very helpful to the children here because they don’t have go to a long way to school, which is very dangerous in rainy seasons. It will help develop the village.

(Một trường học gần đó rất hữu ích cho những trẻ em ở đây bởi vì chúng không phải đi một chặng đường dài đến trường, điều này rất nguy hiểm trong mùa mưa. Nó sẽ giúp phát triển ngôi làng hơn .)

I believe that more people will go to the village to experience life here, which is a good thing for the villagers because they can develop tourism. They will have more work and more money.

(Tôi tin rằng nhiều người sẽ đến làng để trải nghiệm cuộc sống ở đây, đó là một điều tốt cho dân làng vì họ có thể phát triển du lịch. Họ sẽ có nhiều công việc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn.)

However, these changes also have some negative effects. Factories cause air and water pollution. There are more people , more traffic jams or accidents , less spaces, and less fresh air, etc.

(Nhưng những thay đổi này cũng có những tác động tiêu cực. Các nhà máy làm không khí và nguồn nước ô nhiễm. Có nhiều người hơn, kẹt xe hoặc tai nạn nhiều hơn, ít không gian và không khí trong lành hơn, v.v.)

The rural area changes so much now.

(Khu vực nông thôn bây giờ thay đổi nhiều quá.)

Yes, it’s true. I think the first change is the villagers now live in brick houses instead of earthen ones.

(Vâng đúng vậy. Tôi nghĩ sự thay đổi đầu tiên là dân làng hiện đang sống trong những ngôi nhà gạch thay vì những ngôi nhà bằng đất.)

And another change is that people in rural areas use running water, and electricity to improve their working performance.

(Và một thay đổi nữa là người dân ở các vùng nông thôn sử dụng nước máy và điện để cải thiện hiệu suất làm việc của họ.)

In addition, they have established the hospital and the school nearby. It’s greatly convenient for the villagers.

(Ngoài ra, họ đã thành lập bệnh viện và trường học gần đó. Rất thuận tiện cho dân làng.)

There have been a lot of changes in my village in the recent years.

(Đã có rất nhiều thay đổi trong làng của tôi trong những năm gần đây.)

Firstly, we are better equipped with many modern electric devices such as TVs, fridges, etc.

(Thứ nhất, chúng tôi được trang bị tốt hơn với nhiều thiết bị điện hiện đại như TV, tủ lạnh, v.v.)

Secondly, we have established hospitals, schools, buildings, and factories nearby, which helps our local life better.

(Thứ hai, chúng tôi đã xây dựng các bệnh viện, trường học, tòa nhà và nhà máy gần đó, giúp cuộc sống địa phương của chúng tôi tốt hơn.)

Especially, young people could have more chance to get a high-paying job.

(Đặc biệt, những người trẻ tuổi có thể có nhiều cơ hội hơn để có được một công việc trả lương cao.)

For these reasons, they we really feel happy about the changes.

(Vì những lý do này, chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc về những thay đổi.)

However, these changes also have some negative effects.

(Tuy nhiên, những thay đổi này cũng có một số tác động tiêu cực.)

Factories cause air and water pollution.

(Các nhà máy gây ô nhiễm không khí và nước.)

There are more people , more traffic jams and accidents , less spaces, and less fresh air, etc.

(Có nhiều người hơn, ùn tắc giao thông và tai nạn nhiều hơn, ít không gian hơn và ít không khí trong lành hơn. v.v.)

I hope we could balance both positive and negative effects to get a beautiful life.

(Tôi hy vọng chúng tôi có thể cân bằng cả các tác động tích cực và tiêu cực để có được một cuộc sống tươi đẹp.)

Unit 5 Lớp 9 Skills 2

Nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, Soạn Skills 2 tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam do chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam Skills 2 hướng dẫn giải các phần bài tập trang 55 SGK tiếng Anh 9 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– practice their listening and writing skills related to the topic.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam”.

Structures: The impersonal passive

suggest + ving/ clause with should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Skills 2

Listening 1. Listen to what a tourist says about Ha Long Bay and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Nghe một khách du lịch nói về Vịnh Hạ Long và xem những câu sau câu nào đúng( T). câu nào sai (F).

1 – T; 2 – F; 3 – T; 4 – T;

2. Listen again and complete the data chart. Nghe lại và hoàn thành biểu đồ dữ liệu sau.

1. northeast

2. UNESCO

3. picturesque

4. zones

5. caverns

6. astounding

It is said that Ha Long Bay is a magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.

Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like a work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.

For those interested in history, a visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is a must.

It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.

Don’t miss out on a visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable.

Địa điểm

Lý do chọn địa điểm

Điểm nổi bật của địa điểm

Cảm nhận về địa điểm

Reasons for choosing the place

breath-taking views

natural and geological values

Main features of the place

Two Time Recognized by UNESCO as World Natural Heritage Site

1,969 islands of various sizes, 989 of which have been given names

infinitely rich system of grottoes and caves

a tropical ocean region such as ecosystem of coral reefs

Comments and feelings about the place

It is truly unforgettable, thanks to its beauty.

Reasons for choosing the place

– A historic place

– classified as a National Cultural Heritage Site

Main features of the place

– on the north bank near the mouth of the Thu Bon River

– the town reflects a fusion of indigenous and foreign cultures

– the town comprises a well – preserved complex of 1,107 timber frame buildings

– the surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present a traditional townscape of the 17th and 18th centuries

Comments and feelings about the place

It is truly unforgettable, thanks to its long history and the locals’ hospitality.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 8 tại group trên facebook

Unit 5 Lớp 7: Skills 2

Unit 5 lớp 7: Skills 2 (phần 1 → 4 trang SGK Tiếng Anh 7 mới)

Video giải Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese food and drink – Skills 2 – Cô Nguyễn Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

1. Listen to three people talking about traditional dishes where they live. Match the places with the dishes. (Nghe ba người nói về các món ăn truyền thống nơi họ sống. Nối các địa danh với các món ăn.)

Bài nghe: Nội dung bài nghe:

1. Interviewer: Are you from Nghe An?

Man: Yes, I am.

Interviewer: Are there any traditional dishes there?

Man: Yes, there are. There’s a kind of soup. Its name is Sup Luon.

Interviewer: What are the ingredients?

Man: Well, there’s eel, turmeric, pepper, and some chilies. It’s often served with bread.

2. Interviewer: Where are you from?

Woman: I’m from Da Nang.

Interviewer: Can you give me an example of a traditional dish there?

Woman: Our traditional dish is called My Quang.

Interviewer: What are the ingredients?

Woman: It’s made with rice noodles, shrimp, pork,… and some vegetables.

3. Interviewer: Are you from Hai Phong?

Man: No, I’m from Ha Noi.

Interviewer: What are the traditional dishes in Ha Noi?

Man: There are a lot. Banh Tom is one.

Interviewer: Banh Tom! What is it, exactly?

Man: It’s fried pastry with red shrimp on the top.

Interviewer: Mmm, sounds delicious.

Hướng dẫn dịch:

1. Người phỏng vấn: Bạn đến từ Nghệ An?

Người đàn ông: Vâng, tôi đây.

Người phỏng vấn: Có món ăn truyền thống nào không?

Người đàn ông: Vâng, có. Có một loại súp. Tên của nó là Súp Lươn.

Người phỏng vấn: Các thành phần là gì?

Người đàn ông: Vâng, có lươn, nghệ, tiêu và một số ớt. Nó thường được phục vụ với bánh mì.

2. Người phỏng vấn: Bạn đến từ đâu?

Người phụ nữ: Tôi đến từ Đà Nẵng.

Người phỏng vấn: Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một món ăn truyền thống ở đó không?

Người phụ nữ: Món ăn truyền thống của chúng tôi được gọi là Mỳ Quảng.

Người phỏng vấn: Các thành phần là gì?

Người phụ nữ: Nó được làm bằng mì gạo, tôm, thịt lợn, … và một số loại rau.

3. Người phỏng vấn: Bạn đến từ Hải Phòng?

Người đàn ông: Không, tôi đến từ Hà Nội.

Người phỏng vấn: Các món ăn truyền thống ở Hà Nội là gì?

Người đàn ông: Có rất nhiều. Bánh Tôm là một.

Người phỏng vấn: Bánh tôm! Chính xác nó là cái gì?

Người đàn ông: Đó là bánh ngọt chiên với tôm đỏ.

Người phỏng vấn: Mmm, nghe có vẻ ngon.

2. Listen again. Tick the ingredients for each dish. Some ingredients are in more than one dish. (Nghe lại. Chọn các nguyên liệu cho mỗi món ăn. Một số gia vị có trong hơn 1 món ăn.)

Bài nghe: Writing

3. Make notes about some popular food or drink in your neighbourhood. (Ghi chú về các loại thức ăn đồ uống được yêu thích tại nơi bạn sống.)

4. Write a paragraph about popular foods or drinks in your neighbourhood. Choose one or more. Use the information in 3, and Phong’s blog, as a model. (Vỉết một đoạn về những đồ ăn thức uống nổỉ tiếng trong vùng của bạn. Sử dụng các thông tin trong bài 3 và blog của Phong để ỉàm mẫu.)

FRIED RICE (CƠM RANG)

Ingredients: (Các nguyên liệu)

– some onions (một ít hành)

– 1-2 eggs (một đến hai quả trứng)

– salted vegetables (dưa muối)

– rice (cơm)

– salted shredded meat (ruốc/ chà bông)

– cooking oil, sauce, salt (dầu ăn, nước sốt, muối)

Gợi ý:

Firstly, we slice onion into small pieces. Then beat the eggs with the mixture of salt and onion. Pour the cooking oil into the pan, then heat the pan. Next, put the rice in the pan, stir the rice for a few minutes. After that, put all the mixture of eggs, salt, sauce, onions in the pan, and 90 on stirring the mixture. Stir for a few minutes then serve on the dish. You can put some salted shredded meat on the fried rice dish. Remember to serve hot. It’s more delicious!

Hướng dẫn dịch

Đầu tiên, chúng ta thái nhỏ hành. Sau đó đánh trứng cùng với hỗn hợp muối và hành. Đổ dầu ăn vào chảo, sau đó làm nóng chảo. Tiếp đến, đổ cơm vào chảo, khuấy cơm vài phút. Sau đó, cho tất cả hỗn hợp trứng, muối, nước sốt, hành vào trong chảo và tiếp tục trộn đều chúng. Trộn khoảng vài phút sau đó cho ra đĩa. Bạn có thể thêm ruốc vào cơm rang. Nhớ ăn khi còn nóng thì cơm sẽ ngon hơn.

Bài giảng: Unit 5 Vietnamese food and drink – Skills 2 – Cô Đỗ Thùy Linh (Giáo viên VietJack)

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: chúng tôi

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

unit-5-vietnamese-food-and-drink.jsp

Bạn đang đọc nội dung bài viết Unit 5 Lớp 8 Skills 2 trên website Asianhubjobs.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!